Somogyi Hírlap, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

Megyekörkép: Párizsból jött Segesdre # Megyék: a bizonytalanság a biztos ________(3-4. oldal) S omogi tájak: Tikoson valuta a kézfogás • Gyermekáldás, cigányélet_______________(5. oldal) S port: Változások a Balatel röplabdacsapatában # Marcaliban a kézilabda válogatott (8-9. oldal) VII. évfoly.1,152. szám Ára: 29,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. július 1., hétfő Közélel BIT-parti Lellén Horn Gyula mizterelnök nem halmozta el íretekkel a Baloldali Ifjúsági rsulás ba- latonlellei hétvégijzéleti ta­lálkozójának résztvőit. Azt viszont megígérteogy osz­togató politika m lesz, zsebbe csűsztatotpénzekre ne számítsanak, jgvalósí- tásra alkalmas prcktek pá­lyázhatnak a kormy támo­gatására. Szocialisbolitiku- sok, mint Kosán Kovács Magda ügyvezetőalelnök, Katona Béla alelnöKíis Pé­ter miniszter és Juhi Gábor országgyűlési képvslő tár­saságában értékelté a kor­mányzati munka féltjét. — Mi a továbbjulban va­gyunk érdekeltek - ondta a Somogyi Hírlápnál Simon Gábor a BIT elnöí de bárki is kerül hatalom két év múlva, a megkezd pozi­tív folyamatokat mátem le­het visszafordítani, yen a gyermek és ifjúsáj alap, amely két év után vég létre­jött 600 milliós kertel. A napokban 120 millió irintra pályázhattak társadah szer­vezetek. A súlyos írókat szenvedett, teljesen kisztott Nemzeti Gyermek és júsági Közalapítvány Varjú László­nak a kuratórium új elnöké­nek jóvoltából idén már több tízezer gyerekek táboroztat, az alapítvány eredeti céljának megfelelően. Létrejött az ifjú­sági érdekegyeztetés: sikerült elérni az ifjúsági vagyon ren­dezését. Zánka például önálló közhasznú társaságként mű­ködik. A pályakezdők most elkészült munkába állítási programját már 1992-93-ban javasoltuk. Új generációs szerződést szeretnénk, nem egyszeri dokumentumot, ha­nem folyamatos egyeztetést. A BIT-nek 14 ezer tagja van. A parlamentben 22 kép­viselője, de az ifjúsági mo­dernizációs munkacsoportban 34 szocialista képviselő dol­gozik. A munkaügyi minisz­ter személyében tárcához is jutottak. Simon Gábor el­mondta: kidolgozták az után­pótlás-képzés rendszerét. Nem profi politikusokat, ha­nem baloldali eszmeiségű tu­datos polgárokat, közéleti személyiségeket szeretnének képezni. Katona Bélával az if­júsági ügyekért felelős MSZP alelnökkel az alapítványi formáról egyezkedtek. G. M. Út a csurgói Kervárosba A Strabag kivitelezésé­ben épül Csurgón a Rákezi és a Raksányi Lajos utcát össze­kötő út, amely szegélyköes, csapadékvíz-csatornával ellátott úttal kapcsolódik a vároxözlekedésébe fotó: török anett Somogyiak a Dombó Expón A házigazda tolnai cégek mel­lett több somogyi vállalkozás is részt vett a hétvégén megren­dezett Dombó Expón. Molnár András, a kaposvári Opel Mol­nár Kft munkatársa elmondta: Dombóvár közelsége üzleti szempontból előnyös. Több tolnai vásárló-jelölttel tárgyalt, akik komolyan érdeklődtek au­tóik iránt. Elégedetten szólt le­hetőségeikről a Sütév Rt mun­katársa is. Dávid Gyula azt mondta: sokak tetszését nyerte el cégük terméke, és újabb megállapodást remélnek a mos­tani vásártól. Jéna István, a KVG Rt munkatársa szerint társaságuk hamarösan. tovább terjeszkedik Tolnában. Eddig Dombóváron szereztek értékes megbízásokat, legközelebb Hőgyészen kívánnak munká­hoz jutni. H. M. A Sütév standján sokan vásároltak fotó: kőhalmi Szilvia Az elkeseredett termelők megbánták, hogy telepítésbe fogtak Alacsony a málnaár, kilátástalan a piac Elkeseredett hangulat uralko­dott a hét végén a segesdi és ötvöskónyi