Somogyi Hírlap, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

I SOMOGYI HÍRLAP Világtükör 1999. december 1., szerda Napirenden az internetes kereskedelem Bili Clinton amerikai elnök helyi idő szerint hétfő este, a Kereskedelmi Világszervezet miniszteri értekezlete előtt egy nappal azt szorgalmazta, hogy a köz érdeké­ben korszerűsítsék az internetes üzletkötések jogi szabályozását, megkönnyítve az ilyen jellegű kereske­delmi tevékenység fejlődését, ugyanakkor jobban véd­jék a fogyasztók érdekeit is. Az elnök felszólította az ame­rikai kereskedelmi minisztéri­umot, hogy álljon egy olyan munkacsoport élére, amely át­tekinti az internetes üzleti te­vékenység elé korlátokat állító jogszabályokat, és kezdemé­nyezi azok felülvizsgálatát. Clinton szerint különösen a fogyasztóvédelmi előírások szorulnak megerősítésre. Az elnök egyébként - kö­zölte a Fehér Ház - közvetle­nül nem vesz ugyan részt a A WTO-ról dióhéjban • Minek a rövidítése a WTO? A genfi székhelyű World Trade Organization, a Világkeres­kedelmi Szervezet neve, 135 tagország együttműködése, hogy minél szabadabbá váljék a nemzetközi kereskedelem. • Mikor jött létre? Elődje a hetvenes években hazánkban is sokat emlegetett GATT (Általános Vámkereskedelmi Egyezmény) volt, amelyet 1947-ben az ENSZ égisze alatt alapított meg 23 ország a háború utáni kereskedelem liberalizálására. Ez alakult át 1994-ben WTO-vá. • Hogyan oldódnak meg a kereskedelmi viták? Ha valamelyik tagország - egy másik tagország számára sé­relmes kereskedelmi gyakorlata miatt - a WTO-hoz fordul, a szervezet igyekszik közös asztalhoz ültetni a feleket. Ha ez nem sikerül, a WTO felállít egy döntőbíróságot, amely­nek ítélete nem kötelező érvényű ugyan, de az az ország, amelyik megsérti a WTO alapelveit, számíthat arra, hogy a többi ország kereskedelmi szankciókat léptet életbe ellene. • Mit jelentenek a „fordulók”? A GATT történetéből eredeztethető: időről időre nagyobb szabású, átfogó tárgyalásokat tartottak a világkereskede­lem fejlesztéséről. Ezek olykor több évig is eltartottak, de nagyban hozzájárultak a világkereskedelem liberalizálá­sához. Eddig nyolc forduló volt, a seattle-i a kilencedik, amely előre láthatóan legalább 3 évig fog tartani. • A korábbiakat „tokiói”, illetve „uruguayi” forduló­nak nevezték el. Hogyan hívják majd a mostanit? Ez érzékeny pont: Amerika „seattle-i fordulónak” keresz­telné el, az európaiak viszont inkább „millenniumi fordu­lónak” neveznék. Hiába, egy ilyen döntés sem könnyű a világkereskedelemben. Több tízezren tiltakoztak Seattle-ben a WTO ellen fotó: feb/reuters WTO miniszteri értekezleté­nek munkájában, de szerdán egy ebéddel egybekötött talál­kozón beszédben fejti ki a küldötteknek a világkereske­delem liberalizálásával kap­csolatos amerikai álláspontot. Helyi idő szerint ugyancsak szerda reggel - európai idő szerint szerda este - az elnök Seattle-ben találkozni kíván a WTO tevékenysége ellen tilta­kozó farmerek képviselőivel. Fidel Castro kubai elnök el­oszlatta azokat a találgatáso­kat, amelyek szerint esetleg az Egyesült Államokba utazik a WTO csúcstalálkozójára. Castro hétfőn közölte: nem megy el, mivel csapdát állít­hatnak neki és letartóztathat­ják. „Nyilvánvaló, hogy az amerikai kormány nem tartja kívánatosnak jelenlétemet Seattle-ben - írta levelében a kubai elnök Jim McDermott demokrata képviselőnek, aki meghívta Castrót a WTO- csúcstalálkozóra. Castro sze­rint az amerikai hatóságok nem adnának neki beutazási vízumot, és ezért nem is folya­modik érte, el akarja kerülni az elutasítással járó megaláz­tatást. Washingtonban vi­szont közölték: ha Castro ví­zumot kért volna, az Egyesült Államok az esemény házigaz­dájaként köteles lett volna ne­ki azt megadni. Kisebbségi konfliktusok Európában Csak úgy kerülhető el újabb etnikai válságok kirobbaná­sa Európában, ha a nemzetközi közösség a konfliktusok korai szakaszában segítőleg beavatkozik - véli Max van der Stoel, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi jogi biztosa. A posztjáról hamarosan tá­vozó Max van der Stoel leszö­gezte, hogy le kell vonni a boszniai és koszovói háborúk keserű tanulságait. „Európa a második világháború óta leg­véresebb évtizedének végé­hez közeledik. Szükség van arra, hogy a nemzetközi szer­vezetek és a nagyhatalmak összehangolják tevékenysé­güket az etnikai összetűzések megelőzésére vagy lecsillapí­tására. Több európai ország­ban ma is szinte mindennapo­sak a konfliktusok a kisebbsé­gek és a többség között - vél­te az egykori holland külügy­miniszter. A nemzetközi közösség mindazonáltal már tanult az elmúlt időkben elkövetett hi­bákból. Szlovákiával szemben például az Európai Unió szi­gorú feltételeket támasztott a kisebbséggel szembeni bánás­mód és a demokrácia megszi­lárdításának területén ahhoz, hogy közelebb kerüljön a csatlakozáshoz. Jósé Maria Aznar spanyol kormányfő konzultációt kez­dett a parlamenti pártokkal, hogy közös stratégiát alakítsa­nak ki válaszul az ETA baszk szakadár terrorszervezet beje­lentésére, miszerint felfüg­geszti az általa 14 hónapja be­jelentett egyoldalú fegyver- szünetet. A társadalmi szerve­zetek és az intézmények is megpróbálnak hatással lenni az ETA-ra, és koordinálni az állampolgári reakciókat. Még csütörtökig írásos dokumen­tumot szeretnének nyilvános­ságra hozni, amelyben meg­próbálják rábírni az ETA-t a fegyverszünet pénteki felfüg­gesztésének elhalasztására. Az északír nemzetgyűlés számos képviselője vonult ki a belfasti Stormont-palota nagyterméből, amikor a Sinn Fein párt bejelentette, hogy Martin McGainniss-t javasolja a belfasti koalíciós kormány egyik miniszterévé, és maga a politikus az angol nyelvű igen előtt előbb Írország nemzeti nyelvén, gaelül közölte, hogy elfogadja a jelölést. Bá Bár már napok óta a leve­gőben lógott, hogy a Sinn Fein azt a személyiséget fogja miniszteri tárcával jutalmaz­ni, aki fő tárgyalója volt az északír béke előkészítésekor, a brit koronához hű parla­menti képviselők mégis fel­hördüléssel fogadták a beje­lentést, hogy a politikus a jö­vőben az északír tartomány oktatási ügyeiért, a jövő nem­zedékének neveléséért lesz felelős. Hírek röviden A Külügyminisztérium tiltakozása A Külügyminisz­térium vezetése kedden bekérette Balsa Spadijert, Ju­goszlávia budapesti nagykövetét, és kifejezte tiltakozá­sát amiatt, hogy Dezső Jánost, a Magyar Rádió belgrádi tudósítóját kiutasították az országból - közölte Németh Zsolt, a külügyi tárca politikai államtitkára. A magyar fél elvárja, hogy a jugoszláv hatóságok tegyék lehetővé az indokolatlanul kiutasított, magyar-jugoszláv állam­polgárságú tudósító mielőbbi visszatérését Belgrádba. Francia-német csúcstalálkozó A csecsenföldi hely­zetről és az Európai Unió leendő közös védelmi erejé­ről tanácskozott Párizsban Gerhard Schröder német kancellár és Jacques Chirac francia köztársasági elnök. A két politikus felszólította Oroszországot, hogy tartsa be ígéreteit, és tegye lehetővé, hogy az EBESZ küldött­sége látogatást tegyen Csecsenföldön. Figyelmeztetés Szerbiának Az Európai Unió azt kö­vetelte a belgrádi hatóságoktól, hogy azonnal engedjék be az országba a Nis és Pirot városának szánt fűtőolaj­szállítmányt, amely november 24. óta vesztegel a jugo- szláv-macedón határnál. Eközben az ellenzéki kézben lévő dél-szerbiai Pirot város vezetése éhségsztrájkot helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem kapják meg a fűtőolajat. Kohl a titkos számlákról A volt német kancellár elis­merte, hogy titkos számlákat használt a CDU-nak szánt adományok kezelésére, de azt tagadta, hogy őt valaha is megvesztegették volna. Kohl szerint a titkos szám­lákról a helyi pártszervezetek kaptak pénzt. Arafat Moszkvában Az orosz fővárosban tartózkodó palesztin vezető telefonon folytatott megbeszélése so­rán megállapodott Borisz Jelcinnel, hogy az államfő ' Palesztinába látogat Krisztus születésének 2000. évfor­dulója alkalmából. A palesztin politikus szerint az orosz elnök látogatása hozzájárulhat a közel-keleti bé­kefolyamat élénkítéséhez. Beiktatták Leonyid Kucsmát Letette a hivatali esküt Ukrajna újraválasztott elnöke. A beiktatási ünnepségen mondott beszédében az államfő állást foglalt a gazdasági reformok folytatása, az ország európai uniós orientációja, az Oroszországgal való partneri viszony, a szomszédos országokkal, és a nemzetközi szervezetekkel való együtt­működés mellett. Év végi akció az Áfész Vastelepén! Vastelep Kaposvár, Vásártéri út 3. (a Mól kút mellett) Tel.: 318-926- zártszelvény 20x20x2 150 Ft/fm- zártszelvény 30x30x2 230 Ft/fm- zártszelvény 40x20x2 230 Ft/fm- zártszelvény 40x40x2 310 Ft/fm- zártszelvény 60x40x2 390 Ft/fm- szögacél 20x20x3 120 Ft/kg- szögacél 30x30x3 125 Ft/kg- szögacél 40x40x4 110 Ft/kg- köracél 55 RST 110 Ft/kg- Horg.lemez 1000x2000x0,55 1890 Ft/tábla Valamint egyéb koracélok, betonacélok, laposacélok, szegek, huzalok, I és U gerendák, sodronykötelek, lemezek. Elektródák engedményes áron! Nálunk érdemes vásárolni! Áraink az áfát tartalmazzák! (2012) Pályázat a Regionális Ifjúsági Irodák irodavezetői munkakörére Az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat pályázatot hirdet a Regionális Ifjúsági Irodák irodavezetői állásainak betöltésére az alábbi helyre: Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda, Szekszárd A Regionális Ifjúsági Irodák a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat szakmai önállósággal működő részjogkörű költségvetési egységei, feladatukat a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999 (IX. 24) ISM-rendelet szabályozza. Az álláshelyek betöltésének feltételei: Felsőfokú végzettség; legalább 3 éves, az ifjúság körében szerzett, vagy ifjúsággal kapcsolatos (szakmai/közoktatási/közművelődési/szociális/informatikai) gyakorlat; társalgási szintű nyelvismeret angol, német vagy francia nyelvből; számítógép-felhasználói ismeretek; a régió ismerete és ott bejelentett állandó lakcím. Előnyt jelent a projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat, középfokú nyelvvizsga angol, német vagy francia nyelvből és a jogosítvány. A pályázat benyújtásához szükséges: Részletes szakmai önéletrajz fényképpel; egy, a pályázó közreműködésével korábban megvalósult ifjúsági projekt részletes dokumentációja; az iroda vezetésére vonatkozó program; iskolai végzettséget, szakkép­zettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata; 3 hónapnál nem régibb erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés alapjául a jelentkező szakmai felkészültsége, iskolai végzettsége, valamint -a vezetés­pszichológiái kiválasztás során nyújtott teljesítménye szolgál. A 2000. február 1. időponttal történő kinevezés és az illetménymegállapítás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján történik. A pályázatokat a Mobilitás Ifjúsági Szolgálatához kell benyújtani 2 példányban. További információ: Földi László, Bakonyi Katalin. Tel.: (1) 251-3337, 220-5633 Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 96. Beküldési határidő: 1999. december 23. Ez nem vicc! Ez a Jé vicc! csak 89 Ft 93000 forint értékű nyeremény 39 skandi plusz poén betű=szám rejtvény

Next

/
Thumbnails
Contents