Somogyi Néplap, 1971. szeptember (27. évfolyam, 204-229. szám)

1971-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! '/• \ ft 01\ *7 ,-r* <- ______ & Á ra? 89 fillér j Kádár. János és Fock fenő társaságából* t Somogyi Néplap AZ MSZ HT XXVII. évfolyam 204. szám. 1971. szeptember I., szerda Pontosak voltak az építők Kollégiumavató Barcson Szeptemberi hangulatban — Negyven középiskolás otthona Esőt hozó szél sepert végig tegnap a Dráva mentén is, ■ augusztus utolsó napján igazi szeptember eleji volt 'már a hangulat a barcsi kollégium­avatáson. «•Rekordidő« alatt — május közepétől augusztusig — el­készült a gimnáziumban a víz­ügyi szakközépiskola megin­dulásához szükséges belső át­alakítás, valamint az új léte­sítmény, a szakközépiskola negyven fős kollégiuma. Bérezi István igazgató mon­dott köszönetét az építőknek a kitűnően szervezett, gyors munkáért, a beruházóknak a szép, új létesítményért. Kö­szöntötte az ünnepélyes kol­légiumavató vendégeit, Bíró Gyulát, a megyei pártbizott­ság titkárát, dr. Várkonyi Im­rét, a megyei tanács elnök­helyettesét, dr. Kiss Györgyöt, a Dél-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság igazgató • főmérnökét, dr. Kertay Edét, az Országos Vízügyi Hivatal képviselőjét, dr. Szendrei Józsefet, a Műve­lődésügyi Minisztérium osz­tályvezetőjét, a megyei, járá­si, községi párt- és tanácsi ve­zetőket. Az igazgató beszélt a most induló vízügy, vízépítési és gazdálkodási szakközépis­kola jelentőségéről,' szer epéről az oktatásban. Olyannyira közügy lett ez a* kollégium- építés, hogy a nagyközség va­lamennyi vállalata szinte ki­vétel nélkül saját gondjának, feladatának érezte a segítség- nyújtást. Dr. Kiss György a beruhá­zók nevében köszöntötte az ünneplőket, mpjd beszélt az igazgatóság feladatköréről, felépítéséről, a szakképzés és a továbbképzés fontosságáról. Szükség van az ilyen tanuló, önmagukat képző emberekre, és szükség lesz ezekre az itt érettségiző fiatalokra is a Ba­laton—Dráva—Duna három­szögében. Két úton kívánjuk biztosí­tani a szakmai szeretetet — mondta —: egyrészt a vízügyi ismeretek átadásával, más­részt a terület megszeretteté­sével. Ez az iskola érettségit és szakmát ad, együttesen te­hát biztonságot, kellő alapot az önálló élethez, kellő alapot a továbbtanuláshoz főiskolán és egyetemen. Mert a felső fokon képzett szakembereket nyitott kapuk várják e szak­területen is. A lehetőség mind a harminchat itt kezdő víz­ügyi szakközépiskolás számá­ra adott. Elmondta, hogy a köszönet gyermeküket kísérték új ott­megérdemelt a pontos kivite­lezésért, mert a munka dan­dárját végző 'vízügyi építőbri­gád igyekezetéhez alkalmaz­kodtak az alvállalkozók is, többek között a barcsi TÓ­VAL, a Barcsi Építőipari Ktsz, a fűrészüzem. A meg­nyitó beszéd után átvágta a bejáratot elzáró szalagot, s ezzel megnyitotta a Barcsi Vízügyi Szakközépiskola kol­légiumai. A kis séta a kollégiumban meggyőző volt: a szobákban új rekamiék", ízléses éjjeli- szekrények, fotelek, asztalkák. Néhány szobában pedig ötle­tes és tetszetős megoldással, — a vízügyi igazgatóság szent- borbási üzemegységében e célra fonott — heverőket lát­hattunk. Kétszoba-összkom- fortos lakás várja majd az új nevelőt. Az ifjú tulajdonosok zöme délután érkezett, de már lát­hattuk az első szülőket is: hónukba, s mint mondták, fáj egy kicsit elszakadni, de örömmel hagyják ilyen' he­lyen a nagyfiút. A kollégium zsibongójában Horváth Lajos, a megyei ta­nács művelődésügyi osztály- vezetője átvette a létesítményt, sok sikert s örömet kívánva diáknak, tanárnak egyaránt, majd dr. Kiss György megju­talmazta az épitőmunkában kiválókat. Cser József műve­zető megkapta a Kiváló dol­gozó kitüntetést. Hegedűs György, a nagyatádi vízügyi részlég vezetője a területi patrónus szerepét vállalva már arról is szólt, hogy milyen munkalehetőségei lesznek majd az itt végzőknek. Dr. Gosztonyi János műve­lődési miniszterhelyettes az ünnepség délutáni vendége szintén megtekintette a bar­csi gimnáziumot és szakkö­zépiskolát, valamint az új diákotthont. Tröszt Tibor SALT Helsinkiben A 16. plenáris tanácskozás Kedden az 'amerikai nagy- követség épületében találko­zott egymással Helsinkiben a stratégiai fegyverrendszerék korlátozásáról folyó tárgya­Környezetyédelmi világkonferencia lesz Stockholmban A FAO főigazgatójának sajtótájékoztatója C. W. Broicher, a FAO ál- zott az a környezetvédelmi vi­talános ügyek és tájékoztatá­si osztályának igazgatója, aki a vadászati világkiállítás al­kalmából tartózkodott hazánk­ban. kedden sajtótájékoztatót tartott. Ismertette a FAO-nak a vadászati' világkiállítás cél­jához — a természetvédelem­hez — kapcsolódó tevékeny­ségét, s hangoztatta, hogy a fejlődő államoknak óriási le­hetőségeket ad az ésszerű vadgazdálkodás. Szakértőik bevonásával a latin-amerikai országokban és Afrikában »vadleltárt« készí­tettek. Feltérképezték az ál­latok megjelenési helyét. Ezt a célt Is szolgálja többek kö­lágkoníerencia, amelyet az ENSZ jövő júliusban Stock­holmban rendezi 120 or­szág szakemibereinek részvéte­lével. A- főigazgató a továbbiakban beszélt azokról az aktuális kérdésekről, amelyekkel a FAO foglalkozik. Égető gond például a világ húsigényének kielégítése. A világélelmezés javítása érdekében — mint mondotta — az eddigieknél nagyobb gondot fordítanak az új, nagyhozamú szaporító­anyagok előállítására, vala­mint a hozamokat növelő mű­trágyák és a növényvédósze- rek alkalmazására. (MTI) lásokon részt vevő szov jet és amerikai küldöttség. A jelen­legi SALT-forduló keddi — sorrendben a tizenhatodik — plenáris ülése két órán át tartott. A következő ülésre a meg­beszélés menetrendje szerint pénteken, a szovjet nagykö­vetségen kerül sor. (MTI) Antifasiszta nagygyűlés A' nemzetközi antifasisz­ta nap alkalmából nagygyű­lést rendezett a Magyar Par­tizán Szövetség, a Nácizmus Üldözöttéinek Bizottsága, az Országos Béketanács és a Magyar Jogászszövetség. Sós György, a Magyar Par­tizán Szövetség alelMöke nyi­totta meg az ünnepséget, majd Harmati Sándor, a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság elnöke mondott beszédet. — A világban ma kialakult helyzet, a fasizmus veszélyes föléledése és szemérmetlen je­lentkezése indokolja — mond­ta többek közt —, hogy ébren tartsuk a harcos antifasiszta szellemet. Jumzsagijn Cedenbal látogatása a vadászati világkiállításon Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköztársa­ság Minisztertanácsának elnö­ke, Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának és Fock Jenő­nek, a Minisztertanács elnök­nek társaságában kedden fel­kereste a vadászati világkiállí­tást. A vendégeket a világkiál­lítás főbejáratánál Fehér La­jos, az MSZMP PB tagja, a kormány elnökhelyettese és dr, Dimény Imre mezőgazda­sági és élelmezésügyi minisz­ter ' fogadta. A vendégek a kiállítás köz­pontjában tájékozódtak a nagyszabású vadászati-termé­szetvédelmi bemutató szakmai részleteiről, adatairól, majd körsétára indultak. A körséta után Kádár János és Fock Jenő megtekintette a kiállítás lovaspályájának keddi versenyeit és bemutatóit. (MTI) Tíiár Mátyás miniszterelnök-helyettes Latin-Amerikába utazik Tímár Mátyás, a Miniszter- tanács elnökhelyettese a hiva­talos meghívásoknak eleget téve a közeljövőben Argentí­nába, Chilébe, Peruba és Ecuadorba látogat. Utazásának célja a Magyar Népköztársa­ság és a meglátogatandó or­szágok közötti kapcsolatok erősítése, gazdasági együttmű­ködésünk bővítése. A minisz­terelnök-helyettest elkísérik a Külügyminisztérium, a Külke­reskedelmi Minisztérium és a Nemzetközi Gazdasági Kapcso­latok titkárságának magas rangú képviselői. (Folytatás a 2. oldalon.) Tízmillióéin az urnák előtt Népszavazás az államszövetségről A parlamentbe minden állam 20 képviselőt delegál Egyiptom, Líbia és Szíria több mint tízmillió választó- polgára járul az urnák elé ma, szerdán, hogy döntsön a három arab országot egyesítő államszövetség megalakítá­sáról. A referendum mindhárom országban reggel 8 órától délután 5 óráig tart. A népszavazás eredményét! Egyiptomban az Arab Szo- Szadat egyiptomi, Kadhafi lí- cialista Unió szervezésében biai és Asszad szíriai elnök I országszerte tömeggyűléseket csütörtökön délben egyidejű­leg hirdeti ki. Ezt. követően Egyiptom az Egyiptomi Arab Köztársaság nevet veszi fel. Az Egyiptomi Arab Köztársa­ság állandó alkotmányát szep­tember 11-én bocsátják nép­szavazásra. tartottak azzal a céllal, hogy ismertessék az államszövetség alapelvéit és alkotmány­tervezetét. A DPA hírügynökség tudó­sítója írja Kairóból a kikiál­tás előtt álló hármas konfö­deráció alkotmányáról: Ausztria a választási hadjárat előtt „Rajtra készen”a pártok Az osztrák fővárosban és szerte Ausztriában rajtra kész 3 választási hadjárat propa­gandagépezete. Az Osztrák Néppárt ugyan több helyütt megjelentette egész falat be­töltő . hatalmas falragaszait »Kreisky becsapata a választó­kat« felirattal, bár hivatalosan csak ezen a héten lehet tö­megével ragasztani az október tizediki választásra a plakáto­kat. Az Osztrák Szocialista Párt Alsó-Ausztriában szombaton és vasárnap hétezer küldött vezetésével 23 kerületi párt­konferenciát tartott, s ezeken képviselőjelölteket fogadtak el. Kreisky kancellárt Sankt Pöl- tenben jelölték listavezetőnek. Az alsó-ausztriai tartományi listán a szocialista párt ré­széről Kreisky mögött a má- soik helyen Röscht, a jelenlegi belügyminisztert vették fel a listára. (Rösch egyébként el­ső alkalommal kerül »listá­ra«.) Az ellenzéki néppártnak Al- só-Ausztriában a listavezető Prader és Mock, mindketten az AAB (munkások és alkal­mazottak szövetsége) funkcio­náriusai. »Az Arab Köztársaságok Szövetsége legmagasabb szín­tű testületének, az elnöki ta­nácsnak minden egyes tagja vétójoggal1 rendelkezik háború és béke kérdésében. Az elnöki tanács tagjai az államfők, akiknek — ha határoznak — egyhangúlag kell dönteniük a háború és béke alternatívájá­ról.« Az alkotmány érteimében e pillanatban az unió katonai szerepe még a parancsnoki szervezet újjáalakítására, a tagállamok védelmére, egy ki­képzési főparancsnokság fel­állítására korlátozódik. A ha­diipart koordinálni kell. A tagállamok kötelesek kül­politikájukat »egységesíteni« — szögezi le az alkotmány, amely csak »a közös külpoli­tika alapjának kimunkálását« írja elő. »-Az elnöki tanács minisz­tertanácsot nevez ki, amely viszont végrehajtja az elnöki tanács határozatait. Létrejön emellett az Arab Köztársasá­gok Szövetségének parlament­je, ahová minden tagállam 20 képviselőt delegál«. (MTI) A magyar Élegáciövezeto felszólalása az UNCIÁD tanácsának ülésszakán Az ENSZ Kereskedelemfej­lesztési Konferenciája (UNC­TAD) tanácsának Genfben fo­lyó ülésszakán felszólalt Nyer­ges János, a magyar delegá­ció vezetője. Elmondotta, hogy magyar részről teljesítették az UNCTAD határozatait, így csupán 1970-ben 51 százalék­kal nőtt a fejlődő országokból származó import. A kereske­delem további bővítése érde­kében a magyar kormány jó­váhagyta a fejlődő országok részéről nyújtandó vámprefe­renciákat (vámkedvezménye­ket), melyek 1972’ januárjá­ban lépnék majd hatályba. Ki­emelte, hogy a fejlődő orszá­goknak is mindent meg kell tenniük a forgalom fejlesztése érdekében és ugyanazokat a feltételeket kell biztosítaniuk a magyar export számára, mint minden más országnak. A magyar kormány elvárja azt is, hogy egyes fejlődő or­szágokban a Magyarországgal szemben alkalmazott megkü­lönböztetéseket felszámolják. A magyar delegáció vezetője felszólalásában foglalkozott a pénzügyi válsággal is. Izrael igyekezete Jeruzsálem ügyében Egybehangzó nyugati hír- ügynökségi jelentésék szerint az izraeli diplomácia nagy erőfeszítéseket tesz annak ér­dekében, hogy Jeruzsálem ügye ne kerüljön napirendre a Biztonsági Tanácsban. I Jordánia ugyanis többször panaszt tett már a világszer­vezetnél aniiatt, hogy Izrael véglegesnek tekinti- az arab Jeruzsálem megszállását. Abba Eban izraeli külügy­miniszter kormánya hétvégi ülésén azzal fenyegetőzött: ha Hüsszein a Biztonsági Tanács elé viszi a jeruzsálemi kérdést. Izrael bizonyítékokat tár a vi­lágszervezet elé arról, »hogyan gyalázták meg a szent helyeket a jordániai uralom éveiben«. Eban magához -kérette a Tel Aviv-i amerikai ügyvivőt is. és noha tanácskozásukról kommünikét nem adtak ki, is­meretessé .vált: a külügymi­niszter »értelmetlennek és ve­szedelmesnek« minősítette a jeruzsálemi kérdés napirendre tűzését. (Hírmagyarázatunk a 2. ol­dalon.) I Hz európai biztonsági értekezlet a fő téma a párizsi koeferencián Az Interparlamentáris Unió csütörtökön Párizsban meg­nyíló 59. évi konferenciájának napirendjéről nyilatkozott André Chandernagor francia szocialista párti képviselő, az unió tanácsának elnöke. El­mondotta, hogy az egy hétig tartó ülés fő témája a szocia­lista országok által javasolt, európai biztonsági, értekezlet lesz. Napirendre .kerülnek majd tagfelvételi kérdések is. Az NDK és a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság ugyanis már évek óta kérel­mezi felvételét a jelenleg 67 tagot számláló nemzetközi szervezetbe. Az indiai delegáció az utol­só pillanatban kérte, hogy í’endkívüli napirendi pontként foglalkozzon a konferencia Kelet-Pakisztán függetlenségi törekvéseivel és a kelet-pa­kisztáni menekültek problé­máival (MTI) l

Next

/
Thumbnails
Contents