Somogyi Hírlap, 1995. szeptember (6. évfolyam, 206-230. szám)

1995-09-01 / 206. szám

Megyei körkép: Hitelét vesztett ágazat # Somogyi vetőmagok külföldi piacra ______(3-4. oldal) S omogyi tájak: Számítógép méri Babócsán a gázt # Drávagárdony unatkozó fiataljai (5. oldal) Tipp-tájoló: Dézsmálnak a szőlöbetegségek # Utazások ősztől tavaszig_____________(8. oldal) S OMOGYI HÍRLAP • • / VI. évfolyam, 206. szám Ára: 23,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. szeptember 1., péntek Somogyi fiatalokat áldott meg a pápa — Isten hozott benneteket, kedves zarándokok! Támogas­sátok továbbra is szóval és tet­tel az ökumenikus mozgalmat! Ápoljátok tudatosan és hűsége­sen a dialógust a keresztény testvérekkel! Imádkozzatok Krisztus egyházának egységé­ért, hogy az Úr kegyelme erejé­vel mindinkább a hit, a remény és a szeretet egységévé váljék! — II. János Pál pápa mondta ezt annak az 1200 magyar fia­talnak, akik egy nemzetközi római ministráns zarándokla­ton vettek részt Ennek csúcspontja volt a szent­atyával való találkozás. A ka­posvári egyházmegyéből csak­nem másfélszáz felső tagozatos és középiskolás diák ült buszra Szí Márton János balatonkiliti, Somogyi Imre nagyrécsei, Csat­lós István inkei plébános és dr. Rumszauer Miklós teológiai ta­nár kíséretével. A fiatalok ked­den délben fehér pólóban és sárga nyakkendőben, nemzeti zászlókat lobogtatva foglalták el helyüket a Szent Péter téren. A meditativ zenés bevezető, majd az egyes népek és püspö­keik bemutatása után jelent meg II. János Pál pápa. A Kö- zép-Európából összesereglett 15 ezer résztvevő nagy tapssal fogadta a szentatyát. Úgy hír­lik: az üdvözlésben a magyarok voltak a leghangosabbak. A pápa először olaszul, majd né­metül, magyarul és franciául beszélt a fiatalokhoz, akik lati­nul énekelték a Miatyánkot. Ezután megáldotta a találkozó résztvevőit. — Szívből adom reátok és otthoni szeretteitekre apostoli áldásomat — mondta a magya­roknak, akik elénekelték a Pá­pai himnuszt is. A pápai találkozón részt vett Balás Béla megyéspüspök és Rózsás László kaposvári plébá­nos is. A megyéspüspök a Jeru- zsálemi Szent Kereszt temp­lomban három püspökkel, s mintegy hatvan pappal mondott szentmisét a magyar ifjaknak. A kaposvári egyházmegye fia­taljai tegnap este érkeztek meg „A béke emberei legyünk” jel­mondattal rendezett zarándok­latról. (Lőrincz) Százan kerültek utcára Iharosberényben Léfőzött kotyogóüzem Csaknem száz ember került az utcára ebben a hónapban a Palicz Művek Ipari és Keres­kedelmi Rt iharosberényi üzeméből, mivel a cég nem tudta tovább lenyelni a vesz­teség-termelést. A leépítés azonban nem ment, nem megy minden gond nélkül: többen a bírósághoz fordultak jogorvoslatért, mivel méltány­talannak tartják a velük szem­beni eljárást. Indult ugyanakkor egy rendőrségi eljárás is, amelyben a volt üzemvezetőt átirányítási dokumentumok el­lopásával vádolják. A munkások nagyobb részé­nek végkielégítéssel mondtak fel, harminc embert viszont, ta­pasztalt, régóta ott dolgozó szakembereket választási lehe­tőség elé állítottak: dolgozza­nak tovább a harmincöt kilomé­ternyire lévő tapsonyi üzem­ben. A hónap elején két reggel is megjelent az autóbusz az emberekért, akik azonban nem szálltak föl rá, mert nem kíván­tak Tapsonyba ingázni. Végtére is a munkamegtagadóknak rendkívüli felmondással szün­tették meg a munkaviszonyu­kat. (Folytatás a 4. oldalon) Európai városok gazdasági konferenciája Kaposváron Esélyt adó kapcsolatok Hét testvérváros vezetői vettek részt a gazdasági tanácskozáson fotó: lang Róbert — A Pénzügyminisztérium úgy számol, hogy 1996 a sta­bilizáció éve lesz — mondta dr. Draskovics Tibor köz- igazgatási államtitkár teg­nap Kaposváron az európai városok gazdasági konfe­renciáján. — Egy-két száza­lékos gazdasági növekedés várható és megindul a szer­kezeti átrendeződés, amely­nek hatására 10 százalékkal nőnek a beruházások, s megvethetik a gazdasági fej­lődés alapját. Az önkormányzatok sze­repe a gazdasági növekedés élénkítésében — ez volt a központi témája a somogyi megyeszékhelyen rendezett nemzetközi tanácskozásnak, amelyen hét európai város — Bath, Besancon, Kaposvár, Osnabrück, Rauma, Tver és Villach vezetői cserélték ki tapasztalataikat. A vendégeket köszöntő Szita Károly pol­gármester és a kormányzati elképzeléseket ismertető köz- igazgatási államtitkár egyaránt aktuálisnak tartotta a témavá­lasztást. Dr. Draskovics Tibor elő­adásában utalt rá: a kormány törekvéseinek középpontjában a tartós gazdasági fejlődés megteremtése áll, s ebben min­den szereplő együttműködésére szükség van. Úgy vélte: a Pénzügyminisztérium és az önkormányzatok között nem a célokban, hanem a módszerek megítélésében van különbség. Elmondta: a kormány jövőre jelentős lépésekre készül, hogy az önkormányzatok meg tudja­nak felelni szerepüknek. Most tárgyalják a Pénzügyminiszté­rium gazdasági prognózisát, amely alapján 1997-ben 3 szá­zalékos, 1998-ben pedig ezt meghaladó fejlődésre lehet számítani. Abszolút prioritást kell élvezni a vállalkozások működési feltételei javításának, az állami bürokrácia leépítésé­nek, az Erópai Uniónak megfe­lelő szabályok kialakításának és mérsékelni kell a vállalkozá­sok nyereségét terhelő adókat és közterheket — sorolta az ál­lam előtt álló feladatokat. Az államtitkár szerint a '96-os költségvetés alapján megvan a lehetősége, hogy 4 százalék alá csökkenjen az államháztartás GDP-hez viszonyított hiánya. Ha ezt meg tudjuk valósítani, csökkenek a kamatok, s ala­csonyabb lesz az infláció is. (Folytatás a 3. oldalon) MSZOSZ-elnökség az utódlásról Az MSZOSZ elnöksége még nem foglalkozott az utódlással, mert a szövetség elnöke nem mondott le. Ezt maga Nagy Sándor, a szakszervezeti szö­vetség vezetője közölte. A ve­zetőség felkészül a változá­sokra, de az új minisztérium létrehozása a jogszabály-módo­sítások miatt másfél hónapot venne igénybe. Megszűnik a nullakulcs A kormány tegnapi ülésén ál­lást foglalt a márciusban meg­kezdett stabilizációs program folytatása mellett. Bokros Lajos pénzügyminiszter elmondta: a kormány elfogadta a Pénzügy­minisztérium javaslatát a jövő évi költségvetésre. Elfogadta a személyi jövedelemadó-rend­szerben alkalmazandó adótáb­lát is. (Továbbiak a 7. oldalon) Emelkedik a gáz és a villany ára Mától emelkedik a villanyáram és a földgáz ára, mindkét ener­giahordozó esetében nyolc szá­zalékkal. Az új díjszabás alap­ján a nappali fogyasztás tarifája évi 600 kilowattig 7 forint, plusz az energiahordozókat ter­helő 12 százalékos áfa. Hatszáz és 3600 kilowattóra közötti éves fogyasztási kategóriában 10 forint 30 fillért kell fizetni egy kilowattért. Efölött 12 fo­rint 66 fillér az áram ára. A la­kossági földgáz ára köbméte­renként 16 forint 65 fillérre emelkedik szeptembertől. Óriáshelikopter Misinatető fölött Kicserélik az április óta felújí­tás alatt lévő Pécs misinatetői Tv-torony legfelső szakaszán lévő antenna rendszert szep­tember 1. és 8. között. A cserét helikopter segítségével végzik, ezért az emelési munkák alatt lezárják a torony 100 méteres körzetét. Az új antennarendszer októberben kezdi el a műsorsu­gárzást. Az önkormányzat vállalkozóknak adta bérbe a vásárcsarnokot A helypénz marad, de a piac olcsóbb lesz Új seprő seprése — A takarítók vállalkozónak mennek, a gombavizsgáló marad Daxner Gábor és Börczi Miklós vállalkozó nyerte meg azt a pá­lyázatot, amelyet a kaposvári önkormányzat vagyongazdál­kodási igazgatósága hirdetett meg a vásárcsarnok bérbeadá­sára. Sárdi Péter vagyongaz­dálkodási igazgató azt mondta: a pályázatok beadási határideje július 31-e volt. Összesen öten pályáztak, a licittárgyalást au­gusztus 1-jén tartották. Az egyik pályázót kizárták, mert nem fizette be a bánatpénzt, a négy „állva maradt” pályázó közül kettő licitált a vásárcsar­nokra; Daxner Gábor és Börczi Miklós 1 millió 50 ezer forin­tért nyerte meg azt. Ezért a bér­leti díjért három évig üzemel­tethetik a vásárcsarnokot. A most folyamatban levő szerző­déskötéskor rögzítik a vállalko­zók kötelezettségeit. Sárdi Pé­ter erről elmondta: fontosnak tartják azt, hogy az árak ne sza­baduljanak el, és azt is, hogy a piacon levő bérlők kapjanak garanciát, tehát a vállalkozó ne mondhassa fel egyoldalúan az önkormányzattal kötött bérleti szerződésüket. Cél az is, hogy a piac a jelenleginél sokkal ren­dezettebb körülmények között működjön. A piacon árusítók helypénze fix összeg, a vállalkozó azt nem változtathatja meg, önkényesen nem emelheti a díjat. A város- gondnokság által foglalkozta­tott alkalmazottaknak (a gom­bavizsgálónak, a gondnoknak, a helypénzszedőknek és a taka­rítóknak) felmondtak, mivel az új üzemeltetővel kell megköt­niük a munkaszerződést. A pá­lyázati kiírásban azonban az is szerepelt, hogy a vállalkozó le­hetőség szerint foglalkoztassa őket. A városban az a hír járta, hogy az önkormányzat azért adja bérbe a vásárcsarnokot, mert veszteséges volt. — Ez a hír nem igaz — cá­folt a vagyongazdálkodási igazgató. — A pályázatra azért került sor, mert az önkormány­zat a saját feladataival akar fog­lalkozni; a piac üzemeltetése pedig nem tartozik ezek közé... Börczi Miklós vállalkozó elmondta, hogy az ország egyik legolcsóbb piacát szeretnék lét­rehozni. Alkalmanként — ős­termelők meghívásával — ked­vezményes kiárusításokat ter­veznek, valamint piacbörzét tartanak majd. A lakosoknak az az érdeke, hogy olcsón tudja­nak vásárolni, nekünk pedig az, hogy sok vásárlónk legyen — hangsúlyozta. A vásárcsarnok 16 alkalmazottját elbocsátották, ám a takarítást, illetve a fizető parkoló működtetését — lehe­tőleg — a régi dolgozóknak kí­vánják kiadni vállalkozásba. A gombavizsgáló pedig természe­tesen továbbra is a piacon dol­gozik. (Tamási) Francia hadihajó figyeli a Mururoa korallzátony kö­zelében a Greenpeace környezetvédő csoport hajóit, amelyek a közelgő atomkísérlet elleni tiltakozásul érkez­tek a helyszínre. A levegőben a Greenpeace helikoptere a területet őrző hadihajó felett. fotó: feb-reuters

Next

/
Thumbnails
Contents