Somogyi Hírlap, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

<*■ V' — eil Sas Fizessen elő egy nagy esélyre! V&H Autócenter Kft Kaposvár Kond vezér u. 2. «ST^ 2000 április 29-én fergeteges műsorral és ajándéközönnel ünnepeljük a Somogyi Hírlap 0 éves születésnapját. A fődíj egy FIAT PUNTO, amit bárki megnyerhet, aki a sorsolás napján legalább 3 hónapja előfizető^ és azok is, akik a sorsolás előtt fizetnek elő legalább 3 hónapra. Fizessen elő és járjon iimnBB -val. Ingyenesen hívható telefonszámunk: 80/200-434. %,^gBSÍS Kaposvár, Széchenyi tér 8. Telefon: 82/511-190 (Dorottya üzletház) 9 770865«912060 XI. Évfolyam, 77. Szám. Ára: 53 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Április 1., Szombat Hírek BARCS. Egymillió forinttal tá­mogatja az önkormányzat a barcsi nőegylet szoborállítási szándékát. Az asszonyok Szent István szobrát szeretnék felállí­tani a városközpontban, elké­szítésére már felkérték Gera Ka­talin szobrászművészt. A képvi­selők által megszavazott összeg a teljes költség fele, a hiányzó milliót adakozásból gyűjtik ösz- sze a nyárig a barcsi nők. (ni) HOMOKSZENTGYÖRGY. Fő­városi színészek szórakoztatták a homokszentgyörgyi gyereke­ket. A mesejátékra a falu vala­mennyi gyereke hivatalos volt a kultúrházban, majd ingyenes bál várta a kicsiket és nagyob­bakat. Mindezt a helyi nagycsa­ládos egyesület rendezte, és a környék vállalkozásai támogat­ták. (ni) MAGYARATÁD. Magyaratád lakói falugyűlésen kérték a pol­gárőrség bővítését. Az egyesü­let a Latinca Sándor utcába volt bejegyezve, ez gyakorlatilag Rácegrest jelentette, és tizen­egyen vettek részt a munkában. Most mintegy húsz magyaratá- di lakos csatlakozott a polgárőr­ség helyi szervezetéhez, (szú) SIÓFOK. Kerékpáros főutak csomópontjává válhat Siófok. A tervek szerint három nyomvo­nal is átvezet majd a városon. A Sió-csatorna partján kerékpárút vezethet Simontornyán át a Du­náig, mely a folyón átkelve az Alfölddel kötné össze a balatoni régiót. Egy másik terv Kapos­várral kötné össze és a város már része a balatoni bringakör- űtnak is. ■ Számot is vetnek a termelők Az időjárás mellett a várha­tó árakat is figyelik a gaz­dák, és a vetésterületet is ehhez igazítják. így aztán a kukorica kivételével szinte valamennyi tavaszi növény­ből kevesebbet termeszte­nek idén, mint tavaly. Megyei körkép Csak annyit vetnek, amennyit nyereségesen el tudnak adni fotó: lang Róbert A szentgáloskéri Agrária me­zőgazdasági szövetkezetben tegnap fejezték be a 115 hek­tárnyi cukorrépa vetését. 50 tonnás hektáronkénti átlagter­mésre és mintegy 35 millió fo­rintos árbevételre számítanak. Az előzetes tervek szerint vé­geztek a munkával a balaton szentgyörgyi Dél-Balaton szö­vetkezetben is. Igaz, ezúttal csak tavaszi árpát vetettek, de a 300 hektárnyi növény szé­pen fejlődik. Erről győződtek meg a legutóbbi határszemlén is. Feil József, a szövetkezet el­nöke azt mondta: a nagy munka árpilis közepén kezdő­dik el, hiszen több mint 760 hektáron vetik el a kukoricát. A növénytermesztésből leg­alább 200 millió forint bevé­telt remélnek. Kedvező kuko­rica árat várnak Dél-Somogy- ban is. Buncsák Sándor, a csurgói Zrínyi szö­vetkezet elnöke ezzel magyarázta, hogy ezer hektáron készítik elő a talajt a vetésnek. A számokból is látszik: a somogyi termelők nyomon követik a piac legkisebb rezdülését is, s ennek alapján próbálják kialakítani az optimális termőterületet. Legalábbis ezt tükrözi az a becs­lés, ami most készült