Somogyi Hírlap, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

XI. Évfolyam, 178 Szám. Ára: 46 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Augusztus 1., Kedd MEGYEI KÖRKÉP Ország­jelentés alulnézetből 3-4. oldal SPORT Héczey András vb-érmei 10. oldal Hírek NAGYATÁD. Fényt kapott a sportcsarnok. A külső festéssel és a küzdőtér sportpadozatának kialakításával a befejező munká­latokat végzik a nagyatádi sport és szabadidő centrumon. A bel­ső fűtésrendszer szerelése után megkezdődött a külső gázveze­ték építése, hétfőn pedig a sport- csarnok végleges áramvezetékeit is bekötötte a Dédász. Ehhez át­alakították az épület melletti transzformátor állomást, hogy a környék lakóival, intézményei­vel együtt a szeptemberben át­adásra kerülő nagy áramfogyasz­tó sportlétesítmény is zavartala­nul működhessen, (bm) GIGE. Kétmillió forintot nyert vízrendezésre a gigei önkor­mányzat a megyei területfejlesz­tési tanácstól. Egymillió forintot még az idén felhasználhatnak, egymilliót pedig jövőre. A gigei önkormányzat körüli árkok be­tonlapozása és a beszakadt át­ereszek újjáépítése hamarosan befejeződik, de az árkokat a Ri- nya folyásáig ki kellene tisztít- tatni. A kis településen csak így enyhülhetnek számottevően a belvízgondok. (Is) SOMOGYASZALÓ. A Jövőnk az új évezred Európája Alapít­vány mától tartja táborát So- mogyaszalóban. Az egyhetes kurzuson a környezetvédelem­ről és az EU-ról esik szó. (Is) ZAMÁRDI. A zamárdi Part disz­kó bezárását javasolja a helyi ön- kormányzatnak a rendőrség. A szórakoztató egység kidobóem­berei helyben hagytak két német állampolgárságú fiatalembert. Korábban is érkezett már jelzés a diszkóból, hogy provokálják a vendégeket. Ezúttal is ez történt. A kidobófiúk belekötöttek a két ott szórakozó német fiúba, majd a gyengébbiket egyszerűen a Ba­latonba dobták. A másiknak a vállát törték el. A németek szülei is hamarosan a diszkónál voltak, ám ők sem jártak jobban: a kido- bók őket is megverték, (fi) m Mától jövedéki termék a bor Félő, hogy a vendéglőkben megszűnik a folyóbor eladása. Több étteremtulajdonos el­mondta: a mától életbe lépő jö­vedéki törvény előírásai nem pontosan érthetőek számukra, s nem akarják kockáztatni az esetleges súlyos büntetést. Mérniük kellene ugyanis pon­tosan, hogy mekkora éppen a készletük, s csak olyan bort kínálhatnak, amelynek ponto­san ismert a származási helye. Sok adminisztrációs terhet ró ez rájuk, s ha ezt nem vállal­ják, akkor az igazi vesztes a bortermelő és a vendég lesz. Megyei körkép minden csepp bort „adminisztrálniuk” kell fotó: lang Róbert leltárt. Ez sem lesz egyszerű, ám szeptembertől minden kancsónyit azonnal regisztrálni kell majd napközben is. Nem biztos, hogy ezt tu­dom vállalni. Van vendéglős, aki úgy tudja: ha 25 liternél kevesebb borról van szó, akkor nem kell úgyne­vezett átfolyómérőt alkalmazni. Amúgy a meg­bontott üveget, demizsont, hordót már nem le­het visszavinni a raktárba, azt csak a vendégtér­ben lehet tartani. Át kell ezért alakítani a hűtő- rendszert. A kaposfői Balázs Borozó tulajdonosa, Bátorfi Balázs tegnap éppen a kaposvári vámhi­vatalban járt, így friss tapasztalatokkal felvértez­ve várja az új jogszabály életbelépését. Elmond­ta: különösen a bortermelők kerülnek nehéz helyzetbe, ám a nagy és kiskereskedők és nem utolsósorban a fogyasztóknak is okozhat gon­dot a változás. (Folytatás a negyedik, a témához kapcsolódó jegyzetünk a harmadik oldalon.)- Éppen a vám- és pénzügyőr­séghez sietek - mondta tegnap délelőtt Csapody Balázs, a ba- latonszemesi Kistücsök étte­rem vezetője. - Nem értelmez­hető ugyanis pontosan szá­momra a jövedéki törvény. Amíg nem teljesen tiszta a kép, nem mérünk foiyóbort. Csapody Balázs beszélt ar­ról is, hogy információi szerint így tesz sok más vendéglős is. Mindez nagy csapást jelenthet a bort termelőkre és a fogyasz­tókra. Előbbi ugyanis ebben az esetben nem tudja eladni a bo- A borkereskedőknek rát, utóbbinak pedig az üveges borból mért fröccs jóval több pénzébe kerül. Majoros János, a siófoki Nádas étterem tulaj­donosa saját pincét tart fenn, ahol kóstoló után kérhettek az étekhez nedűt a vendégei. Jelenleg több, mint háromszáz liter bora van többé-ke- vésbé telt hordókban.- Most felmérem a készletet - mondta. - Úgy tudom: szeptember 1-jéig lehetőség van arra, hogy esténként, üzletzáráskor készítsek napi Jövedéki termékek Magas adótartamuk miatt bizonyos temékekkel gyakrabban követnek el visszaéléseket. Ezek így fokozott ellenőrzést igényelnek, s emiatt a törvényalkotók a jövedéki temékek osztályába sorolták be őket. Jövedéki terméknek számí­tanak: az ásványolajok, az alkoholtermékek, a sörök, a pezsgők, a köztes alkoholtermékek, a dohánygyártmányok, és mától a bor is. Erőmű nélkül romló faluesély Inke A munkahelyteremtés esé­lyeinek megcsappanása mellett sokmilliós iparűzési adótól is elestek az érintett falvak önkormányzatai - vélte Inke polgármestere az Iharosberény, Inke és Liszó határában meghiúsult erő­műtervek kapcsán. Érzékenyen érintette Inkét az erőmű építésének megtorpedó­zása - mondta Rózsa Sándor pol­gármester, aki képviselőként már a kilencvenes évek elején szor­galmazta az erőmű megépítését. Elmondta: az előző ciklusban a kaszói erdők védelmében a vél­hető káros anyag kibocsátás ellen emelték fel szavukat a civil szer­vezetek. Sokan még az asztmá­sok számának növekedésétől is tartottak, nemigen bízva az ellen­őrző rendszerben. A tiltakozás megszakította az építési folyama­tot, így az eredetileg 14 milliár­dosra tervezett beruházás 2000- ben már több mint 20 milliárd fo­rintba került volna. Ezúttal azon­ban az energiahivatallal nem tu­dott megegyezni az árban a beru­házó, így az energiapiac liberali­zációjáig ismét megakadt a kivi­telezés. Emiatt Iharosberény mintegy 60 millió forint, Inke 50 millió forint, míg Liszó 30 miihó forint évi iparűzési adótól esett el. Rózsa Sándor szerint a legna­gyobb veszteségük abból szár­mazik, hogy ebben a helyzetben hiába vár befektetőkre a telepü­lés. Az erőmű megvalósulása ugyanis újabb beruházókat von- zana, amely segítene megoldani a környék munkahelyteremtési gondjait. _________________takács P atthelyzet választás után Görgeteg A vasárnapi görgetegi időkö­zi önkormányzati választá­son sajátos patthelyzet ala­kult ki. A régi polgármester lett az új elöljáró, s a régi képviselő-testület tagjai, akik kezdeményezték az ön- kormányzat feloszlatását, Kaptak újbóli mandátumot. A képviselők többsége azért sza­vazott a testület feloszlatása mel­lett, mert abban bíztak, hogy új polgármesterük lesz, s ezzel meg­oldódik a testület és annak vezető­je között kialakult feszültség. Ma már tudható: semmi sem válto­zott. Vasárnap késő es­te vált ismertté: a hét korábbi önkormányza­ti képviselői közül öt, ifj. Csalos István, Fabu Hubertné dr. Németh Szilvia, Fadgyas Attila, Simon Zoltán és Somorjainé Pados Edit ismét ott ül majd a tes­tületi üléseken. Simon Zoltán kivételével ők voltak azok, akik lemondásra szó­lították fel a polgármestert, majd miután ő nem volt hajlandó le­mondani, a testület feloszlatása mellett döntöttek még áprilisban. A két korábbi most meg nem vá­lasztott képviselő közül Horgas Fe- rencné nem jelöltette újra magát, ifjabb Dómján Tibor pedig elköltö­zött a faluból. A két újonnan meg­választott képviselőről ifj. Maráczi Jánosról és Nyögéri Antalnéról pe­dig azt mondják, hogy ők is a pol­gármester ellentáborába tartoz­nak. Vagyis a helyi viszonyokat is­merve nehéz dolga lesz a görgete- giek akaratából 1990 óta negyed­szer megválasztott polgármester­nek, Horváth Bélának.- Nincs harag bennem - mond­ta tegnap a régi-új polgármester, amikor a* „hogyan továbbról” kér­deztük. - Tisztességgel fogok dol­gozni ezután is. Minden kompro­misszumra hajlandó vagyok, ami a falu érdekét szolgálja, de a sze­mélyeskedésnek továbbra se en­gedek teret.- A nagy kérdés az, hogy kit nevez meg al­polgármester jelöltként?- Valószínűleg az ed­digi alpolgármestert, Fadgyas Attilát, aki most polgármesterje­löltként indult ellenem­ben. Én nem harag­szom rá, s nem is volt vele semmi bajom. A választási eredmények birto­kában bizonyára sokakban felme­rül a kérdés, hogy volt-e valami ér- telibe a testület feloszlatásának, ü- letve mi várható a következő hó­napokban. A választ a falu is várja, de azt a képviselő-testületnek kell majd megadnia. nagyjenö VÁLASZTÁS un Várható időjárás A Balaton vízhomérséklete: 23° ,,, d3 db daruit napos felhős db párás ködös borult cfB V-7 0 <£>• zápor zivatar esős «5 0 havas eső hózápor havazás Az északnyugaton fejlődő­erősödő ciklon melegfront­ja ugyan még nem ér el bennünket, de lassanként már melegebb levegő szi­várog hozzánk is. Erősödik ezért a nappali fölmelege­dés. Sok napsütésre van kilátásunk, csak néha lesz kevés felhő az égen. Készítette: Közlekedésmeteorológia Ma nyugodt, frontmentes lesz időjárásunk. A kristálytiszta levegőben 19' kiváló látásra, mérséklődő szélre számíthatunk. Hungária Biztosító Rt. Drágábban sütnek a pékek A liszt és a járulékos költségek emelkedése nyo­mán mától csaknem 10-15 százalékkal drágul a ke­nyér. A boltokban - minőségtől függően - 120-150 forintba kerül kilója. Horváth Zoltán kaposfői pékmester, a megyei ipari és kereskedelmi kamara péktagozatának elnö­ke tegnap elmondta: az idén kétszer drágult a liszt. Míg januárban mintegy 34-37 forintba került kilója, a nyár elején 3843 forintot és áfát fizettek a somo­gyi pékek, a legutóbbi áremelkedés nyomán csak­nem 50 forintot. Egy kiló kenyérhez 75 deka lisztet használnak fel. Időközben az energia és a szállítási költségek is emelkedtek, s ezeket a terheket már nem tudják tovább vállalni az amúgy is tőkesze­gény vállalkozók. Somogybán több mint 60 pékség működik, csaknem 70 százalékuk emel árat. Száz forint alatt már nemigen lehet kenyeret venni, s az eddigi 9-12 helyen várhatóan 10-15 forintba kerül a zsemle. A fahéjas, csokoládés ízesítésű sütemé­nyek ára mintegy 15-20 százalékkal nő. Információnk szerint nem zárható ki egy továb­bi, várhatóan késő ősszel sorra kerülő kenyérdrá­gulás sem. Mértéke a mostaninál várhatóan nem lesz nagyobb. harsányi miklós Mától a kaposfői pékségből is drágább kenyeret szállítanak a boltokba FOTÓ: LANG RÓBERT

Next

/
Thumbnails
Contents