Somogyi Hírlap, 1996. április (7. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

[Q3 (o / ^ heveder 2j>-fs. Megyei körkép: Magyar dal a párizsi Notre Dame-ban # Éleln/iszer Horvátországba (3-4. oldal) Somogyi tájak: Csodavárók már nincsenek (5. oldal) Vélemények: Ki lesz a következő áldozat? 0 Volt egyszer egy mozink __________(12. oldal) A KCIÓ VII. évfolyam, 77. szám Ára: 29,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. április 1., hétfő 626 i.8i-910 000 Ft +kamatmentes hitel mazoa Tóth Kaposvár, Damjanich u. 98. Tel.: 82/421-421 (51?3) Halhullató hideg után az áttelelt állomány Telepítés Mihálypusztán Pontyot, busát, amurt és harcsát telepítenek fotó: török anett Boglár polgármesterének Sós Zoltánt választották A nem hivatalos előzetes eredmények szerint Sós Zoltán füg­getlen jelölt nyerte az időközi polgármester választást tegnap Balatonbogláron 902 szavazattal. Vadasfalvi János 627, míg Ifj. Vanya László 30 szavazatot kapott A 4926 választásra ^jogosult polgárból 1565 ment el szavazni, ez a szavazásra jo­gosultak 31 százaléka. Hat érvénytelen szavazatot találtak. A halállomány is megsínylette a kemény és szokatlanul hosz- szú telet: a mihálypusztai tele­lőből kihelyezett halak 5-6 százaléka pusztult el. A ko­rábbi években ilyenkor jelen­téktelen volt a veszteség. A lesoványodott pikkelyeseken a következő napokban gyógy- etetéssel segítenek, s utána kezdik az állomány hizlaló táplálását. Kovács Lajos, a mihály- puszta-zsippó-szentimrei negyven hektáros tórendszer Színvonalas hangversenyekkel búcsúzott a hét végén Kaposvár a Tavaszi Fesztiváltól. A Kos­suth téren a kilenc fúvószene­kar fergeteges produkciója káp­ráztatta el a kaposváriakat, a székesegyházban Harry Grod- berg világhírű orgonaművész játékában gyönyörködhetett a publikum, majd szombaton este a Vikár Béla kórus és a Kapos­vári Kamarazenekar szerzett egyik bérlője tegnap elmondta: csaknem harminc mázsa átte­lelt halat — jórészt egy- és kétnyaras pontyot, 5-5 mázsa amurt és busát, valamint 60-70 kiló egynyaras harcsát — he­lyeznek ki a kaposmérői tóba továbbtenyésztésre. A halastavak bérlői mintegy 140-160 mázsa halra számíta­nak az idén. A húsvéti akció­ban pedig már tizenegyedik al­kalommal rendezik meg a busa­vásárt a kaposmérői halastónál. B. T. maradandó élményt a közön­ségnek. A református templomban tartott záróhangvesenyen dr. Gruber Attila, a megyei köz­gyűlés alelnöke köszönte meg a művészeknek és a rendezőknek , hogy a mindennapok gondjait feledtetni tudták dallal, szóval, zenével, utcaszínházzal és kiál­lításokkal. (Folytatás á 3. oldalon) ^A balatonboglári helyi vá­lasztási bizottság az elmúlt szűk másfél évben négyszer foglalkozott helyi választási ügyekkel. Az 1994. decem­beri önkormányzati választá­sok - 46 százalékos részvétel - után a tavaly februárban ki­írt helyi népszavazás szólí­totta a polgárokat az urnák­hoz, amikor huszonnyolc százalékuk ment el a vokso­lásra. Júniusban ismét döntenie kellett a helyi választási bi­zottságnak a népi kezdemé­nyezés ügyében: a választók több mint negyvenkét