Somogyi Hírlap, 2000. szeptember (11. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

XI. Évfolyam, 205. Szám. Ára: 46 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Szeptember 1., Péntek Ott elmentem a vásárba félpénzzel... 2000. aug. 30-szept. 3. ALPOKTÓL AZ ADRIÁIG Nemzetközi Kiállítás és Vásár Városi Sportcsarnok, Kaposvár Lovagi Tornai, Meistro csikós bemutató, A-Cél Szkander Kupa 2000, fitness, Bon-Bon, Freegid tánczenekar, Borkirálynö választás, Picasso Branch, Brillantin tánczekekar, Baby Sisters és még sokan mások... ...mégis van egy félpémemü! Kapos Expo, 30/95-77-630 Hírek SIÓFOK. Hans Beck, a magyar- országi régiók brüsszeli képvi­seletének vezetője keményen bírálta a magyar kormány regio­nális politikáját csütörtökön Sió­fokon az Országgyűlés terület- fejlesztési bizottságának kihe­lyezett ülésén, mert megítélése szerint a kormányzat nem te­remti meg a megfelelő feltétele­ket a régiók működéséhez, ugyanakkor kifejezte aggodal­mát a Széchenyi-tervben foglal­takkal kapcsolatban, mivel azoknak a koncepciója nem a kívánatos decentralizációs, ha­nem a centralizációs politikát erősíti. Magyarázatként Hans Beck kifejtette: míg a múlt év­ben a parlament által elfogadott területfejlesztési törvény a de­centralizáció felé mutat, a Szé- chenyi-terv - számára - egyér­telműen centralizációs törekvé­seket tükröz, és ezt aggasztónak tartja. Tudósításunka 3. oldalon KAPOSVÁR. Regionális infor­mációs napot szervezett tegnap Kaposváron a Gyergyai Kollégi­umban az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Dél-Dunántúh Területi Irodája. A hatvan résztvevő a halmozot­tan hátrányos helyzetű, elsősor­ban roma fiatalok beilleszkedé­sét támogató Phare-programról, a lehetőségek megtalálásáról s a pályázatok elkészítéséről hall­gattak előadásokat. (Is) DÉL-SOMOGY. Megérkeztek az első vendégek Somogyba az újra induló szarvasvadászati szezonra. A szarvasbőgés az idén is sok vendéget vonz a megye erdeibe, a hazai és külföldi vadászokat nyolc va­dászházban tudja elhelyezni a Sefag Rt, a megye er­dőterületeinek legnagyobb ke­zelője. Az eredményes vadá­szathoz a mostani idényre 150 magaslest újított fel az erdőgaz­daság, a környező mezőgaz­dasági kultúrákat mintegy 500 hektárnyi vadfölddel igyekez­nek mentesíteni a vadak által okozott kártól, (ié) m Új utakon a régió vonata Ez itt ne maradjon... Sárdi Gyula, a MÁV vezérigazgató-helyettese, a háttérben Szita Károly és dr. Gyenesei István. Kis képünkön: Schiszler László, a kaposvári csomópont főnöke és Szegvári Péter, a gazdasági minisztérium helyettes államtitkára fotó: land Róbert Az Alpoktól az Adriáig Nemzetközi Kiállí­tás és Vásár alkalmából az idén másodszor indulhatott el a régió vonata. Amíg tavaly a Dél-dunántúli megyék idegenforgalmi érté­keire hívták fel a figyelmet, az idén a határ­menti kapcsolatokról esett a legtöbb szó. Kaposvár-Gyékényes-Eszék-Pécs A régió vonatának csaknem háromszáz utasát a somogyi megyeszékhelyen Szita Károly polgár- mester és dr. Gyenesei István, a megyei közgyű­lés elnöke köszöntötte. Mindketten arról beszéltek, hogy a kapcsolatok bővítésében fontos szerepe van az utaknak, közte a vasútnak is. Sárdi Gyula, a MÁV Rt vezérigazgató-he­lyettese a csaknem 10 órás út során egyebek mellett arról beszélt, hogy a MÁV szeretné megtartani a hazai közlekedésben elért részesedését. Eh­hez szükség van arra is, hogy új és új szolgáltatásokkal jelenjenek meg. A Kaposvár-Gyékényes-Kapronca-Eszék és Pécs érintésével közlekedő vonaton a politikusok, a gazdasági és az idegenforgalmi szakemberek egyaránt ott voltak. így természetes, hogy egy idő