Somogyi Hírlap, 1999. október (10. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

■ Nekünk sok szép óránk van! Egy az öné lehet, ha Ma Orbán Imre belegi előfizetőnknek kedvezett a szerencse. Gratulálunk: övé egy óra! Ha szeretne előfizetni, telefonáljon: 82/423-213 X. évfolyam, 229. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. október 1., péntek Sláger ajánlatunk! Ezt ne hagyja ki! Volkswagen Golf IV. __ 1.4 Euro4ajtós zm *«*. A gazdag alapfelszereltségen túl + klímával + ködfényszóróval Most: 3435000, Ft Akciónk a készlet erejéig tart! KARG AUTÓ Kaposvár, Semmelweis u. 5-7. Telefon: 82/529-560. (2a Megyei Körkép Atroszkópot kapott a kórház 3-4. oldal Somogyi tájak Postásból menedzser. Babócsán 6. oldal Rajtra várva Elkezdődnek a röplabda bajnokságok 13-16. oldal Civil háló a házakból Kinyílhat az adósságcsapda Látszik az alagút vége Somogyudvarhelyen. A gázberuházása miatt csődbe ment falu várha­tóan már jövőre kikászá­lódhat az adósságából. SOMOGYUDVARHELY Jó esélye van a településnek, hogy már jövőre megszabadul­jon adósságától. Ma 10 millió forintra rúg a tartozásuk, s ahogy jó adóshoz illik, fizetik a részleteket. A törlesztés elvileg 2003-ban járna le. — Idén már kicsit nőtt a mozgásterünk, mert önhibá­ján kívül hátrányos helyzetbe került településként kilencmil­lió forint támogatást kaptunk — mondja Tóth László pol­gármester. — Ez a mozgástér várhatóan jövőre tovább nö­vekszik. Két ingatlanunk is gazdára talált, így minden esély meg van rá, hogy már jö­vőre tiszta lapot kezdjünk. Az önkormányzat sorsát a gázberuházásra felvett köl­csön, majd a gázrészvények­nek a kistelepülésekre nézve hátrányos elosztása pecsételte meg. Nemcsak a nagy összegű törlesztés miatt lehetetlenült el a falu, hanem azért is, mert emiatt az elmúlt években számtalan pályázati lehetőség­től elesett. Somogyudvarhe­lyen eddig csak kötelező fel­adatra és alapellátásra költhet­tek, most már beruházásra is mernek gondolni. — A legfontosabb az ön­kormányzat épületének felújí­tása, a bölcsőde és óvoda fű­téskorszerűsítése lenne, ter­mészetesen pályázati támoga­tással — mondja a polgármes­ter. — Most végre esélyünk van rá, mert a támogatás mellé te­hetjük az önerőt. N. L. A civil társadalom a köz­élet aranytartaléka, amelyben nagy lehetősé­gek rejtőznek, s amely a mostani átmeneti időszak után hamarosan a rene­szánszát élheti. Ezt Stumpf István miniszter mondta tegnap Kaposváron, ami­kor megnyitotta az ország első Regionális Nonprofit Szolgáltató Központját. Kaposvár A Miniszterelnöki Hivatal ál­tal kezdeményezett program keretében nyolc nagyváros­ban nyílik „civil ház”. Hogy a régióban Kaposvár kapta a lehetőséget Somogy, Tolna és Baranya civil társadalmának összefogására, ismét azt jelzi, a somogyi megyeszékhely megkerülhetetlen az új régió alakulásakor. Ezt Szita Károly polgármester mondta a civil háznak is otthont adó pártok házában. Hozzátette, a Ka­posváron működő 112 civil szervezetnek az önkormány­zat ez évben 20,7 millió forin­tot adott, ami nem kevés, de tovább kell vizsgálni a haté­kony támogatás lehetőségeit. Stumpf István - az első központ életre hívását 5 millió forinttal támogató - kancellá­ria minisztere a civil társada­lom jelenét boncolgatta. El­mondta, hogy ugyan ma Ma­gyarországon 50 ezer magát civilnek valló szervezet mű­ködik, ez a terület ma a köz­életnek mégsem központi kérdése. A szféra ma igencsak sokszínű, így - mondta a MÉH vezetője politológusként - ve­szélyes lenne idő előtt been­gedni e szervezeteket a politi­kai közéletbe. Fontos, hogy a civil szféra elkerülje a direkt pártpolitikai szerepvállalást, s hogy létrejöjjön az országban - részint a nonprofit központ által - az a civil háló, amely érdekérvényesítési techni­kákra, problémamegoldó ké­pességre, pályázati forráskuta­tásra tanítja a szervezeteket. Lényeg az információáram­lás, s ehhez tegnap a Somogy megyei közgyűlés nevében Damásdi Miklós alelnök, a Somogyért Egyesületet kép­viselve Szabó Károly Attila alelnök ajánlott föl minden segítséget. Dr. Bánkuti Gyön­gyi megyei TESZ-elnök a fel­adatmegosztásért, a párhu­zamosságok elkerüléséért emelt szót. B. T. Távirati stílusban Bűnözőket fogtak a határon Egy orosz és egy magyar körözés alatt álló bűnöző akadt fenn a barcsi határon. Mindketten kifogástalan papírokkal próbálták elhagyni az országot, azonban szerepeltek a határőrség nyilvántartásá­ban. Átadták őket a barcsi rendőrségnek, akik továbbítot­ták a zsákmányt a körözést elrendelő hatóságnak, (ni) Szépülő községháza Két és félmillió forintot nyert a te­rületfejlesztési alapból Kaposfő önkormányzata a község­háza felújítására. Az elöregedett épület szigetelését, vako­lását, tetőcseréjét végezték el a mintegy tíz milliós beruhá­zással. Az egyik megüresedett szolgálati lakás helyett hiva­tali helyiséget hoztak létre, amelyben a kisebbségi önkor­mányzat is otthonra talál. A műszaki átadást két héten be­lül tervezik, (tz) Átalakított óvoda Tizenhárom csornai óvodás napközi otthona szépült meg az épület felújítási munkái után. Az önkormányzat a belső átalakításra és korszerűsítésre a te­rületfejlesztési alapból nyert félmillió forintból és önerőből valósította meg a munkálatokat, (tz) Nyolc új közmunkás Nagykorpádon Nyolc új közmun­kást foglalkoztat a nagykorpádi önkormányzat a megyei munkaügyi központ támogatásával. Az a feladatuk, hogy a falu belterületén mélyítsék és tisztítsák az árkokat; ezzel igyekeznek megelőzni a belvizek kialakulását, (bm) Összevont hivatalok Két évvel ezelőtt önálló szervezeti egységként jött létre Csurgón a polgármesteri hivatalon be­lül a gyámhivatal. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mu­tatták, hogy más városhoz hasonlóan szerencsésebb lett volna a polgármesteri hivatal igazgatási irodájához való csatolása. Legutóobi ülésén a képviselő-testület döntött az integrálásról, ami által a gyámhivatal szervesebben kapcso­lódik az apparátusba. (nj) Tisztaság minden áron Határozott lépésre szánták el magukat a képviselők: az önkormányzat jövőre kifizeti a város lakóinak szemétszámláját. A cél, hogy a tisztább vá­ros jobban vonzza a turistákat. Idén nettó 15 millió fo­rintba kerül a város tisztasága, reménykedhetnek abban, hogy ennyiből a következő évben is megoldható a szemét­szállítás. 113 vihart jeleztek Hatvanöt első, s negy­vennyolc másodfokú vi- harjélezést adott ki május­tól szeptember végéig a siófoki viharjelző obszer­vatórium. A jelzések ki­lencven százalékában va­lóban meg is érkezett a ba­latoni vihar. Tegnap befe­jezték idényjellegű tevé­kenységüket. Ugyanebben az időszakban nyolcán fulladtak a tóba, de egy baleset sem történ a jelzés elmaradása miatt. Előrejelzés Somogy megye térségére 30 km/o Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Média Kapcsolatok Osztálya Várható időjárás péntek estig: Ma időnként erősebben meg­növekszik a fel­hőzet, és főként délelőtt lehet eső, zápor, néhol zivatar. Délután már számíthatunk hosszabb ideig tartó napsütésre is. Az északnyugati szél mérséklődik. A csúcshőmér­séklet 20 fok körül várható. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Balatoni élőszavas tájékoztatás: Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc 06-90-490-015 díja: 180 Ft/perc 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc Új hídon járnak a szili gazdák A gazdák alig tudták kivárni a hídavatást, menni kellett a földekre fotó: török Félmilliárd forintos kár ke­letkezett Somogy nyolc­vannégy településén a nyári esőzésekkor. A 33 milliárd forintos országos kárhoz viszonyítva ez ele­nyésző, de az önkormány­zatoknak és lakóknak sok gondot okozott. SOMOGYSZIL A júniusi-júliusi rendkívüli időjárás okozta károkról teg­nap Somogyszilban esett szó, ahol úgy elmosta a víz az egyik hidat, hogy a zártkertek gazdái, s a mezőgazdasági gé­pek sem tudták használni. Sámoly Endre polgármester az újjáépített híd avatási ünnep­ségén elmondta: az önkor­mányzat 1,7 millió forintot kapott a felújításhoz, és nem csak a határidő szorított; azért is siettek a munkákkal, mert az őszi betakarításkor, az újjá­épített híd igencsak forgalmas. Bakondi György határőr ve­zérezredes, a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizott­ság elnöke arról szólt: örül, hogy a helyi helyreállítási bi­zottságnak köszönhetően So­mogybán jó ütemben haladtak a munkák, s mint megje­gyezte: az országban több mint 2 milliárd forintot fizet­nek ki a szociális létesítmé­nyek, óvodák, iskolák rendbe­tételére, s 4 milliárd forint jut a családi házak helyreállítására. Dr. Gyenesei István, a me­gyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a gyors kor­mányzati döntésnek köszön­hető, hogy a 84 település kö­zül csak négynek nem sikerült befejezni szeptember 30-ig a munkákat, de ezekben a fal­vakban is nagy ütemben folyik a helyreállítás. A somogyi ön- kormányzati utakban, hidak­ban egyébként 227 millió fo­rintos kár keletkezett. • (Lőrincz) < 977086591205399229

Next

/
Thumbnails
Contents