száza­lékának aláírását hitelesítet­ték, amikor azok arra kérték a képviselő-testületet, hogy mondja ki a feloszlatását. Alig múlt el újabb hónap, és az időközi polgármester vá­lasztás került a napirendre. A helyi választási bizottság ak­kor nem tűzte ki, mert célsze­rűnek látta megvárni a fo­lyamatban lévő munkaügyi per jogerős lezárását. Ezt a véleményét akkor megerősí­tette a megyei választási bi­zottság és a megyei bíróság is. A bogiáriak tegnap szépen, csendesen szavaztak. Dr. Bánfi Mihály a helyi válasz­tási bizottság titkára meg­nyugvással jegyezte meg: mégis érdekli az embereket a város sorsa. Dr. Kerek József a bizottság elnöke hozzátette: csak egyéni érdekek okoz­hatnak olyan problémát, amely oda vezet, hogy a helyi választási bizottságnak újra dolgozni kell. Úgy véli, a vá­ros egészének érdeke, hogy erre ne kerüljön sor. Ellenőrzi a bankokat a Számvevőszék Az Állami Számvevőszék idén három, többségi állami tulaj­donú hazai pénzintézetet, a Magyar Befektetési és Fejlesz­tési Bank Rt-t, a Konzumbank Rt-t és a Magyar Hitel Bank Rt- t ellenőrzi. A vizsgálat a hitel-, a bank- és az adóskonszolidá­ció ellenőrzéséhez kapcsolódik. Magyar-lengyel katonai megállapodás Magyar-lengyel jegyzőkönyvet írt alá a kölcsönös katonai okta­tásról Budapesten, a hét végén Keleti György honvédelmi mi­niszter és Stanislaw Dobrzanski lengyel védelmi miniszter. A keretmegállapodás révén a ma­gyar katonák lengyel, a lengye­lek pedig magyar oktatási in­tézményben tanulhatnak. Erősíteni kell a demokrata fórumot A legfontosabb feladat a Ma­gyar Demokrata Fórum meg­erősítése. Meg kell őrizni mindazt, amit az MDF az el­múlt 7-8 esztendejéből megtar­tón; érdemes. Ezt Le vsak Sán­dor, a párt elnöke mondta az or­szágos választmány ülésén. A Fidesz megkezdi önálló felkészülését Önállóan kezdi meg felkészülé­sét a Fidesz az 1998-as válasz­tásokra, ez azonban nem jelenti azt, hogy szövetségi politikája változott volna, mondta Várhe­gyi Attila, a Fidesz-Magyar Polgári Párt Országos Választ­mányának elnöke a testület ta­nácskozását követően tegnap sajtótájékoztatón. Drágább lesz a magyar vízum A kormány és a Belügyminisz­térium döntött úgy, hogy fel­emeli a külföldiek számára kia­dott magyar vízumot. Hazánk­nak jelenleg mindössze két eu­rópai országgal, Albániával és Törökországgal nincs vízum- mentességi egyezménye. Nem hozott fordulatot a szocialista párt kongresszusa. A nagyobb kor­mányzó párt legmagasabb fórumának hétvégi háromnapos tanácskozása kiállt a gazdasági sta­bilizáció folytatása mellett, s egyöntetűen bizalmat szavazott a pártelnök-kormányfő Horn Gyu­lának. Az egyetlen meglepetést Suchman Tamás okozta: a kongresszus zárónapján letette párt­tagsági könyvét az asztalra, és bejelentette: kilép az MSZP-ből. Képünk szombaton készült (balról jobbra) Keleti György és a somogyiak - Tóth Dezső, df. Kolber István, Sárdi Árpád és Suchman Tamás - Horn Gyula pártelnökkel (háttal). (Tudósításunk a 7. oldalon.) Fesztiválzáró sok zenével Az olvasót kérdeztük: mit vesz ma komolyan? Április elseje van, a tréfálkozás, a bolondo­zás napja. Mi viszont komolyan kérdeztük az utca emberét: mit vesz ma komolyan? Bogyó József, nyugdíjas marcali katonatiszt: — Á politikusokat nem, mert amit mondnak, ígérnek, az soha nem úgy sül el a valóságban. S. Mihály háromgyerekes, elvált család­apa: Az olyan asszony ígéretét, aki garan­tálja, hogy nekem nem lesz többet anyósom. Jákli Péter megyei főjegyző: — Semmit, mert már nagyon sokszor beugrattak. Verhás Attila, a siófoki Fogas étterem tu­lajdonosa: — Bízom abban, hogy fellendül a balatoni idegenforgalom. Minden más hír csak áprilisi tréfa lehet... Lovász Zoltánná, Balatonendréd jegy­zője: — Ha kijelentik, hogy megduplázzák az önkormányzat állami támogatását, és a köztisztviselők ezután a bruttó bérüket vehe­tik kézbe, azt biztosan nem. Harka Melinda, tanuló: — Ma mindent csak fenntartással hiszek el. Pandur Tibor somogyszentpáli vállal­kozó: — Az újabb áremelkedést. Legszíve­sebben tudomást sem vennék róla, hogy egy- harmaddal többe kerülnek az építőanyag- árak, de mégis kénytelen vagyok... Szálai Lilla, kaposvári népművelő: — A hét végén volt a Ki mit tud? könnyűzenei ka­tegóriájának döntője. Nekem április elsején meg kell csinálnom a gazdasági elszámolást. Mese nincs, ezt komolyan kell vennem. Nagyné Kovács Lídia, gyes-en van: — Ha megnyerném a lottó ötöst.. Harmath Gyuláné nyugdíjas, aki lakáski­adással foglalkozik: — Mindent. Kivéve, ha olyan sok turista jelentkezne, hogy lefoglal­nák az összes kiadandó szobámat, az egész szezonra. És azt sem, ha az unokám, a hato­dikos Pápai Eszter 1-es dolgozatot írna! Németh Zsolt, a kaposvári SOFT-VER Kft vezetője: — A barátnőmet, leendő anyó­somat, a kolléganőket, anyukámat, és úgy ál­talában a nőket — persze ez csak egy ártatlan áprilisi tréfa. Dr. Kolber István, a somogyi közgyűlés elnöke: — Mindent, de leginkább április 1- jét, azt, hogy tréfálkozni kell ezen a napon. Matáv, 19-es számú tudakozó, hölgy: — Barátaim vicceit biztosan nem, de a hivatalos dolgokat igen. Amúgy szívesen nem venném komolyan a gazdasági helyzetről szóló rosz- szabbnál rosszabb híreket. Gelencsér Katalin, karádi női-férfi fod­rász: — Úgy gondolom, hogy ki tudom szűrni azt, ami hihető és azt, ami nem. Németh Csaba, tengődi asztalos: — A hi­vatalos értesítést, de az ismerőseimet nem. Bank Tiborné könyvtáros, kaposvári kép­viselő: — Ha megígéri a Városgazdálkodási vállalat, hogy Tüskevár tisztább lesz. De azt viszont nem, hogy elég lesz 200 millió forint a szociális kiadásokra Kaposváron. Varga Károly nyugdíjas: — Azt nem, hogy meg tudok tisztességesen élni a tizen hatezer forintos nyugdíjamból. Berencsi Gáborné , Sérsekszőlős: — Ez attól függ, hogy ki és mit mond... Döntetlen Kaposváron Bár már 2-0-ra is vezetett a Somogyszob a Rákóczi-Kaposcukor FC második csapata el­len, a végén mégis meg kellett elégednie az egyik bajnoki ponttal. Az igazi szenzációt azonban a Kaposfüred-Patalom összecsapás szolgáltatta a megyei I. osztályú labdarúgó­bajnokságban, amely 21 percnyi játék után félbeszakadt. (Tudósításaink a 10. oldalon) fotó: lang Róbert

Next

/
Thumbnails
Contents