Somogyi Hírlap, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

Megyei körkép: Kapos Tv-s bizalom # Éhségsztrájkoló Kercseligeten (4. oldal) Gazdaság: Zsuzsa esete az iszappal # Biokertész kisinas vándorúton Sportmagazin: Búcsú a legjobbaktól + Gólképtelen volt négy csapatunk VI. évfolyam, 101. szám Ára: 23,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. május 2., kedd (6. oldal) (9-11. oldal) A Trezor értékjegy 1995.05.1- 05.7., 18. heti eladási kamatai: 30 nap 60 nap 90 nap 26,00% 26,50% 27,00% 180 nap 270 nap 365 nap 28,00% 29,00% 30,00% 450 nap 540 nap 730 nap 30,50% 30,75 % 31,00% Majálissal kezdődött a Próbavoks Szavazás: május 7-én 7-től 18 óráig Tapasztalatot szerezni sohasem késő Gál Zoltán házelnök ebédje FOTÓ: KOVÁCS TIBOR Hazánkban még soha nem lá­tott politikai show vette kezde­tét szombaton Kaposváron, a sportcsarnok létesítményei­ben. Megkezdődött a Próba­voks kampánya, amely kilenc napon keresztül ad lehetőséget 10 pártnak arra, hogy szavazó­kat hódítson a május 7-ei sza­vazásra. Az Európában is újnak szá­mító politikai heppening min­den eddigi várakozást felül­múlt. Az időjárás is kegyei . fogadta a szervezőket, a műso­rok, a majálishangulatot árasztó szabadidőpark pedig vonzza az érdeklődőket. A többi már csak a politikusokon múlik, az hogy hány embert tudnak elcsábítani a politikai vitákra. Erről is beszélt megnyitójá­ban Sándor Péter, a Próbavoks Egyesület szervezője. Majd hozzátette: Reményeink sze­rint a közvélemény-feltárás­nak ez a játékos formája egya­ránt szolgálja a pártok megmé­rettetését, az állampolgárok tá­jékozottabb és aktívabb politi­zálását, és egyben kísérlet is lesz, amelynek tapasztalatait hasznosíthatják a következő országgyűlési választásokon. (Folytatás a 3. oldalon.) Somogyi májusünnep nyármelegben — Százötven forintot megér egy vadpörkölt! — mondta a kaposvári Lengyel Lászlóné, aki ötödmagával ment ki teg­nap délelőtt a kaposvári cseri parkban rendezett majálisra. Az asszony — legalábbis aznap — úr volt a házban. Nem főzött — odakint ebédelt meg a család. Az MSZP pörköltpartyra hívta a látogatókat, s ezúttal nem fogott vastagon a szocia­listák ceruzája. Félezer adag vaddisznópörkölt került az asz­talokra, sóban-vízben főtt krumplival körítve. S hogy az étel még jobban csússzon, bot­csinálta „prímás” húzta a hall­gatónótákat. — Most éppen a szocialis­táknak játszom — jegyezte meg a kaposszerdahelyi Bog­dán József, miközben vonóját „pihentette”. — Rendelhetnek tőlem bármilyen számot — vi­dámat vagy búsat —, elhúzom én mindenkinek a nótáját... A szokásos vásárral együtt megrendezett majális már a délelőtti, szinte nyári melegben is — sok embert vonzott. Lé- pésről-lépésre lehetett csak ha­ladni a portékákkal teli árusító­helyek, gyorsbüfék között. Le­ginkább a hurka-kolbász, a pe­csenye, a hideg sör és az üdítő fogyott. A gyerekek egész nap folyamatosan apasztották a szü­lői pénztárcát. (Folytatás a 2. oldalon) Kono Johei Budapesten tárgyalt A délszláv válság rendezése terén az a legfontosabb, hogy Bosznia-Hercegovina és Ju­goszlávia egymást kölcsönö­sen elismerje — mondta teg­nap a Kempinski Hotelben megtartott nemzetközi sajtó- tájékoztatóján Kono Johei ja­pán külügyminiszter, aki Horvátországba és Magyaror­szágra látogatott. Magyaror­szág és Japán között a kétol­dalú kapcsolatokat illetően a japán külügyminiszter teljes és kölcsönös egyetértést ta­pasztalt Kovács Lászlóval és Horn Gyulával folytatott megbeszélésein. Hazánkban a német védelmi államtitkár Bemd Wilz, a német Védelmi Minisztérium parlamenti ál­lamtitkára — delegáció élén — háromnapos hivatalos lá­togatásra hazánkba érkezett. A német parlamenti államtit­kár tárgyalásokat folytat ven­déglátójával, Fodor Istvánnal, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkárával. Bemd Wilz programja során udvariassági látogatást tesz Keleti György honvédelmi miniszternél és megtekinti a Honvéd Folyami Flottillát. Elkerülhetetlen a MÁV megújítása Elkerülhetetlen a MÁV meg­újítása, hiszen nem csak a fel­halmozódott 150 milliárd fo­rint veszteséget kell kezelni, hanem egy, a jövő követel­ményeinek is mindenben megfelelő, gyorsabb, ponto­sabb és hatékonyabb vasútra van szüksége az