Somogyi Hírlap, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

Kaposvár: Esély a barátságra # Tisztább lett a város # Önállóságot szeretnének _____(4. oldal) S omogyi tájak: Rendteremtő diákmunka + Segesdi egyesület a falu fejlesztéséért (5. oldal) Nyugdíjasok: Gyógyírt jelent a közösség # Utazás időseknek, olcsóbban______ S OMOGYI HÍRLAP ^ •• s ___ __ ________ V I. évfolyam, 127. szám Ára: 23,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. június 1., csütörtök (14. oldal) opelO Molnár Kft Kaposvár, Füredi út 153. Tel.: 82/314-425, 422-227, 422-228 Fax: 82/319-425 231 igen és 91 nem a Bokros-csomagra Az Országgyűlés 231 igen, 3 tartózkodó és 91 nem szava­zattal elfogadta a gazdasági megszigorító intézkedéseket tartalmazó Bokros-csomagot. A zárószavazás előtt a Ház igent mondott azokra a módo­sító javaslatokra is, amelyek a koherenciazavart okozó pasz- szusokat változtatták meg. A név szerinti szavazáson az ellenzék egységesen nemmel voksolt a törvényjavaslatra, a szabaddemokraták viszont mindannyian támogatták a ter­vezetet. A szocialisták közül néhány honatya - Alföldy Al­bert, Kosa Ferenc, Kovács Pál, Szöllősi Istvánná, Szűrös Má­tyás és Veres János — nemmel szavazott, Daróczy Zoltán és Orosz István pedig tartózko­dott. Hasonlóan döntött Rab Károly független honatya is. A kormány több mint 20 tör­vényt érintő törvénymódosító csomagját végleges formájában elfogadta az Országgyűlés ked­den késő este. Az intézkedés- csomag 157 milliárd forinttal javítja a költségvetés egyenle­gét. A parlament munkájáról szóló beszámolónk a 7. oldalon. 200 ezer gyümölcsfa terméséből lesz Sióié Kétszázötvenezer liter gyü­mölcslét töltött tegnap is a Sió- Eckes Széplakon működő négy gépsora. Az italok közül az őszibarackból készült az egyik legkedveltebb. Amíg 1990-ben hetven ezer, addig tavaly csak 38 ezer tonna őszibarack termett a hazai gyümölcsösökben, idén pedig mindössze 15 ezer tonnát fog­nak szüretelni. (A mennyiségek csak 20 százalékát használják fel ipari célra!) A cégnek így ezekben a napokban a gyü­mölcsfelvásárlás okozza a leg­nagyobb gondot; Dél-Európa országaiból és Argentínából kell vásárolniuk alapanyagot, hogy a munka zavartalanul folyhasson. (Folytatás a 3. oldalon) Doros Béla sajtótájékoztatója Somogyaszalóban Hiánycikk a postamester Míg egy emberöltővel ezelőtt nem csak biztos megélhetést, de bizonyos rangot is jelentett egy- egy faluban a postamesterség, addig ma nem találni vállalko­zókat, akik elvégeznék ezt a manapság nem tűi jövedelmező, de biztos állást jelentő feladatot. Mindezt Doros Béla a Magyar Posta Rt elnök-vezérigazgatója mondta el tegnap Somogyasza­lóban azon a sajtótájékoztatón, melynek témája a Magyar Posta jövője volt. A postamester-ügy eredője, hogy 1992-ben megszü­letett a Postatörvény, amely elő­írja: minden 600 lakosnál na­gyobb településen állandó pos­taszolgálati lehetőséget kell biz­tosítani. 