Somogyi Néplap, 1987. június (43. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIII. évfolyam, 127. szám Ara: 1,80 Ft 1987. június 1., hétfő Berlini válaszok „A katonáknak nem áll szándékukban, hogy gátat emeljenek a fegyverzetel­lenőrzési döntések útjába. Ügy véljük azonban: azért fizetnek bennünket, hogy ráébresszük a politikusokat, e döntések következményei, re.” Wolfgang Altenburg tábornok, a NATO .katonai bizottságának elnöke össze­gezte a minap ilyen — megnyugtatónak éppenség­gel nem nevezhető — nyílt­sággal az észak-atlanti tömb katonai tervező bi­zottságának ülésén lezajlott tanácskozások, főként a ra­kéta-vita hangulatát. A politikusok persze nem szorulnak ilyenfajta figyel­meztetésre, és — szeren­csére — ők mondják ki a döntő szót. Viszont igaz, hogy a reykjavíki „csomag” felbontása, az eurorakéták kiemelése óta az egyik leg­többet vitatott téma Nyu- g at-Euró pában: mi legyen a válasz a közép-hatótávol­ságú nukleáris eszközök teljes felszámolását szor­galmazó szovjet javaslatra. Amikor pedig — főként Bonnban — a közepesnél kisebb hadműveleti-harcá­szati rakéták terén meglevő szovjet fölény lett a kifo­gás, Moszkva megerősítette: kész e két kategória együt­tes felszámolására. Nem­csak a politikai szóhaszná­latban, hanem a közgondol­kodásban is gyökeret eresz­tett tehát a „kettős zéró­megoldás” fogalma. Gyorsan peregnek ezek­ben a napokban az ese­mények. Rövidesen kezdő­dik a velencei tőkés csúcs- találkozó, amelyen a világ- gazdaság mellett a világpo­litika is terítékre kerül, mint rendszerint. Júniusra várható a NATO válasza a szovje Beszerelési javasla­tokra. Ma azonban világ­szerte a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Tes­tületének berlini üléséről beszélnek, amely egy nap­pal követte a NATO emlí­tett brüsszeli ülését, és ér­demi válaszokat adott az ott felmerült kétségekre. A nyugat olyan új javaslato­kat, megközelítéseket is­mert meg, amelyeket a rá­juk elsőként reagáló Bonn — Genscher külügyminisz­ter szerint — „alapos és higgadt tanulmányozásra érdemesnek” minősített, mert bennük a nyugat szá­mára is fontos dolgokról van szó. Sakknyelven szólva nem valamiféle időhúzó lépésis­mételgetés történt az NDK fővárosában, hanem a VSZ fóruma nyugati érveket és észrevételeket is megszív­lelve foglalkozott mind a rakétaesökkentéssel, mind pedig a hagyományos fegy­verzettel. Az előbbi terüle­ten úgy foglalt állást, hogy „haladéktalanul egyezményt kell kötni az Európában le­vő összes amerikai és szov­jet közép-hatótávolságú rakéta felszámolásáról; egyidejűleg fel kell számol­ni (a kisebb hatótávolságú) szovjet és amerikai hadmű­veleti harcászati rakétákat Európában és tárgyalni kell a Szovjetunió keleti részén és az Egyesült Államok te­rületén levő ilyen eszkö­zök leszereléséről; a tavalyi budapesti felhívás szelle­mében sokoldalú tárgyalá­sok útján kell megoldani az európai harcászati nukleá­ris eszközök kérdését. Azt is sürgette a VSZ PTT, hogy állapodjanak meg a fő veszélyt jelentő hadászati támadófegyverzet radikális csökkentéséről (a Szovjetunió és az USA 5 év alatt 50 százalékkal csökkentené ilyen arzenál­ját); javasolták a berlini ülésen az 1972-ben elfoga­dott és a rakétavédelmi rendszereket korlátozó ABM-szerződésben foglaltak megerősítését (ami az űr- hadviselés amerikai tervei ismeretében igencsak fontos lenne); végül a berlini köz­lemény szerint el kell érni a nukleáris fegyverkísérle­tek teljes betiltását, ami gátolná a nukleáris fegy­verzet további korszerűsíté­sét. A második témakörben, a hagyományos fegyverzet te­rén — mint az első vissz­hangokból leszűrhető — Berlinben továbbfejlesztet­ték a múlt évi budapesti felhívásban foglaltakat, és a PTT folyamatos, ám az egyensúlyt minden szakasz­ban fenntartó csökkentést indítványozott. Máris sokat emlegetik nyugaton a berlini közle­mény egyik kulcsmondatát a VSZ tagállamainak szán­dékairól. Szó szerint idéz­zük: „Figyelembe véve a két fél európai erőiben tör­ténelmi, földrajzi és egyéb tényezők által előidézett aszimmetriát, készségüket fejezik ki az egyes elemek vonatkozásában kialakult egyenlőtlenségek felszámo­lására, a fölényben levő fél által végrehajtott megfele­lő csökkentések útján." Csak a rosszindulat mon­dathatja ezek után, hogy a Szovjetunió elutasít bizo­nyos csökkentéseket, de nem fogad el itt sem egy­oldalú leszerelést. A VSZ céljainak és szán­dékainak pontosításaként rögzítették a berlini ülésen külön dokumentumban a Varsói Szerződés katonai doktrínáját, amely tevé­kenységének alapja és kizá­rólag védelmi jellegű. Nap­jainkban bajos lenne meg­mondani, fegyverekből vagy bizalmatlanságból van-e több a világban és a kelet —nyugati viszonyban külö­nösképpen. Ezért is fontos, hogy mindenki tisztán lássa a VSZ céljait és szándékait. A politikai tanácskozó testület munkája Berlin­ben is bizonyos fokig Euró- pa-centrikus volt. Ám a „közös európai otthon” (szó szerinti idézet e három szó a közleményből) olyan házi témái mellett, mint a bécsi utótalálkozó menete és a kölcsönösen elfogad­ható megállapodásokban való érdekeltség aláhúzása s általában az együttmű­ködési készség hangoztatá­sa, ez alkalommal is szó volt a világ egészéről, a regionális kérdésekről és a válsággócokról, és — noha a végére maradt a felsoro­lásban — a szövetséges szocialista államok együtt­működésének fejlesztéséről. A Varsói Szerződés tevé­kenységének 32 esztendeje bizonyította, hogy fontos támasza a szocialista orszá­gok védelmi szervezete a világbékének. Ugyanakkor lényeges eleme annak az európai és egyetemes biz­tonsági rendszernek is, amelynek erősítésén a ber­lini ülés résztvevői munkál­kodtak. Szászi József Fiatalok az ipari fejlődősért Az Ipari Minisztérium KISZ-szervezete szombaton a KISZ KB székházában konferenciát rendezett az iparban dolgozó fiatal szak­emberek számára. Kapolyi László miniszter az ipar szerkezetátalakítási programjáról tartott elő­adást. Ezt követően a ta­nácskozás résztvevői megvi­tatták a műszaki fejlesztés és a hatékonyságnövelés je­lenlegi helyzetét, a számí­tástechnika alkalmazásának vállalati-gyakorlati eredmé­nyeit, továbbá az új válla­latirányítási formák műkö­désének eddigi tapasztalata­it A konferencián a fiatal szakemberek javaslatokat, ötleteket vitattak meg, ku­tatási eredményeket mutat­tak be. A tapasztalatcsere során olyan korszerű gya­korlati eljárásokat ismertet­tek, mint amilyen például a vállalati tervezés és döntés- előkészítés matematikai mo­dellezése, vagy a videotech­nika alkalmazása a munka- szervezésben. Külön szekcióban vitatták meg annak lehetőségeit, ho­gyan kapcsolódhatnak a KISZ-szervezetek az új vál­lalati irányítási formákhoz. Ültetik a fűszerpaprikát A szegedi tájkörzetben megkezdték a fűszerpap­rika palántázását. A tsz- ek gépek kölcsönzésével segítik a háztáji termelő­ket. A nagyüzemi táblá­kon ugyanis magot ve­tettek, a háztájiban vi­szont palántát ültetnek, mert az így nevelt pap­rika korábban terem 8 a korai termésért maga­sabb árat fizet a feldol­gozóipar. Az európai biztonságért és együttműködésért — Brüsszelben A katonai szervezetek új szerepe Most, amikor a nukleáris fegyverektől való megszaba­dulás -lehetősége közvetlen közelségbe került, a közvé­lemény nyomásának abba az irányba kell hatnia, hogy a gondolkodásmódból, a ka­tonai doktrínákból kiiktas­sa a háborús „megoldás” feltételezését — állapította meg az Európai Biztonsá­gért és Együttműködésért Küzdő Nemzeti Bizottság. Pénteken és szombaton 23 európai ország és tíz nem­zetközi szervezet, köztük az ENSZ összesen mintegy 100 képviselője tanácskozott Brüsszelben, hogy az euró­pai biztonsági és együttmű­ködési bizottság keretében megvitassa: a nukleáris fegyverek Európából való visszavonását célzó aktuális javaslatok idején milyen kérdések foglalkoztatják a békét akaró nemzetközi köz­véleményt, illetve törekvése­iknek milyen irányba kell hatniok. Nagy figyelem kísérte Oleq Bikovnak, a Szovjet­unió Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok In­tézete igazgatóhelyettesének felszólalását. Bikov nyíltan beszélt a NATO által oly gyakran felvetett fegyver­zeti egyenlőtlenségről. Kije­lentette: a Szovjeunió kész figyelembe venni és tárgyalni mind a fegyverzetből, mind a földrajzi helyzetből faka­dó egyenlőtlenségről, s azok megszüntetésére nem zárja ki az egyoldalú lépések le­hetőségét sem. Nagy érdeklődéssel fogad­ták fejtegetését a katonai doktrínák megtárgyalásá­nak szükségességéről, te­kintve a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testü­letének erre vonatkozó friss javaslatát. Kifejtette: a je­lenlegi katonai doktrínák a második világháború tapasz­talatai alapján alakultak ki, következésképpen azok ka­tonai konfrontációt, hábo­rút feltételeznek. Ezeket — mondta — a békét feltétele­ző katonai doktrínákkal kel­lene helyettesíteni, amelyek kizárják a fegyveres össze­csapást, lehetetlenné teszik a támadást, a háborút. A skandináv országokból, valamint a Balkán-félsziget­ről érkezettek felszólalásai­ban sok szó esett az euró­pai atomfegyvermentes öve­zetek létrehozásának szüksé­gességéről. E kérdés össze­függésében is javgplatot ter­jesztett be az Európai Biz­tonságért és Együttműködé­sért Küzdő Nemzetközi Bi­zottság jövőbeni munkájá­nak és programjának módo­sítására Papp Anna, a ma­gyar nemzeti bizottság • tit­kára. A tanácskozás több nyu­gat-európai résztvevője egy­részt arról beszélt, hogy a közepes hatótávolságú nuk­leáris rakétáktól való meg­szabadulás esetén Európa ki lehet téve a két szuperhata­lom hadászati nukleáris fegyverei veszélyének. Ez utóbbival foglalkozott felszólalásában Szentesi György mérnök ezredes, a magyar Külügyi Intézet tu­dományos főmunkatársa is. Rámutatott, hogy a megvál­tozott körülmények miatt egy esetleges háború nem lenne megvívható nukleáris fegyverek nélkül, s a hagyo­mányos fegyverek, például a tüzérség igen könnyen al­kalmassá tehető nukleáris töltetek célba juttatására. A békét és biztonságot ezért a hagyományos fegyverzet nö­velésére való törekvés is veszélyezteti. |A közéleti Búcsúlátogatás Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Sarlós István, az Országgyűlés elnöke búcsú­látogatáson fogadta Ernst Friedrich Jung-ot, a Német Szövetségi Köztársaság ma­gyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tét, aki végleg elutazott Bu­dapestről. • • • Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Trautmann Rezső. az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke és Sar­lós István, az Országgyűlés elnöke búcsúlátogatáson fo­gadta Euclides Vázquez Can- dela-t, a Kubai Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tét, aki végleg elutazott Bu­dapestről. CSAK EGY OSZTÁLY Nem tartozunk mi már a nagy generációhoz sem. A Beatles, de az Illés is javában zenélt, amikor még csak gyerekek vol­tunk. Meglehet: ha negy­venévesek leszünk, mi is elnevezzük majd valahogy korosztályunkat, esetleg megfosztjuk önjelölt el­müktől a mai negyvenese­ket, s magunkat kiáltjuk ki nagynak. Mi sem egy­szerűbb annál: az ember címeket, rangokat adomá­nyoz önmagának, s örül, hogy milyen szépen halad fölfelé... Egyelőre azonban még csak kisebbségi érzéseink vannak, hiszen mit csi­náltunk mi? Nem vesztet­tünk és nem nyertünk há­borút, nem hoztunk össze beatkorszakot, a számító­gépet hírből is alig ismer­tük. Előttünk meg utá­nunk történt, illetve törté­nik VALAMI. Mi csak olyan szürke verebek va­gyunk. Szürkék volnánk? Nem­igen láttuk ezt egymáson néhány hete, a legutóbbi érettségi találkozón. Leg­alábbis színes ruha volt mindegyikünkök ... Ti­zenöt éve vizsgáztunk. S még most is azt kérdezzük egymástól: biztos, hogy mi egy osztály vagyunk? Ezt kérdezzük az osztályfőnö­künktől is, aki bólint. Egy osztály ez, bárki láthatja. Miért kérdezősködünk így? Ennek itörténete van. Szomorú. Mi az első ko­moly leckét harmadikos gimnazistaként kaptuk ab­ból: hogyan is kell felnőtt­ként intrikálni, diktatúrát teremteni, valakibe vagy valakikbe belegázolni. Mindjárt a harmadik osz­tály első gyülekezésekor, szeptember elsején vettük át ezt a tananyagot. Ak­kor, amikor beléptünk az iskolába és azt hittük, hogy mi egy osztály va­gyunk. Addig is az vol­tunk ... !De ott ránk ri- valltak: az „ef” megszűnt, a fiúk a „dé”-be járnak ezután, a lányok az „e"- be. Nem értettük. Űzött vadként rohangáltunk fel és alá, még ia fiúk is sír­tak, majdhogynem kancsu­kával vertek be végül is a tanárok új osztályainkba, „vadideg enek" közé. Történ t mindez atért, mert iskolánk zsarnoki ter­mészetű igazgató asszony­sága bosszút állt. Rajtunk, sokszor bántott s ezt meg­unva abban az évben egye­temi tanárrá lett osztály- főnökünk, iskolaszerte hí­res szabad szellemünkön. Nem voltunk példás maga- viseletűek, ez igaz. De a fő bűnünk nem ez volt. Az is bizonyos: véletlenül ke­rültünk össze, ám nem vé­letlenül lett társulatunk, a híres második „ef” a leg- összetartóbb, a demokráci­át legerősebben követelő „banda”. IJó lenne szere­tettel emlékezni az intéz­ményre, ahol tanultunk, miképpen azt az emberek többsége teszi. De hát van­nak rossz iskolák is, mi sajnos ilyenbe jártunk. És újdonsült osztályfőnöke­ink — a lányoké is, a fiúké is — az uralkodó szellemiség nevében kije­lentették: meg fognak tör­ni minket. Mi pedig azóta is talál­kozunk. Kicsit furcsa ugyan, hogy az épp soros szervező nem azt írja le­velében: a negyedik osz­tály ekkor és ekkor gyűlik össze, hanem azt, hogy a második osztály érettségi találkozója... Ez a fur­csaság is apró elégtétel ne­künk. Hasonlóképpen ah­hoz, hogy úgy emlékszünk: a megtöretés nem sikerült, hanem azután már két re­bellis társasággal voltak kénytelenek küszködni is­kolánk diktátorai. Most is tanár urunk rö­vid kultúrtörténeti előadá­sával kezdtük a tizenöl éves órát, mint régen min­den óránkat, most is hoz­záfűztük a- ,magunkét — immár ővele is tegezödve — eszmefuttatásához. Most is pillanatok alatt megér­tettük egymást, elvégre bennünket már harmadik­ban össze igyekeztek ti­porni. Mert mi igenis egy osz­tály vagyunk. Kemény, rá­tarti, egymáshoz tartozásá­ra büszke társaság. És kér­dés nélkül megmondjuk, hogy nem tetszik nekünk a parancsuralmi eszközök­kel irányított iskola. Jó néhányunknak már a gye­reke is diák. De még ki­csik; majd ' később mesé­lünk nekik a második „ef”-röl. Nem tartozunk mi a nagy generációhoz, amely nagynak nevezte ki magát. Nem vagyunk mi semmi sem. Csak egy osztály. Luthár Péíer

Next

/
Thumbnails
Contents