málnatermelők kö­rében. A nyolcvan-száz forin­tos alacsony árak miatt bosz- szankodtak és szidták a keres­kedőket, felvásárlókat a mál­natermelők. Tavaly ilyenkor kétszázöt­ven forintot is fizettek a bo­gyósgyümölcs kilójáért. A gazdák pedig abban remény­kedtek, hogy az elmúlt évek­nél lényegesen kevesebb ter­més miatt emelkedik a málna ára. Legalább százan fogtak új telepítésbe az elmúlt két év­ben, bízva a jó piaci lehetősé­gekben. Információnk szerint mától azonban nem hogy töb­bet, hanem még ennél is keve­sebbet adnak érte. Bőhm Gyula rokkantnyugdí­jas mondta: — Felháborít ez az alacsony ár, ez már a terme­lők megcsúfolása. Az utóbbi napokban az igazán jó minő­ségű gurulós málnáért is csak száz forintot adtak kilónként — mutatja a gyűszűnyi szép, nagy szemeket. — Úgy állapí­tották meg az árakat, hogy ne hagyjuk rajta a termést, de ez a pénz csak arra elég, hogy visz- szakapjuk azt, amit eddig a vegyszerre költöttünk. A munkáról meg nem is be­szélve. Tizenhat éve termelek málnát, de meggondolom, hogy jövőre mi legyen vele. Számítottam egy kis kereset­kiegészítésre, amiből semmi nem lett. Egész eddigi mun­kánk oda veszett. Egy házaspár nevének eltit­kolását kérte, mert szégyellik, hogy mindketten munkanélkü­liek: — A málnában volt minden reményünk. Tavaly jól fizettek, az árát eddig beosztottuk — mondja a feleség, aki a tavasz- szal került a férje mellé az ut­cára. Nem tudom, hogy ezután hogyan élünk meg négyen a két munkanélküli segélyből. Zoltán Erika budapesti főis­kolás: — A nagyszüleimhez jöttem egy kis nyári keresetki­egészítésre, de úgy látom, hogy időben más munka után kell néznem. Talán még a Ba­latonon el tudok helyezkedni, és a tandíjra, jegyzetekre va­lami pénzt kereshetek. Kovács János tavaly telepí­tett kétszáz négyszögölön. — Jókor — jegyzi meg lakoniku­san. — Szerencsére az idén njég nem termett, de ha jövőre is ennyi lesz az ára, ki is vá­gom. Németh István Testvértelepülések a határon túl Tegnap Gödöllőn befejező­dött a magyar polgármeste­rek első világtalálkozója. Az ezernél több hazai és kül­földi település vezetői egye­sületet alakítottak annak se­gítésére, hogy minden ma­gyar helységnek legyen ha­táron túli testvértelepülése. Meglódult és borult a lovaskocsi Tizenegy német turista szenvedett balesetet tegnap délben Siófok-Töreki belte­rületén, amikor az őket szál­lító lovaskocsi a lejtős, murvás úton eddig tisztázat­lan okból meglódult, majd egy bal kanyarban kisod­ródva nekihajtott a partol­dalnak. A félig felborult spediterről az utasok leestek vagy alászorultak: egy sze­mély életveszélyesen meg­sérült, öten súlyos, öten könnyű sérülést szenvedtek. A még folyamatban lévő vizsgálat megállapította, a 48 éves nyugdíjas hajtónak nem volt hajtói engedélye. Kárfelmérés utáni kormánysegítség Amint számba veszik Sár­mellék, Torvaj, Sérseksző- lős és a többi vihar sújtotta település pontos kárait, a kormány sürgős döntést hoz a támogatás módjáról és végleges összegéről. Ezt Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi mi­niszter jelentette be rövid helyszíni látogatása után. Ötvenezer látogató a pécsi kiállításon Közel félszázezer látogatója volt a tegnap véget ért Pécs Expónak és a „Vintour” bo­rászati és idegenforgalmi szakkiállításnak. Az idei vá­sáron háromszázötven, közte nyolcvan külföldi ki­állító képviseltette magát. Polgármeste: Ordacsehibei Horváth Gyula nyugdíjas ps- tás lett ismét Ordacsehi pl- gármestere. Ez a tegnap mg­tartott időközi választás erd- ménye, amelyet hitelesített a helyi választási bizottság. ,z előző