után már nemcsak a vasútról, tűrném a határmenti kapcsolatok egészéről beszéltek. Dr. Szegvári Péter, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára kérdésünkre válaszolva elmondta, az új horvát vezetéssel megváltoztak a politikai viszonyok, esély van arra, hogy a magyar-horvát kapcsolatokban kedvező változá­sok álljanak be. A baranyaiak a Duna-Dráva- Száva EU-régió mellett érveltek. Nikola Gregor Kapronca-Krizsevci megye ispánja viszont a közvetlen somogyi kapcsolatokat sürgette. Sze­rinte - és ebben mások is megerősítették - egy­re nagyobb lehetőség van a gyékényesi közúti határátkelő megépítésére. A tervdokumentációk mindkét kormány illetékes tárcáinál ott vannak. Nikola Gregur szerint ez az átkelő lehetőséget biztosít a kombinált vasúti szállítás it­teni bevezetésére, a gazdasági kapcso­latok elindítására is. Mert valljuk be, hogy az elmúlt években ugyan folya­matosan tárgyaltak egymással a két or­szág szakemberei, hathatós együttmű­ködést nem tudtak felmutatni. Horvátország egyik legfontosabb bevételi forrása az idegen- forgalom. Ebben is szerepet játszhat a vasút. (Folytatás a 3. oldalon) 279 százalékos ajánlat y a Siotour részvényekért Rendkívüli megyegyűlés dönt szeptember 7-én Kaposvár A Hunguest Rt 279, az OTP Ingatlan- és Vagyonkezelő Kft 260, a Balaton Turiszti­kai Konzorcium 185,1 szá­zalékos vételi ajánlatot tett a Siotour részvényekre. Az egy hónapja még egyedüli pályázó Somogyi Vállalko­zók Konzorciumának érvé­nyes ajánlata 180 százalék. Mindez a beérkezett pályá­zatokat befogadó és elbíráló ad hoc bizottság tegnap dél­előtti ülését követő sajtótá­jékoztatón hangzott eí. A már elővásárlási joggal rendel­kező somogyi konzorcium mel­lett három további jelentkező ka­pott lehetőséget részvételre, a meghosszabbított határidőben való pályázatra. Mindhárom meg is tette ajánlatát, méghozzá a ki­sebbségi részvényhányadot is magába foglaló több mint 99 szá­zaléknyi részvénycsomagra. Mi­vel e részvénycsomag névértéke így már mintegy egy milliárd fo­rint, a megtett ajánlatok minden egyes százaléka 10 millió forintot jelent. Végül is a Balaton Turisz­tikai Konzorcium 185,1, az OTP Ingatlan- és Vagyonkezelő Kft 260, a Hunguest Vagyonkezelő Rt pedig 279 százalékos ajánlatot tett. Dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy másfél éve 101 száza­lékos volt az első ajánlat, s illuzó­rikusnak tűnt akkori kijelentése, miszerint 150 százalék alatt nem szabad tárgyalni az eladásról. A mostani ajánlatok - mondta - megerősítik: helyes volt a pályá­zati határidőt meghosszabbító döntés. (Folytatás a 3. oldalon) Rács mögé kerültek az „önkéntes testőrök” Bűnszervezetet leplezett le a rendőrség Zsarolási ügyek, kábítószerrel, prostitúcióval kapcsolatos bűnö­zés eddig is volt Somogybán. Most azonban egy olyan nagysá­gú bűnszervezetet leplezett le a rendőrség, amelyre a megyében még nem volt példa. Eddig tizen­hat gyanúsított van előzetes letar­tóztatásban, és több mint negy­ven bűncselekmény elkövetésé­vel gyanúsítják őket. A védelmi zsarolási ügyek a társadalomnak viszonylag szűk körét érintik ugyan, de a legsúlyo­sabb bűncselekmények közé tar­toznak. Mégis mély hallgatás övezi ezeket az ügyeket. A megzsa­roltak félnek, és nem beszélnek. Ezt a félel­met - vélik az érintet­tek - lehetetlen teljesen megtörni. Legfeljebb oldani lehet - s ez most Somogybán, az ország­ban talán elsőként, si­került is. Egy olyan bűnszervezetet juttattak rács mö­gé, akiknek ügyében már régóta gyűjti az információkat a rendőr­ség. Eddig azonban csak a titkos­szolgálati módszerekkel végzett nyomozás eredményeire lehetett támaszkodni, a leleplező erejű ta­núvallomások hiányoztak. Dr. Gelencsér Imre rendőr-alez­redes, a felderítő osztály vezetője elmondta: hónapokig tartó felde­rítő munka előzte meg azt az ak­ciót, melynek során egy kaposvá­ri székhellyel működő, meglehe­tősen nagy létszámú bűnözői csoportot sikerült leleplezni. El­sősorban védelmi zsarolás, pros­titúció, kábítószer, tehát tipiku­san a szervezett bűnözés körébe tartozó bűncselekmé­nyek miatt tartották szemmel őket. A társa­ság egyik tagjának pél­dául már négy évvel ez­előtt is volt egy hasonló ügye. Bárci Tibor rendőr-al­ezredes, a vizsgálati osz­tály vezetője arról szólt: május másodikán ma­gyar, valamint arab anya­nyelvű, de különböző állampolgár­ságú személyeket kaptak el, kábító­szerrel való visszaélés és zsarolás miatt. (Folytatás a 3. oldalon) Várható időjárás A Balaton vizhömérséklete: 23° a, „ # <£b derült napos felhős 4* *•* db párás ködös borult # 0. <£> zápor zivatar esős <?><&<$> havas eső hózápor havazás Kezdetben borult idő lesz, majd csökken a felhőzet. Eleinte többfelé, majd keve­sebb helyen várható eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, viharos lökések is lehetnek. A délutáni órákra általában 22, 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Készítette: Kőzlekedésmeteorológia Nedves, csúszós útszakaszok várhatók, az oldalszél figyelmet érde­mel. Hidegfronti hatásra lehet számítani. Hungária Biztosító Rt. Kiszántották a cukorrépát Dél-Somogy A CUKORRÉPATERMELÉS ALAKULÁSA SOMOGYBÁN Forrás: FM hivatal ‘Becsült adat Helyenként kritikus a cu­korrépa állapota, megyénk­ben a tavalyihoz képest is­mét több mint száz hektár­ral csökkent a vetésterület. Mintegy 700 hektáron taka­rítják be a cukornak valót. A hozam bizonytalan, a ki­adás viszont biztos: egy hektár megművelése 230- 250 ezer forintba kerül. Szentgáloskéren évtizedes hagyo­mánya van a cukorrépater­mesztésnek. Bár a növény megle­hetősen időjárásfüggő, hosszú tá­von biztos bevételt jelent. A so­modora és a szentgáloskéri határ­ban 116 hektáron vetették, ám a növény korábban biztató fejlődé­se megtorpant. A hetekig tartó aszályt a répa is megsínylette: megcsappant a várható hozam. Bereknyei Dezső, az Agrária me­zőgazdasági szövetkezet főmér­nöke szerint optimális helyzetben - hektáronként - legfeljebb 40-42 tonnát takarítanak be. Ez közel 20-30 százalékos kiesést jelent, hiszen tavaly szinte mindegyik táblán legalább 50 tonnát értek el. A termelők szerint kiélezett a mostani helyzet, hiszen bizonyos termésátlag alatt elkerülhetetlen a ráfizetés. Emiatt sorsdöntőek ezek a napok, a gazdaságokban gyakran tartanak határszemlét, ám az eső nélküli hetek okozta kárt már nem lehet helyrehozni. Több somogyi termelő is milliós nagyságrendű veszteségtől tart.- Kora tavasszal kilencven hek­táron vetettük el a cukorrépát, ám csak 17 hektáron szedjük le - mondta tegnap Klein Jánosné, a somogyjádi Alkotmány szövetke­zet elnöke. Az áprilisi eső letömörítette a ta­lajt, ennek hatására nem kelt ki a répa, ezért inkább úgy dön­töttek: csaknem 70 százalékát kiszántják és a helyére kukori­cát vetnek. A döntés előtt na­pokig tépelődtek, utó­lag azonban helyes­nek bizonyult a radi­kális megoldás. A megmaradt 17 hektá­ron most 45 tonnás hozamot várnak, az előző szezonban vi­szont hektáronként 566 mázsa volt az átlagtermés. A kényszerű közbeavatkozás így is legalább 3 millió forint több­letköltséget jelent. A megyei ag­rárkamarában kérdésünkre kö­zölték: az elmúlt időszakban év- ről-évre változott a termőterület, az idén alig 700 hektáron takarít­ják be a növényt. HARSÁNY) MIKLÓS

Next

/
Thumbnails
Contents