Somogyi Néplap, 1988. szeptember (44. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-14 / 220. szám

1988. szeptember 14., szerda Somogyi Néplap 7 SPORT Jól vizsgázóit a Deseda Labdarúgó NB I HÍREK Szeptember A nap 6.30 órakor kél, és 19.00 órakor nyugszik ; a hold 9.40 órakor kél, és 19.47 órakor nyugszik. Lényegében a címben min­den benne van. Ez volt a szakvezetők egysége.s véle­ménye vasárnap a kora .dél­utáni órákban a kaposvári evezőspályán első ízben ren­dezett válogatoítt-viadal után. S e véleményt nem­csak az udvariasság mon­datta, a csehszlovákok részé­ről piedig nem a győzelem okozta elégedettség. Javában folytak a versenyók, még nem dőlt el semmi, amikor már többen is megfogalmaz­ták véleményüket, s benne volt, hogy a hazai evezős- sport vezetői talán mégnem mérték föl igazán, hogy e létesítménnyel mennyit gaz­dagodott a sportáguk. Há­rom véléményt hallgattunk meg a zárást követően. Azt hiszem, kellően alátámaszt­ják a fentieket. Giczi Csaba, a magyar if­júsági válogatott szövetségi kapitánya egyáltalán nenj volt csalódott, amiért válo­gatottunk alulmaradt a pontversenyben. Mint mond­ta, nem is várt többet a mieinktől, hiszen ezúttal nem minden számban álltak rajthoz a legjobb hazai if­júsági versenyzők. Az IBV-t jártak közül többen pihen­tek, mert lehetőséget kíván­tak adni másoknak is a bi­zonyításra. A vendégek ele­ve erősebb csapattal érkez­tek, azzal a tudattal, hogy A magyar versenyzők 19. alkalommal vesznek részt a sport legnagyobb ünnepén, a nyári ötkarikás játékokon. A szöuli olimpián 20 sportág­ban 201 magyar sportoló bi­zonyíthatja képességeit — közülük hárman, a tőröző Kovács Edit, a kardozó Ge- dővári Imre és a kézilabdá­zó Kovács Péter már 1976- ban Montrealban is ott volt a résztvevők között. Négy évvel később, Moszkvában mindhárman ugyancsak tag­jai voltak a magyar küldött­ségnek, így immár harmadik olimpiájukon vesznék « részt. A bizalmat élvezők közül 21 sportoló Moszkvában tartot­ta premierjét az ötkarikás játékokon, vagyis 177-en olimpiai újoncként utaztak, illetve utaznak Szöuli». Papp Lásizló, a háromszo­ros ökölvívó olimpiai arany ­érmes népszerűsége Szöul­ban is óriási. Ez nemi meg­lepő, hiszen a sportágban hozzá hasonlóan három olimpiai bajnoki címet csak a kubai Teofilo Stevenson tudott kiharcolni. a kenus számokban ők az erősebbek. Ezúttal lényegé­ben a magyar ORV-vá-loga- tptt szerepelt isok vidéki versenyzővel. Többüknek ez volt első válogatottsága. A szövetségi kapitány a leány versenyzőket dicsérte, akik szinte kivétel nélkül jó tel­jesítményt nyújtottak. A pontverseny végeredményét reálisnak tartotta. A rende­zésről nagyon elismerően nyilatkozott. Mint mondta: egyáltalán nem érződött a tapasztalatlanság a váloga­tott-viadal megrendezésére Kaposváron. Dicsérte a pá­lyát és általában a körülmé­nyeket. Hasonlóképpen nyilatko­zott dr. Doktor József, a csehszlovák csapat vezetője. Nagyon örült csapata győ­zelmének. Így foglalta ösz- sze véleményét: — Nem lepett meg a győ­zelmünk, mert e verseny előtt az NDK-han is jól sze­repeltünk. Fiataljainknak Vrdlovecz személyében