Somogyi Hírlap, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

•iPfu Egy az öné lehet, ha előfizetőnk! Naponta sorsolunk! Ma Anspack János ecsenyi előfizetőnknek kedvezett a szerencse. Gratulálunk: övé egy óra! 770865 91 201 51 SOmtlHWAP X. évfolyam, 26. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. február 1., hétfő f m, s. 1 ■ KAPOSVÁRI NEMZETKÖZI 11 A3 VN/1 VÁSÁR 1 1999. március 25.~márclus 28. Információ, Duó Vásáriroda Kft Tel./Fax: 82/422-681, 30/9470-027 (1 tavasz 1 ■ki Megyei körkép A csillagok köszöntik a kézbesítőt 3-4. oldal Sport Idegenben jobban megy 7-8. oldal Fonyódi Tükör Munka ezer embernek 9. oldal egyvenmillió a zsilipre HÍREK Herényi elnökségi tag He­rényi Károly, az MDF So­mogy megyei elnöke is he­lyet kapott a párt tizenöt tagú országos elnökségében a demokrata fórum XIV. tiszt­újító országos gyűlésén. A hétvégi gyűlés Dávid Ibolyát választotta meg az MDF új elnökének. További informá­ciók a 6. oldalon. Horvát önkormányzat Az eddiginél alacsonyabb lét­számmal, 50 helyett 39 taggal működik az elkövetkezendő négy évben az országos hor­vát kisebbségi önkormányzat - erről a testületet újjává­lasztó elektori gyűlés döntött szombaton Budapesten. Alapkamat-csökkentés A Magyar Nemzeti Bank mától 16 százalékra mérsékli a jegybanki alapkamatot. Az MNB ezt az intézkedést az infláció kedvező alakulásá­val, valamint az utóbbi he­tekben tapasztalt kamat- csökkenési tendenciával ma­gyarázza. Ezzel az intézke­déssel egy év alatt 4 száza­lékponttal csökken a jegy­banki alapkamat. A kútba vetette magát Tegnap déltájban Inkén a kútba vetette magát egy nagykanizsai asszony. A 60 éves hölgy a rokonánál ideig­lenesen, orvosi felügyelet alatt lakott. Korábban pszi­chiátriai kezelés alatt állt, ez volt a harmadik öngyilkos- sági kísérlete. A 25 méter mély kútból a tűzoltók emel­ték ki a holttestét. ^Negyvenmillió forintot kell ölteni a Sió-csatorna zsi­lipjének felújítására. Siófok A mérések szerint a hatvanas évek óta nem volt olyan jó mi­nőségű a Balaton vize, mint tavaly. Ez a külföldön is pub­likált eredmény az idei sze­zonban a korábbinál több tu­ristát hozhat. Az állapot az utóbbi két hónapban csak ja­vulhatott annak is köszönhe­tően, hogy sok volt a csapa­dék, amely felhígította a tó vi­zét. A Balatoni Vízügyi Kiren­deltség másodpercenként 45, naponta 3.5 millió köbméter vizet csapolhatott le a Sió-csa­tornán. — 1947-ben építették a zsi­lipet, nem éppen a legjobb anyagok felhasználásával, s nem túl jó szakemberek köz­reműködésével — mondta Fe­jér Vilmos, a kirendeltség ve­zetője. — Nem odázható to­vább a felújítása; a munkála­tok mintegy negyvenmillió fo­rintba kerülnek. (Czene) Konzervgyári remények Hagyományos orosz piaca összeomlása miatt decemberben 70 dol­gozóját kényszerült elbocsátani a Nagyatádi Konzervgyár. Most igazgatóváltás is történt a gyárban, ahol a kereslet újbóli növekedésére számítanak. Cikkünk a 3. oldalon Felvételünkön szállításra készítik elő a vegyeszöldséggel teli üvegeket fotó: lang Róbert Somogyi fuvarosok petíciója a miniszterhez Csak öreg buszokra futja Rendőrség: tiszta lappal Dr. Király Ferenc: Megvédjük azokat a rendőröket, akik nehéz feladatokat hajtanak végre Egy év alatt 60 millió forin­tos hiányt dolgoztunk le, tiszta lappal kezdtük az ú; évet — mondta dr. Király Ferenc alezredes, a me­gyei rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatója. Hozzátette: ehhez a siker­hez a központi támogatás mellett több megszorító intézkedés is hozzájárult. A Közúti Szolgáltató Ipar­testület segítséget remél a közlekedési szaktárcá­tól. A fuvarosok nem tud­nak megélni