Somogyi Hírlap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

Megyei körkép: Pert nyert a könyvkötő az Apeh ellen # Nem voltak pofonok..._____(3-4. oldal) Somogyi tájak: Mesékkel az egészségért # Tálentumos sikerek országos versenyen______(5. oldal) Belpolitika: Koppány-völgyi gáztervek # Aggódó fogorvosok és rossz fogú betegek_____(7. oldal) Polgármester-választás lesz Balatonbogláron Drágább a nyersanyag, csak a külföldi vevő tudja megfizetni Somogyi fa exportra Nyugati exportra dolgoznak a kft bőszénfai üzemében Balatonboglárnak nincs pol­gármestere már jogi értelem­ben sem, ezért a városban még a tavasszal kiírják a vá­lasztásokat. Dr. Kovács Mik­lós tavaly május 8. óta nem járt a polgármesteri hivatal­ban; azon a napon mondta ki a képviselő-testület összefér­hetetlenségét. Az ok: szerepet vállalt gazdasági szerveze­tekben. — A lelkiismeretem tiszta — mondta tegnap dr. Kovács Mik­lós a Somogyi Hírlap munkatá­rásnak. — A Balaton Fűszert igazgatóságának elnöki tiszté­ről lemondtam szóban és írás­ban is. Igaz, még két ülésen részt vettem; a Somogy Megyei Bíróság ezt úgy értékelte, hogy továbbra is dolgoztam a testü­letben. A döntés ellen fellebbe­zésnek helye nincs. Tudomásul vettem. Dr. Kovács Miklós azt mondja: soha nem volt hata­lomvágyó ember. Ha már pol­gármesternek választották, sze­rette volna becsülettel végezni a dolgát. — Ezt nem hagyták — állí­totta. — Konfliktusok minden­hol akadnak, de Boglár ebből a szempontból egészen különle­ges hely. Meggyőződésem, hogy végig a tisztesség útján jártam. Dr. Kovács Miklós most a Balatoni Halászati Rt kereske­delmi igazgatójaként dolgozik. „Jól érzem magam, itt megbe­csülnek”. A megyei közgyűlés tagja marad, de — mint mondta — a bogiári, helyi politikai kö­zegben mostanában nem akar szerepet vállalni. Holper László, aki alpolgár­mesterként viszi a város ügyeit, tegnap elmondta: megváljék a bírósági határozat kikézbesíté­sét, aztán a választási bizottság kiírja a voksolás napját. Erre legkorábban áprilisban kerülhet sor. Czene Attila Évente 12 ezer köbméter fát dolgoz fel a bőszénfai Linden faipari kft. Tavaly ennek 60 százalékát értékesítették kül­földön, úgy látják ugyanis, hogy egyre inkább beszűkül. — Az öt éve alakult kft több mint hatvan embernek ad munkát. Az alapanyagot a so­mogyi és a mecseki erdőgaz­daságok és a privatizált erdők adják. Cserfából, bükkből, tölgyből, hársfából és akácfá­ból készülnek termékeik. A nyersanyagárak azonban a ta­valyi év hasonló időszakához képest 45-50 százalékkal emelkedtek, s ezt a hazai meg­rendelők egy része már nem tudja megfizetni. Marad tehát az export, szállítanak Olaszor­szágba, Svédországba, Né­metországba és Ausztriába. A cég vezetői az ez évi kilá­tásokat is kedvezőtlenek ítélik Mint mondta: a városnak nincs pénze arra, hogy maga építsen fel egy üzletházat vagy lakásokat a foghíjtelkeken, ezért volt szükséges a vállal­kozók bevonása. A pályázatok nyertesei készpénzzel, illetve a felépült üzletházakban laká­sok, valamint üzletek vissza­adásával fizetik meg a vétel­árat. Kaposváron a Fő utca 30- as számú épület (az egykori hűtőgépjavító kisszövetkezet) magántulajdonba került, a vé­telárat a vállalkozó kifizette, meg. A géppark elhasználó­dott, karbantartása évente több millió forintot emészt fel. Ed­dig bérelték a gépeket a Sefag­hamarosan megkezdődik a ház bontása, és 1997 júliusára-au- gusztusára elkészül az a két­szintes épület, amelyben üzle­tek és lakások lesznek. A Fő utca 70-ben és 78-ban szintén megnyerte a pályázatot egy vállalkozó, aki nem készpénz­ben fizetett, hanem egy negy­ven és egy százharminc négy­zetméteres lakást ad a telekért. A Teleki utca 11. számú telken már folyik az építke­zés: egy földalatti parkoló, fölötte pedig üzletek és laká­tól, most megvásárolták azo­kat, és elkészültek a szerződé­sek a terület és az épületek megvételéhez is. (Jakab) sok készülnek. A szemben lévő 12-es és 14-es számú épület, illetve telek pályázta­tása 1-2 héten belül megtör­ténik. A Zárda utca 3-as számú telek magántulajdon, itt tavasszal kezdődik az épít­kezés, az 5. számú ház lakóit már kiköltöztették, a telek beépítésére a pályázat még ezen a héten megjelenik. A Kontrássy utca 1. számú épü­let lakóinak elhelyezése fo­lyamatban van, a ház teljes átépítése vállalkozó bevoná­sával hamarosan megkezdő­dik. Az Ady Endre utcában közműépítések és rekonst­rukciók függvényében dönte­nek majd a további beépíté­sekről. (Tamási) Az IFOR biztonsági garanciát vállal A nemzetközi béketeremtő erő, az IFOR garantálja a boszniai akcióban részt vevő magyar műszaki katonák biztonságát. Ezt Jeremy Mackenzie tábor­nok, a NATO Európai Szövet­séges Erőinek főparancsnok­helyettese erősítette meg, mi­után tárgyalt Keleti György honvédelmi miniszterrel. Göncz Árpád a millecentenáriumról A honfoglalás millecentenári- uma évében az új magyar ál­lamforma megfogalmazásának 50. évfordulóját is ünnepeljük. Ez olyan kiindulópont, ami közjogilag újabb évezredre nyit utat hazánk előtt, mondta Göncz Árpád köztársasági el­nök tegnap tudományos ülésen. Osztrák küldöttség a házelnöknél Szociálisan érzékeny Európá­hoz szeretnénk csatlakozni, ahol érvényesülnek a munka- vállalók jogai is — jelentette ki Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke tegnap, amikor képvise­lők jelenlétében osztrák képvi­selőket és munkaügyi szakem­bereket fogadott. Törvényt sürgetnek a betegjogokról Az új egészségbiztosítási, va­lamint betegjogokat rögzítő törvény mielőbbi megalkotását sürgette Sándor László, az Egészségbiztosítási Önkor­mányzat elnöke Szombathelyen a vasi területi egészségbiztosí­tási bizottság alakuló ülésén. Kiharcolt milliárdok a közoktatásra A Művelődési és Közoktatási Minisztérium az idei 150 milli­árd forintos költségvetési tá­mogatással szemben a jövő évre 180-190 milliárd forintot szeretne „kiharcolni” a közok­tatás számára. Erről Szabó Zol­tán politikai államtitkár sajtó- beszélgetésen számolt be. Kikapott a Balatel RC Nem sikerült a bravúr a Ka­posvári Balatel RC férfi röplabdacsapatának: tegnap este hazai pályán (is) vereséget szenvedtek a Vasas-Tungsram- tól, s így csak a harmadik helyért játszhatnak a Magyar Ku­pában. (Tudósításunk a 9. oldalon.) fotö: török anett Pályázatot írtak ki a kaposvári foghíjtelkekre Megszépül a Teleki utca Vízár-vita a DRV Rt és a települések között Vízvár üzemeltetőt keres Vízvár, Heresznye és Bélavár képviselő-testülete nem fo­gadta el a DRV Rt Somogy Megyei Üzemigazgatósága ál­tal javasolt 163 forint 70 fillé­res, áfát is tartalmazó vízdíjat. Farkas József vízvári polgár- mester elmondta, hogy a DRV Rt 1996-tól nem hajlandó a régi, köbméterenkénti 117 fo­rint 90 filléres áron üzemeltetni a három település vízmüvét. A képviselő-testület úgy döntött, hogy megpályáztatja az üze­meltetést. — A döntés után azonban „rejtélyes” műszaki hibák kelet­keztek a vízműben, vasárnaptól — kisebb jégpályát varázsolva a vízmű közelében — ömlik a víz. Ez egyrészt drága a falunak, másrészt pedig nem lehet vélet­len; lehet, hogy így próbálják bebizonyítani, hogy mégiscsak ki kell fizetnünk az emelt vízdí­jat — mondta a polgármester. — A versenytárgyalásokig, tehát az átmeneti időszakban nem ezt vártuk a DRV-től. Bóta László, a DRV Rt me­gyei üzemigazgatója: — Két éve üzemeltetjük a három falu közös vízmüvét úgy, hogy változatlan áron számláztuk a vízdíjat. Ezt saj­nos ebben az évben már nem tudjuk megtenni. Február 1-jé- től átadjuk a rendszert, ám ad­dig természetesen minden hibát kijavítunk. Az elfolyt vizet nem kell kifizetniük, csak azt a mennyiséget számlázzuk ki (még a régi áron), amelyet va­lóban értékesítettünk. A „rejtélyes” hibáról csak annyit mondott: — A vízmű vastalanítójában eltömődött a szűrőtöltet, a hiba kijavítását már hétfőn meg­kezdtük. Akik kezelik a rend­szert, valószínűleg - a nyertes pályázótól függetlenül - to­vábbra is ott dolgoznak; tehát számomra elképzelhetetlen, hogy szándékosan okoztak volna fennakadást a működés­ben. Egyébként az említett emelt árral mi is megpályázzuk az üzemeltetést, hiszen egyálta­lán nem biztos, hogy lesz olyan jelentkező, aki olcsóbban üze­melteti. (Tamási) Síkosak az utak Tegnap nappal sem kúszott a hőmérő higanyszála nulla fok fölé, ezért a megye több pontján jégpáncél borította közutakat. Kaposvár mellett egy szerencsés kimenetelű baleset is történt. Tudósításunk a 10. oldalon fotó: török anett ^ •• A ____ __ __ VII. évfolyam, 27. szám Ára: 27,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP_______________ 1996. február 1., csütörtök Kaposváron jelenleg tizenkét foghíjtelek van, ezek egy ré­szének beépítéséről már pályázat útján sikerült megállapo­dást kötni vállalkozókkal, a „maradékot” pedig a közeljövő­ben pályáztatjuk meg — mondta a Somogyi Hírlapnak Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents