Somogyi Hírlap, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

tsVJ'wwOfe va; ■Ví/« £ Fizessen elő hagy esélyre! V&H Autócenter Kft Kaposvár Kond vezér u.. ÍEGEEé© Ha Ön SOMOGYI HÍRLAP előfizető, részt vehet a lap 10 éves születésnapi buliján Je lupine 000. április 29-én, ahol fergeteges ünnepi műsor, ajándékozón és a fődíj, egy FIAT Punto váija. £i Minél hamarabb fizet elő, annál több esélye lesz a nyerésre! StlBBSSff Kaposvár, Olvassa lapunkat, megtudhatja a részleteket is. Ingyenesen hívható telefonszámunk: 80/200-434. foorottyaüzfetház, XI. Évfolyam, 26. Szám. Ára: 46 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Február 1„ Kedd ütött a sztrájk órája A munkabeszüntetés alaposan átrendezte a menetrendet fotó: lang rabért Hírek Favágó baleset. Agyonvágott egy fiatalembert egy fa a Ho- mokszentgyörgy közeli erdő­ben. Kitermelés közben dőlt rá a negyven év körüli férfira, aki belehalt a sérüléseibe. A barcsi kapitányság vizsgálja, hogy ki a felelős a történtekért, (ni) Somogyszob. Kidőlt és telje­sen összetört a postahivatal előtti nyilvános telefonfülke So- mogyszobon, amikor szomba­ton nekiütközött egy Kamaz tí­pusú tehergépkocsi. Vezetés közben rosszul lett és elájult a sofőr, aki letért az útról és a fülkének hajtott. Személyi sérü­lés nem történt, az összetört te­lefonfülke elszállítását és pótlá­sát pedig hétfőn kezdték meg a szakemberek, (bm) Barcs. Lakossági fórumokon tájékoztatja a helybelieket a vá­ros tervezett idei költségvetésé­ről Feigli Ferenc barcsi polgár- mester. Az első találkozót teg­nap Somogytarnócán tartották. Az elkövetkező napokban Barcs valamennyi városrészében és a településhez tartozó másik falu­ban, Drávaszentesen is tartanak majd hasonló fórumot, (ni) Siófok. Régiós együttműködés alakul Somogy, Baranya és Tolna megye drogbetegeinek ellátásá­ra. A baranyai drogambulancia vezetője kéthetente Siófokon tart előadást. Ott merül fel ötletként egy regionális drogambulancia létrehozására, a baranyai minta alapján. A szakemberek szerint az idő sürget, mert bár a régió még nem olyan fertőzött mint például Békés, de a Dél-Dunán- túlhoz is egyre közeledik a ke- mény drogok hulláma, (fi) m Éjfélkor Éjfél óta Somogybán is áll­nak a vonatok, csupán az elégséges szolgáltatást bizto­sító járatok közlekednek. Egyelőre bizonytalan, hogy mikor ér véget a munkabe­szüntetés. Hazánkban ma várhatóan 806 személyvonat, vagyis a menetrendben sze­replő vonatok 30 százaléka közlekedik. Kaposváron elő­reláthatóan 18 járatot fogad­nak, illetve indítanak útnak. Schiszler László, a kaposvári cso­móponti-főnökség vezetője teg­nap elmondta: megyénkben fel­készültek a tervezett vasutas- sztrájkra. Időben megszervezték az elégséges szolgáltatást, így ezek a járatok elindulnak. A nyílt pályán egyetlen vonat sem állhat ié, csak pályaudvaron varakoz­hatnak a vasúti kocsik, s gondos­kodni kell az utasok megfelelő el­látásáról. Hozzátette: indulás előtt mindenki érdeklődjön a pontos menetrendről. A MÁV kommunikációs irodá­jának tájékoztatása szerint a belföl­di forgalomban minden vasútvo­nalon két pár - minden állomáson és megállóhelyen megálló - sze­mélyvonat szállítja az utasokat. Ezen felül - ugyanebben az idő­szakban - elsősorban a budapesti elővárosi forgalomban, illetve a na­gyobb városok, csomópontok von­záskörzetében közlekednek még