Somogyi Néplap, 1976. november (32. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-11 / 267. szám

KÖNYVESPOLC az ifjúság nevelése A Szegénylegények rendezője Tegnap Korreferátumokkal, hozzászólásokkal folytatta munkáját a Kaposváron, ren­dezett konferencia, amely a történelemtanítás korszerű­sítését a levéltári együttmű­ködés további kiszélesítésének a jegyében tárgyalta. A me­gyei tanács folyosóján alkalmi kiállítást rögtönzött a házigaz­da, a somogyi levéltár, bemu­tatva saját kiadványai mellett azokat is, amelyek ugyancsak hasznos segítséget nyújthatnak a pedagógusoknak. A bemu­tató is érzékeltette, hogy van miből meríteniük a történe­lemtanároknak, akik közül so­kan maguk is alkotói ezeknek a munkáknak. A tegnapi korreferátumok érthető módon, többnyire az iskolák, a tanárok szerepét emelték ki a levéltárak és az oktatási intézmények kapcso­latából. Dr. Kelemen Elemér, a megyei pedagógustovább- képzési intézet vezetője a meg- újhodó iskolát és a folyama­tosan művelődő pedagógust állította mondanivalója kö­zéppontjába. — Az iskola létéről, jövőjé­ről folyó viták arról győzhet­nek meg bennünket, hogy a szervezett nevelés intézménye csak akkor teljesítheti felada­tát a változó világban, ha nyitottabbá válik, ha a sok irányú »kihívásokra« az eddi­gieknél érzékenyebben tud reagálni — mondta. Majd hangsúlyozta: — Ebben a munkában, a korszerű művelt­Fizetésnap lehetett, mert a Latinca téri műszaki bolt hanglemezosztályán szokatla­nul sokan nyüzsögtek. A pult­nál álldogáló fiatalok ki-kitö­rő elragadtatással cseréltek véleményt a kezükbe akadó beatlemezekről, vagy — a ha- gyománytisztelő'obek — tánc­dalszerzőink búskomor reme­keiről. Egy fiú azonban — ahogy néztem, zárkózott kü­lönc — félreállt; az ő kérésé­re föltett prózai lemezt hall­gatta elmélyült figyelemmel. Salvador Allende utolsó be­széde volt ez, amelyet 1973. szeptember 11-én, az ostrom­lott Moneda-palotából intézett a chilei néphez a Corporacion rádióadó hullámhosszán. Majd az azóta szintén meggyilkolt Victor Jara dala csendült fel. A körben téblá'ooló tizenéve­sek — akik pár perccel koráb­ban csípős megjegyzéseket tet­tek az ismeretien fiúra, mert a lemezjátszót oly sokáig igénybe veszi — elcsöndesed- tek, és türelmesen hallgatták a megragadó dallamot. A fiatalember döntött, s fi­zetett. Együtt léptünk ki az üzletből. Beszédbe elegyed­tünk. Kíváncsi voltam erre a különös srácra, aki a zseb­pénzén vásárolta meg ezt az emléklemezt. — Miért nem beatlemezt? — kíváncsiskodtam. — Szeretem azt is, de pénzt nem adok érte —mondta. Az­után elmesélte, hogy pénzét inkább szépirodalmi és politi­kai könyvekre, verslemezekre költi. Pár hónapja ajándékba kapta Pablo Neruda Százsze­„Perzsavásár” Budapesten A békésszentandrási Sző­nyegszövő Háziipari Szövetke­zet hagyományos — tíz év óta rendszeres — év végi budai »perzsavásárát« szerdán nyi­tották meg a Mártírok útjai Szivárvány áruházban. A vásár idején egy és ne­gyed millió forint értékű sző­nyeget kínálnak. A szövetkezet és a Szivár­vány áruház megállapodása alapján mód van a vásár ide­jén a ki nem állított szőnye­gek megrendelésére is. A ki­állítás katalógusából — mint­egy 150 féle mintából — ki­választott szőnyeget a méret­től, a sűrűségtől, a mintától függően egy-három hónap alatt elkészíti a szövetkezet. ség megalapozásában elsőren­dű szerepe van a pedagógus­nak. Sallai Gézáné budapesti pe­dagógus módszertani elemzés­sel mutatta be az iskola és a levéltár kapcsolatát. — Az oktatásügy és a levél­tárügy közös feladata a törté­nelemtanítás korszerűsítése — mondotta. — A kapcsolat a korszerű, marxista szemlélet kialakítását hivatott szolgálni. A tanácskozás értékes kor- referátumainak egyike volt dr. Szili Ferencé, a somogyi levéltár munkatársáé, aki kö­zépiskolai tanári működése után a levéltárban is az okta­tás segítésén fáradozik. Isko­lalevéltárosi feladatköréből adódik, hogy a történelemta­nítás általános iskolai, közép­iskolai anyagát helyi, somo­gyi levéltári dokumentumok, forrásfeldolgozások segítségé­vel gazdagítja. Így indult meg a levéltár új sorozata is, amelynek Iskola és levéltár a címe. A sorozat legfrissebb darabjaként vehették kezük­be a tanácskozás részvevői L. Szabó Tünde Somogy új mű­emlékjegyzékét és Horváth Ferencnek természetvédelmi területeinket bemutató mun­káját. A korreferátumokból hosszú sorokat idézhetnénk. Fonto­sabb gondolatok ezekből: — Engem a levéltári munka megóv az elszürküléstől. — mondta egy gyakorló pedagó­relmes szonettjét, azóta ér­deklődik Chile iránt. A tizenhat éves gimnazista különös útja — a szerelmi lí­rától a politikáig — megle­pett. Azok a mondatai, ame­lyekben korosztálya egy ré­szének politikai közönyössé­gére, az iskolai oktatás adat­központúságára, sívár »észre hatni akarására« panaszko­dott, régi kétségeimet eleve­nítették föl; vajon elegendő-e a világszemlélet alakításához a szikár intellektus, az ész­szerű magyarázat? Hiszen ez a kamasz is elsősorban a mű­vészet, az érzelmek felől kö­zeledett a politikához — az emberi sorsok, és nem csupán a gazdasági törvényszerűsé­gek felől. Eszembe ötlöttek a történe­lemkönyvek minden folyama­tot jól adagolt higgadtsággal megvilágító magyarázatai, az irodalomkönyvek kész ítéletei, előregyártott közhelyei, s a Világnézetünk alapjai tan- i könyv érzéstelenül odavetett eszmefuttatásai. Könnyen fel­ismerhető hát az összefüggés. Ha a fiatalság világnézeti ki­forratlanságának, »felemássá­gának« vagy némelyek teljes közönyének okait keressük, nem feledkezhetünk meg a Ketten-hárman még se­rénykednek a földhányások körül. A roskadt halomba túrva még meg-megcsattan a lapát. Valószínűleg a munka utolsó mozzanatai ezek; a ház elkészült. Az ablakok csupaszok ugyan, csak a leg­felső emeleten sárgul a füg­göny. A gázvezeték görbe ár­ka temetetlen: a környékbeli gyerekek remekül szórakoz­nak itt, ki-beugrálva, arcu­kon az alkalom fogyatkozó örömével. Néhány munkás a szerszámnyélre támaszkodva társalog; mustrálgatják az építményt, helyeslő bólintá- suk elégedettséget sugall, ám a százszor elsütött vic­cek utáni hangoskodásnak, a szapora gépzakatolásnak nyo­ma sincs. Pedig hányszor elszidta a környék a mecha­nika harciasságát, az álmot űző kiáltozást, amikor regge­lente a végeérhetetlennek tetsző zaj tiszteletlen ébresz­tője rákezdett. Mára a ké- sőnkelök átka elszivárgóit. Gondolom, ilyenformán kell a türelmetlenséget és a gus. Kollégája a tanácskozás tartalmát bővítve hangsúlyoz­ta, hogy a levéltári dokumen­tumok érzékletes »életképek­ké« válnak a múzeumi kiállí­tásokon. Szigqfvári György, a Somogy megyei műemléki al­bizottság elnöke a megyénk­ben folyó műemlékvédelem és a történelemtanítás kapcsola­tát tárta föl. A hozzászólók mondanivalójában egyre több­ször merült föl, hogy milyen haszna lehet a kaposvári ta­nácskozásnak. Kálmán Mária budapesti tanárnő szavait idézzük: — Hitelesen mutatta be a tanácskozás a történe­lemtanítás gondjait, s azt az akarást, amellyel a pedagógu­sok ezen változtatni igyekez­nek. Farkas Gábor, Fejér me­gyei levéltárigazgató mondani­valójának nemcsak az adott súlyt, hogy lényegbe vágó megállapításokat tett az isko­la és a levéltár kapcsolatáról, hanem kifejezésre juttatta: szívesen látják a levéltárak­ban a tanulókat, a pedagógu­sokat. Varga János, a Kulturális Minisztérium levéltári igazga­tóságának a vezetője össze­foglalójában jelentősnek érté­kelte a kaposvári tanácsko­zást. Hozzátette: a vita nincs lezárva. A társadalom közös ügye az ifjúság nevelése, amelyből a levéltárak és az iskolák közösen és egyre szín­vonalasabban, tartalmasab­ban igyekeznek kivenni saját társadalomtudományok és mű­vészetek oktatásában meg­nyilvánuló »logikatúltengés- ről«, az érzelmi nevelés szem­beötlő hiányairól. Pedig a tizenéveseknél »biztosra me­hetnénk« a sajnálat, a rész­vét, a düh, a felelősség,. a tett­vágy felkeltésével, ám ehelyett többnyire csak »tendenciá­kat«, számokat, neveket bif­lázta tunk; csupán ok-okozati összefüggéseket rágunk a szá­jukba. Egyik tanár rokonom me­sélte: nemrég az általános is­kolában igazgatója megbírál­ta, amiért orosz versekkel, népdalokkal akarta megünne­peltetni tanítványaival a nagy októberi forradalom évfordu­lóját. Hosszú beszéd kellett volna, olyan tényekkel, ame­lyeket a diákok már rég is­mernek. De: három és féléves fiam szinte naponta meghall­gatja az Illimani-együttes chi­lei dalokat tartalmazó leme­zét. Táncol a »hegyes ritmu­sokra«, s közben megjegyez egyes, a szövegből vett spa­nyol mondatfoszlányokat. Egyelőre nem érti a tartalmat; »csak« énekelgeti, hogy »El pueblo unido«. Meg azt, hogy »Venceremos«. zsörtölödést széjjelugraszta- ni; így javítja ki csodálkozá­sunk a kétes beletörődést, mert a ház mértani rendje nemcsak, hogy elcsitította a méltatlankodást, de a benn­szülöttek, a régebb óta itt élők rolconszenvét is kivívta. A zárt udvaron az üveg­cserepek, a csonkra vágott csövek közt asszisztálok vég­leg szedelőzködnek. A felvo­nulási épület és az éjjeliőr­lak esténként serkedő csí­pős füstjét meg hamar feled­teti a hetek gyors folyása. S ha majd parkosítanak, egy év múlva senki sem emlékszik rá. Nemsokára kö­vetkezik a ház másik, immár fejedelmibb eseménye, ami­kor is ki-ki átlépi saját kü­szöbét. Jön egy új ember- csoport, jönnek azok, akik eddig a háttérből figyelték az eseményeket, s jönnek a végeredmény birtokosai. A betelepedés jólismert ké­pei: a kapubejáróhoz kanya­rodó autók, a biitorokat ci- pelök birkózása a teherrel, A Filmbarátok Kiskönyvtá­ra sorozatban látott napvilá­got Gyertyán Ervin Jancsó Miklóssal foglalkozó tanulmá­nya. A jeles sorozatban eddig Fábri Zoltánról, Törőcsik Ma­riról, Gian Maria Volantéről1 és Grigorij Kozincewöl jelent meg már értékelő-elemző mű. Gyertyáin Ervin könyve ese­tében a műismertetés mód­szerét alkalmazzuk. Aki egy kicsit is figyelemmel kíséri szellemi életünk — és ezen belül filmművészetünk — alakulását, jól tudja, hogy Jancsó Miklós pályája, művé­szete állandó és heves viták gyújtópontjában áll, amely szinte minden egyes filmje al­kalmából újból és újból láng­ra lobban; kezdi tanulmányát az ismert filmesztéta. Példá­val világít: Bartók vagy Ady művészete is hódolókra és el­utasítókra talált. De figyel­meztet: a vonzó párhuzamok ingoványra is csábíthatnak. Tancsó pályája nem lezárt életmű — mondja Gyertyán Ervin. Hosszú volt az út, amelyet a rendező a sematiz­mustól sem mentes kisfilmek- ből a tanulmánykötetet záró Szerelmem, Elektráig megtett. Ezt az utat járják be a könyv olvasói is. Egyes alkotásoknál hosszabban, másutt indoko­latlanul röviden időzve. De így is egyértelmű, misztifiká­ciótól mentes az esztétikai ál­lásfoglalás. I Gyertyán hanyagolja Jan­csó első nagy játékfilmjét, A harangok Rómába mentek cí­műt és a Három csillag epi­zódját is. Az igazi pályakez­dés — s evvel is egyetérthe­tünk — az Oldás és kötés cí­mű film volt, amelynek alap­anyagául Lengyel József no­vellája szolgált. Ez az 1962-ben bemutatott alkotás bár An­tonioni hatását igen jól érez­tette, konfliktusában, még in­kább megoldásával az elide­genedés feloldásának szüksé­gét hirdette, egy nemzedék megújulni vágyását érzékel­tette. Ahogy Gyertyán írja: kialakulóban volt egy új film­nyelv, de az »olvasók« még hiányoztak hozzá. Az így jöttem — egyik szovjet kritikusa szerint —a magyar felszabadulás mind­máig leghitelesebb és legszín­vonalasabb filmábrázolása, a magyar—szovjet barátság ki­alakulásának hiteles, lírai kordekumentuma. Hat év múlva, a felújításkor hozott valódi nagy sikert alkotójá­nak, s ez Kossuth-díjban is kifejeződött. Az 1965-ös Sze­génylegények pedig már a bemutatáskor osztatlan kriti­kai sikert aratott. Bár Can- nesban nem kapott díjat, olyan nemzetközi diadalmene­ten vett részt, amely szinte példátlan a magyar filmmű­vészet történetében. Az ezt követő Csillagosok, katonák­kal és a Csend és kiáltással együtt többen trilógiának te­kintették. Gyertyán korszakolja is az emlékezetből, a másutt látott fészekrakásból pontosan fel- idézhetők. S akik szemtanú­ként részesei voltunk az építkezésnek, bizonnyal ha­marosan ezt is végigkövet­hetjük. Hallgatom a beszélgető, tréfálkozó munkásokat. Rös- tellem bevallani; jelenlétük hétköznapisága nekem ünne­pet juttat az eszembe. Egy körükbe settenkedő kisfiút lapátolásra biztatnak. Aztán öt férfi föláll, kezük járása nyomán sekélyesedik az árok. Most enyhébb a munka heve. mint ásáskor; tán így méltányolják a maguk fárad­ságát. Az első emeleten ablak nyílik, a párkányra könyöklő fiatalasszony kutató tekintete kissé zavart. Pár pillanatok múltán szobája felé fordul, majd ö maga is eltűnik a szemem elől, de a szélesre tárt ablakot nem csukja be, engedi, hogy osztozzak a látványban. Kelemen Lajos részüket. Horányi Barna Miért nem beatlemezt? Lengyel András A ház elkészült eddigi jancsói életművet. Az Oldás és kötést az így jöt­témmel együtt a nyelvterem­tés, az útkeresés filmjének fogja föl. Ez — ahogy jelzi — nem esztétikai ítélet, hi­szen az Így jöttémnek a leg­jobb alkotások között a he­lye. Második csokorba a Sze­génylegények, a Csillagosok, katonák, illetve a Csend és kiáltás kerül, a jancsói mo­dell kifejlett formájaként. A Fényes szelek, a Sirokkó, A pacifista (olasz) e modell kü­lönböző sikerű megújítási kí­sérletei. Üjabb filmjeiben az Égi bárányban, a Még-kér o népben, a Technitca és rítus­ban (olasz) és a Szerelmem, Elektrában a strukturális szimbolikát felváltja egy.meg- határozhatatlanabb, ötletsze­rűbb szimbolizmus. Ennek esetlegességére példa, hogy az Égi bárány forgatásáról késő Dániel Olbrychsky a helyette forgató Kozák Andrástól »át­emeli« a szimbolikus szere­lhet, amikor »berobban« a for­gatásra. Ám a filmkészítés « háttéranyagával nem rendel­kező néző nem tud mihez kez­deni ezzel a kettőzéssel. Az erőszakos hatalom ter­mészetrajzát rajzolja újra és újra filmjeivel. A marxista, a történelmet osztályharcok so­rozatának, az elnyomók és el­nyomottak küzdelmének fel­fogó világnézet' történelem- szemlélete fonódik egybe az egzisztencialista határhelyze­tek strukturalista-modellező ábrázolásával és elemzésével — összegez a tanulmány. S le­szögezi, hogy Jancsó és Égi báránnyal lezáruló korszaká­ban új, eredeti filmnyelvet teremtett. Későbbi filmjeiben a koreografált rituálék kap­nak hangsúlyt. Jancsó felfo­gásában azonban problemati- i kusok ezek az elemek, mert a szimbólumok és a14, szürrealis­ta víziók lépcsőjén fokozato­san távolodik a modell rea­lizmusától a megfejthetetlen filmszertartás felé. L. L. Művek és nézők A közművelődés új módszerei Központi alapból támogatják a kísérleteket Milliókat fordítanak a köz- művelődés fejlesztésére, az új módszerek alkalmazására a tanácsok, a tömegszervezetek. Tevékenységüket számottevő összeggel támogatja az Orszá­gos Közművelődési Tanács el­nöksége: nemrég tartott ülé­sén például a céltámogatásra szánt újabb, mintegy 18 mil­lió forint elosztásakor előny­ben részesítette az »újítókat«. Kétszázezer forintot juttatnak például a pécsieknek, akik Istenkúton az óvoda, az álta­lános iskola, a napközi otthon, a művelődési ház és a köz- művelődési könyvtár összevo­násával . létrehozták a város első komplex művelődési köz­pontját. Ennek tevékenysége modell lehet a vidéki komplex intézmények számára: az is­kola — művelődési otthon — könyvtár együttes főleg a pe­remkerületek, a kis települé­sek lakosságát szolgálhatja I eredményesen. Somogyi Néplap

Next

/
Thumbnails
Contents