Somogyi Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

2. oldal - Somogyi Hírlap VILÁG TÜKÖR 2000. Május 2., kedd Békés Európát Veszprém Haider: az EU lássa be1 tévedését A közép-európai államfők 7. ta­lálkozója - amelyen tizenkét köztársasági elnök vett részt - emlékfa-ültetéssel fejeződött be. A Szent Mihály Székesegyház­ban, amelyet ezer esztendeje Boldog Gizella királyné építte­tett, Szénái József nyugalmazott érsek azt kívánta a megjelent ál­lamfőknek: a nagy keresztény elődök példájára úgy építsék az európai nemzetek közös ottho­nát, hogy ott minden nép család­tagnak érezhesse magát. A magyarországi németek küldöttségével találkozott Jo­hannes Rau, az NSZK államfője. A kérdésre, hogy Berlin nem gondolkodik-e valamilyen kü­lönleges státus megadásán a külföldön élő németek számára, így válaszolt: nem tud ilyenről, de érdekes gondolatnak tartja, amellyel érdemes foglalkozni. ■ Szlovák felzárkózás Pozsony Orbán Viktor meggyőződése szerint „ha lesz a NATO-bőví- tésnek második köre, annak Szlovákiával kell kezdődnie, s ha ne adj’ isten Szlovákiával nem kezdődhet, akkor nem lesz második bővítési kör”. A NATO jelenével és távlataival foglalko­zó pozsonyi nemzetközi konfe­rencián részt vevő magyar kor­mányfő külön is találkozott Mi­kulás Dzurinda szlovák minisz­terelnökkel. Ebből az alkalom­ból Orbán Viktor kifejtette: Szlo­vákia hiánya miatt a NATO-ban „természetellenes rés” tátong, amely azért alakult ki, mert korábbi belpolitikája miatt az ország lemaradt az euro-atlanti csatlakozási folyamatban. Martonyi János szlovák kol­légájával, Eduard Kukannal folytatott megbeszéléseket. A magyar külügyminiszter kije­lentette: „Megállapodtunk ab­ban, hogy a kassai magyar fő­konzulátust Orbán Viktor au- gusztus 18-án nyitja meg.” ■ Szenvednek a túszok Fülöp-szigetek A Malajziában muzulmán láza­dók által túszul ejtett és a Jolo- szigetre hurcolt 21 turista gyo- morbántalmaktól szenved, fog­va tartásuk körülményei napról napra romlanak, és egy dél-afri­kai nő hétfőn már eszméletét is vesztette. A túszok nyomorúsá­gos helyzetéről egybehangzóan számolt be az Abu Szajjaf nevet viselő Fülöp-szigeteki lázadó­csoport szóvivője, valamint egy szabadúszó újságírónő, aki szombaton személyesen láto­gathatta meg a foglyokat. A tú­szok húsvétkor történt elrablá­suk óta nem fürödhettek, kevés főtt rizst kapnak enni, s csak esővizet ihatnak. ■ Az FPÖ új elnöke az eddigi politika folytatását ígéri Klagenfurt A tavalyi ausztriai választá­sokon másodikként végzett és így kormánytényezővé előlépett Osztrák Szabad­ságpárt (FPÖ) elnöke, Jörg Haider hivatalosan is beje­lentette lemondását. Képes­ségeit - szavai szerint - Karintia tartományi főnöke­ként kívánja kamatoztatni. „Senki nem volt tevékenyebb ná­lam az elmúlt esztendők során” - vonta meg tizennégy esztendőn át tartó pártelnöki munkájának mér­legét a kongresszuson Jörg Haider, akinek személye nemcsak az osztrák közvéleményt osztotta meg, hanem az Európai Uniót is arra késztette, hogy befagyassza kapcsolatait Béccsel. A politikus hozzáfűzte: „Olyan sikertörténe­tet írtam, amilyet Európa egyetlen más pártja sem tudott utánunk csinálni. Sok politikus úgy távozik a színről, hogy semmi nyom nem marad utána. Az én esetemben tá­volról sem ez a helyzet.” Egyúttal kifejezte reményét, hogy a közös­ség hamarosan belátja tévedését, és amilyen gyorsan csak lehet, föl­függeszti az ország ellen hozott szankciókat. Az FPÖ kongresszusán meg­tartott elnökválasztáson a hétszáz küldött 91,5 százaléka szavazott az eddigi helyettes, Susanne Riess-Passer személyére. A koalí­ciós kormányban alkancellári tisztet betöltő politikus asszony egyértelműen kijelentette: folytat­ni kívánja elődje politikáját. Meg­lehetősen éles hangon bírálta az Európai Unió társországait, ame­lyek elszigetelték Ausztriát a nemzetközi sodorvonaltól. „Nem Haider és utóda. Csókkal megbélyegezve? fotó: feb/reuters vagyunk sem Berlin, sem Párizs, berendezkedésére és hódításaira sem pedig Brüsszel protektorátu- utaló kifejezést. - Az emberek sa - jelentette ki, tudatosan hasz- nem fogják sokáig tűrni, hogy nálva a második világháború náci lábbal tapossák Ausztriát.” gy. z. A tartományi főváros, Klagenfurt kertészeti központjának díszpark­jában emlékeztek meg Jörg Haider egyéves kormányzásáról. A sajtó és az ellenzék - hivatásához híven - felelevenítette Haider választási ígéreteit, valamint azt, hogy mi teljesült belőlük. A politikus gazda­sági irányváltást helyezett kilátásba, ám a kilenc szövetségi tarto­mány közül Karintia - egyedül Burgenlandot megelőzve - a nyolca­dik helyen áll. Haider megígérte, hogy csökkenni fognak a villany- számlák, ami be is következett, de ez nem az ő személyes érdeme, hanem az Európai Unió áramliberalizációjának volt köszönhető, és egész Ausztriám kiterjedt. A legtöbb szavazatot Haider az úgyneve­zett gyermekcsekkekkel szerezte: már az idén január 1 -jétől 5700 schillings ígért minden hat évet betöltött gyermek szüleinek. Sem­mi sem valósult meg belőle. A tartományi főnök azonban nem ret­tent vissza, s most már havi 6250 schillinggel biztatja a családokat. Jörg Haidert sokan bírálták azért, mert a jelenlegi kormány meg­alakulása előtt alig látták Karintiában. Most közölte: többet lesz „hazai pályán”. Erre több ideje jut majd, hiszen leköszönt az Oszt­rák Szabadságpárt elnöki tisztéről, látszólag tehát visszavonult az országos politizálástól, hogy megszabadítsa a bécsi kormánykoalí­ciót attól a ballaszttól, amelyet a személye jelent. Ez azonban ko­rántsem jelenti azt, hogy végképp lemondana nagyra törő terveiről. Aki kicsit is ismeri őt (ha lehet ismemi egyáltalán), jól tudja: szá- mára egyedül a kancellári szék elérése lehet a végső cél. _______iréw B ővül Milosevics ellenzéke Szerbek fordulnak szembe a jugoszláv államfővel Csatlakoznak a Kosovska Mitrovica-i szerbek vezetői Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök ellenzékéhez - jelen­tette be vasárnapi sajtóértekezletén az észak-koszovói város szerb vezetőinek egyike. Kosovska Mitrovica „A városi Szerb Nemzeti Tanács (SNV) jövő csütörtökön hivata­los dokumentumot juttat el az egyesült szerb ellenzékhez, és abban kérni fogja felvételét a cso­portba” - közölte a Belgrádba el­jutott információk szerint Marko Jaksics, a szervezet egyik vezető­je. Kijelentette: nem akarják, hogy rosszindulatú emberek ál­landóan úgy beszéljenek róluk, mint akik Milosevics uszályába szegődtek. A Kosovska Mitrovica-i szerb vezetők az utóbbi hónapokban többször is visszautasították a nyugati megfigyelők vádjait, mi­szerint Milosevics eszközként használja fel őket a feszültség szí­tására Koszovóban. A városi tanács 50 ezer szer- bet képvisel Koszovó északi ré­szén, a kétnemzetiségű - albá­nok és szerbek lakta - városban. A testület reméli, hogy a jugo­szláviai ellenzék befogadja a te­rület lakosait. * A stabilitással kapcsolatos kérdé­sek álltak a figyelem középpont­jában Németh Zsoltnak, a kül­ügyminisztérium politikai állam­titkárának és Bodo Hombachnak, a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény főkoordinátorának vasárnapi koszovói látogatásán. Pristinában Bemard Kouchner ENSZ-különmegbízottal, a világ- szervezet polgári missziójának (UNMIK) vezetőjével, és Juan Ortuno spanyol tábornokkal, a nemzetközi békefenntartó erők parancsnokával találkoztak. Meg­beszélést folytattak Ibrahim Rugóvá mérsékelt koszovói albán vezetővel is. Németh Zsolt a magyar külpo­litika számára kulcsfontosságú­nak nevezte a stabilitási egyez­ményt. A látogatás célját abban jelölte meg, hogy pillanatfelvételt készítsenek a koszovói helyzet­ről. Biztatónak nevezte az albán fél részéről az UNMIK-kal és a KFOR-ral való együttműködés iránt megnyilvánuló készséget. Hozzátette: októberben várható­an helyhatósági választásokat tar- tanak a tartományban. ________■ H azánkról - Amerikában A magyar törekvéseket ismerteti Martonyi János Washington Az Egyesült Államokba utazott Martonyi János külügyminiszter, hogy po­litikai és gazdasági kérdé­sekről tárgyaljon. Program­jában szerepel egy találko­zó James Steinberg helyet­tes nemzetbiztonsági ta­nácsadóval, Madeleine Albright külügyminiszter­rel, valamint Charlene Barshefsky külkereskedel­mi főtárgyalóval. Martonyi János ma az amerikai Kereskedelmi Kamarában tart előadást az európai uniós csatla­kozás kérdéséről és a magyar gazdaság helyzetéről, amely két­szeres bruttó nemzetijevede- lem-növekedést tud fölmutatni a Tizenötökhöz képest. A külügy­miniszter délután részt vesz a szabad magyar választások és a demokratikus parlament meg­alakulásának tizedik évfordulója alkalmából az amerikai szená­tusban rendezendő emlékülé­sen. A megemlékezésen jelen lesz többek közt Lawrence Eagleburger volt amerikai kül­ügyminiszter és Mark Palmer, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete. A magyar diplomácia vezető­je New Yorkban a Kelet-nyugati Intézet rendezvényén is részt vesz, olyan kiemelkedő politiku­sok társaságában, mint Madeleine Albright és számos más ország külügyminisztere, valamint Javier Solana volt NA- TO-főtitkár, az Európai Unió je­lenlegi kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja. _______________________Hírek_______________________ A z öt nukleáris nagyhatalom nyilatkozata A nukleáris fegyverek továbbterjedése elleni, úgynevezett atomso- rompó-szerződés New York-i felülvizsgálati értekezletén az öt nuk­leáris hatalom közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy a nukleá­ris fegyverektől mentes világ megteremtésére törekszik. Az Egye­sült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína 23 pontos közös nyilatkozata ezúttal sem tartalmaz határidőt a ki­tűzött cél elérésére. Izraeli politikus a palesztin államiságról Az izraeli-palesztin tárgyalások elvezethetnek a palesztin állam lét­rejöttéhez - jelentette ki hétfőn az izraeli tárgyalóküldöttség vezető­je Eilatban. Oded Eran az izraeli-palesztin keretegyezményről folyó tárgyalások helyszínén beszélt erről. Az újabb, tíznaposra tervezett forduló vasárnap kezdődött a dél-izraeli üdülőhelyen. Sevardnadze föl kívánja számolni a korrupciót Beiktatták hivatalába vasárnap a másodízben elnökké választott Eduard Sevardnadzét Grúziában. Az elnökválasztást három hete megnyert hetvenkét éves politikus beszédében a fő hangsúlyt a kor­rupció felszámolására helyezte. Mint mondta, megtisztítja a kor­mányt a lefizethető miniszterektől, és könyörtelen harcot kezd a megvesztegetés ellen. A volt szovjet tagköztársaságnak a külföldi be- fektetők a korrupció miatt hátat fordítanak, _____________________■ ..........................»I1»...................................................... ' ' ' i B alatonboglár, Klapka u. hétköznap 7.00-18.00 óráig, Nyitva tartás: szombaton 7.00-16.00 óráig, vasárnap 8.00-12.00 óráig Akciós ajánlatunk: április 25-május 27. RAMA MARGARIN TÉGLA 500 g 180 r KÜLÖNLEGES VAGDALT 130 g 66,50 r KOKTÉL KRÉKER 200 g 98,50 r LIPTON GREEN LABEL TEA BORSODI VILÁGOS SÖR 0.5 I COCA-COLA 2 I 159,30 R 76,80 r 186 r AMODENT FOGKRÉM 75 ml CLOROX HYPO 1 I DOMESTOS 750 ml 151,20 r 170 r 252,50 r Áraink az ÁFA-t tartalmazzák A PÁPA A DOLGOZÓK JOGAIRÓL. Május 1-je alkalmából II. János Pál Rómában a gazdasági globalizálódás veszélyeire figyelmeztetett, s fölszólította a gazdag államokat a szegény országok adós­ságainak elengedésére. Szavai szerint az értékek ranglistáján a munka világában is az embert kell az első helyre sorolni. _____________________________________fotó, feb/reuters A M UNKA ÜNNEPE MOSZKVÁBAN. A zord időjárás ellenére mintegy kétszázezer ember vett részt az Oroszország-szerte megrendezett felvonulásokon, amelyeken elsősorban a munkabérek emelését sür­gették. A Kreml tőszomszédságában, Zsukov marsall szobránál a tüntetők a kommunista párt felhívásá- ra a Szovjetunió visszaállítását sürgették.__________________________________________fotó, feb/reuters

Next

/
Thumbnails
Contents