el. Befejezéséhez közele­dik a tavaszi árpa vetése, amit 5-6 ezer hektáron termesztenek a korábbi 8 ezer hektár helyett. Ötezer hektár helyett 3-4 ezer hektáron kerül földbe a zab, a cukorrépa vetésterülete szinten marad, közel 900 hektáron termesztik. A burgo­nya vetésterülete jelentősen csökkenhet, amit a hullámzó árakra vezetnek vissza. Tavaly mint­egy 3800 hektáron takarították be a krumplit, most egyes becslések szerint ezer hektárral ki­sebb területen dolgoznak. A napraforgó vetéste­rülete is fogyóban van. A felvásárlók ma még ugyanis átlagosan alig 40 ezer forintot ajánlanak tonnánként, ami nem kecsegtet nagy haszonnal, így a korábbi 22 ezer hektár helyett nem kizárt, hogy csak felé akkora területen termesztik az olajipari növényt Somogybán. ___________ilm. L akat a kenyérgyáron Barcs Lakat kerül a barcsi kenyérgyár­ra, a Pannon Pan Rt kivonul a legdélibb somogyi városból. A dolgozók előtt már bejelentették a gyár bezárását. A dolgozói gyű­lésen az is elhangzott, hogy egy­előre senkit nem kell elküldeni, a kenyérgyár teljes állományát foglalkoztatni tudják Nagyatá­don illetve Kaposváron. Ez mint­egy harminc ember. A munka­adónak a törvény szerint lehető­sége van arra, hogy embereit két hónapon át másutt foglalkoztas­sa. Ezzel él most a Pannon Pan. A dolgozók persze annak sem­örülnek, hogy ezután negyven kilométerrel arrébb kell keresni­ük a kenyerüket, azonban azok­nak, akik nem vállalják, a tör­vény szerint nemhogy végkielé­gítés, de munkanélküli járadék sem jár. Dr. Bödő Imre, a Pannon Pan elnök-vezérigazgatója elmondta: racionalizálás és a termelés kon­centrálása zajlik a sütőipari társa­ságnál, ennek esett áldozatul az alacsony hatékonyságú barcsi gyár. A két hónap elteltével azo­kat a dolgozókat, akik vállalják az atádi illetve kaposvári mun­kát, továbbra is foglalkoztatni tudja a Pannon Pan, akik ezt nem vállalják tovább, azokat végkielé- gítéssel el kell küldjék. _____n. u E lfogták a gyalogos rablót Lábod Fegyvernek látszó tárggyal hatolt be egy berzencei fia­talember tegnap délben Lábodon a takarékszövetke­zethez, s a kétmilliós zsák­mánnyal gyalog próbált egérutat nyerni. De néhány perc múlva elfogták.- Ide a pénzt! - kiáltotta a 25 éves, farmerkabá­tos fiatalember, amikor a déli zárás előtt tíz perccel a Nagyatád és Vidéke Takarékszövet­kezet lábodi fiókjának egyik munkatársnője megkérdezte tőle, hogy miben lehet a segítsé­gére. A nyomaték kedvéért egy fegyvernek látszó tárgyat muta­tott. (A Somogyi Hírlap informáci­ói szerint szabadon vásárolható, kiskaliberű pisztolyról van szó, amely jogilag nem minősül fegy­vernek.) Miután a megszeppent alkalmazottak átadtak neki két­millió forintot, azt a hátizsákjába gyömöszölte, majd a takarékfiók­ban lévő három női alkalmazottat a mellékhelységbe zárta, s futni kezdett Rinyabesenyő felé. A rabló nem tudhatta, hogy a helységnek van másik kijárata is, így a falu polgármesterének ott dolgozó felesége kimenekülhe­tett, s a szomszédos orvosi rende­lőből értesítette a rendőrséget. Ebben az időben ért a takarék- szövetkezethez a láoodi Huber Gábor, egy vagyonvédelmi cég ügyvezetője. Huber még látta az elfutó fiatalembert, ezért maga mellé ültette a fogorvostól kilépő Liber Csabát és együtt indultak a rabló után. A Rinya pataknál érték utol, ahol a bankrabló már alig tudott futni. Különösebb ellenállást sem tanúsított, amikor elfogták. Az időközben kiérkező rendőrök vették át a rab­lót. Nagy László alezredes, a nagy­atádi kapitányság vezetője köszö­netét mondott a határozott va­gyonőrnek. A Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezetet rövid időn belül harmadszor érte rablótáma­dás. Elnöke, dr. Túri Dénes reméli, hogy a bíróság a legsúlyosabb ki­szabható büntetést rója majd ki, mert az elharapódzó fegyveres tá­madásoknak másképpen aligha lehet gátat vetni. ______nagy jenó d enütt beborul az ég, egyre több helyen valószí­nű eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Több helyen megerősödik az északnyu­gatira forduló szél. A hőmérséklet délután 11, 13 fok körül alakul. Készítette: Közlekedésmeteorologia Egy ciklon hatására előbb nyugaton, majd másutt is eső, zápor ! várható, így vizes útszakaszokra kell számítani. Hungária Biztosító Rt. Megoldódott az igazgatóválság Időről időre fellángol a vita a hetesi is­kola igazgatójának személye körül. A tantestület és a szülők kiállnak a sze­mélyiségközpontú program megvalósí­tója, Karsai Józsefné mellett, míg a képviselők egy része változtatást sze­retne. A polgármester a heves érzel­mektől sem mentes szülői fórumon ki­jelentette: az igazgatónő kitöltheti a szerződési idejét. Hetes Képviselők és szülők néztek farkasszemet azon a hetesi fórumon, amelyet a tanárok szerveztek Karsai Józsefné igazgatónő jövő­beni munkaviszonyának tisztázására Hete­sen. A Somssich Imre Általános Iskola és Óvo­da igazgatója öt évvel ezelőtt a tanév közepén került az iskola élére, ahol nyomban nekilá­tott személyiségközpontú programjának megvalósításához. Mivel a megbízatása ere­detileg 2000. december 1-ig szólt - a program viszont a tanév végéig -, a szülők és a tanárok azt szeretnék, ha 2001. augusztusáig maradna az igazgatói székben. Sokan úgy vélik, hogy va­lamilyen rejtélyes okból a testület egy része nem szimpatizál Karsainéval, ezért próbálják újra és újra elmozdítani helyéről. Ádám László polgármester a for­ró légkörű fórumon elmondta: nem áll semmiféle személyes indok az ügy hátterében, mindössze az év közbeni ki­nevezés okozta tisztázatlan jogi helyzetet kí­vánták megoldani. Ennek érdekében hozták meg döntésüket a nyáron, amely szerint „elvi­leg” támogatják a féléves hosszabbítást. Mivel kiderült, ez a döntés nem volt jogszerű, ezért a közigazgatási hivatal kötelezte őket a visz- szavonására. A kacifántos ügynek hosszú le­velezés lett a következménye, amelynek so­rán a település első embere a hivatal mellett az 'oktatási minisztériumhoz és egy ügyvédi irodához is írt, tanácsot kérve. A válaszok alapján arra a következtetésre ju­tott, hogy két lehetséges megoldás közül választhatnak a kibővített bi­zottsági ülésen. Az új pályázat ki­írását a szeptember elsejétől betöl­tendő igazgatói székre elvetették, helyette a december elsejéig tartó időszakra a jelenlegi igazgató lát­hatja el az intézményvezetői felada­tokat, majd a testület megbíz egy személyt a tanév végéig. Mindez akkor lép életbe, ha az április 11-i testületi ülésen a képviselők elfogadják az előterjesz­tést. A szülői fórumon kiderült, hogy a képvi­selők és a polgármester is elismeri a három párhuzamosan futó program hozta sikereket, és azt szeretnék, ha a megkezdett munka ha­sonló mederben folyna a következő években is. Hogy a szülők is így gondolják, arra a bizo­nyíték egy aláírásgyűjtési akció volt, amely­nek eredményeként szinte minden szülő nyil­vánosan is kiállt a hetesi iskola jelenlegi igaz­gatója mellett. ______________takács zoltán

Next

/
Thumbnails
Contents