vi­lágbajnok edzője van, aki két éve még vb-n indult. Wichmannak volt nagy ve- télyitársa. Nagyszerű csapa­tot hozott össze. Érthető, hogy elsősorban kenusaink fejlődtek sokat. A továbbiakban úgy érté­kelte, hagy két jól felkészült csapat találkozott és függet­lenül attól, hogy ezúttal ők Mit kérdeznek az újság­írók a leggyakrabban a ma­gyar ökölvívók szövetségi kapitányától? — kapta a kérdést a már 62 éves Papp László. — Azt, hogy lesz-e olyan eredményes sportoló a csa­patomban, min.t amilyen én voltam — válaszolta. A szöuli játékok egyes röplabdamérkőzései előtt a versenybíráknak alkohol- szondába kell majd fújniuk, nehogy italos állapotban ítélkezzenek — közölte ked­den Park Jong Szej, az olimpiai doppingellenőrzé­si laboratórium műszaki igazgatója. Arról ugyanak­kor nem szól a hírügynök­ségi jelentés, hogy miért ép­pen a röplabdabírók eseté­ben tartják szükségesnek az alkoholellenőrzést. * * * Kedd estére Rrune! és Ma­li hivatalos nevezése is be­érkezett az olimpiai szerve­zőbizottsághoz, így már 159 a véglegesen biztos résztve­vő országok száma. Várják nyertek, nagyon sokat ta­nultak, hiszen a' magyar ka­ják-kenu sport világszerte elismert „boszorkánykonyhá­jába” bepillantani nagyon tanulságos, 0 is csak a leg­jobbakat tudta mondani a kaposvári pályáról és a ren­dezésről. Egy jelzőt ismétel­getett állandóan, azt, hogy „szuper”. Arra a kérdésre, hogy vereség esetén is ily szépnek látott volna-e min­dent, így válaszolt : — Oly­annyira, hogy máris tárgya­lásokat kezdtünk az itte­niekkel- egy edzőtáborozás­ról. Érthető volt Vígh Sándor­nak, a kaposvári Vízügy SC elnökének öröme is. Az el­ismerésekre valóban rászol­gáltak, hiszen a két nap so­rán a legapróbb fennakadás sem vélt a lebonyolításban. Az pedig, hogy itt az egy­kori pajtakvölgyben ilyen re- mék pályát építettek, a sportág iránti vonzalmukat, szeretetüket példázza. Az el­nök köszönetét fejezte ki az országos szövetségnek, hogy e versenyt megrendezhet­ték, s csak azt sajnálta, hogy az esemény rangjával nem volt arányban az érdeklő­dés. Egy kétségtelen: a helyi vízi sport fejlődésének nagy lökést adhat ez a rendez­vény. J. R. még Libéria és Kongó je­lentkezését. * * * Betegség miatt csak kés­ve utazhat el Canberrából Bili Sweetenham, az auszt­rál olimpiai úszócsapat, ed­zője. Lábfekély utókezelés miatt várhatólag csak pén­teken érkezik Szöulba. Ad­dig is telefonon adja utasí­tásait tanítványainak. ♦ * * Folynak az előkészületek a szombaton megrendezésre kerülő szöuli megnyitóün­nepségre. A műsor — mint a szervezők elmondták — el­tér a megszokott ceremó­niáktól, kevesebb „hollywoo­di” elemet használnak föl. A Szöuli Olimpiai Szervező Bizottság kulturális megbí­zottja, Kim Csi Gon el­mondta: szeretné a teljesen egyedülálló koreai kultúrát bemutatni a világnak. Az ünnepélyen 13 ezer szerep­lő lép föl, lesz taekwon-dö- bemutaitó, ejtőernyős parádé, valamint néptánccsoporto­kat és egy 88 tagú fúvósze­nekart láthat, hallhat a kö­zönség. Ma: Siófoki Binyáss —Dunaújváros A Dunaújvárosi Kohász ellen tkészülő Bányásznál bi­zonytalan, hogy a Vácon megsérült Marozsán játszik-e. Olajos ellenben felgyó­gyult, és rendelkezésre áll. Gellei Imre vezető edző a következő tizenegyet szeret­né pályára küldeni: Horváth — Brettner, Pardavi, Olajos, Szabó B. — Marozsán vagy Keszeg, Palkovics, Quirikó — Borostyán, Freppán és Meksz. Tartalékok: Erdélyi, Szabó L., Kolovics, Boda és Aczél. Cselgáncs A női junior és ifjúsági egyéni baj noks ágnak adott otthont Budapesten a Spar­tacus edzőterme. A somogyi versenyzők eredményei (egyesületjelölés nélkül a Kaposvári Dózsa verseny­zői) : Juniorok: 48 kg: 2. Gor­don, 3. Bütös. 56 kg: 5. Zol- nai. 61 kg: 4. Kun. 66 kg: 2. Kovács. 72 kig: 2. Igali. Csapatverseny: 1. K. Dó­zsa, 2. Debreceni Dózsa. 3, Bp. Spartacus. Ifjúságiak: 44 kg: 2. Lé- nárt (Nagyatádi VSE). 48 kg: 7. Burcsa. 52 kg: 5. Zár­dái. 56 kg: 2. Gombár. 61 kg: 7. Vértes (Barcs) és Bodrogi. + 66 kg: 1. Sánta. Csapatverseny: 1. Bp. Spartacus, 2. Debreceni Dó­zsa, 3. MVSC, 4. K. Dózsa. Mai sportműsor Labdarúgás 2VB í. Siófoki Bányász— Dunaújvárosi Kohász. Siófok, Bányász-sporttelep, 16.30. Jv. : Drigán (Fekete M., Vág- ner). Tartalékmérkőzés: 14.30 (Dörnyei). MNK-mérközések: Sziget­vár—Csurgó, Szigetvár, 16 ó. (Rácz); Ajka—Rákóczi FC. Ajka. 16 ó. (Karáth). Döntetlen Karpovval Tolburgban, a nemzetközi sakkverseny ötödik forduló­jában Portisch Lajos vilá­gossal döntetlenre végzett az ex-világhajnok szovjet Ana- tolij Karpovval. Kézilabda NB II TOTÓ J ól látszott az Áfád Régiek és újoncok a magyar csapatban Az én iippjeim A totó 38. he­ti mérkőzései­re Balogh Jó­zsef, a Kapos­vári Tanító­képző Főisko­la testnevelési tanszékének adjunktusa tippel. Két- és négyhasábos szelvényeken játszik, a legnagyobb talála­ta tízes volt. így látja az esélyeket: Szarvas—Debreceni MVSC 1, 2 Ózd—Metripond 1 K omló—K aposvár x, 2 Dorog—Bp. Volán Blau-Weiss 90— 1 Fortuna Köln Braunschweig— 2 Darmstadt X Meppen—Solingen X Offenbach—Bayreuth 1 Caltaozaro—Padova 1 Cremonese—Monza X Messina—Piacenza 1 Udinese—Avellino 1 Bari—Parma 1 Pótmérikőzések : 2, x, 1 Támad a -Hunor SC a Kaposgép ellen Nagyatádi VSE— Győri Volán 29:21 (15:10) Nagyatád: .Papp — Karafa (11), Puppi (5), Balaskó (5), Jüngling (1), Benkő (4), Bo; ros (2). Csere: iMayer (1), Fa­ragó, Szép. Edző: Jéky Zol­tán. A győri mérkőzésen sike­rült a múlt heti csorbát ki­köszörülnie az atádiaknak. Jó védekezéssel, szellemes, sökmozgásos, ötletes játék­kal már hatodik idegenbeli győzelmüket aratták. A jól játszó csapatból Karafa, Papp és Balaskó külön is kiemel­kedett. Női mérkőzések Nagykanizsai Tungsram— Csurgói Spartacus 19:12 (1:6) Csurgó: Dergecz — Bog­dán, Vajda (1), Borsodi (6), Simics, Németh (4), Balogh. Csere: Polgár (1), Miháldi- necz, Hermann, Ráskő. Edző: Kátai Ferenc. A tartalékos csurgói együt­tes csak az első félidőben tudott lépést tartani a meg­erősödött hazaiakkal. A ve­reségbe a Kanizsán játszó volt csurgói játékosok ala­posan besegítettek. Jól sen­ki sem játszott. Hunor SC— Kaposgép VL 23:11 (12:5) Kaposgép VL: Varga — Münnich (1), Joó (3), Gulyás, Németh (6), Sinka, Prohász- ka. Csere: Kálovics, Ország (1), Halmos, Fekete. Edző: Göltl János. Húsz percig jól tartotta magát a kaposvári csapat, de aztán rövid idő alatt hat gólt kapott. A szünet után ugyan­ez megismétlődött. Csak Né­meth játéka dicsérhető. 