Somogyi Hírlap, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

{305/, , Cj C Megyei körkép: A petárda durrogása mellé sikoly • 1995. évi meteorológiai prognózis (3-4. oldal) Gazdaság: Egymillióig holtbiztos bankbiztonság (6. oldal) Belpolitika: Az ötpárti megállapodásról: a cél a működőképes megyei önkormányzat (7. oldal) SOMOGYI HÍRLAP VI. évfolyam, 1. szám Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. január 2., hétfő Ausztria az EU-ban Ausztriának a lehető leg­jobban ki kell használnia tag­ságát az Európai Unióban — mondotta Franz Vranitzky osztrák kancellár újévi be­szédében. 1995. január 1. egyenrangú Ausztria törté­nelmének más nagy dátuma­ival, például az 1955-ös ál­lamszerződés megkötésének időpontjával — tette hozzá. Hivatkozott a legfrissebb fel­mérésekre, amelyek szerint az osztrákok többsége úgy vélekedik, hogy Európa Ausztria hasznára válik. Békeerők Martti Ahtisaari finn államfő úgy vélekedett, hogy a nagy háborúk veszélye Európában elmúlt, egyúttal azonban fel­hívta hallgatói figyelmét arra, hogy a helyi konfliktusok árt­hatnak a békének, és a nem­zetközi közösség egyre ke­vesebb erővel rendelkezik ezek megoldására. Kucsma békére szólít Megbékélésre és a nem­zeti egység erősítésére szólí­totta fel Ukrajna lakosságát újévi beszédében Leonyid Kucsma. Az ukrán elnök rö­viddel éjfél előtt a televízió képernyőjén keresztül arra kérte a polgárokat, hogy a következő öt esztendőben a békés országépítésé és ne az ellenségeskedésé legyen a főszerep. Olasz válság és kiút A kormányválság megol­dásával kapcsolatos konzul­tációinak második fordulójá­ban Oscar Luigi Scalfaro olasz elnök azt fogja meg­vizsgálni, hogy van-e lehető­ség működőképes új kor­mány felállítására. Scalfaro több mint félórás beszédének központi témája a kormány- válság volt. Az államfő szerint a válságból kivezető utat az érvényben lévő alkotmány alapján, a tavaly márciusi tör­vényhozási választások eredményének figyelembevé­telével kell megtalálni. Bréma éjszakája Szilveszter éjszakáján Brémában álarcot viselő bal­oldali szélsőségesek több mint száz fős csoportja eltor­laszolt egy útkereszteződést, s a kivonuló rendőröket szil­veszteri rakétákkal, fényjelző lövedékkel lőtte. Számos ki­rakatot bezúztak és több személyautót felgyújtottak. Az összecsapásokban szá­mos fiatal és rendőr is meg­sebesült, nyolc személyt őri­zetbe vettek. Passauban ugyancsak baloldali szélső­ségesek romboltak több be­vásárló utcában és hatalmas betűkkel jelszavakat mázol­tak a falakra. Terroristák Angliában A brit belső elhárítás (MI5) iszlám fundamentalista cso­portok nyomára jutott, ame­lyek brit földön szövetkeztek az algériai szélsőséges isz­lám erők harcának támogatá­sára. A The Sunday Times- ban idézett értesülések sze­rint az Iszlám Fegyveres Csoport (GIA) nevű algériai szervezet számára londoni mecsetekben gyűjtenek pénzt fegyvervásárlásra, nemrégiben a csoport Nagy-Britanniában azonosí­tott 20 aktivistája közül töb­ben hazautaztak, hogy részt vegyenek az iszlamista erők ellenfeleinek kiirtásában. Újévi remény lista Szász Endre: A régi álom Mit remél az idei évtől? — ezt kérdezték a Somogyi Hír­lap munkatársai ismert, és kevésbé ismert Somogyiak­tól. íme a válaszaik: Szász Endre festőművész. — Legalább annyi elfoglalt­ságot, mint a múlt évben volt. Fa néhány nap múlva 70 éven leszek s ilyenkor mindennek örül az ember: minden nagy­szerű ajándék és plusz öröm. Van egy régi álmom is: remé­lem, hogy a következő képem már egy igazi kép lesz. Kolber István: Meg kell szokni — Elégedetlen? — Magammal igen. — S a világgal? — Vele ki vagyok békülve: olyan amilyen, választani nem tudok. Nagy bajom sohasem volt vele. Érdekesnek tartom akkor is ha kedvező szá­momra, és akkor is ha nem. Dr. Koibér István, a megyei közgyűlés elnöke: — Először is meg kell szokni az új évet, hogy több jókedvet, otpimizmust remél­hessek a somogyi emberek­nek. így gondolom a gondokat Szita Károly: Értékek könnyebb elviselni és megol­dani. Szita Károly Kaposvár pol­gármestere: — Értékeit értékelő és elis­merő Kaposvárt, ahol a gon­dokat is és az eredményeket is reálisan ítéli meg. Azért dol­gozom, hogy az utóbbiból ke­vesebb, az eiőbbioől több le­gyen. Ha ez a reményem va­lóság lesz, akkor egy év múlva valamennyien komfortosabb­nak érezzük majd Kaposvárt. (További remények lapunk 4. oldalán) Göncz Árpád újévi köszöntője Reménység és türelemtartalékok — Az ország megnyugtató többséggel nyilvánította ki, hogy mit kíván és mit nem. Ez­zel hitet tett a rendszerváltás során közmegegyezéssel lét­rehozott politikai intézmény- rendszer — a parlamenti de­mokrácia — folyamatossága mellett. így summázta vélemé­nyét újévi köszöntőjében az 1994 évi országgyűlési képvi­selőválasztásokról Göncz Ár­pád. A köztársasági elnök azt a tényt, hogy a polgármesterek majd kétharmadát újraválasz­tottuk, úgy értékelte, hogy az ország elfogadta, magáénak érzi az önkormányzatokat, s a polgármesternek nem a pártál­lását, hanem emberi tisztessé­gét, rátermettségét veszi figye­lembe, amikor eldönti, hogy rá szavazzon-e. (Folytatás a 7. oldalon) Január 28-29: Az MSZP- frakció hétvégéje Siófokon Siófokon tartja soron kö­vetkező frakció hétvégéjét az MSZP. Január 28-29-re erre a célra lefoglalták az Aranypart Hotelt. A 209 tagú parlamenti frakció ezen a kétnapos ta­nácskozáson — a Somogyi Hírlap információja szerint — egyebek között a választás óta eltelt időszak parlamenti és kormányzati munkáját ér­tékeli majd. Fiktív számlák, körbetartozás — A megyében 4650 jogi személyiség nélküli társas vállalkozás működik; tavaly 1400-nál végeztünk adóel­lenőrzést — mondta Gallai Lajos az Apeh Somogy Me­gyei Igazgatóságának el­lenőrzési osztályvezetője. Nagyobb része áfa célvizs­gálat, kisebbik része átfogó adóellenőrzés volt. A célvizs­gálat eredményeként az adóa­lanyok negyedénél kellett adó­igazgatósági eljárást indítani, többnyire az áfa viszaigénylé- sek jogtalansága miatt. Ki­sebb hiányosság, hogy sokan nem arra a hónapra igényelték az áfát, mint amelyikre jogo­sultak voltak. A nagyobb sza­bálytalanságok a jogtalan visszaigénylésekből keletkez­tek. Többször a számla nem felelt meg az alaki követelmé­nyeknek, illetve fiktív volt. (Folytatás a 4. oldalon) Nyúlvágta Somogysárdon Verseny lett a házinyúl- hajtás, és ezt is Somogybán találták ki! (Csak az állatvé­dők meg ne tudják!) Szil­veszterkor második alka­lommal rendeztek nyúlhajtó versenyt Somogysárdon. A nap tizedik órájában raj­tolt el a sportpályán a II. Nyúl­vágta Nagydíj egy tucatnyi mezbe öltöztetett résztvevője. Filó János Úristen nevű nyula — mintha puskából lőtték volna ki — szedte nyúlcipőjét és elsőként szakította át a képzeletbeli célszalagot. Las­san László enyhén szürke, bécsi kék rokonságú Misikéje volt a következő a célban, mert a rajtnál megijedt a dur­ranó petárdától. A pálya má­sodik felében azonban már hagyta magát noszogatni. Szukics Sándor Korpádi úti Kutyakergetője — miután hosszan szemezett egy kóbor kutyával — pihent néhány percet, de így sem késett le a dobogóról: a harmadik lett! (Folytatás a 3. oldalon) Szira László Chaplin-je volt a leglustább Fotó: Lang Róbert Tűzszünet Boszniában Alija Izetbegovic bosz­niai elnök szombat délután, több órás tárgyalás után aláírta az ellenségeskedé­sek négy hónapos idő­szakra való felfüggesztésé­ről szóló egyezményt. Az aláírásnál jelen volt Akasi Jaszusi, az ENSZ-főtit­kár délszláv ügyekben illeté­kes különmegbízottja és Mi­chael Rose, a Boszniában ál­lomásozó ENSZ-erők főpa­rancsnoka is. Az egyezmény, amelyet a boszniai szerbek is jóváhagy­tak, a fegyvernyugvás mellett egyebek mellett rendelkezik a hadifoglyok szabadon bo­csátásáról, valamint az ENSZ-segélyszállítmányok szabad közlekedésének sza­vatolásáról is, s lehetővé te­szi, hogy a szemben álló felek közvetlen tárgyalásokat kezdjenek a válság politikai eszközökkel való rendezésé­ről. (Folytatás a 2. oldalon) 70 ezer kéksisakos Szállodatűz halottakkal Egyes hírek szerint négy, más források szerint öt ember vesztette életét Szilveszter éj­szakáján egy belgiumi szállo­datűz következtében. Az or­szág középső részén lévő Antwerpen városának szállo­dájában tartott mulatságon öt­száz ember vett részt, s a gyertyalángtól kigyulladt a ka­rácsonyfa. A tűz következté­ben legalább nyolcvanan, de nem kizárt, hogy százan se­besültek meg. Az elmúlt egy esztendőben történt bizonyos előrelépés, de értek bennünket csalódá­sok is — írta az ENSZ vala­mennyi alkalmazottjához in­tézett újévi köszöntőjében Butrosz Gáli, a világszerve­zet főtitkára. A szomorú tapasztalatok ellenére a sikerek feljogosí­tanak bennünket arra, hogy az új esztendő elé még na­gyobb várakozással tekint­sünk — állapította meg. Gáli méltatta a békefenntartó fel­adatot ellátó világszervezeti katonákat, mondván, hogy büszkék lehetnek eddigi te­vékenységükre. Egyben fel­szólította őket, hogy az új esztendőben még nagyobb odaadással teljesítsék köte­lességüket. Az ENSZ ez idő tájt világszerte tizenhat béke- fenntartó akcióban vesz részt, amelyekben hetvene­zer kéksisakos kapott feladatokat, ebből negyve­nezren a volt Jugoszláviában szolgálnak.

Next

/
Thumbnails
Contents