17 ilyen település volt akkor hazánkban, ahol nem volt postahivatal, így alaposan át kel­lett gondolni, hogy melyik a leg­jobb, legolcsóbb megoldás. Ezek egyike a postamesteri „in­tézmény” visszaállítása, mai szóval postaügynökségek létre­hozása. (Folytatás a 3. oldalon) Júliusban negyven dolgozótól válik meg a Classtej Rt Nem fogy a tej, kevés a munka Várhatóan legalább 30-40 dol­gozót küldenek el a kaposvári tejüzemből. A leépítésre való­színűleg júliusban kerül sor. A kényszerű intézkedés össze­függ a cég jelenlegi nehéz gaz­dasági helyzetével. Dr. Ács Tamás, a Classtej Rt vezérigazgatója elmondta: cé­gük forgalma áprilishoz képest májusban 25 százalékkal esett vissza. A többi nagy tejipari céggel tervezett közös együtt­működésük várat magára, mi­közben nehézségeik vannak. A további fejlődésükhöz elkerül­hetetlenné vált a munkaerő még hatékonyabb felhaszná­lása: ezt átcsoportosítással il­letve leépítéssel oldják meg. — Eddig maradéktalanul tel­jesítettük a privatizációkor alá­írt szerződést. Jelenleg 330 dolgozót foglalkoztatunk. Ám a piaci lehetőségek beszűkü­lése és a kereslet általános visszaesése miatt nem tudunk ennyi embernek munkát adni — így a vezérigazgató. (Folytatás a 3. oldalon) Gyerekeket szállító busz és kamion ütközött Szigetváron Kirándulás a rémületbe A kamionos a villanyoszlopot választotta, mégsem tudta elkerülni a balesetet fotó: lang Tömeges közúti közlekedési baleset történt tegnap reggel fél tízkor Szigetváron a 6-os főút és a 6/a-s utak keresztező­désében: egy nagykanizsai kisdiákokat szállító busz és egy üresüveg rakománnyal teli kamion ütközött. A kamion Pécsről haladt Barcs irányába, az autóbusz pedig Pécs felé akart rákanyarodni a főútra, ekkor ütköztek össze. A ka­mion oldalba kapta a buszt (szerencsére nem merőlege­sen), majd maga előtt tolta az árkon keresztül a kukoricásba. Káró László őrnagy, a Szi­getvári Rendőrkapitányság közrendvédelmi és közleke­dési osztályának vezetője el­mondta, hogy tizennégy sérül­tet szállítottak a mentők a helyi kórházba, közülük kettőt sú­lyos sérüléssel. A tömeges közúti közlekedési baleset fe­lelősségének megállapítása a bíróságra tartozik — vála­szolta a Somogyi Hírlap kér­désére. (Folytatás a 16. oldalon) Elkészült az új iskolaév menetrendje A jövő tanév szeptember 4-én — hétfőn — kezdődik és 1996. június 14-ig tart majd. Az első félév tanulmányi eredményéről február 7-ig kapnak értesítést a tanulók, illetve szüleik tájékoztatott a művelődési minisztérium saj­tóirodája. A közlemény szerint a téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21-e, csütörtök lesz és január 3-án — szerdán — folytatni kell a tanulást. A tava­szi szünet ugyanolyan hosszú­ságú lesz mint a téli, s a kará­csonyi-újévi, illetve a húsvéti ünnepek is részét képezik a szüneteknek. A tavaszi szünet április 1-től 9-ig tart. Új szabályt is tartalmaz a jövő tanév rendjéről szóló ren­delet. Eddig csak a katonai és a művészeti iskolák és néhány kivételezett iskola élhetett az­zal, hogy előzetes felvételit szervez. A jövő tanévtől bármelyik középiskola és szakiskola meg­teheti ezt november 15-e és de­cember 15-e között. Ez a lehe­tőség nem zárja ki a tanulót a további felvételi eljárásokból, még akkor sem, ha az előzetes felvételi eljárás során bejutott valamelyik iskolába. Minden nyolcadik osztályos tanuló három helyre jelentkez­het, akár három gimnáziumba, vagy gimnáziumba és szakkö­zépiskolába, illetve egyéb szak­iskolába. Továbbtanulási lapját az iskola február 15-ig továb­bítja az első helyre. Az általános felvételi eljárás április 12-ig tart, s eddig az