Somogyi Néplap, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-19 / 221. szám

1986. szeptember 19., péntek Somogyi Néplap 5 AZ ÖRÖM ES FÁJDALOM EGYLÉNYEGŰSÉGE Lacza Márta kiállítása Kaposváron, a Bernáth-teremben Akik gyakran forgatják az Élet és Irodalmat, ismerős­ként üdvözölhették a tegnap délután megnyílt kiállításon Lacza Mártát. A Munkácsy- díjas festőművész kaposvári bemutatkozásának említésre méltó érdekessége, hogy a művész első alkalommal lép a nyilvánosság elé olajtech­nikával készült alkotásaival. A Csepelről induló festő és grafikus 1974-ben végzett a Képzőművészeti Főiskola festőtagozatán. Műterem- gondjai miatt hosszú ideig a grafikai műfajban tevékeny­kedett, később tért csak át a színes technikára. Festmé­nyei azonban továbbra is magukon hordozzák a grafi­kai jegyeket. Egy szín — li­la. sárga, piros, zöld stb. — több tónusa adja képeinek hangulatát, mondanivalóját. Mint a kínai filozófiában a jing-jang jel, a jó és a rossz, az öröm és a bánat, a szépség és a rútság együtte­sen jelenik meg a rene­szánsz puttók XX. századi kisé bumfordi figuráiban vagy a Csongrád környéki falvak ihlette, kiskun jegye­ket hordozó emberalakokban. Ezek a figurák, ha magá­nyosak is, nincsenek egye­dül. A természet, az állat­világ egy-egy képviselője társként szegődik melléjük. A leheletfinom ecsetvonások nyomán ez az egymásbasi- mulás jelenik meg vásznain, hol szorongást, hol végtelen lelki nyugalmat közvetítve. A Dél című alkotásának me­leg sárgája, a Mező égető pirosa, a Nyugalom hal­ványlila és sárga tónusai fe­leselnek a Köd antropomor­fizált kékjével, az Eső zöld­jével, Lacza Márta képei előtt nem mehet el senki közöm­bösen. Lehet őt kedvelni vagy elvetni, de érzelmileg mindenképpen magával ra­gadnak a bensőséges hangu­latú, kisméretű alkotások. A művésznő eddigi mun­kásságával elnyerte a Der- kovits-ösztöndíjdt. s dolgo­zott norvég, belga grafikai műhelyekben is. 1974 óta vesz részt rendszeresen hazai és külföldi kiállításokon, tárlatokon, ezeknek során több díjat is nyertek alko­tásai. A kaposvári Bernáth-te­remben rendezett kiállítást tegnap Lóska Lajos művé­szettörténész nyitotta meg a nagyközönség előtt. V. Á. Gyermeknőgyógyászat Kaposváron Gyógyítás és tanácsadás Napjainkban egyre gyak­rabban esik szó gyermeke­ink egészségéről, testi, lelki gondozásáról. S főként ama sürgető kényszer felismeré­séből fakadóan, hogy meg kell állítanunk a tudatlan­ságból fakadó egészségrom­lás folyamatát, a népszapo­rulat csökkenését. Ennek egyik fontos mozzanata a gyermek-, illetve serdülőko­rú leányok nőgyógyászati és vele kapcsolatos lelki higié­nés gondozása. A kaposvári ellátás hely­zetéről, a gyermeknőgyógyá­szati rendelés tapasztalatairól kérdeztük dr. Domány Sán­dort. a megyei kórház szü- lész-nőngyógyász főorvosát­— Hét éve működik csa­lád- és nővédelmi gondozó a kórház szülészeti osztá­lyán — mondta a főorvos. — A gyerméknőgyógyászati gon­dozást szakorvos végzi heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 13—14 óráig. Tu­lajdonképpen 14 éves korig kéne ellátni a gyermekeket, de a középiskolás korosztá­lyúak is felkereshetik a ren­delést. Talán nekik volna a legnagyobb szükségük az el­látásra. Az elégtelen propa­ganda lehet a legfőbb oka annak, hogy lényegesen ke­vesebben keresik fel a ren­delést, mint amennyit elvár­nánk. 1984-iben 298, 85-ben 269, s az idén eddig 176-an jelentkeztek gondozásra. — Melyek a leggyakoribb panaszok? — Az első menstruáció je­lentkezésével kapcsolatos problémák, a 4—6 éveseknél a genitáliák (nemi szervek) fejlődési rendellenessége- Rendeléseinken biztosítjuk a teljes diszkréciót. Orvos és asszisztensnő részvételével a mentálhigiénés követelmé­nyeknek is eleget tudunk tenni. Azért is nagy szükség van a 14—18 éves korosztály ellátására, mert a házasság előtti tanácsadás csődöt mon­dott. Az erre jelentkező le­endő asszonyok 20 százaléka már átesett terhességmeg­szakításon, másik 20 százalé­kuk vagy terhes, vagy az volt, mert ismételten házas, tehát a tanácsadás elkésett. Az úgynevezett pozitív csa­ládtervezés — miszerint az anya a család szociális és kulturális körülményeihez viszonyítva optimális időben szülje meg gyermekét és olyan számban, valamint el­osztásban, hogy a szociális jólétet ne nagyon csökkentse — ismertetése, propagálása hiányps. A védőnőik és kör­zeti orvosok ez irányú kap­csolata legyen szorosabb a gondozottakkal, mert ettől is sok függ. — A korszerű fogamzás- gátlással kapcsolatban mi­lyen tapasztalataik vannak? — Ellenpropaganda van kialakulóban a tabletták és a pesszárium alkalmazásánál, pedig a terhességek 38 szá­zaléka még ma is terhesség- megszakítással végződik, az pedig a legdurvább beavat­kozás. A fogamzásgátlásnak ezt a fajtáját természetesen megfelelő felvilágosítás kell megelőzze, figyelembe véve az alkati sajátosságokat. A rendszeres ellenőrzés szintén f ontos. Azért találkozunk na­gyobb számban elhanyagolt esetekkel a tablettát szedő nők körében, mert ha nem terhesek, azt gondolják, női problémáik sem lehetnék. — Hány éves kortól aján­latos a nőgyógyászati szűrés, és miért? — Korhatártól függetlenül, a daganatos megbetegedé­sek lehetősége miatt. A gyer­mekkorban jelentkező pete­fészek-daganatok különösen rosszindulatúak. A promisz- kuitás és a krónikus gyul­ladások pedig hozzájárulnak a méhnyakrák kialakulásá­hoz. — Szükség van-e beutaló­ra a gyermeknőgyógyászati rendelésen? — Nincs. Beutaló nélkül fogadjuk, heti négy-hat órá­ban, a rászorulókat. Taná­csot adunk a fogamzásgátlás milyenségével kapcsolatban, a szexuálhigiénére vonatko­zóan és felvilágosítással fel­készítünk a fogamzásra, gyermekvárásra. Ha ennek a feladatnak eleget teszünk, a gyógyítómunka válik köny- nyebbé. — Megfelelőék-e a munka- körülményeik? — Folyamatosan alakul­nak. Egyik orvosunk féléves átképző tanfolyamon vesz részt, és lehetőségünk van speciális eszközök beszerzé­sére is. V. Á. Budapesti művészeti hetek Tánc­művészet ’86 A budapesti művészeti he­teken rendezik meg — a Magyar Táncművészek Szö­vetségének kezdeményezésé­re — a magyar hivatásos balett- és néptáncművészet ünnepi seregszemléjét, a „Táncművészet ,86” ese­ménysorozatát. A három- évenként sorra kerülő ren­dezvényről tegnap a Fészek Művészklubban a Budapesti Táncfórum vezetői tájékoz­tatták a sajtó képviselőit. A „Táncművészet ’86” ren­dezvényei szeptember 25-én kezdődnek: a Magyar Álla­mi Operaház balettegyüttese a Népköztársaság útjai dal­színházban adja elő Seregi László külföldön is nagy si­kert arató, Prokofjev zené­jére készült balettjét, a Ró­meó és Júliát. Szeptember 26-án a budai Vigadóban a Kodály Kamaratáncegyüttes és a Hungária Táncegyüttes mutatja be műsorát; szep­tember 29-én a BM Duna Művészegyüttes és az Állami Népi Együttes adja elő pro­dukcióit a fővárosi Operett­színházban. A Budapesti Ka­marabalett új táncjátékával, a Hullámhosszokkal lép föl az Operaházban. Az Állami Balettintézet balett- és nép­tánctagozatának növendékei koncertműsort mutatnak be szeptember 30-án a budai Vigadóban. Egészségügyi szakértők tanácskozása Siófokon csütörtökön befe­jeződött a KGST Egészség- ügyi Együttműködési Allan, dó Bizottságának a népesség egészségi állapotával és az egészségügyi ellátás szerve, zésével foglalkozó szakértői koordinációs ülése. A négy. napos tanácskozáson részt vettek a Bolgár Népköztár­saság, a Csehszlovák Szocia. lista Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Lengyel Nép- köztársaság, a Magyar Nép- köztársaság, a Német De­mokratikus Köztársaság és a Szovjetunió szakértői kül. döit/tségei, valamint dr. Szer- gej Szjagajev, a KGST Tit­kársága egészségügyi osztá­lyának vezetője. Az ülésen elemezték és értékelték az 1981—1985. évi tudományos együttműködést, áttekintették az elmúlt év­ben befejezett kutatásokat, valamint a jelenlegi ötéves tervidőszakra vonatkozó együttműködési programot. Hangsúllyal szóltak néhány olyan témáról, amelyet a magyar szakemberek irányí­tásával dolgoztak ki a tagál­lamok illetékes szervei: így a lakosság progresszív beteg- ellátásának szervezési rend­szeréről, orvosi szűrésének és gondozásának értékelési módszeréről. HÉTVÉGI I A kora őszi kánikulában bizonyára sokan fölkeresik majd a vízpartokat, az ár­nyas erdőket. A művelődési programok tervezői is szá­míthattak a gyérebb érdek­lődésre, mert inkább elég kiállítás és előadás szervezé­sét vállalták. A hétvége ka­posvári rendezvényei azon­ban elég gazdagok. Közülük néhányra külön is felhívjuk a figyelmet. Aki még nem látta, szeptember 28-ig meg­tekintheti a dél-alföldi tár­latot a Somogyi Képtárban. A fiataloknak pedig a Ki­lián György Városi Művelő­dési Központiban holnap 18 órakor kezdődő diákdélutánt ajánljuk figyelmükbe. A La- tinca házban a tabi Erényi Alajos linómetszetei látha­tók. Hogyan viselkedjünk? Já­tékos illemtan és ismerke­dési vetélkedő keretében kaphatnák választ a kérdé­sekre az érdeklődők ma 19 órai kezdettel Kaposváron, a cseri fiókkönyvtárban. Gazdag programsorozatot kínál hétfőtől csütörtökig a kaposvári helyőrségi műve­lődési otthon. A fegyveres erők napjának tiszteletére honvédelmi, könyv- és film- napokat rendez a város ta­nulóifjúsága, KlSZ-alapszer- vezetei és munkahelyi közös­ségei részére. Bemutatják a Duna ’86, a Flottillások, a Meteor akció és az 548 nap az életedből című filmalko­tást. A honvédelmi könyv­napok alkalmából a közön­ség elé tárják a Zrínyi Ka­tonai Könyvkiadó és a Mű­velt Nép Könyvterjesztő Vállalat gondozásában meg­jelent kiadványokat. Ugyan­itt hétfőtől péntekig fotó- dakumentum-kiállítás tekint­hető meg Mautner József anyagából. Bemutatkoznak a katona festők is egy-egy alkotással. Hétfőn 15 órai kezdettel közművelődési dél­után, színesíti a gazdag programot. Itt említjük meg, hogy a helyőrségi művelő­dési otthon a fegyveres erők napjának tiszteletére rajzpályázatot hirdet a város tanulóifjúsága számára. A diákok élményeit tükröző al­kotásokat kiállításon tárják majd a közönség elé. Barcson kezdődik a szá­mítógépes találkozó, ma 17 órakor. Színhelye a művelő­dési központ táncterme. Á rendezvényen bemutatják a számítógépek használatát, és lehetőséget nyújtanak a programok . bemutatására, cseréjére is. Ugyancsak a művelődési központ ad he­lyet a barcsi fiatalok tánc­estjének — ez vasárnap este 7 órakor kezdődik, a Spirál együttes közreműködésével. Az állandó kiállítások kö­zül felhívjuk a figyelmet Marcaliban a helytörténeti gyűjtemény részeként a múlt héten megnyitott Lengyel József emlékszoba bemuta­tójára. A Bernáth Aurél múzeumban pedig az intéz­mény névadójának festmé­nyei és freskótervei látha­tók, valamint a művész ta­nítványainak időszaki — és szeptember 30-ig nyitva tar­tó — kiállítása. Balatonszentgyörgyön a tájházban három népi ipar­művész: Bradák Károly bú­torfestő asztalos, Gaál Já­nos bútorfestő, Kováts La­jos kerapiikus, valamint Sze­keres Erzsébet textiltervező iparművész kiállításában gyönyörködhetnek a népi díszítő- és iparművészet ked­velői. Ugyanitt Somogyi gyermekvilág címmel idősza­ki kiállítás is várja az ér­deklődőket — a hó végéig, a Somogy Megyei Múzeum anyagából. Könyv- és lapkiadók tanácskoztak Befejeződött Budapesten a szocialista országok gyer­mek- és ifjúsági könyv-, il­letve lapkiadóinak tanácsko­zása. A találkozón — ame­lyet a Móra kiadó, valamint az Ifjúsági Lap- és Könyv­kiadó Vállalat rendezett — 18 külföldi és magyar kiadó, illetve öt szakminisztérium munkatársai vettek részt. KÖNYVESPOLC Egészségünkre? Az Alkohológia kiskönyv­tára sorozat 10. köteteként jelent meg dr. Angeli Ist­ván Egészségünkre? című könyvecskéje;, gyarapítva az egészségnevelés népszerű munkáit. Az élet törvényszerűségeit és érteimét csak a váratlan — vagy talán szükségszerű­en bekövetkező? — tragédi­ák során próbáljuk megfo­galmazni. „Miért érdemes élni?”, „Meddig élhetünk?” — teszi fel a kérdést, és rendre válaszol a bölcs em­ber és a tapasztalt orvos tárgyilagosságával az ismert szerző, a kaposvári megyei kórház nyugdíjas főorvosa. Az emberi élet véges, bio­lógiai határa 110 év. „Éle­tünk tartalma és minősége, más szóval, hogy meddig és hogyan élünk, lényegileg két tényezőn alapszik •.. — írja. — Az egyik, hogy hogyan, milyen hajlammal születünk és jövünk a világra; a má­sik pedig az: hogyan élünk.” Megfelelő életmóddal még az öröklött hajlamosító té­nyezők is mérsékelhetők és késleltethetők. Napjaink járványa az el­hízás, a cukor- és zsír­anyagcsere-zavarok, a magas vérnyomás, az érmeszesedés, a szívinfarktus, a rák, a neurózisok, a közlekedési baleseték — mindez a könyv egy fejezetének tárgya. A fenti betegségek kórokozói: a falánkság, a túlzott alkohol­fogyasztás, a dohányzás és a gyógyszerfogyasztás. A szerző a betegségek követ­kezményében mutatja be az alkoholizálást, amely, sajnos, életünk kísérő jelensége: erő­szakosan követel részt a szü­letéstől a gyászig tartó ün­nepeken. Terjedésének nem öröklődés az oka, hanem a sajnálatos környezeti hatá­sok. A fiatalok a felnőttek utánzásával veszik át e „pél­damutató” szokásokat- Vezetünk a legaktívabb korosztály, a 30—50 évesek halálozásában. Négyszer töb­ben halnak meg nálunk ön­gyilkosként, mint az Egye­sült Államokban, s ez rész­ben az alkoholizmusra ve­zethető vissza. A legújabb adat a könyv megjelenése óta: az égetettszesz-f ogyasz- tásban megelőztük Lengyel- országot, tehát az NDK-val együtt elsők vagyunk. A la­kosság évi 11,6 liter égetett szeszt fogyaszt!) Világelsőségünk leküzdé­sében minden józan ember­nek felelőssége van: szü­lőknek, vezetőknek, nemze­dékeket nevelő pedagógusok­nak, a gyógyító orvosnak. Az alkoholizmus elleni küzdelem konmányprorgam, politikai kérdés. Az egészségügyi ága­zat VII. ötéves tervében a fenti betegségek kiemelten szerepelnek­Ajánlom e könyvet mind­azoknak, akik vállalni me­rik, hogy a kulturáltság fok­mérője ne a koccintás, ha­nem az absztinencia, a nem ivás legyen. (Bp. Medicina, 1986) Bárdosi Teréz

Next

/
Thumbnails
Contents