Somogyi Néplap, 1971. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

fllAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK* XXVII. évfolyam 258. szám. 1971. november 2., kedd Ara: 80 fillér Podgornij fogadta a magyar parlamenti küldöttséget Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa el­nökségének elnöke hétfőn este fogadta a Moszkvában tartóz­kodó magyar parlamenti kül­döttséget. Meleg szavakkal üd­vözölte a magyar delegáció vezetőjét és tagjait. Emlékez­tetett a magyar és szovjet ve­zetők legutóbbi személyes ta­lálkozóira, amelyeken ismét és ismét bebizonyosodott, hogy a Szovjetunió és a Magyar Nép- köztársaság viszonyában nin­csenek vitás kérdések, teljes a nézetek azonossága minden alapvető kérdésben. (MTI) Somogy területi fejlesztési tervét tárgyalta meg az SZMI Mozgósít és ellenőriz a szakszervezet Szoros barátság, nézetazonosság nsegye IV. ötéves területi fejlesztési iervét tár­gyalta meg tegnapi ülésén a Szakszervezeték Megyei Taná­csa. Minden meghívott és ta- siácstag előtt ott feküdt az írásos anyag, amelyet előzőleg már gondosan tanulmányoz­tak, s jó alapot teremtett az eszmecseréhez és a vitához a napirend előadóinak szóbeli kiegészítője. Sugár Imre, a megyei tanács elnökhelyettese leszögezte, hogy a terv gaz­dasági alapját a gyárak és a mezőgazdasági üzemek közép­távú tervei adják, ha tehát ezeket túlteljesítik, ezzel a megye területfejlesztési tervé­nek megvalósítását segítik. Ehhez kapcsolódott, amit dr. Szerényt János, az SZMT tit­kára elmondott a szakszerve­zetek feladatairól. Többek kö­zött megállapította, hogy a terv előirányzatai összességük­ben megfelelnek az elfogadott megyei fejlesztési irányelvek­nek, éppen ezért valamennyi szakszervezeti szervnek fokoz­nia kell a tevékenységét a megvalósítás érdekében. Ere­jüket elsősorban a terv telje­sítésére, a hatékonyság to­vábbi növelésére és a gazda- sági egyensúly javítására össz­pontosítsák. Feladatuk, hogy a szocialista munkaversenyt fo­lyamatossá tegyék, tovább emeljék színvonalát, s a ver­senyben és a brigádmozgalom­ban a hatékonyság követel­ményeit helyezzék előtérbe. A szakszervezeteknek szorgal­ma znfuíj kell, hogy a terme­lés növekedése elsősorban a termelékenység emelkedésével valósuljon meg. Nagyon fon­tos, hogy a SZOT felhívása alapján támogassák azoknak a kormányintézkedéseknek a végrehajtását, amelyek a be­ruházások korlátozását, a fe­gyelem és a felelősség érvé­nyesítését, a megkezdett be­ruházások mielőbbi befejezését szolgálják. A több mint kétórás vitában tizenegyen szólaltak fel, s na­gyon sok észrevételt tettek. Csak a legfontosabb vélemé­nyeket és javaslatokat emelem ki közülük. Sasvári Károly, a villamossági gyár munkása ér­dekesen fogalmazta meg a munkások véleményét az át­lagkeresetek emeléséről. Sze­rintük pontosan határozzák meg a vezetők, hogyan érhetik el a jövedelmek növekedésé­hez kívánt hatékonyságot. Olyan üzemben például, mint a villamossági gyár, ahol a dolgozók hetven százaléka be­tanított vagy segédmunkás, csak a nagyobb szakmai tu­dást igénylő munkák biztosí­tásával lehet a helyzeten vál­toztatni. A munkások, a szak- szervezeti tisztségviselők sokat tehetnek az ötéves terv meg­valósulásáért, ehhez azonban arra is szükség van, hogy a vezetők jobban meghallgassák a munkások véleményét az egész közösséget érintő dönté­sek előtt. Sári Nándor, a ME- DOSZ megyei titkára a mező­gazdasági üzemek tapasztala­tai alapján kifogásolta, hogy a középtávú tervek készítése­kor nem kérdezték meg a dol­gozók véleményét Nagyon fontos, hogy az* éves tervek összeállításakor tájékoztassák őket s vegyék figyelembe ja­vaslataikat. Dr. Fonai János, az építők szakszervezetének megyei titkára szerint anya­gi-műszaki segítség is szüksé­ges ahhoz, hogy a tervezett la­kásépítés megvalósuljon. A szakszervezet nevében helyte­lenítette, hogy az építőipari vállalatok a lakások felének átadását általában az év utol­só negyedére tervezik, s a la­kók csak a következő évben költözhetnek be. Mozgalmi módszerekkel próbálják elérni, hogy a jövő évi tervben vál­toztassanak ezen a gyakorla­ton. A munkások, a szocialista brigádok sokat tehetnek azért, hogy jó minőségű és hibátlan munkát végezzenek, garancia- levelet adjanak, s a rossz munkát ingyen helyrehozzák. A szakszervezet mindent meg­tesz e szellem terjesztéséért és meghonosításáért Keresztúri János, a Víz- és Csatornamű Vállalat osztályvezetője azt kérte, hogy a szakmák megye­bizottságai kísérjék figyelem­mel a beruházásokat, nehogy éppen a munka- és egészség­védelmi létesítményeket hagy­ják kj belőlük. Ugyanerről be­szélt Tóth Lászlódé, a Nö­vényvédelmi Állomás szak­mérnöke is, a MEDOSZ ta­pasztalatai alapján. Szerinte az alapszervezeteknek őrköd­niük kell azon, hogy takaré­kos, mégis korszerű, és az igé­nyeknek megfelelő legyen minden mezőgazdasági beru­házás, s ne maradjon el a munkavédelmi és szociális rész sem. A kereskedelem és a szol­gáltatás is reflektorfénybe ke­rült a felszólalásokban. Papp Sándomé, a KPVDSZ megyei titkára a területfejlesztés és a kereskedelem szoros kapcsola­tát elemezve rámutatott: az új városrészekben mint például a kaposvári Kalinyin- lakótelepen — nem maradhat el évekig a bolt- és vendéglá­tó hálózat. Rámutatott, hogy a balatoni idegenforgalom növe­kedésével nem tart lépést a kereskedelmi és vendéglátó hálózat fejlesztése, korszerűsí­tése, Kosztolánczi János, a HVDSZ megyebizottságának munkatársa azt javasolta: az SZMT kísérje figyelemmel a szolgáltatás fejlesztésére ter­vezett 48 millió forint fel- használását a nők második műszakjának megkönnyítése végett Őszinte vélemény hangzott el a kollégiumi és óvodai he­lyekkel kapcsolatban is. Ga- vora Zoltánnénak, a pedagó­gus szakszervezet megyei tit­kárának véleménye szerint el­sősorban a fizikai dolgozók gyermekeinek tanulását segíti a kollégium, éppen ezért nem megnyugtató, hogy a tanácsok a hatszáz kollégiumi hely he­ötezer tonna réz Chiléből Hazaérkezett az a magyar gazdasági delegáció, amely Chilében réz és cellulóz im­portjáról tárgyalt Rövidebb Móra megállapodás született a thüei réz importjáról. Az ál­lami rézbányák vezetőivel egyetértettek abban, hogy 1975-ig évente 5000 tonna re­zet vásárol Magyarország Chi­lében. CMTUi lyett százötvenet terveztek, s az sem, hogy a most rendel­kezésre álló pénz nem elegen­dő a tervezett kollégiumi he­lyek megépítésére. A taná­csoknak, a szakszervezetek­nek és a vállalatoknak nem szabad ebbe belenyugodniuk. Horváth Sándorné, az SZMT nőbizottságának vezetője sze­rint az óvodaépítést a szak- szervezetnek és a KISZ-nek is szorgalmaznia kell, s nem lehet belenyugodni, hogy a vállalatok és intézmények ne tartsák meg ígéretüket, és ki­sebb mértékben járuljanak hozzá az óvodák építéséhez. Sok igényt megfogalmaztak a hozzászólók. Ezért emelte ki a válaszában Sugár Imre, hogy néhány létesítmény — óvoda, iskola stb. — gyorsabb meg­építésére van lehetőség, ez nem borítja fel az egyensúlyt, érdemes hát keresni a megol­dást. Klenovics Imre, az SZMT vezető titkára megállapította, hogy a tervben rögzítettek, az ülésen elhangzott javaslatok öt évre meghatározzák a szak- szervezet munkáját Az SZMT úgy döntött, hogy minden évben megtárgyalja a gazdálkodás tapasztalatait, az ötéves tervvel kapcsolatos szakszervezeti feladatokat Ugyanígy a megyebizottságok, az üzemi szakszervezeti bizott­ságok is napirendre tűzik a szakma, illetve az üzem hely­zetét, s értékelik, hogvan hai- toíták végre az SZMT hatá­rozatát L. G. Brezsnyev hazautazott Megértek a feltételek a honferencia összehíváséra Hétfőn délután visszaérkezett Moszkvába — a francia kormány meghívására Franciaországban tett hivatalos látó-' gatás és azt követően az NSZEP KB meghívására az NDK- ban tett baráti látogatás után — Lconyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa elnökségének tagja. »Udvariassági gesztus«, így írnak a vasárnapi nyugat-ber­lini lapok Leonyid Brezsnyev NDK-beli útjáról. Nyilvánvaló, hogy a valóságban ennél lé­nyegesein fontosabb látogatás­ról van szó. Brezsnyev mostani berlini útja is aláhúzza, hogy a Szovjetunió egyre erőtelje­sebb békeoffenzívája során alapvető feladatának, az of- fenzíva kiinduló pontjának tartja a szocialista állaihkö- zösség egységének erősítését. A látogatás lényegét ille­Kubába látogat dr. Ajtai Miklós A kubai forradalmi kormány meghívására november első felében dr. Ajtai Miklós, a Magyar Népköztársaság mi­niszterelnök-helyettese hiva­talos baráti látogatsára Kubá­ba utazik. Látogatása Idején kerül sor a. kubai—magyar gazdasági, tudományos, műszaki együtt­működési bizottság ülésére is, amelynek elnöke magyar rész­ről dr. Ajtai Miklós, kubai részről Carlos R. Rodriguez miniszter, a Kubai Kommu­nista Párt titkárságának tagja lesz. (MTI) Meggondolatlan téliesítés helyett gazdaságossági számítás . Téli felkészülés az építőiparban Közeledik a tél; az építőipar is megkezdte a melegítőberen­dezések, hőlégfúvók, gőzfej­lesztő kazánok kiszállítását a téli építkezésre kijelölt mun­kahelyekre. Az előkészületek azonban már jóval korábban megkezdődtek. A vállalatok még szeptemberben plkészítet­ték a téli munkák intézkedési tervét, sőt az előrelátóak már az építési megbízás szerződé­sének megkötésekor a téli munka lehetőségeinek figye­lembevételével ütemezték a határidőket Az előkészületek módszere lényegesen változott: most nemcsak műszaki intéz­kedési tervet készítettek, ha­nem körültekintő közgazdasági elemzést is, mert a téli mun­ka meggondolatlanul fetványos műszaki megoldásai gazdasá­gilag tönkretehetik a vállala­tot Ezért fontos, hogy decem­ber végére a lehető legkisebb­re csökkentsék az építkezések befejezetlen állományát és az anyagkészleteket Így az erő­ket koncentráltan használhat­ják fel elsősorban a népgazda­ságnak fontos egyedi beruhá­zásokon, a lakásépítkezéseken és más nagy objektumokon. A gazdaságos és hatékony munka feltételeinek megte­remtésében fontos törekvés, hogy ezekben a hetekben tető alá kerüljenek a téli munkára kiszemelt épületek, felszerel­jék, beüvegezzék az ablakokat és ne átmeneti — ideiglenes jellegű —, hanem végleges be­rendezésekkel oldják meg az tél az első, amikor elmondha­tó: mindez nemcsak törekvés, hanem a gyakorlatban is meg­valósul. A téli előkészületi tervek szerint azonban csak akkor mennek a fűthető épületekbe, amikor már a szabadban, mí­nusz 5 fok alatti hidegben nem dolgozhatnak. Ezért kije­lölték azokat a munkahelye­ket, amelyeken folyamatos le­het a munka a nagy hidegek beálltáig, s egyúttal meghatá­rozták a »melegáttelepülés« rendjét. Ezen a télen csaknem 70 egyedi nagyberuházáson dolgoznak. A lakásépítkezéseken külö­nösen nagy súllyal esik latba a házgyárral rendelkező ÉVM- vállalatok téli munkája, mert a gyárjellegű panelüzem télen is ontja a termékeket. így gon­doskodni kell arról, hogy jj. panelek összeszerelése lépést tartson az üzemi termeléssel. A lakásépítő ÉVM-vállala- toknál jelenleg 36 846 lakás épül 3 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt — tehát tekin­télyes mennyiség kerül tető alá a hidegek beköszöntéséig, s jobb feltételeket teremthet­nék a jövő évi ütemesebb munkához. 1972-re a vállala­tok több mint 35 ezer új la­kás felépítését tervezték. Ezért fontos feladat most, hogy a gondos téli munka alapján a sok évi gyakorlattól eltérően már az első negyedévben nagy számban adjanak át új laká­tően ismeretes, hogy a Szov­jetuniónak az európai bizton­ság szilárdítására irányuló po­litikája, a szocialista orszá­gokkal és nem utolsósorban a Német Demokratikus Köztár­sasággal való egyetértésben, már jelentős eredményeket tud felmutatni. Az NDK-beli láto­gatás csak még jobban ki­domborítja a Szovjetunió és az NDK eddig is nyilvánvaló né- . (Folytatás a 3. oldalon) Ötezernél több halott és egymillió hajléktalan • Szökőár pusztít Indiában Hatalmas erejű szélvihar és szökőár puszíttott a hét végén a Nyugat-teengáliával határos Orissa államban, Calcuttától 150 mérföldnyire. A mintegy öt méter magas szökőár a Ben- gáli-öböl partján levő falva­kon söpört végig, épületeket döntött romba, és elárasztotta a rizsföldéket A természeti katasztrófának ötezernél több ember esett ál­dozatul és egymillióan váltak hajléktalanná. A mentési munkálatokra ki­vezényelték a tartomány kato­nai rendőrségét (MTI) A Westminstert titkosrendőrök vették körö! Bombák, bombák... Ulsterben az IRA, Londonban a „Dühös Brigád\ épületek fűtését A mostani i sokat (MTI) Bernadette Dewlin a tüntetők gyűlésén. Mintegy tízezres tiltakozó tömeg vonult Londonban a miniszterelnöki rezidencia elé, és követelte az angol hadse­reg visszavonását az északír tartományból. Vasárnap, kevéssé! éjfél után, iszonyú erejű robbanás történt London szívében, a parlamenttől alig fél mérföld- nyire egy laktanyaépületben. (Folytatás a 2. oldalon) A Béke-világtanács leszerelési bizottságának ülése Usenet as ENSZ-kösgyűléshes Moszkvában közleményt ad­ták ki a Béke-világtanács le­szerelési bizottságának kibőví­tett üléséről. A közlemény rá­mutat: Ej év október 30—31- én Moszkvában megtartották több tudós és közéleti szemé­lyiség nemzetközi találkozóját — a Béke-világtanács leszere­lési bizottságának kibővített ülését —, amelyen megvitatták korunk egyik legégetőbb prob­lémáját, az általános és teljes leszerelés kérdését. Az európai politikai hely­zetben mutatkozó pozitív vál­tozások megteremtik Európá­ban az előfeltételeket mind a külföldi, mind a nemzeti fegy­veres erők és fegyverzet csök­kentésével összefüggő elodáz­hatatlan problémák mielőbbi megoldásához. Hangsúlyozták a részvevők, hogy a legköze­lebbi jövőben, lehetőleg az össz-európai értekezlet össze­hívása előtt meg kell kezdeni a tárgyalásokat e fontos kér­désekben. A találkozó részvevői üze­nettel fordulták az ENSZ-köz- gyűlés 26. ülésszakához, és ki­fejezték, hogy minden esz­közzel támogatják azt a tevé­kenységet, amely az általános leszerelési világkonferenci mielőbbi összehívását és a ezzel kapcsolatos más intézke­dések megvalósítását szolgálja

Next

/
Thumbnails
Contents