további személyvonatok, illetve a postavonatok. Az éjfél előtt induló személyszállító vonatok a menet­rendnek megfelelően célállomásu­kig eljutnak. A munkabeszüntetés alatt is adnak felvilágosítást a vona­tok közlekedéséről, s az előre vál­tott menet- és helyjegy árát - amennyiben a sztrájk miatt ha­lasztják el az utazást - a vasúttársa­ság levonás nélkül visszafizeti. Kaposváron várhatóan 18 járat megy keresztül. Aki ma a megye- székhelyről a fővárosba utazni, kénytelen egy fonyódi kerülőt közbeiktatni. A vonat hajnali 5.08-kor indul, s a Balaton-parti városból 7.15-kor megy tovább a másik járat, ami 10.34-kor ér a Déli pályaudvarra. A másik lehe­tőség, hogy Dombóvárig autóval vagy autóbusszal elutaznak, on­nan 6.20-kor indítják a járatot. Pécsre is csak dombóvári kerülő­vel lehet elmenni, de csak este, mivel a nappali vonatokhoz nincs csatlakozás. A nagyatádiak dél­előtt Somogyszobig utazhatnak, hajnali 5.20, illetve 7.50-kor megy egy-egy vonat. A Balaton-parton is jóval kevesebb járatot indíta­nak, viszont Fonyód és Kaposvár között három vonatpár közleke­dik, míg Siófok és a megyeszék­hely között kettő. A sztrájk alatt is közlekedő, Somogy megyét érintő vonatok in­dulási és érkezési idejét a 3. olda- lon közöljük.________________■ Phare-ra vár a Zselic Harmincegy települést érint a faluhotel-hálózat Zselici kistérség- Sikeres évet zártunk és idén is folytatjuk a tavaly megkezdett terület- és vidék- fejlesztési munkát. Remélhe­tőleg az Európai Uniós prog­ramokat is minél hamarabb beindíthatjuk. Ezt dr. Spiegl József, a Zselica Szövetség el­nöke mondta az elmúlt év zselici térségfejlesztési ta­pasztalatairól.- Az elkezdett térségfejlesztési programokat ebben az évben va­lósítjuk meg - hangsúlyozta dr. Spiegl József. - Sajnos, a Phare fej­lesztései jelentősen késtek, mert brüsszeliek tavaly nyár óta késle­kednek a határozattal. A régióban aláírtuk a szerződést, már csak az uniós pecsét hiányzik róla. Amint megkapjuk a határozatot, azonnal elkezdjük a térségben a beruhá­zást, amely a bányai diákcentrum, ehhez kapcsolódó sportkomple­xum építését és a simonfai turis­taház felújítását jelenti. Faraglak a Barcs Első forráshiányos költségve­tését készíti elő a barcsi ön- kormányzat. A képviselők­nek tegnap az volt a dolguk, hogy minél többet lefaragja­nak a hiányból. 133 millió forint hiányzik Barcs idei költségvetéséből. Ebből 50 millió a működési hiány. Mivel ez nem éri el a nyolcvanmilliós ha­tárt, a város nem pályázhat az önhikis támogatásra. A tegnapi rendkívüli testületi ülésen azt kapták feladatul a képviselők, hogy további költségfaragásokkal, bevételi ötletekkel igyekezzenek csökkenteni ezt a hiányt. Elhangzott: terület-, ingatlan-, kábelhálózat- és részvényeladás­ból igyekszik majd további bevé­telekhez jutni idén a város. A Phare programban a faluho­tel hálózat kialakítása is szerepel.- A mintegy hetvenmilliós zse­lici faluhotel hálózat komoly ered­ménynek számít a térség idegen- forgalmi fejlődése szempontjából. Harmincegy települést érint, ame­lyeknek a szálláshelyeit és turisz­tikai látványosságait egy-egy kiad­ványban mutatjuk be. A szövetség elnöke elmondta: döntő fontosságú volt a Zselic-So- mogy Közhasznú Társaság meg­alakítása, amely egy újabb lehető­ség az önkormányzatok és a civil szervezetek mellett a gazdálkodók bekapcsolására a vidékfejlesztés­be. Átfogó elképzeléseink között szerepel a csokonyavisontai fürdő menedzselése és egy somogyi lovasprogram kialakítása, amely a tenyésztéstől a versenyeztetésig minden területet felölelne. Ugyan­csak jóleső érzéssel tölt el bennün­ket, hogy elértük, hogy a szerveze­tek bizalommal forduljanak a szö­vetség szakembereihez, akiktől bármikor hasznos tanácsokat kap­hatnak. SZ. o. városatyák- Nagy előnye a tervezetnek, hogy nem elbocsátásokkal igyek­szik megoldást találni a pénzügyi gondokra - mondta Horváth Fe­renc képviselő. Szöllősi Mihály, Somogytarnóca képviselője keve­sellte azt a pénzt, ami a résztele­pülésre jutl. A 2 milliárd 168 milliós barcsi költségvetésből 100 millió forintot szánnak fejlesztésre. Többek kö­zött várhatóan folytatódik az ott­honház- és a lakásépítési prog­ram, és az utak javítása is. Ez utóbbira 17 millió forintot irányoz elő a város. Feigli Ferenc polgár- mester elmondta: a roma önkor­mányzatot is kisegítik. Vállalkozó híján félbemaradt a cigány közös­ségi ház. A megegyezés szerint a barcsi önkormányzat odaadja a hiányzó forintokat, a cigányság pedig társadalmi munkában segíti befejezni az építkezést. _____nm_ E lőrejelzés Somogy megye térségére 0"CJ 40 km/ó ORÍZAOCÍ ftSFTFOROÍ ÓOIAf OAí: AT Mfefo KapwdvtLtfk CXrtíMy* Várható időjárás kedd estig: A kezdetben erő­sebben felhős te­rületeken is csök­ken a felhőzet, többé-kevésbé na­pos időre van ki­látás. Eső nem va­lószínű. A több­nyire gyenge dél­nyugati szél csak időnként élénkül meg. A hőmérsék­let kora délután II, 12 fok alakul. Öiuíáous ulűiuJtiUós <5 napos): O» vüsi rw Itten olóy íw: Országos előrejelzés 30 napra:: SpocialK élütizavtui tájókozlalás: 06-80-304-631 dija: 12Ű Pépeit. 05-5X1-304-612 dija: 120 Fl/ptao 05- 90-304-623 dija; 120 Fí/perc 06- 80-504-001 dija: 240 Fl/patc. Hiánycikk az aranyérmes bika Január 31-én befejeződött az erdők királyának, a szarvasbikáknak a vadászszezonja. A trófeákat február 28-ig bírálják. A február vége után bemu­tatott trófeákért a vadászatra jogosultat ötvenezer forintos bírsággal sújtják. Ország István a megyei trófeabíráló bizottság tagja el­mondta: eddig 600 szarvastrófeát bíráltak, de ez csak rész­adat, hiszen a bírálatokat február 28-ig folytatják. Ebben a vadászidényben eddig aranyérmes trófeát a megyében nem találtak. Muflontrófeát nagyon keveset mutattak be, a megyében nem őshonos. Gím- és dámbikából azonban annál több ke­rült a szakértő szemek elé. Dél-Somogyból érkeztek a jobb trófeák, ami érthető is, hiszen a megye nagyvadas területe­inek zöme itt található. Egy érmes szarvas trófeának há­romezer-kettőszázötven, a három kiló felettinek ezeröt­száz, míg egy három kiló alatti trófeának ötszáz forint a bí­rálati díja. A vadászatra jogosultnak akkor kell mélyebben a zsebébe nyúlnia, ha mínusz pontos a trófea, vagy febru­ár 28 után mutatják be. Ez utóbbi esetben ötvenezer forint a bírság. A vaddisznó vadászata folyamatos, így az agyarak bírálatának sincs határideje. Ajánlatos azonban az elejtés után harminc napon belül bemutatni. ____________szarka Eddig nem akadtak aranyérmes trófeára Somogy megyében a bírálók fotó: lang rabért M EGYEI KÖRKÉP Nem divat a bioállat 3-4. oldal TABI TÜKÖR Négy év a bizonyításra 7-8. oldal SPORT Lábodi Laura hét aranya 9. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents