Somogyi Hírlap, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

Megyei körkép: A kényszer koreográfiája # A történelem hajszálgyökerei _____ S omogyi tájak: Parasztbútor a kúriába # Hiányzó pénz Lábodon____________ N yugdíjasok: Térítés jövedelem szerint # Uránbányász a kertben_____________ S OMOGYI HÍRLAP r—•• * —____ __ __________________________________ V II. évfolyam, 102. szám Ára: 29,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. május 2., csütörtök I (3-4. oldal) (5. oldal) (8. oldal) ED Electrolux ZANUSSI márkabolt LEHEt ajánlata Legújabb ELUX villanyboylerek, vízmelegítők, gáz-vízmelegítők. (5 év garancia) LEHEL radar-panel radiátorok teljes típusválasztéka bevezető áron. Varga & Varga | Kaposvár, Petőfi u. 11. " (Galéria Üzletház) Tel.: 82/422-457 Több magyar békefenntartó Cipruson A honvédelmi tárca arra készül, hogy a jövő év második felétől megháromszorozza az ENSZ ciprusi békefenntartó egységében résztvevő magyar katonai erőt, az ott állomásozó egy magyar szakaszt háromra, azaz egy századra bővíti. Ezt Keleti György honvédelmi miniszter jelentette be tegnap Budapesten azt köve­tően, hogy Cipruson - osztrák partnerével együtt - felkereste a békefenntartó erőket. Tavaly ősz óta 39 magyar katona vesz részt az addig kizárólag osztrák ENSZ békefenntartók által végzett ellenőrző tevékenységben. Az ÁPV Rt 25 milliárd forintja Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. ez évben március 31-ig összesen 25,26 milliárd forint bevételre tett szert, ebből 24,37 milliárd forint készpénz volt. Ugyanezen idő alatt a kia­dások 220,666 milliárd forintot tettek ki. Az ÁPV Rt.-nek érté­kesítésből és vagyonhasznosításból együttesen 23,9 milliárd fo­rint bevétele keletkezett, ez az összes bevétel 94,7 százalékát tette ki. Ebből 23 milliárd forint készpénzben, abból is 16,6 mil­liárd forintnyi devizában érkezett. Balatoni évadnyitó Keszthelyen A vitorlásoktól kísért Csobánc motoroshajó fedélzetéről a Bala­toni Szövetség elnöke az öböl vizébe dobta az idénykezdetet jelképező virágkoszorút, s ezzel kezdetét vette a balatoni üdü­lőévad. Balázs Árpád elmondta: különös jelentőséget ad az idei balatoni évadnyitónak, hogy erősödik az összefogás egyik leg­nagyobb nemzeti kincsünk a Balaton és körzete megóvására. Kritikus az átmeneti időszak A Magyar Rádió és a Magyar Televízió teljes vagyonértékelése (auditálása) nem feltétele a két közszolgálati intézmény rész­vénytársasággá alakulásának - mondta tegnap Keller László (MSZP), az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottsá­gának alelnöke. Hozzátette: a rádiózásról és a televíziózásról szóló törvény módosításával fel lehetne gyorsítani az intézmé­nyek átalakulását és lerövidülne a kritikus átmeneti időszak. Felújítás az Ml-M7-es autópályán Május másodikán a víznyelő aknatetők megemelésével kez­dődnek az M1 -M7-es autópálya közös szakaszának másfél hó­napig tartó burkolatfelújítási munkái. A június közepéig tartó burkolatfelújítás a Budapestről kivezető jobb oldali szakaszt érinti. A felújítás a főváros határától az elágazás utáni 300-400 méterig tart. A kivitelezés mintegy 190 millió forintba kerül. Határainkon nem volt torlódás A munkaszüneti nap ellenére az ország egyetlen határátkelőhe­lyén sem volt torlódás. Csaknem mindenütt folyamatos, zavar­talan volt a forgalom. A személyforgalomban csupán Tompánál és Szeged-Röszkénél adódott kisebb fennakadás; ezeken a ha­tárállomásokon a hazánkba tartó buszoknak egy órát kellett vá­rakozniuk. A teherforgalomban Hidasnémetinél és Záhonynál lassú volt az áthaladás, az előbbi határátkelőnél öt, az utóbbinál négy órás kényszerpihenőre kellett felkészülnie annak, aki el kívánta hagyni az országot. Májusi majális megyeszerte Terefere: dr. Lamperth Mónika és dr. Kol- MSZP-sek május 1-jei ebédje: Pásztohy András, Sárái Árpád, dr. Suchman Ta­ber Istvánná más privatizációs tárcanélküli miniszter Ünnep volt május elseje: igazi majálishangulattal. Akik el­mentek a rendezvények szín­helyére - sokan voltak, jól szórakoztak. Rendezvényhely is sok volt hiszen a pártok sa­ját ízlésük és lehetőségük sze­rint szervezték programjai­kat. Az MSZP és koalíciós partnere Kaposváron a Cseri parkban, a Munkáspárt a kaposszentjakabi romoknál. Minden szervező „utazott” a közönségre. Volt aki a látogatókat a gyomrukon keresztül próbálta megfogni, s volt aki a műsorral. Az étel - ál­lítják akik megkóstolták - ízle­tes volt. A műsor - mondják akik végignézték - változatos színvonalú. Majális volt május első napja, ahonnan még az aranyat érő szemerkélő eső sem hiány­zott, mégsem az eső volt a fő­szereplő. A május elsejékhez hozzátartozott a jelző, hogy munkásünnep. A mostanihoz csak az illett, hogy majális. A kaposvári majálisban a Cseri parkban tegnap is nagyon so­kan töltöttek el hosszú órákat. Az énekes és közönsége A vásárral egybekötött majális jól sikerült — ezúttal a termé­szet sem szólt közbe. A látogatók között hátul- gombolós kisgyerek, tinédzser és nyugdíjas egyaránt volt. Akadt, aki a kellemest egybe­Körhinta sörrel kötötte a hasznossal: tegnap vá­sárolta meg az új nadrágot, a cipőt vagy a karórát. Az embe­rek többsége azonban szóra­kozni jött ki. Kedve és pénztár­cája szerint mindenki megtalál­hatta a számára legjobb élfog­FOTÓ: LANG RÓBERT laltságot. A kereskedők és mu­tatványosok nagy számban árasztották el a parkot. A ring- lispileseknél 50 forintba került egy menet. Ugyanennyit kértek egy lövésért a céllövöldések is. (Folytatás a 3. oldalon) Labor-állatház épül az egyetemen A Pannon Agrártudományi Egyetem kaposvári állatte­nyésztési karán két jelentős beruházásra is készülnek az idén. — Nyárra, a világbajnokságra befejeződnek a kiegészítő be­ruházások a lovasakadémián - mondta dr. Baka József, gazda­sági főigazgató. Erre 59 millió forintot fordít az egyetem. Még az idén szeretnénk megkezdeni egy 100 millió forintos labor- állatház építését, amely Közép- Európában egyedülálló lesz. Ennek nemzetközi előkészítése már megtörtént. A magyar fel­sőoktatás anyagilag a csőd szé­lére került - állította a főigaz­gató -, de a kaposvári karnak sikerült érdemi veszteségek nélkül átvészelni ezt a kritikus időszakot. Az oktatási alapte­vékenységhez szükséges pénz biztosítva volt. Horn Péter akadémikus, az állattenyésztési kar dékánja el­mondta: likviditási gondja nem volt az egyetemnek, de hogy nem történt nagyobb baj, az an­nak köszönhető: sikerült kül­földi partnereket is megnyerni a fejlesztéshez. Az állatenyész- tési kutatások finanszírozása ötven százalékban már nyugat­európai. — A kutatáspolitika ma alig tud segíteni, a közös piaci pá­lyázatok pedig negyven száza­lék hazai forrást követelnek — hangsúlyozta Horn Péter. — A kaposvári kar szerencséje, hogy olyan infrastrukturális háttere, tanárai és kutatói vannak, hogy partnere lehet Európa vezető in­tézményeinek. A kutatásokhoz szükséges tőke jelentős részét saját bevételekből teremtjük elő, és az önelszámoló egysé­gek működtetéséből. A szabad eszközöket és a szolgáltatáso­kat kiadjuk. Mintegy 1200 hek­táron folytatunk mezőgazda- sági termelést és jelentős a te­nyészállat-forgalmunk. Szel­lemi kapacitásunk azonban ki­használatlan; a vállalati kuta­tásban, szaktanácsadásban sok segítséget adhatnának munka­társaink. A karon új szakok in­dultak, mind több a feladat és ezzel párhuzamosan szűkült az oktatói kör. Kétszer annyi hall­gatónk van, mint korábban az idén négyszeres volt a túlje­lentkezés. El kell oszlatni azt a félreértést, hogy az agrárpálya nem vonzó. Játszótér-avntó a kaposvári Zrínyi iskolá­ban Egy hónapos rendezvénysorozattal ünnepli 25 éves jubileumát a kaposvári Zrínyi Ilona Általános Iskola. A ren­dezvénysorozat része volt a keddi játszótéravatás. Szita Ká­roly polgármester együtt örült az iskola tantestületével és tanulóifjúságával az ünnepségen. Rohrböck Jenő és Csávás Csaba népi iparművészek alig három hét alatt varázsolták az iskola udvarára a fajátékokat fotó: török anett VUlámsújtott szalmakazal Villámcsapás miatt kapott lángra tegnap kora este So- mogysámson határában egy ha­talmas szalmakazal — mondta Kelemen László, a megyei tűz­oltóság munkatársa. A riasztást követően a marcali és a keszt­helyi egység emberei vonultak ki a somogyi kistelepülésre. A lángok megfékezésében össze­sen tizenketten vettek részt. Az ötven méter hosszú és nyolc méter széles kazal oltásánál két gépi fecskendőt is használtak a tűzoltók. Május első napja egyébként csendesen telt el a tűzoltóknál. A megyei tűzoltóságtól kapott tájékoztatás szerint tegnap a somogysámsoni tűzeset volt az egyetlen riasztásuk. Lapzárta­kor még oltották a tüzet.

Next

/
Thumbnails
Contents