ideig mindenkinek tudomása lesz arról, hogy sikerült-e va­lamilyen iskolába bejutnia. A jogorvoslati eljárás ezután kez­dődik és május 10-ig tart. Az a tanuló, akit egyik iskola sem vett fel, segítségért a megyei és a fővárosi önkormányzathoz fordulhat. Miniszterek az államfőnél A visegrádi csoport honvé­delmi minisztereit fogadta teg­nap udvariassági látogatáson a magyar köztársasági elnök. Az országház Munkácsy-termében lezajlott találkozón Jirí Pospi- sil, a Cseh Köztársaság nem­zetvédelmi miniszterének első helyettese, Zbigniew Okonski lengyel, Jan Sítek szlovák vé­delmi miniszter és Keleti György magyar honvédelmi miniszter vett részt. Pedagógusok kitüntetése A közelgő pedagógusnap al­kalmából tegnap tanárokat tün­tetett ki a köztársasági elnök a Parlament Nándorfehérvári termében. Fodor Gábor műve­lődési és közoktatási miniszter javaslatára Göncz Árpád a Ma­gyar Köztársasági Arany Ér­demkereszt (polgári tagozat) ki­tüntetést adományozta kima­gasló oktató-nevelő munkás­sága elismeréseként Horváth Istvánnak, a fonyódi Középis­kolai Kollégium igazgatójának. Az ünnepségen jelen volt a művelődési és közoktatási mi­niszter is. Horn Gyula az Európai Unióról Horn Gyula szerint az Európai Uniónak és egyes tagállamai­nak is nagyobb szerepet kellene vállalniuk a közép-kelet-euró- pai térség válságkezelésében és a fejlesztési programokban. A miniszterelnök erről a The Economist londoni hetilap által rendezett budapesti konferen­cián beszélt. A kormányfő bí­rálta a nemzetközi pénzintéze­teket, mert nem veszik kellően figyelembe a térség speciális helyzetét a hitelfeltételek meg­állapításakor. Ezenkívül nem számolnak a realitásokkal, amikor elvárják, hogy másfél­két év alatt vigyék végbe az ál­lamháztartási reformot ezek az országok. Alacsony biztosítási színvonal A nyugati biztosítótársaságok szolgáltatási színvonala mögött mintegy 10-15 évvel vagyunk lemaradva. Ezt csak némiképp enyhíti, hogy a kelet-európai országok még bennünket sem értek utói, különösen a nem va­gyoni kártérítések területén — hangzott el azon a tájékoztatón, amelyen összegezték a gép­jármű kárrendezés szakértőinek rendezett háromnapos konfe­renciát. A nem vagyoni kártérí­tésnek lényegében nincs bizto­sítói gyakorlata, a tapasztalatok szerint a bírói döntések oldják meg a problémát, s általában 3- 4 millió forintos kártérítési igé­nyeket hagynak jóvá, miközben a benyújtott kárigények mér­téke általában 10 millió forintos nagyságrendű. Megállapodás az egyházi vezetőkkel Horn Gyula miniszterelnök megállapodott az egyházak ve­zetőivel, hogy a volt egyházi ingatlanok visszaadása a tör­vényben megállapított tíz éven belül megtörténik, ugyanakkor a pénzbeni kártérítés határidejét húsz évre emelik fel. A kor­mányfő erről azt követően be­szélt, hogy találkozott a négy történelmi egyház vezető sze­mélyiségeivel. A kormány rö­videsen megvizsgálja az egy­házaknak azt az igényét is, hogy ügyeik intézésére egy po­litikai államtitkárt nevezzenek ki. Challenge Day Somogybán. Tegnap 695 magyar — közte 53 somogyi település — több százezer lakója vállalta azt, hogy felel a Kihívás Napjára. Felvételünk a kaposvári Kossuth téri tornabemutatón készült. (Beszámolónk a 10. oldalon.) fotó: lang Róbert

Next

/
Thumbnails
Contents