Somogyi Néplap, 1971. május (27. évfolyam, 101-125. szám)

1971-05-01 / 101. szám

• »LAG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJ ETERI V C: ./ X •i- ,áK . ‘ /ÍAPQ*S Ara: I forint MÁJUS 1. AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVIL évfolyam, 101. szám 1971. május I., szombat Moszkva ünnepel ruhát öltött a Vö­rös tér, a moszkvai dolgozók mólos 1-4 felvonulásának ha­gyományáé színhelye. Májas elsejét a moszkvaiak nagyszerű Tnum.kasikerekkel fogadjak: mar április 28-ra teljesítettek az idei esztendő első négy hónapjának tervét. A szovjet főváros dolgozói ezekben a napokban újabb felajánlásokat tettek: vállal­ták, hogy idei tervüket de­cember 28-ra befejezik. (MTI) ÜLÉST TARTOTT AZ ELNÖKI TANÁCS Május 12-re összehívták az országgyűlés alakuló ülését A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott, amelyen a választások utáni feladatokkal és egyéb időszerű kérdésekkel foglalkozott. Az Elnöki Tanács az alkot­mány 18. paragrafusának 5. bekezdése alapján az ország- gyűlés alakuló ülését 1971. május 12-én (szerdán) délelőtt 11 órára összehívta. Alkotmányos államrendünk gyakorlatának megfelelően Focfc Jenő, a kormány elnöke — mivel a kormány megbíza­tását a korábbi országgyűléstől kapta — kérte az Elnöki Ta­nácstól a kormány felmenté­sét. Az Elnöki Tanács a kérést elfogadta, a felmentést meg­adta, s egyben megbízta a kor­mányt, hogy az újjáválasztá-l Kitüntetés a bogiénak példaadó oinnkájáérl KIVÁLÓ VÁLLALAT ÉS A SZOCIALISTA MUNKA VÁLLALATA — EGYAZON GAZDASÁG Kiváló vállalat címet, okle­velet es pénzjutalmat kapott 1970. évi eredményei alapján a Balatonboglári Állami Gaz­daság. A gazdaság ezenkívül a Szocialista Munka Vállala­ta cím viselésére is jogosult. Soós Árpád, * Eaiatoeíbog- lári Állatni Gazdaság párt- alapsaervezebei esűcsvezető- segének titkára elnökletével a ga-ztlawag dolgozol ünnepi rendezvényt tartottak tegnap Balaton bogláron a kitünteté­sek alkalmából Ezen részt vett Németh Ferenc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság 'első titkára, Böhm József, a megyei ta­nács elnöke. Ott voltak a Fonyódi Járási Pártbizottság es a tamacs vezetői is. Soós Árpád a megnyitóban emlékeztetett azokra a té­nyezőkre, amelyek lehetővé tették, hogy a nagyüzem tel­jesíthette III. ötéves tervét, a szocialista brigádok pedig a kongresszusi munkaverseny­ben tett vállalásaikat. Ezután Németh Ferenc emelkedett szólásra. — Engedjék meg, hogy a megyei pártbizottság és a megyed tanács nevében tiszte­lettel köszöntsem önöket. Be­jelenthetem, hogy a gazdasag elnyerte a Kiváló vállalat és a Szocialista Munka Válla­lata címet, s ehhez az ado­mányozók nevében szívből gratulálok — mondta a me­gyei pártbizottság első tit­kára. Németh elvtárs a továb­biakban a gazdaság tevé­kenységéről beszélt. A bogié­nak most hatodszor kapják meg a kiváló címet, és egv alkalommal kiérdemelték a Minisztertanács és a SZOT- elnökség Vörös Vándorzászla­ját. Egyre többet hallatnak magukrc'é itthon és külföldön — gyümölcseikkel, szőlőjük­kel és immár boraikkal is. Mindenkit büszkeséggel tölt­het el a múlt évi 30 millió forintos nyereség, hiszen ez csaknem a fele a megye összes állami gazdaságai nye­reségének. Ezért sóikat kel-, lett tenniük a dolgozóknak s a vezetőknek. Termelési ered­ményeikkel, kiváló termelési eljárásaikkal hatással voltak más gazdaságokra, sőt a kül­földiek érdeklődését is föl­keltették. Dicséretesén szép a szőlő termésátlagának a nö­vekedése. A dolgozók ossze- kovácsolódtak, a vezetők pe­dig példát adtak arra, bő­séig — a jelenlegi összetétel­ben — intézze a kormányzati ügyeket Az Elnöki Tanács módosí­totta a népi ellenőrzésről szó­ló, 1968. évi V. törvény, va­lamint a bíróságok népi ülnö­keinek választásáról szóló, 1960. évi 6. számú törvény- erejű rendeletet. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette a művelődésügyi miniszternek a kitüntetéses doktorrá avatások tapasztala­tairól szóló tájékoztató jelen­tését, valamint határozatot ho­zott az 1971. évi kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzá­járulásról. E szerint kitünteté­ses doktorrá avatásra kerül sor az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem, a József Attila Tudományegyetem, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Marx Károly Közgazdaságtu­dományi Egyetem, a Budapes­ti Műszaki Egyetem, a Sem­melweis Orvostudományi Egyetem, valamint a szegedi és a debreceni orvostudományi egyetem egyes — jeles ered­ménnyel végzett — hallgatói­nak (Folyt, a 2. oldalon) (Terenczi Noémi gobelinje.) Az okleveleket Németh Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára adta át Szél Andrásnak, a Balatonboglári Ál­lami Gazdaság Igazgatójának. gyám kell alkalmazni a kor­szerű vívmányokat.. A megyei pártbizottság cfeő titkára kiemelte ás, példa­ként állította mások elé azt a céltudatos törekvést, amely- lyel a gazdaság növelte jól képzett szakembereinek a szá­mát: ma ebben a gazdaság­ban csaknem annyian van­nak, mint a fonyódi járásban összesen. A kilencven maga­san képzett műszakin kívül mintegy ötszáz a szakmun­kás — a dolgozók egy harma­da — s ebben is példát ad­nak arra: ezek a tényezők elengedhetetlenek az előrelé­péshez minden gazdaságban, mint ahogyan nélkülözhetet­len a gazdasági, a párt-, a szakszervezeti és a KISZ- vezetés szoros kapcsolata is a dolgozókkal. A boglárt példa több szempontból is érde­mes a tanulmányozásra. — Jó úton járnak, és min­den adva van az eredmények növeléséhez. Mert kínálkoz­nak még ki nem használt le­hetőségek — .mondta Németh elvtárs. Ezután a közelmúlt választásainak s a mai ün­nepnek a jelentőségéről szólt, s végül átadta Szél Anrás­nak, a gazdaság igazgatójá­nak a két magas elismerés­ről szóló oklevelet, hét dol­gozónak pedig az Állami gazdasag kiváló dolgozója miniszteri kitüntetést. Róna Imre, az SZMT elnö­ke a múlt évi kongresszusi munkaverseny második he­lyéért járó elismerő okleve­let nyújtotta át a gazdaság igazgatójának. Sári Nándor­tól, a MEDOSZ megyei tit­kárától miniszteri kitünte­tést vett át Balogh István szb-titkár és Molnár Zoltán, az szb kultúrfétólőse. Az el­ismeréseket a gazdaság nevé­ben Szél András köszönte meg, majd tizenkét dolgozó­nak vállalati kitüntetést, a 27 szocialista brigád vezető­jének pedig pénzjutalmat adott át, amit társai nevé­ben Kiss László, a szerelő- műhely dolgozója köszönt meg. Soós Árpád zárszava után KISZ-fia tálak kultúrműso­rával folytatódott az ünnep­ség amely egyúttal újabb emlékezetes mérföldkő is 1965 óta (ekkor kaptak utol­jára élüzem címet a bogiá­riak) a gazdaság történeté­ben. «. F. Felavatták Marx és Engels emlékművét Budapest közterületi dí­szeinek sorában új, monu­mentális képzőművészeti al­kotást avattak: Marx és En­gels közös emlékművét — a Jászai Mari téren. A nemzet- köri munkásmozgalom két ki­magasló alakjának közö6 szo­borművét a munkásosztály nemzetközi ünnepéhez, má­jus 1-hez kapcsolódó ese­ménysorozat keretében adták át a fővárosnak. Az avatóünnepségen meg­jelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Aczél György, BevJte Valéria, Ne­mes Dezső, Németh Károly, a Politikai Bizottság tagjai; továbbá az MSZMP Központi Bizottsága és a kormány több tagja; részt vett a politikai, a társadalmi és a kulturális élet sok ismert személyisége Ünnepi beszédet Óvári Mik­lós, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára mondott. — Az internacionalizmus, a világ forradalmi munkás- mozgalmának összefogása — Marx és Engels művének leg­szentebb eszméje — hangsú­lyozta. — Arra tanítja a marxistákat, legyenek bár­mely nemzet fiai, hogy a nemzeti célokat is csak a nemzetközi haladás erőivel összefogva lehet elérni. Ezután koszorúzás követke­zett Az új emlékmű talapza­tánál az MSZMP Központi Bizottsága és a Budapesti Pártbizottság nevében Németh Károly, a Politikai Bizottság tagja, a Budapesti Pártbizott­ság első titkára és Óvári Mik­lós, a Központi Bizottság tit­kára helyezett el koszorút, majd a SZOT, s a KISZ köz­ponti bizottsága koszorúzta meg az emlékművet (MTI) A munkásság forradalmi kórusában ott lesz a magyar dolgozók hangja is Somoskői Gábor május l-i köszöntője Somoskői Gábor, a SZOT titkára tegnap este, a rádió­ban és a televízióban a nem­zetközi munkásosztály nagy ünnepének előestéjén a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a forra­dalmi munkás—paraszt kor­mány, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa nevében kö­szöntötte a szocializmust építő dolgozó népünkét: rhunkás­06ztályi|nkat, parasztságunkat, értelmiségünket. Ünnepi kö­szöntőjében hangsúlyozta, hogy május 1-én a világ min­dem táján együtt ünnepelnek száz- és százmilliók, mind­azok, akik egyetértenek és tettekben is kifejezésre jut­tatják szolidaritásukat a nem­zetközi munkásosztály nagy küldetésével. — Munka és proletárszoli- darítás — ezt jelképezi május 1-e szerte a világon és ennek szellemében ünnepelünk mi is — mondotta. — Országépítő munkánk eredményeiről, ter­veinkről, népünk alkotó tevé­kenységéről az elmúlt hóna­pokban többször is számvetést végeztünk egész dolgozó né­pünk előtt Szép és lelkesítő távlatokat nyitó terveink megvalósításá­nak, a dolgozó ember szebb és jobb étebének, szocialista ha­zánk felvirágoztatásának felté­tele és alapja: a munka — hangsúlyozta köszöntőjében a SZOT titkára. Majd így foly­tatta: — A költő arra hív: »nem elég akarni, de tenni, tenni kell...-** Munkásosztályunk, népünk érti a költő cselekvés­re hívó szavát. Válaszolnak rá nap mint nap: üzemekből és a földekről, laboratóriumokból és irodákból. Dolgos milliók munkaversenyben, szocialista brigádban serénykedő százez­rek — munkások, műszakiak, idősebbek és fiatalok. Vála­szoltak a költői gondolatra a múlt vasárnapi választások­kal, a szakszervezeti kongresz- szusok országos és helyi gondo­kat oldó cselekvésével. Igen, válaszolnak, hiszen társadalmi életünkben a va­sárnapi szavazás a nemzet egy­séges felelete volt: pártunk, kormányunk politikájának megvalósítása, a munkáshata­lom erősítésének eltökélt szán­déka jutott kifejezésre a vá­lasztási eredményekben. Erőnk, hitünk kimeríthetet­len forrása az a tudat, — han­goztatta —, hogy népünk nem egyedül végzi alkotó munká­ját, hanem testvéri együttér­zéssel, rokonszenvvel, megbe­csüléssel figyeli, támogatja és a sajátjának tekinti azt a vi­lág munkásosztálya, haladó erői. Népünknek olyan hatalmas szövetségesei, testvérei és ba­rátai vannak, mint a nagy Szovjetunió, a szocialista or­szágok népei, a tőkés országok forradalmi munkásosztálya, s a felszabadulásukért küzdő milliók. Igaz szövetségeshez, barát­hoz ülő módon internaciona­lista kötelességünknek tartjuk mindazon népek támogatását — mondotta —, amelyek a nemzetközi osztályharc front­vonalában fegyverrel vagy az osztályharc más formáinak al­kalmazásával küzdenek az imperializmus ellen. — Ezután kifejezésre juttatta a magyar dolgozók rokonszenvét, szoli­daritását Az elmúlt napokban népünk szinte saját ügyeként kísérte figyelemmel a Szovjetunió Kommunista Pártja XXIV. kongresszusát — mondotta. — Ez a figyelem közös tőröl fa­kad : a magyar és a szovjet né­pet a marxizmus—leninizmus eszméi és az azokból fakadó célok vezérlik. Őszinte elisme­réssel és tisztelettel üdvözöl­jük azt a nagyszerű progra­mot, amelyet a béke megvédé­séért, a kommunista társada­lom felépítéséért, a szovjet nép és a világ minden népé­nek boldogságáért, biztonsá­gáért a kongresszus meghirde­tett. Meg vagyunk győződve arról, hogy a szovjet társada­lom, amelyet Lenin pártja ve­zet, sikerrel teljesíti a kong­resszus határozatait. Ünnepi köszöntőjét végül így fejezte be: — A nemzetközi munkás- osztály 81. alkalommal ün­nepli május elsejét. E napon a világ megannyi nyelvén meg- foglamazódik a ma is aktuá­lis jelszó: világ proletárjai egyesüljetek! E nagy forradal­mi kórusban ott lesz a ma­gyar munkások, dolgozok hangja, lelkesedése is. Kívánom, hogy május else­jén a jól végzett munka tuda­tában ünnepeljenek, pihenje­nek. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents