Somogyi Hírlap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

Megyei körkép: Zsoltárok gyerekhangra Kaposváron # Holnaptól új buszmenetrend (3-4. oldal) Somogyi tájak; Nyolcévesek a fürdés veszélyeiről # Lellén bérlakásokat építenek ______(5. oldal) S zínes hétvége: Misebor a válltáskában # A fejvadász gyengéje a csokoládé (11-20. oldal) SOMOGYI HÍRLAP • • / VII. évfolyam, 127. szám Ára: 33,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. június L, szombat Somogyi pedagógusok kitüntetése A Magyar Köztársaság elnöke — a miniszterelnök javaslatára a pedagógusnap alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta tudo­mányos és oktató-nevelő munkássága elismeréseként: Dr. Szé­les Gyulának, a Pannon Agrártudományi Egyetem tanszékve­zető egyetemi tanárának, az Ökonómiai és Szervezési Intézet igazgatójának. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Mayer Györgyné- nek, a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközép- iskola tanárának. A kitüntetéseket tegnap Göncz Árpád köztár­sasági elnök nyújtotta át a pedagógusoknak a Parlamentben. Átjátszó televízió-adó Balatonlellén A Balaton Televízió átjátszó TV-adót állított fel Balatonlellén, a Kishegyi parkerdő mellett. Ezzel a beruházással lehetővé vált az egész Balaton körzetében a Sió TV megfelelő minőségű vé­tele. A leilei önkormányzat a frekvencia biztosítása folytán le­hetőséget kapott arra, hogy heti fél órában a településen élők helyi információkhoz jussanak és a testületi ülésekről is ha­vonta félórában beszámolót lássanak. Létszámleépítésekről döntöttek Karódon Létszámleépítésről döntött a karádi önkormányzat képvi- selő-testülete. Négy dolgozót bocsátanak el, valamint az egyik nyolc órás állást négy órásra csökkentik. A több mint 40 milliós adósságot fölhalmozott, csődveszélyben levő önkormányzat kényszerűségből hozott szigorító intézkedéseket. A polgármes­teri hivatal szakfeladatait ellátó munkahelyekről illetve laz in­tézményektől küldenek el embereket. A létszámleépítéssel az idén mintegy egymillió forint megtakarítást ér el a település. Új tagozat alakult a szocialista pártban Megalakult a Magyar Szocialista Párt dolgozói-tulajdonosi ta­gozata. A csoportosulás elemezni kívánja a dolgozói tulajdono­sok, a dolgozói tulajdonosi mozgalom és a dolgozói többségi tulajdonban lévő cégek helyzetét, fejlődését. Javaslataival, koncepciók kimunkálásával ösztönzi a dolgozói tulajdont érintő gazdaságpolitika megalapozását. Koncepció után döntenek a vadászgépekről A Honvédelmi Bizottság öttagú delegációja amerikai látogatása idején felkereste az FI6-os és az FI8-as vadászgépeket előállító gyárat. Mécs Imre szerint egyetértéssel fogadták a honvédelmi bizottság állásfoglalását: előbb koncepciót kell kidolgozni a honvédség modernizálásáról, és utána lehet dönteni a szükséges technikai eszközök beszerzéséről, s a légtérvédelemről. Támogatják a közhasznú foglalkoztatást A munkaügyi tárca garantálja a pénzügyi forrást a tartós mun­kanélküliek közhasznú foglalkoztatásának központi támogatá­sához. Kiss Péter munkaügyi miniszter hangsúlyozta: minél több, hosszú ideje elhelyezkedési gonddal küzdő és már csak jövedelempótló támogatásban részesülő embert szeretnének hozzásegíteni ahhoz, hogy megszerezhesse a munkanélküli el­látásban maradáshoz szükséges 90 napos napos alkalmazást. Elkezdődött az eperszezon A csökölyi eper édes, ám a termesztők keserű szájízzel szedik. Az első napon harminchat forintot kínáltak érte. Többen azt mondták: ha ilyen lehetet­len helyzetbe hozzák őket, inkább kivágják a töveket. Riportunk a 4. oldalon, fotó: lang Róbert Matáv-üsmep Kaposmérőben A Matáv szakemberei tegnap Kaposmérőben szerelték le a területükön működő utolsó kézi kapcsolású telefonközpontot. Ezzel befejeződött a telefon- rendszer digitalizálásának első üteme és a fejlesztés ugyan to­vábbra nagy ütemben folyik, a cég szakemberei tegnap a Ka­posvár melletti községben saj­tótájékoztatón adtak számot az eddigi eredményekről. Mint Re­iner Ágoston a Matáv pécsi igazgatóságának vezetője el­mondta: az elmúlt évek feszített ütemű fejlesztései meghozták eredményüket, hiszen a tervek szerint az idén minden telefon- igényt kielégítenek majd. A Matáv statisztikája szerint négy megye területén több mint negyvenezren várnak hosszabb, rövidebb ideje telefonra. (Folytatás a 3. oldalon) A somogybabodi műanyagüzemben már új cég dolgozik Felszámolják a Babod-Plastot Tegnap a somogybabodi Ba­bod Plast Kft végelszámolásá­val megbízott Kapos Alma­nach Kft szakemberei elkészí­tették a cég gazdálkodásának mérlegét. Ebből is kiderül: a babodiaknak több mint hatvan millió forint adósságuk van, amely végelszámolás kereté­ben nem rendezhető, ezért szinte elkerülhetetlenné vált a felszámolás. Mint a Somogyi Hírlapnak tegnap a cég két végelszámo­lója, dr. Dobos Pál és dr. Már­ton Kálmán elmondta, a Kapos Almanach-nál elsődleges szempontnak tekintik, hogy dolgozók megkaphassák jogos jussukat. Ezért az üzemet a végelszámolás ideje alatt is igyekeztek hasznosítani. Az üzemcsarnokokban ma a Babod Plasttól visszavett harminchat dolgozó a Somogy-Plast Kft- nek dolgozik, amely a Babod- Plast egykori gazdájának, majd ügyvezetőjének, Horváth Jó­zsefnek. a tulajdona. (Folytatás a 4. oldalon) Kertmesterek Siófokon Szakmai napot tartott teg­nap Siófokon a Magyar Ker­tépítők és Vállalkozók Or­szágos Szövetsége. Bemuta­tásra kerültek a zöldfelüle­tek fenntartásánál használ­ható gépek, technológiák, adapterek. A szakemberek tanácskoztak a Közbeszer­zési Törvény rájuk is vonat­kozó hatásáról. Buksa Jó­zsef, a házigazda Kertmester Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: szeretnének köze­lebb kerülni a lakossághoz. Erre amiatt is szükség van, mert a települések már nem, vagy alig létesítenek köz­parkokat. Három amerikai és egy-egy német, francia, olasz és svéd cég mutatta be világszínvonalú, legújabb gépeit, amelyeket Somogyi Gyula alpolgármester is ki­próbált. Siófok város min­denképp jól járt azzal, hogy a rendezvényt az országos szövetség itt rendezte; négy közparkjában a füvet a be­mutató alatt ingyen lenyír­ták a műszerek. (Czene) Települések szövetsége Partnerség a Barátságért el­nevezéssel több száz hazai és külföldi önkormányzati vezető tanácskozott a par­lamentben. Az önkormány­zatok nemzetközi kapcsola­tairól, az együttműködésről folyt a szó. Hét hazai ön- kormányzati szövetség ve­zetői aláírták az Önkor­mányzati Szövetségek Ta­nácsának alapító okiratát. A 3200 hazai településből több mint kétezret reprezen­táló tanács az önkormány­zati szövetségek tevékeny­ségének összehangolását, az érdekek képviseletét, a kormánnyal szembeni érde­kérvényesítést tűzte céljául. * Alellenőrt etet a Balaton Tisztiorvosi ellenőrnek adta ki magát egy férfi tegnap Zamár- diban. Bement egy étterembe, letesztelte a menü-minőséget, ivott rá jóféle sört, majd taxit hivatott, mondván, különben jegyzőkönyvet ír, elmaraszta­lót. A taxi jött, az álellenőr ment. Egészen a következő egységig, s fogyasztott ott is, derekasan. Miután magához tért, egy vendéglátó egység tu­lajdonosa jelezte az esetet Sió­fok tisztifőorvosának. Torondy Márta lapunkhoz fordult, hogy írjunk az esetről, s a hír időben felvértezze a po­tenciális áldozatokat az étter­mek és büfék hívatlan, de állha­tatos revizora ellen. Az termé­szetes, hogy az ellenőr hamaro­san újra megéhezik. Élettelen életek Nyűt napot tartottak tegnap a kaposvári hajléktalan gondozási köz­pontban. Bárki bepillanthatott a hajléktalanok életébe, szembesülhetett mindennapi gondja­ikkal, sokszor kilátástalan helyzetükkel. Cikkünk a 4. oldalon fotő: kovAcs tibor Területfejlesztés önkormányzati összefogással Társulások közös adója Papszt Lajos lengyeltóti pol­gármester a francia kapcsolatok intézetének révén tanulmány­úton szerzett tapasztalatokat a francia területfejlesztési mun­káról. Időszerű kérdés ez ná­lunk. Nemrég alakult meg az a leilei központú területfejlesz­tési önkormányzati társulás, amelynek Papszt Lajos az egyik képviselője a megyei te­rületfejlesztési tanácsban. Franciaországban már 25 éves tapasztalatokkal működik az önkormányzatok társulása. Maine-et-Loire megyében van olyan térség, ahol 280 település dolgozik együtt a közös célo­kért. Berthélémyben például olyan ipari parkot létesítettek, amely 33 millió frank iparűzési adót fizet az önkormányzati társulásnak. A területet adó vá­ros ennek csak a töredékét kapja; az adó a társulás közös bevétele. Ebből szervezik meg egyebek között a régióban a szemétszállítást, a vízellátást, a szennyvízvezetést vagy tűzol­tóságot tartanak fenn. A me­gyével és a prefektúrával együttműködnek a foglalkozta­tási és közszolgálati feladatok megoldásában. A társulásba ott is önként lépnek be az önkor­mányzatok, de mint Papszt La­jos elmondta, a kilépés szinte lehetetlen. Nem is volt példa még erre. A gazdasági kényszer az összetartó erő. A települések képesek azonosulni a régiós cé­lokkal. Közös cél a foglalkozta­tás megoldása. Ez határozza meg a fejlesztést. G. M.

Next

/
Thumbnails
Contents