Somogyi Hírlap, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

4 .., Megyei körkép: Kisvasút napja Fenyvesen # Testvérvárosi vitorlabontás Somogyi táják; Bérviták Mesztegnyön # Tóthlandnak nagy az ára _______­ti cc^ri < ^Y (3-4. oldal] (5. oldal) Sportmagazin; Labdarúgósikerek az NB II-ben # Vereségek a röplabda-fronton (9-11. oldal) SOMOGYI HÍRLAP • • / VI. évfolyam, 231. szám Ára: 23,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. október 2., hétfő Kedvezmény előfizetőinknek! Keresse szombati számunkban a kedvezményt nyújtó szolgáltatók listáját! (93982) Újra munkába állnak az Altraco volt dolgozói Névcsere felmondásokkal Szent Mihány-napi juhászfórum Kaposváron Birkahiány, bárányesély Nagy érdeklődés kísérte a tenyészkos árverést Szent Mihály napja hagyorná nyosan a nyáj téli szállásra te­relésének ideje. Ez alkalom­ból immár másodszor rendez­ték meg azt a.juhászati fóru­mot, aminek idén a Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Kara adott otthont. A szom­bati szakmai konferenciákon a juhászat helyzetéről és expor­tesélyeiről volt szó. Ezen el­hangzott: lenne piaca az ága­zat termékeinek, de egyelőre . FOTÓ: LANG RÓBERT nincs mit eladni. Tegnap szakkiállításra került sor, ahol tenyészállatbemutatón, ter­mékbemutatókon és tenyész­kos-árverésen vehettek részt az érdeklődők. Tudósításunk a 3. oldalon. A miniszterelnök Prizma-díjat kapott Horn Gyula Németországban unió kibővítésével” — jelen­Eredményesen zárult a pénteki érdekegyeztető munkásgyűlés a kaposvári Alrtaco kft-ben, így mától újra indult a termelő- munka. Mint azt hírül adtuk, a rendszeresen késedelmes bérfi­zetések miatt a kollektíva - mind a százhatvankilenc dol­gozó - kedden beszüntette a munkát az üzemben. A tulajdonosok és a munká­sok képviselőinek hosszas tár­gyalása után a dolgozók vá­laszthattak: az Altraco kft a tegnapi nappal megszűnik és a német tulajdonos másik vállal­kozásában — a két éve működő MCA kft-ben — foglalkoztat­Az importból származó gyógy­szerek mintegy 60 százaléka 6,3 százalékkal drágult tegnap­tól. A listán több mint ezer ké­szítmény neve szerepel. Az idei hatodik áremelés újra az importtermékeket sújtja. Részben a forintleértékelések, részben a tb költségvetésének gondjai miatt teljes árat kell fi­zetni a recept nélkül is kapható, de eddig vényre is felírható, eddig támogatásban részesített ják őket tovább. Tizenkilenc alkalmazott munkaviszonyát azonban rendkívüli felmondás­sal megszüntetik. A másik lehe­tőség - ha az első változatot nem fogadják el - az egész ter­melés megszűnik és mindenki nézhet más állás után. Akivel pedig új szerződést kötnek, an­nak a munkaviszonyában a jog­folytonosság fennáll. A kiesett napokat azonban mindenkinek le kell dolgozni, vagy szabad­ságként számolják el. Az üzemegységek vezetői egyhan­gúlag a munka felvétele mellett döntöttek. (Folytatás a 4. oldalon) patikaszerekért. (Köztük van például a Paxirasol is.) Ugyancsak vasárnaptól 45 készítménnyel szűkült a köz- gyógyellátási igazolványra térí­tésmentesen kiváltható gyógy­szerek köre. Az úgynevezett alaplistás készítmények áremelkedését ezúttal is magára vállalja a biz­tosító. A többi gyógyszerért azonban a betegeknek kell töb­bet fizetniük. A miniszterelnök vasamap hi­vatalos látogatásra Németor­szágba utazott. Horn Gyula kormányfő találkozik Hans Ei- chellel, Hessen tartomány mi­niszterelnökével, majd prog­ramja ma Bonnban folytatódik, ahol fogadja Helmut Kohl szö­vetségi kancellár is. „Magyarország felvétele az Európai Unióba nem tekinthető jótékonysági cselekedetnek, hi­szen a nyugati államok jelentős piaci lehetőségekhez jutnak az tette ki Horn Gyula kormányfő a Welt am Sonntag című lapnak adott interjúban. A vasárnapi lapnak a magyar miniszterel­nök kifejtette: kormányának legfontosabb célkitűzése, hogy az ország 2000-ig belépjen az Európai Unióba. Rámutatott: Magyarország az egyetlen a közép- és kelet-európaiállamok közül, amely rendszeresen konkrét és építő javas latokat tesz az Unió asztalára. Német­ország élen jár a közép- és ke­let-európai államok segítésé­ben. A magyar miniszterelnö­köt a vasfüggöny lebontása so­rán Németországnak és Euró­pának nyújtott szolgálatai elis­meréséül Prizma-díjjal tüntet­ték ki a németországi Kessel- ben. Korábban többek között Hans-Dietrich Genscher volt német külügyminiszter és Ye­hudi Menuhin világhírű hege­dűművész részesült ebben az elismerésben. Megalakult a Honvéd Szakszervezet A Honvéd Szakszervezet hét végén megtartott I. kongresszu­sán elhatározták: ha a parla­ment november 5-ig nem tár­gyalja a szolgálati törvényt, és annak hatályba lépésével egy időben nem vezetik be az új bértáblában meghatározott il­letményeket, országos de­monstrációt szerveznek. Indonéz adományok menekülteknek Az indonéz ULAMA muszlin szolidaritási szervezet adomá­nyait adta át tegnap- a debreceni menekülttábor bosnyák lakói­nak Djoko Harjanto, az Indtméz Köztársaság budapesti nagykö­vetségének ideiglenes ügyvi­vője. A diplomata elmondta: hazája lakóinak több mint 80 százaléka muzulmán, s rendkí­vül erős köztük a szolidaritás érzése. Lorenz Kemer az új elnök Új elnököt választott Loren,7 Kemer személyét rs7" gos Német Ki mányzat. A ti* szükségessé, h> ségi és etnikai ki országgyűlési bi vezett korábbi t bach Jenő leköszói A kormány I ifjúságpol: Megkezdődött a V kony ifjúság' alakítása sadalmi É hétvégi Koncz Is. tárca gyermek ügyekért felelős lamtitkára. A politikus. legfontosabb feladat a , kék és az ifjúság jgyei törvények harmoriizácii ifjúsági célú ingatlanok nyos felhasználásának b tás. Kiemelt kérdésként ki a jövő nemzedék hely vizsgáló és azt értékelő stai tikai rendszer létrehozását. Kaposvári kutyakiállítás Országos kutyakiállítást ren­deztek tegnap a toponári De- seda Kempingben. Közel 1300 kutyatulajdonos nevezte be kedvencét szerte az or­szágból, valamint a környező államokból a küllem-bírálatra és az agility-sport ügyességi versenyre. Ez utóbbi egyik akadályának leküzdése köz­ben látható a képünkön „szár­nyaló eb” is. További felvéte­leink a 4. oldalon. FOTÓ: LANG RÓBERT Hétvégi ellenzéki bírálatok a koalíció címére Teljes körű elégedetlenség Vasárnap Dobogókőn befeje­ződött a Hogyan tovább, Ma­gyarország? című ellenzéki konferencia. A pénteken kez­dődött tanácskozáson a magyar gazdaság és az Európai Unió lehetséges kapcsolatáról, az új alkotmányról és külpolitikai kérdésekről fejtették ki véle­ményüket a Magyar Demokrata Fórum, a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint a Fidesz- Magyar Polgári Párt vezetői. Orbán Viktor, a Fidesz el­nöke kijelentette: növekszik a veszély, hogy Magyarország kormányozhatatlanná válik. Az ’lám már-már nem képes el- '.őrizni olyan fontos területe- mint például a gazdaság 'tása, az adók következe­tes behajtása vagy a közbizton­ság. Szabó Iván, az MDF ügyve­zető elnöke leszögezte: szerinte nem az MSZP, hanem az SZDSZ irányítja már az orszá­got. Bokros Lajos pénzügymi­niszter pedig csak arra az alka­lomra vár, hogy valamiért meg­sértődhessen, és sietve elhagy­hassa pozícióját. Latorcai János, a KDNP or­szágos választmányának elnöke úgy vélekedett: megkérdője­lezhető, hogy folytat-e még gazdaságpolitikát a kormány? Szerinte a pénzügyminiszter azért merte kijelenteni a minap, hogy vége a sokkterápiának, mert rájött: a nemzetgazdaság már a sokkolásra sem képes re­agálni. A magyar külpolitika je­lenéről és jövőjéről szólva megállapították: az elmúlt idő­szakban jelentősen romlott Magyarország nemzetközi megítélése. Ennek jórészt a külpolitika meghasonlottsága és kétlelkű- sége az oka. A Hom-kormány eleinte az euroatlanti csatlako­zás elsődlegességét hangsú­lyozta, most viszont mintha már-már eltúlzottan venné fi­gyelembe az orosz külpolitika érdekeit. A szakértők rámutat­tak: Magyarország külföldi megítélése amiatt is lehet ked­vezőtlen, mert nem mindenki örül az Európai Unióhoz, vagy a NATO-hoz történő kapcsoló­dási szándékunknak. A Zenei Világnapon díszhangversenyt rendeztek tegnap a kaposvári Táncsics..«jfíOBERT / umban. Fotónkon a Kodály általános iskola kórusa. (Tudósításunk a 3. oldali-------­-------( D rágább a gyógyulás

Next

/
Thumbnails
Contents