Somogyi Néplap, 1984. április (40. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

Ära; 1,40 Fl VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SOMOGYI NÉPLAP A Z M S Z M P XL. évfolyam, 78. sióm SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA : ■ .*..; . r ' '.</ ff 1984. április 1., vasárnap Jobban igazodtak a kereslethez Helyzetkép a tartós fogyasztási cikkek gyártásáról Zárlafe.háritó berendezéseket gyártanak a Villa- mos Berendezés és Elektronikai Vállalat Transzvill Gyá­rában belga licensz alapján, amelyekkel értékes ipari be­rendezéseket védenek meg az esetleges áramkimaradástól (MTI-íotó: Balatoni József fe.lv. — KS) Bajbakov elutazott Budapestről Magyar—szovjet gazdasági tárgyalások Gyarapodó közösségek A falusi pedagógusok gyakran vetik az agrár szakemberek szemére, hogy ritkán vesznek részt a köz­ség társadalmi életében: in­kább kívülálló szemlélői, mint igazán motorjai a te­lepülés kulturális vérkerin­gésének, a programok szer­vezésében, lebonyolításában, idejüket leköti az otthoni második műszak. Igényes kedvteléseik, szabad időt kitöltő foglalatosságaik nem kapcsolódnak a falu műve­lődési szokásaihoz. A mező­gazdászok válasza csattan ós: éppen reggeltől késő estig tartó munkájuk teszi lehe­tővé ezt a vérkeringést... A falu gazdasági tevékenysé­gének eredménye az alapja ennek a programnak. A me­zőgazdászok a termésért, az állatokért felelnek, s azért, hogy legyen tej, bús. gabo­na, Megemlítik azt is, hogy a falu lehetőségei a speciá­lis — legtöbbször még az egyetemről, főiskoláról ho­zott — művelődési szoká­soknak nem feleinek. Nincs vagy csak alig van lehető­ség a síelésre vagy az autó- versenyzésre. A közelmúltban a mesz- tegnyői termelőszövetkezet két fiatal — és vezető be­üt u-ai — agrár szakembe­rét kérdeztem a lehetősé­gekről. Mind a letten u- k tg halától- nélkül te­leped k le a faluban, a mun* volt beilleszkedésük alapja cNö lépcsőfoka. Ma egyikük tagja a tanács vb-nek, a másikuk a párt- a lapszervezetben vezetőségi tagi^Az elnökhelyettes „mel­lesleg* megszervezte a he­lyi MlWZ-klubot, s a politi­kai rendezvényeken is szin­te mindig ott van vagy részt vesz a szervezésben; munkájával bizonyítja, hogy a falu életéért is felelőssé­get érez. Az első hívó szóra brigádot alakítottak azért, hogy az egykori zárdaépüle­tet a kisiskolásoknak átala­kítsák. úgy, hogy formájá­ban, de a műemléki jellegét megőrizve a ma igényeit is kielégítse. Nem tőle tudom, hogy lelke volt a falubeli környezetvédelmi csoport megalakításának is. A kör­nyezetvédelmi bizottságnak köszönhető, hogy ma Mesz- tegnyőre ki lehetne tenni a „Tiszta, rendes falu" táblát... A föállat tenyésztő piyrtveze­tőségi tagként a helyi társa­dalmi és tömegszervezetek irányításáért felelős. Egy fa­lusi közösségben pedig a mozgató rugók ezek: a ren­dezvényeket a népfront, a KISZ, a Vöröskereszt, a nő­tanács szervezi. Nem min- denlében-kanálként, hanem okos, gondolkodó szervező­ként voltak mozgatói a Téii falusi esték előadássorozat­nak, és a rajtuk is állt, hogy az iskola hagyományőrző és tánccsoportja megkapta az utazáshoz, öltözékhez. sze­repléshez szükséges pénzt. Apró példák ezek, hason- ióakat más községekből is le­hetne hosszan sorolni, bizo­nyítva. hogy a falun élő ér­telmiség mindig a közössé­gért végzett munkában ta­lál igazán egymásra. A dip­loma megszerzését követő munkakör legtöbbször együtt jár azzal, hogy emberekkel kell foglalkozni; azokkal, akik a végzett munka, a vi­selkedés, az emberi tulaj­donságok minősítenek. Az értelmiség értelmes munká­ja a községet és a közössé­get szolgálja, az egyes em­ber szellemi gyarapodása együtt jár a szükebb és na­gyobb közösség gyarapodá­sával! in. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium megítélése szerint a tartós fogyasztási cikkeket gyártó üzemek nagy része az első negyedévben a koráb­biaknál jobban igazodott a kereslethez, és így az ellátás is javult. A bojlereket a gyártó üzem ütemesebben szállította, eirkogejzevbőj az idén a tavalyi mennyiségnek másfélszeresét rendelte a ke­reskedelem, ezt az ipar visz- sza is igazolta, s az időará­nyos mennyiség az első ne­gyedévben meg is érkezett a boltokba. A Szieszta gáz-fű­tőkészülékből a FÉG ir-port- alkatrészek hiánya miatt csak márciusban kezdte meg a szállítást, de várhatóan az év folyamán behozza a le­maradást. A legtöbb gondot továbbra is a hűtőszekrény-ellátás okozza. A Lehel Hűtőgép­gyárral még nincs érvényes szerződése erre az évre a belkereskedelemnek, mert a Hűtőgépgyár is beszerzési gondokkal küzd. A hiányokat hűtőszekrény-importtal igye­keznek pótolni, ami az első negyedévben már javította a kínálatot. Színes televízióból mind az Orion, mind a Videoton most már nagyobb mennyiséget bocsátott a kereskedelem A hűvös, erősen szeles és helyenként csapadékos hét­végén is országszerte szói • goskodtak földjeiken a nagy­üzemi gazdaságok dolgozói. Szombaton már több me­gyéből jeleztek, hogy befe­jezték a tavasziak vetését. Egyebek között végeztek a tavaszi árpa és túlnyomó- részt a zab vetésével is Pest, Fejér, Somogy, Vas és Za­la megyében, sőt Borsodban, ahol az alföldi gazdaságok­hoz képest mintegy két hét­tel később kezdődhetett a tavaszi munka, eddig több mint 30 ezer hektáron vé­gezték el a tavasziak veté­sét. Szombaton pedig a bor­sótáblák utolsó hektárján is földbe került a mag. A közös gazdaságok or­szágszerte nagy ütemben munkálkodnak a cukorrépa- táblákon. Ezen a hétvégén a Kaposvári Cukorgyár kör­zetéhez tartozó Baranya. Tolna és Somogy megyei gazdaságok a tervezett 6300 hektáron befejezték a cu­korrépa vetését. A hét közepén és a hét végén helyenként lehullott csapadék felüdítette a ha­tárt, ám a talaj nedvesség- tartalma, főleg a mélyebb rétegekben még mindig nem kielégítő, nagy a csa­padékhiány. Ezért a leg­több nagyüzemi gazdaság a szokottnál is nagyobb gond­dal végzi a talaj művelést. A Somogyi Erdő- és Fa- feldolgozó Gazdaság erdé- , szetének többségében ezút­tal is munkával töltötték a hétvégi pihenőnapot, a szom­batot. A vágásterületeken csaknem kétezren dolgoz­| tetk: tooo mint 2900 kötané­ban, de ez is kevésnek bizo­nyult. Nagyobb mennyiség kibocsátását elsősorban a szí­nes képcső hiánya nehezíti, ezért a Videoton árucserével igyekszik U>bb képcsőhöz jut­ni. Megállapodást kötött a lengyel Unit."-: gyárral, amelytől a tervezettnél több képcsövet kap, ás ezért kép­cső nélVijl* színes televíziók­kal fizet, fgy a Videoton az Mén 66 23'' színe:, televíziót tud szállítani a hazai keres­kedelemnek. 5350-nel többet, mint amennyit a nemzetközi árucsere nélkül eredetileg vállalni tudott. Az első ne­gyedévben a vállalni 14 335 színes tevét szállított, a ter­vezettnél ezerrel többét. Rö­videsen forgalomba kerül­nek az újdonságnak számí­tó teletextes tévék is. Színes televízióhoz azonban tovább­ra is nehéz hozzájutni. A Belkereskedelm i M miszté­rium is segít abban, hogy a televíziógyárak árucsere út­ján több képcsőhöz juthas­sanak. A mosógépek kínálata ér­zékelhetően javult az első ne­gyedévben. A Hajdúsági Iparművek szerződéses köte­lezettségein túli mennyisége­ket is szállított, s így 37 ezer hagyományos •keverőtárcsás és több mint 25 ezer automa­ta mosógép került' a boltok­fér fát vágtak ki, s mint­egy 600—700 köbméternyit szállítottak a vasúti rako­dókra és a barcsi, a csurgói,, a böszénfai fűrésztelepi e. Egyedül a nagyatádi erdé­szetben csaknem félezer köbméter fát vágtak ki, és több mint 300 köbméter