14 Szerda Szeréna Á várható időjárás Hűvös, esős időre számíthatunk. Túlnyomóan borult lesz az ég, országszerte jelentős eső várható. Helyenként zivatar is kialakul. Az északi, északnyugati szél megélénkül, a Dunán­túlon időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szerdán északnyugaton 13, délkeleten 18 Cel- sius-fok körül alakul. Kellner Bernét köszöntése Emlékezés az elődökre címmel előadást tartott teg­nap délután a megyei könyv­tárban Kellner Bernât, az intézmény nyugalmazott igazgatója. A 80. születés­napja alkalmából rendezett házi ünnepségen köszöntöt­ték egykori munkatársai az Állami-díjas pályatársat. — A Népek Barátsága emlékplakettel tüntette ki a Hazafias Népfront Országos Tanácsa a népeink közötti barátság elmélyítésében ki­fejtett tevékenységéért Old- rich Mohelskyt, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetségének követ-tanácsosát. A kitünte­tést tegnap Ribánszki Ró­bert, a HNF OT titkára adta át. — Üj gyorsvonat közleke­dik tegnap óta Zágráb és Belgrád között. A jugoszláv vasutakon jelenleg ez a leg­gyorsabb vonat: a 400 km- es távot 3 óra alatt teszi meg; óránként 135 km-es sebességgel halad. A jeles horvát íróról, Antun Matos- ról (1873—1914) nevezték el. — A kábeltévé adásait Za­laegerszegen a lakások két­harmadában nézhetik a vá­roslakók. Ha a közeljövőben sikerül előteremteni a stú­dió és a hálózat fejlesztésé­re szánt pénzt, a kilencve­nes évek közepére a város csaknem minden otthonában foghatják majd a városi té­vé programját. Autósorszámok Trabant Lim. Hyc. (Bp.) 798 Trabant Combi Hyc. (Bp.) 123 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 14873 Trabant Lim. Spec. (Debr.) 11988 Trabant Lim. Spec. (Győr) 12076 Trabant Combi (Bp.) S179 Trabant Combi (Debr.) 3591 Trabant Combi (Győr) 3215 Wartburg Standard (Bp.) 4011 Wartburg Standard (Debr.) 2584 Wartburg Standard (Győr) 2553 Wartburg Special (Bp.) 5549 Wartburg Special (Debr.) • 4231 Wartburg Special (Győr) 3981 Wartburg Special tt. (Bp.) 15414 Wartburg Tourist (Bp.) 4388 Wartburg Tourist (Debr.) 2508 Wartburg Tourist (Győr) 1585 Skoda 105 S (Bp.) 12889 Skoda 105 S (Debr.) 9632 Skoda 105 S (Győr) 9636 Skoda 120 L (Bp.) 28723 Skoda 120 L (Debr.) 16565 Skoda 120 L (Győr) 19473 Lada 1200 (Bp.) 47958 Ladh 1200 (Debr.) 34414 Lada 1200 (Győr) 16890 Lada 1300 S (Bp.) 24442 Lada 1300 S (Debr.) 17821 Lada 1300 S (Győr) 10023 Lada Szamara (Bp.) 2000 Lada Szamara (Debr.) 1157 Lada Szamara (Győr) 672 Lada 1500 (Bp.) 16284 Lada 1500 (Debr.) 12139 Lada 1500 Győr) 5470 Lada Combi (Bp.) 1355 Lada Combi (Debr.) 421 Lada Combi (Győr) 829 Lada Niva (—) 851 Polski Fiat 126 P (Bp.) 2901 Polski Fiat 126 P (Debr.) 2557 Polski Fiat 126 P (Győr) 2810 Dacia Limousin (Bp.) 17305 Dacia Limousin (Debr.) 12795 Dacia Limousin (Győr) 10076 Dacia Combi (Bp.) 4211 Dacia Combi (Debr.) 3576 Dacia Combi (Győr) 2520 Dacia TLX (Bp.) 7967 Dacia TLX (Debr.) 4939 Dacia TLX (Győr) 3939 Zastava (Bp.) 20492 Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon : „ 11-644 S 85 év* §*iil*tttt Schillinger László (1903—1941), a munkásmozgalom kiemel­kedő harcosa. Középiskolás diákként 1918-ban került kapcsolatba Budapesten az aniimilitarista mozgalom­mal. 1919-ben, a Tanácsköz­társaság kikiáltását követően a KIMSZ tagjaként szervezte iskolájában az ifjúsági moz­galmat, s ezért a Tanács- köztársaság megdöntése után fegyelmi vizsgálatot indítot­tak ellene. A gimnáziumi érettségivel zsebében 1921- ben egy gépgyárba ment dolgozni, tisztviselőként. Itt került ismét kapcsolatba a munkásmozgalommal. A gyárból néhány hónap után elbocsátották, s ö a Pannó­nia Kender Rt.-nél helyez­kedett el könyvelőként; egy­ben megkezdte tanulmányait a közgazdasági egyetemen, ahol hat félévet hallgatott. 1925-ben belépett a Magyar- országi Szocialista Munkás­pártba (főként szervezési munkát végzett és röplrato- kat szerkesztett). 1926 júliu­sában lett a KMP tagja, s attól kezdve élete egybe forrt a kommunista mozga­lommal. Munkásságát csak a börtönévek szakították meg. Mivel az állandó letartóz­tatások miatt mozgalmi te­vékenysége idehaza lehetet­lenné vált, a párt 1934 de­cemberében illegálisan a Szovjetunióba küldte. 1935- ben a nemzetközi Lenin is­kola hallgatója volt, s 1938- tól a Metrosztroj Tröszt konstruktőreként dolgozott. 1941-ben halt meg a sztálini önkény áldozataként. — Oktató CNC-esztergagé­pet dolgoztak ki az egri Zalka Máté Műszaki Közép­iskola munkatársai. A be­rendezést az iskola eddig máshonnan sem tudta be­szerezni, így saját tanárait, mérnök oktatóit kérte fel a gép megépítésére. — Premiert tart ma Nagy­atádon az MTV pécsi kör­zeti stúdiója. Az atádil. Szá­mú Általános Iskola kezde­ményezésére bemutatott Di­dergő király című meseope­rát Bükkösdi László rende­zésében a rinyatamási va­dászkastély parkjában vették föl, s a tévéműsort elsőként a nagyatádiak láthatják ma délután négy órakor a mű­velődési központban. — Több baromfihúst ter­meltek és fogyasztottak ta­valy világszerte, mint koráb­ban bármikor. A baromfihús a föld hústermelésének csak­nem egyötödét adja, s az idén hat százalékkal többet dolgoznak >i l, mint tavaly. — Aranyérmes szarvasbi­kát lőtt a Balatonnagybereki Állami Gazdaság területén egy NSZK-beli vendég va­dász. A 14 kiló 20 dekás, 22­* es agancsért több mint egy­millió forintot fizetett a bika leterítője. — Vízbe fúlt fürdés köz­ben a tihanyi rév közelében szeptember 12-én délután a 68 éves Johann Marhoffer NSZK-állampolgár. Holt­testét még nem találták meg. — Zsebszámológépek 700 Ft- tól 1800 Ft-ig kaphatók a Bizo­mányi Áruházban : Kaposvár, Ady Endre u. 4—6. — Indiai karkötők 150—350 Ft- ig kaphatók a Bizományi Áru­házban : Kaposvár, Ady Endre u. 4—6. — Az Áramszolgáltató Vállalat értesíti Kaposvár lakosságát és közületeit, hogy szeptember 15- én 7-től 15 óráig a Május 1. u. páratlan oldalán a 21-es ház­számtól az Engels utcáig, a Gi­lice utcában a Dédász-teleptől a sorompóig, a Vasvári P. utcá­ban, valamint a Cseri úton a sorompótól az Akácfa utcáig áramszünet lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents