Somogyi Néplap, 1984. június (40. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XL. évfolyam, 127. szám Ara: 1,40 Ft 1984. június 1., péntek Kádár János fogadta Armand Hammert Kádár János fogadta Armand Hammert, az Occidental Petroleum Corporation elnökét, neves amerikai közéleti személyiséget (középen a tolmács) Armand Hammer, a ne­ves amerikai közéleti szemé­lyiség, az Occidental Pettro- Deum Corporation igazgató­tanácsának elnöke Marjai József miniszterelnök-he­ly ett es meghívására csütör­tökön reggel Budapestre ér­kezett. Tárgyalásai során Ar­mand Hammer megbeszélé­seket folytat az amerikai vállalat és magyar partne­rei közötti együttműködés további bővítéséről a bányá­szat, az energetika és a vegyipar területén,; áttekin­tik a közös, harmadik pia­con történő fellépés kiter­jesztésének további lehető­ségeit. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön a KB szék­házéban fogadta Armand Hammert. A szívélyes lég­körű találkozón véleményt cseréltek a nemzetközi hely­zet és a magyar—amerikai kapcsolatok néhány időszerű kérdéséről. A megbeszélésein jelen volt Marjai József. Az Elnöki Tanács elnöke Mongóliában Losonczi Pál egynapos vidéki körútja Losonczi Pál, az Elnöki Tanács hivatalos baráti lá­togatáson Mongóliában tar­tózkodó elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja csütörtökön gazdag vidé­ki programot bonyolított le. Nyamin Dzsagvaralnak, a Nagy Népi Hurál Elnöksé­ge elnökhelyettesének, az MNFP KB Politikai Bizott­sága póttagjának és más hivatalos személyiségeknek a társaságában kora reggel különrepülőgéppel Arhangai megye székhelyére, a 20 ezc: lakosú Cecerlegbe utazott. A fővárostól csaknem fél­ezer kilométerre fekvő Ce­cerleg és a hozzá tartozó megye a Hangáj hegységben található, területén két ter­mészeti övezet — a ligetes puszta és a füves puszta — találkozik. A lakosok na­gyobb része állattenyésztés­ből él. A mintegy másfél milliós állatállomány zöme (60 százalék) juih. Körülbelül 40 ezer hektárnyi szántóterü­lete is van a fél Magyaror­szágnál nagyobb megyének, és nem szűkölködik ipari nyersanyagokban — szén­ben, kénben, rézben, man­gánban, márványban és másban — sem. Mindez ab­ból a tájékoztatóból tudha­tó, amelyet a megye vezetői nevében G. Darambadzar, a megyei pártbizottság titkára adott Losonczi Pálnak, a magas rangú vendég ünne­pélyes és meleg fogadtatása után. Rendkívül hangulatos volt a látogatás az „Októberi forradalom 60. évfordulója” nevét viselő 10 osztályos is­kolában, ahol Losonczi Pált tiszteletbeli úttörővé avat­ták. Az egynapos vidéki láto­gatás egy tejfeldolgozó kis­üzem megtekintésével zárult, amely után — az esti órák­ban — az Elnöki Tanács el­nöke és kísérete visszatért a tóvárosba. Vásárzárás Kőbányán 320 ezer látogatót fogadtak A tavaszi vásár jó alkal­mat kínált a hazai szövet­kezeteik és intézményiek szá­mára, és hogy fölmérjék és összehasonlítsák fejlettségük szintjét és versenyképessé­gűikét a .külföldi cégekével. A BNV ezúttal ;is egyfajta erőipróba volt. S' a magyar résztveivőknek, ha nem is si­került mindenlben állni a versenyt a nemzetközi élvo­nalba tartozó külföldi válla­latok gyártmányaival, az mindenképpen örvendetes, hogy több iparágban a ma­gyar termékek figyélmet kel­tettek, megnőtt irántuk a kereslet. Például a szerszám­gépek iránt, amelyekből a hazai gyártók és a Techno- impex a legkorszerűbb szá­mítógép-vezérléses megmun­kálőközpontokat, s robotok­kal .kiszolgált, zárt rendsze­rű, nagypontosságú gyártó­sorokat kínáltaik és nem -s eredmény telemül. E gépsorok megbízhatóságát bizonyítja, hogy több autógyár, így a szovjet Moszkvics és az oszt­rák Steyer-iP.uch is vásárolt belőlük. Járműiparunk aján­latában is ■ egész sor újdon­ságot fedezhettek fel az ér­deklődők, a nagyteljesítmé­nyű motoroktól a jövő for­matervezett áramvonalas autóbuszáig. A legnagyobb silkert a BNVm korunk új és minde­nütt fellelhető technikája, az elektronika arátta. Ez az Iparág a múlt évi vásárhoz képest négyszeresére növel­te kiállítási területét. A legrangosabb külföldi kom- putergyánák mellett ott so­rakoztak a magyar számító- gépes programgyártók; a Vi­deoton, a iMOM, a Számaik, a Talki stb. Ezek a vállala­tok gondoskodtak iparáguk népszerűsítéséről is, hiszen nap minit nap szervezték a. hozzá nem értő vásórlátoga- tókmiak' is érthető játékos programozód versenyeket, és a számítógépes tesztbemuta- tókat. A hatás sem maradt el; kiállítási részlegeik előtt ezrek és ezrek tolongtak, hogy részesei lehessenek a komputerjátéknak. Az ddéi vásár nemcsak a magyar exiporttöre'kvés meg­valósításét segítette — mint azt az üzletkötések is mutat­ják —, hanem támpontul Ünnepség a Pesti Vigadóban Kitüntették a kiváló pedagógusokat Köpeczi Béla köszöntője Hazánk valamennyi pe­dagógusát: az óvónőket, a tanítókat, a tanárokat, a pedagógusképző intézmé­nyek és az oktatásügy min­den dolgozóját, az irányító szervek vezetőit köszöntötte Köpeczi Béla művelődési miniszter, a Pesti Vígadó dísztermében tegnap a pe- dagógüsnap alkalmából ren­dezett kitüntetési ünnepsé­gen. Az eseményen megje­lent Aczél György, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára, Fejti György, a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizott­ságának első titkára, vala­mint Voksán József, a Pe­dagógusok Szakszervezete főtitkára. Az oktatásügy előtt álló időszerű feladatokról szólva ö művelődési miniszter ki­emelte: — Továbbra is az a fel­adatunk, hogy ifjúságunk a legkorszerűbb ismereteket sajátítsa el tanulmányai so­rán. Nagyobb gondot kell fordítanunk az alapkészsé­gek fejlesztésére, hiszen ezek szilárd birtoklása nél­kül alig képzelhető el a tu­datos, sokoldalú művelődési igény felkeltése, a folyama­tos önképzési képesség és szükséglet kimunkálása. Mindezért folytatjuk és be­fejezzük az új tantervek és tankönyvek bevezetését, egyszersmind megkezdjük — a tapasztalatok alapján — ezek korrekcióját is. El­határozott szándékunk, hogy változtatunk a pedagógus- képzés mennyiségén és ja­vítunk a minőségén. A pe­dagógusok munkájának se­gítésére a szakmai irányítás tartalmi és szervezeti kor­szerűsítését irányozzuk elő. Célunk az is, hogy a neve­lési intézmények önállóságát és demokratizmusát fejlesz- szük, s a felszabaduló ener­giákat az eredményesebb ne­velő-oktatómunkára hasz­náljuk fel. Köztudott, hogy új oktatá­si törvényt készítünk elő. Ebben a dokumentumban nevelésügyünk egész eddigi eredményeit összefoglaljuk, s egyben felvázoljuk azokat szolgált a vállalatoknak a jövő fejlesztéseinek mega la-' pozásához és segítésén az élenjáró Ikülföldi technika megismerését, valamint a műszakilag és pénzügyileg is előnyös beszerzési források felkutatását. A BNV szervezői sikeres vásárt zárhattak. Hazánkon kívül 27 ország és Nyugat- Berlin 1839 cége állított ki, ami 10 százalékkal több mint tavaly. Ez annak is bizonyítéka, hogy a tavaszi vásár szakmai tekintélye erősödött. Vásámyitástól a zárásig 320 ezren látogatták a BNV-t. Az esti vásárzárás után nyomban megkezdték a BNV „hántását”. 'Kamionok tucat­jai indulták útnak, hogy a kiállítási tárgyak egy részét a néhány nap múlva kezdő­dő Poznan! Nemzetközi Vá­sárra szállítsák. A kőbányai vásárközpontban egy hét múlva szabadidő kiállítás nyílik. az előremutató elemeket is. amelyek folyamatos megte­remtésével intézményeink képesek lesznek az ezred­forduló követelményeinek, a jövendő kor parancsainak megfelelni. Munkánkat úgy fogjuk fel, hogy korszakos dokumentumot kell elkészí­tenünk — mondotta a mű­velődési miniszter. A vasúthálózat erőteljes villamosítása — két év alatt csaknem 200 kilométer_hosz- szú pályát tesznek alkalmas­sá a villamosvontatásra — megköveteli, hogy a vonta­tójármüvek állományának összetétele is változzék, s növekedjék a korszerű, energiatakarékos mozdo­nyok aránya. A MÁV, an­nak ellenére, hogy a beru­házásokra, fejlesztésekre szánt összeg a korábbinál szűkösebb, különleges gon­dot fordít a vontató-jármű­park korszerűsítésére. Az idén öt V63-as típusú moz­donyt vásárolnak. Ezeket el­sősorban a nagy sebességű személyszállító vonatok to­vábbítására használják, s velük gyorsítják meg a ha­zánkon átmenő forgalmat is. Két új dízelmozdonyt is for ­galomba állítottak ez év áp­rilisában; a még nem villa­mosított vonalakon személy­szállító szerelvényeket von­tatnak. Jövőre is jónéhány újabb mozdonnyal, kocsival gya­rapszik a MÁV járműpark­ja. A BNV-n aláírt szerző­dés alapján például 25 — egyenként háromrészes — motorvonatot szállít a MÁV- nak csehszlovák partnere, közel hétmillió rubel érték­ben. Ezekkel a Piroska né­ven ismert szerelvényekkel — amelyek a viszonylag ki­Köpeczi Béla tizennégy pedagógusnak nyújtotta át az Apáczai Csere-díjat, százharmincnyolcan pedig a Kiváló pedagógus kitünteté­sét vehették át. A pedagó­gusnap somogyi kitüntetett­jeinek a névsorát a megyei ünnepségről szóló beszámo­lónkban közöljük vasárnapi számunkban. sebb teherbírású pályákon fuvarozzák az utasokat — pótolják az idén kiselejte­zendő személykocsikat. A „kieső” másfélezer ülőhely kétszeresét, — összesen 3300 helyet — biztosítják az új szerelvénnyel. A nagy teljesítményű, korszerű V63-as mozdonyból 1985-ben újabb 14-et adnak át. Mindezeken kívül 15 vil­lamos-tolatómozdonyt is be­szerez a MÁV. A mozdo­nyok mellett egyéb jármű­veket is vásárolnak, így például tíz hálókocsit ren­deltek az NDK-ból. Ugyan­csak jövőre állhat forga­lomba a MÁV Székesfehér vári Járműjavító Üzemében készülő 220 teherkocsi, ame­lyek szintén főként a kise­lejtezett járművek pótlására szolgálnak. A csökkenő anyagi lehe­tőségek miatt egyre na­gyobb jelentősége van a karbantartó, javító, felújító munkának. Ehhez megfelelő mennyiségű és minőségű al­katrészekre van szükség. A szállítások azonban gyakran késedelmesek, s a választék is hiányos, ezért a MÁV egyre inkább rákényszerül, hogy maga gyártsa a szük­séges alkatrészeket. Az idén a vasúti járművekhez szük­séges alkatrészek egyhar- madát MÁV-üzemekben ál­lítják elő. A pedagógu&nap alkalmából Köpeczi Béla művelődési mi­niszter kitüntetéseket adott át Budapesten. A képen: Tarjá- niné Boka Katinkát, aki a Kiváló Pedagógus címet kapta meg, tanítványai köszöntik Korszerűsítik a MÁV járműparkját Újabb mozdonyok, kocsik

Next

/
Thumbnails
Contents