a piacon. Az öreg buszokat felújítják, de csodára nem képesek. Fonyód A Közúti Szolgáltató Ipartestü­let szombaton Fonyódon tar­tott fórumot a megye 160 személy és árufuvarozójának. Azért itt, mert ebben a körzet­ben dolgozik a legtöbb fuva­rozó Somogybán. A találko­zóra rányomta bélyegét az egy hete történt buszkatasztrófa. A taxisok, kamionosok és árufu­varosok levelet írtak a közle­kedési hírközlési és vízügyi miniszternek támogatást re­mélve. Sárái Lajos, az ipartes­tület titkára a Somogyi Hírlap kérdésére elmondta: ha a kor­mány a kisvállalkozói rétegre számít, több pályázati támoga­tást kell juttatnia. A fuvarosok szerint szociálpolitikai támo­gatásnak tekintik a szolgáltatá­saikból származó bevételüket, hiszen most is a két évvel ez­előtti tarifákkal kénytelenek dolgozni. A piac ugyanis nem tudja, illetve nem akarja job­ban megfizetni a szolgáltatása­ikat. Gyakran a PM által java­solt kötelező szakmai jöve­delmet sem tudják megter­melni. Ez az irányelv ráadásul nem tesz különbséget egy Bar­kas és egy több tonnás kamion teljesítménye között. Kevés tehát a fuvar, ebből alig tudnak megélni. Korszerű járművekre sem futja. Naponta ellenőriz­hetik őket a hatóságok, a jár­művek műszaki állapota miatt a tragédia veszélye ott kísért a legtöbb útjukon. G. M. Megyei körkép Az idén mintegy 2,5 milliárd forintot kapunk a központi költségvetésből, ez 200 millió forinttal több mint tavaly. De ha figyelembe vesszük az inf­lációt, és azt, hogy egyelőre nincs fedezete a kormány által kihirdetett 18,2 százalékos béremelésnek, akkor ez az év sem ígérkezik rózsásnak. De reméljük, hogy legalább a bér­emelésre szánt pénzt központi forrásból biztosítják. Akkor nem lesznek komolyabb pénzügyi gondjaink. Az idén 110 millió forint saját bevételt kell produkálnunk.- Miből származik ez? Dr. Király Ferenc- Főleg a közlekedési igaz­gatás díjaiból, illetve az átme­netileg feleslegessé vált ingat­lanok bérbeadásából jutunk pénzhez.- Nem kapnak jutalékot a kiszabott bírságokból?- A költségvetési ellátás nincs kapcsolatban a kiszabott pénzbüntetéssel. Az a rendőr sem keres jobban, aki több helyszínbírságot szab ki. (Folytatás a 4. oldalon) Előrejelzés Somogy megye térségére 50 km ló ORSZÁGOS Készítette: METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Média Kapcsolatok Osztálya Várható időjárás hétfő estig: Ma is folytatódik az évszakhoz ké­pest hideg, téli idő. A változó felhőzet mellett időnként kisüt a nap. Szá­mottevő csapadék nem várható, né­hol hószállingózás azonban előfor­dulhat. Időnként megerősödik az északnyugati szél. Kora délutánra -2, -4 fok várható. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 A szolgáltatás Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 88 Ft/perc Faxbank info: 06-90-304-100 Élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 dija: 180 Ft/perc Exportra . megy a fa Olasz exportra indul a so­mogyi fa kamionszám ezekben a napokban. A somogyi erdők fafajtái ked­velt ipari alapanyagok az észak olasz és ausztriai falfeldolgozó üzemekben. Ennek köszönhe­tően a Sefag Rt-nek és más fa­exporttal foglalkozó cégnek sincsenek a megyében értéke­sítési gondjai. A szakemberek szerint kedvező jel az is, hogy a belföldi feldolgozócégek is egyre nagyobb piaci részese­dést követelnek maguknak és egyre több minőségi alapanya­got is vásárolnak az erdőkből. Két év alatt a régióban féltucat­nyi ilyen tőkeerős vállalkozás alakult, ám ezek nagyrészt kül­földi tulajdonban vannak. Fel­vételünk a szennai rakodótele­pen készült F0TQ. RÓBERT Áll. ellen. •002/2005. 977086591201599026

Next

/
Thumbnails
Contents