országnak. Ezt Lotz Károly, közlekedési, hírközlési és vízügyi minisz­ter jelentette ki vasárnap Zá­honyban, ahol a vasutasok majálisán mondott beszédet. A MÁV vezetői által kidol­gozott modernizációs elemek garanciát jelenthetnek a meg­felelő átalakításra. A társaság menedzsmentje olyan üzlet- politikával is rendelkezik, amely a feladatok maradékta­lan ellátása mellett vonza az üzletet. SZDSZ-majális a Margitszigeten A Szabad Demokraták Szö­vetségének majálisát a Mar­gitszigeten több ezer buda­pesti felkereste. A szabadde­mokraták — mint azt Pető Iván pártelnök elmondta — tudatosan nem terveztek a majálisra direkten politizáló programokat, az SZDSZ más formában is tudja közölni mondanivalóját, nem kell például sörivás közben is ar­ról beszélni, mint hétköznap. A majálist délután megláto­gatták a párt vezető politiku­sai is. Orbán Viktor lett az elnök Elsöprő többséggel a Fidesz kongresszus küldöttei ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. A párt neve a VII. tisztújító kongresszu­son Fidesz-Magyar Polgári Pártra módosult. A küldöttek alelnöknek Áder Jánost, De­utsch Tamást, Illés Zoltánt, Kövér Lászlót, Németh Zsol­tot, Pokomi Zoltánt, Szájer Józsefet és Varga Mihályt vá­lasztották. Eurosite-díj Kiskunságra A Kiskunsági Nemzeti Park kapta az idei Eurosite-díjat, amit vasárnap a késő esti órákban adott át Jean Pierre Ribaut, az Európa Tanács képviselője a kecskeméti vá­rosházán Kelemen Juditnak, a nyertes projekt témafelelősé­nek. A díjátadásra a nemzet­közi szervezet éves közgyűlé­sének keretében került sor, aminek a KNP volt a házi­gazdája. Az április 28-án kezdődött rendezvényen 17 ország 110 képviselője vett részt. Hat tiltakozó szakszervezet A zuhogó eső ellenére több ezer szakszervezeti tag gyűlt össze Budapesten a Roosevelt téren az MTA épülete előtt, hogy tiltakozzon a kormány stabilizációs intézkedéscso­magja ellen. A békés demonst­rációt kezdeményező Pedagó­gusok Szakszervezete nevében Sári Lajos elnök kijelentette: nem félünk, de féltjük a jövőt, ugyanis nem tudjuk elfogadni azt a jövőképet, amit a kormány elénk tárt március 12-ei intéz­kedéseivel. A szakszervezetek képviselői sorra fejezték ki elé­gedetlenségeik okát. Szölló'si Istvánná, a PSZ főtit­kára a demonstráció zárószó­noka kijelentette: a munkához és a tanuláshoz való jogért nem esedezünk, hanem követeljük. Szerinte a Bokros-féle intézke­dés csomag azért nem fogja stabilizálni a magyar gazdasá­got, mert a XXI. századi euró­pai munkamegosztásba nem le­het olcsó és képzetlen munkae­rővel „megérkezni”. A hat tün­tető szakszervezet, a Belügyi, a Felsőoktatási, a Honvédségi Dolgozók, a Magyar Zenemű­vészek és Táncművészek , a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete, va­lamint a Pedagógusok Szak- szervezete végül vezetőik alá­írásával ellátott petíciót adott át Kóródi Máriának, az Országy- gyűlés alelnökének a Parla­mentben. A dokumentum elfo­gadhatatlannak tartja a nem vagy csak formálisan működő érdekegyeztetést, valamint til­takozik a kormány egyoldalú pénzügyi szemlélete, a szakma­iság háttérbe szorítása ellen. Követelik a köz- és felsőokta­tás szakmai finanszírozási biz­tonságának biztosítását és a tu­dományos munka feltételeinek európai színvonalú fenntartá­sát. Olyan pénzügyi és adó­rendszer bevezetését szorgal­mazzák, amely nemcsak a bér­ből és fizetésből élők jövedel­mét tartja számon, hanem visz- szaszorítja az illegális jövedel­meket és a feketegazdaságot. A hat szakszervezet felszólítja az Országgyűlést és a kormányt, hogy a gazdasági stabilizációs törvénycsomagot, az annak végrehajtását szolgáló jogsza­bályokat a petícióban foglaltak figyelembevételével fogadja el. Ünnepélyesen adta át a forgalomnak a Buzsák és Csiszta között elkészült utat dr. Kol- ber István a megyei közgyűlés elnöke és Knézics István Buzsák polgármestere. A 3,5 km hosszú út 53 millió forintba került. Ebből 32 mülió forintot pályázaton nyertek, 10,5 millió forintot a megye adott és ugyanennyit teremtett elő az önkormányzat. A csisztai fürdő 1953 óta működik, egyre nagyobb a forgalma, és külföldről is sokan érkeznek ide. Az út lendületes fejlődést hozhat a fürdő életben. fotó: kovács tibor

Next

/
Thumbnails
Contents