ia­Matato kezünk a csőr goóra nyomógombján, hogy egyet­len mozdulattal helyreállít­suk a kizökkent időt. Pró­bálkozásaink a szokásosnál is nagyobb álmosságunk miatt nem járnak sikerrel, igy sokat szidott vekkerünk megállíthatatlanul a végéig csörgi az ébresztőt. Most kezdünk igazán eszmélni. Csak néhány napja annak, hogy hiába a korai lefekvés nehezebben megy az elalvás, a felkelésről nem is beszélve. Még nem szoktuk meg — , mondják a mindig optimis- < Iák. Mert nem történt más mint megállapodott biorit­musunk tiltakozott az új idő­számításéi tavasz ellen. Az, hogy annyi minder, rejtett képességem mellett bioritmusom is van. csak né­hány éve tudatosult bennem. Akkor jelentek ugyanis meg a sajtóban azok a méltató és esetenként kétkedő híradá­sok, amelyek tudtul adtak a világnak: új tudomány van születőben. Bár az e téren szerzett ismeretek azóta sem szerveződtek rendszerré, mé­gis sokan tudományként ke­zelik.. Viszonylag egyszerű ba. Ugyanez a vállalat a lap­radiátorokból is fokozta a gyártást: eredeti tervét öt százalékkal túlteljesítve az első negyedévben kétszáz­ezer négyzetméter lapradiá­tort juttatott a belkereske­delem és saját üzlethálózata útján a megrendelőknek. Az idén összesen 850 ezer négy­zetmétert készítenek ebből a keresett cikkből. Az egész évre tervezett 125 ezer forróvíztárolóból eddig 34 ezret szállítottak a belföl­di megrendelőknek, és az év hátralévő részére is folyama­tos ellátást ígérnek. Tavaly kezdték el az úgynevezett nyílt redszerű, forróvizet elő­állító tízliteres készülékek gyártását, az idén öt literes melegítőkkel bővítik a vá­lasztékot. Az utóbbiak a mos­dók alá. illetve fölé szerelhe­tők. mert kis helyet igényel­nek. A bei tokban a második negydévben jelennek meg. A Pápai Blekthermax a ta­valyi sikeres bemutatkozás után mos már sorozatban gyártja a kerámiával burkolt hótároló kályhákat, amelyek­hez a különleges csempéket — több színben — a zala­egerszegi cserépkály hagyár szállítja. A kályha fűtőrend­szerét most megkétszerez­ték. így ugyanannyi energiá­val gyorsabban es nagyobb meleget ad a kályha. A Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezel az első negyed­évben valmennyi termékéből kielégítette az igényeket. Új­donságuktól, a teflon bevonatú elektromos palacsintasütő­ből például az év eleje óta mintegy kétezret, importot helyettesítő másik újdonsá­gukból. a Kontakt grillsütő­ből ezret szállítottak a keres­kedelemnek. A szövetkezet az első negyedévben nyolc­féle új, energiatakarékos la­kásvilágítási cikket hozott forgalomba. A második ne­gyedévre további újdonságo­kat ígérnek: az elektromos fűtésű, teflonbevonatú, merí­tőkosárral ellátott háztartási krumplisütőt és az elektro­mos tojásfőzőt. számtani feladatok után ugyanis jelentős következte­téseket vonhatunk le, már- már reménytelennek látszó helyzeteket, eseteket látha­tunk el így magyarázattal, ha sikerül meghatározni pon­tos helyünket bioritmusunk­ban. Talán ezért örültem én is, amikor idei zsebnaptá­ramban fölfedeztem a postai díjszabásról és halak kapási idejéről szóló tanácsok mel­lett a Kritikus napok című fejezetet, mely szerint az em­beri szervezet működésére születésétől kezdve három, különböző ritmus hat. s ezek periodikusan változnak. Megtudtam még azt is. hogy a fizikai ciklus huszonhárom naponként változik, az érzel­mi ciklus újrakezdéséhez va­lamivel több idő szükségel­tetik, huszonnyolc nap. nem is beszélve az értelmiről, amely periódusonként har­minchárom napot foglal el életünkből. Az értelmi ciklus első fe­lében a jó kedélyállapot a jellemző —olvasom lejjebb, az értelmi első részében meg­nő a logikai érzék, míg a fi­Március 26. és 31. között hazánkban tartózkodott Nyi- kolaj Bajbakov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökhelyettese, az Állami Tervbizottság elnöke. A KGST Tervezési Együttmű­ködési Bizottságának elnöke­ként részt vett a bizottság ülésén, majd tárgyalást foly­tatott Faluvégi Lajos minisz­terelnök-helyettessel. áz Or» szagos Tervhivatal elnökével. A kétoldalú megbeszélésen áttekintették az 1986—1990. évekre szóló gazdasági együttműködés legfőbb kér­déseit. Tárgyaltak a szovjet energiahordozó- és nyers­anyagszállításokról. vala­mint a magyar feldolgozóipa­ri és mezőgazdasági szállítás lehetőségéről. Megállapítot­ták, hogy az áruszállításokat az eddigi együttműködésre alapozva, a két ország lehe­tőségeit, illetve szükségleteit figyelembe véve kell tovább­fejleszteni és bővíteni. Hang­súlyozták, hogy a gazdasági együttműködés további el­mélyítését elsősorban a fel­dolgozóipari szakosítási és zikai szempontból a teherbí­rásom ugrásszerű növekedé­sével számolhatnak főnö­keim. A fenti adatokat ismerve minden okom megvan arra, hogy a négy matematikai alapművelet segítségével egy jelentős lépést tegyek önma­gam jobb megismerésére. Az eredmény döbbenetes és le­hangoló egyszerre: ha sújt­hat valakit igazán a sors, ak­kor velem most ezekben a napokban éppen azt teszi, hi­szen mindhárom cikluson igencsak a vége felé jár, s helyemben épeszű ember ut­cára sem menne, hiszen mindenki előtt világos: egy szomorú, fáradt, lassú felfo­gású ember — amilyen a szá­mok alapján most vagyok — amerre elmegy, amolyan „elefánt a porcelánboltban” módra csak bajt okoz. Szabadságot veszek ki vagy beteget jelentek, mondom otthon, ezt a pár napot — ami még hátra van a hul­lámvölgyből — csak kibírom valahogy, a szoba és konyha közti úton valószínűleg nem történik velem semmi, utána kooperációs kapcsolatok bő­vítésével kell megalapozni. Kádár János, az MSZMP, KB első titkára és Havasi Ferenc, a PB tagja, a KB titkára pénteken szívélyes, baráti légkörű megbeszélést folytatott Nyikojaj Bajba- kovval. Nyikolaj Bajbakov talál­kozott Kgpplyi László .iparj. miniszterrel, &¥ 'élÖadsísÉ tartott a Magyar Tudomá­nyos Akadémián a kőolaj?» és földgázkitermelés és feí< használás, legújabb tudomá­nyos eredményeiről. A szovjet miniszterelnök- helyettes elu*azása előtt megtekintette az Országos Teherelosztót, ahol az or­szág villamosenergia-ellá- tásáről tájékoztatták, Nyikolaj Bajbakov szom­baton elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren • je­len volt Faluvégi Lajos mi­niszterelnök-helyettes és Vlagyimir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. viszont közel egy hétig cso­dákra leszek képes, hiszen minden esélyem megvan ar­ra, hogy valami egészen ki­válót alkossak, s gondolatban már be is kaszírozom a kol­légák dicséretét. Igen. a jövő hét lesz az én hetem — gon­dolom magamban, addigra, ha hinni lehet a meteoroló­giai intézet jelentéseinek, még a tavasz is megjön, meleg lesz, napsütés, teherbírás, jó kedély, páratlan logikai ér­zék stb ... így örvendezve és remény­kedve azonban egy pillanat alatt elszáll minden jóked­vem. Szemem a naptárrá té­vedt, oda, ahol a február napjai vannak felsorolva, s ott, egészen a végén, valami furcsát látok. Hát igen, a február esetenként huszon­kilenc napos. Mivel pedig ezt nem vettem figyelembe, öt napot tévedtem a számítá­somban. Új szorzás, uj osz­tás következik; gyorsabban, mint az imént, hisz van már gyakorlatom. S új eredmény­re jutok: még egy napom van. hogy valami kiugrót csináljak. Tanácstalan va­gyok, lehangolt és rossz ke­délyű egyszerre. A kiszámí­tott adatok ellenére ... .Varga felvitt rendelkezésére, mint koráb­Hétvégi munka a földeken Kétezer köbméter fát vágtak ki anyagot szállítottak el. Bioritmusunk az időben

Next

/
Thumbnails
Contents