önkormányzati ciklusbn ő állt az önkormányzat élé, ahova az 1994-ben megválas- tott polgármester lemondásául került vissza. A 707 választása jogosult állampolgárból 241 jr rult a szavazó urnákhoz. Hot váth Gyula 90, Kosztor Pété 76, Tóth József 56 és Szarla Jánosné 13 szavazatot kapotí A voksolás törvényesen zajlót! Az érdeklődés azonban jóvá szerényebb volt, mint koráb ban. Általában a mostaniná kétszer ennyien, a falu polgára inak hatvanöt-hetven százalék, él választói jogával. Vége az illegális utaztatásnak A Somogy Megyei Utazási Irodák Egyesülete nem adta fel. Már sokadszor fordult az illetékes főhatósághoz az ide­genforgalmi feketegazdaság felszámolása érdekében. Dr. Székely Györgynél az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium turizmus főosztályának veze­tőjénél végre kedvező fogadta­tásra találtak a somogyi egye­sület konkrét javaslatai, ame­lyeket a megyei ipari és keres­kedelmi kamara is támogatott. S rövidesen hathatós intézke­dések várhatók. Vadász Gábor az egyesület elnöke elmondta, hogy a tárca turizmussal foglalkozó szak­emberei, jogászai belátták, a korábbi hivatkozásokkal ellen­tétben semmilyen törvényi akadálya nincs annak, hogy szigorúan ellenőrizzék a feke­tén utaztató cégeket. Bár há­rom éve igen komoly feltéte­lekhez és kaucióhoz kötik az utazási irodák működését, az önkormányzatok sorra adják ki a vállalkozói engedélyeket, amelyek birtokában többen a feltételek teljesítése nélkül te­vékenykednek. Ehhez ugyanis az IKM főosztályának ható­sági engedélye is szükséges. Náluk van az a regisztrációs lista, amelynek alapján az ön- kormányzatok könnyen eliga­zodhatnak: kiszűrhetik, hogy kik dolgoznak feketén a terü­letükön. Az egyesületi elnök szerint eddig feltehetően az egyeztetési zavarok okozták, hogy körültekintés nélkül ju­tottak vállalkozói engedélyek­hez többen. Jellemző, mint Vadász Gábor állítja, hogy a megyei közgyűlés idegenfor­galmi albizottságában is tevé­kenykedik olyan utazási iroda tulajdonos, aki nem fizetett kauciót és nem regisztrálták. Holott a kaució és a szigorú szakmai feltételek a turisták biztonságát szolgálják, ami nemcsak a szakma, hanem a települések érdeke is. Az IKM turisztikai főosztá­lya rövidesen körlevélben for­dul az önkormányzatokhoz, hogy ellenőrizzék az általuk kiadott engedélyeket. Aki nincs regisztrálva, annak azonnal meg kell szüntetnie a tevékenységét. (Gáldonyi) Békéscsabán elszálltak a kaposvári remények Bizakodó hangulatban kelt ugyan útra a Rákóczi-Kapos- cukor FC csapata Békéscsa­bára a labdarúgó NB I-ért ki­írt osztályozó visszavágójára, a mérkőzés végén azonban mégsem örülhettek... A viharsarki együttes már az első 45 percben eldöntötte a találkozó — és ezzel együtt az NB I-es tagság — sorsát; a folytatásban aztán újabb két góllal terhelték meg a Rákó- czi-KFC kapuját, s így végül 5-0 arányú győzelmet arattak. A Békéscsabai Előre FC tehát tagja maradt a megemelt lét­számú NB I-nek, a Rákóczi- Kaposcukor FC pedig a követ­kező bajnoki szezonban is az NB II-ben szerepel. Somogy­nak mégis lesz NB I-es csa­pata, mivel a Siófoki Bányász a Nyugati csoport bajnokaként egyenes ágon biztosította él­vonalbeli tagságát. A Békéscsabához hasonlóan a többi NB I-es csapat — a Fehérvár Parmalat ’96 FC, a Győri ETO FC és a Pécsi MFC — is megőrizte első osztályú tagságát; a székesfehérváriak Diósgyőrben és a győriek Sop­ronban a hosszabbításban, míg Pécsen a hazaiak a Tisza- kécske ellen a tizenegyes rú­gások során kerekedtek ellen­felük felé. (Beszámolónk a 9. oldalon).

Next

/
Thumbnails
Contents