Somogyi Néplap, 1971. április (27. évfolyam, 77-100. szám)

1971-04-01 / 77. szám

VA­#ILAG PROLETÁRJAI, EG YES 0LJETEK1 Ara: 80 fillér Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY HEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII- évfolyam, 77. szám 1971. április l,. csütörtök Az első két napirendi pont vitájával Folytatja munkáját az SZKP XXIV. kongresszusa A Központi Revíziós Bizottság jelentése Hévét József és Aezél Endre, az MTI tu­dósítói jelentik: Szerdán folytatta munkáját a Szovjetunió Kommunista Tártjának XXIV. kongresszusa. Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Gennagyij Szizov kifejtette, hogy a várt központi bizott­ságának apparátusa pontosan, összehangoltan es hatékonyan tevékenykedik. Ezért végezhe­tett eredményes munkát, mert szigorúan betartották a párt­élet szabályait, tökéletesítették a pártvezetés stílusát, és ki­bontakoztatták a párton belüli demokráciát. Megjegyezte: a bizottság fő­képp a párt pénzügyi gazdál­kodásának. valamint a párt pénzeszközeinek takarékos fel­használásával foglalkozott. A párt fő bevételi forrását a tagdíjak képezik, és a párt saját erőből teljesen fedezni tudja a szervezési munka és a propaganda minden költséget, fenntartja a pártapparátust és- más szükségleteket is fedezni tud. A központi bizottság megfe­lelő összegeket bocsátott a ve­zető káderek képzésére és to­vábbképzésére. A marxizmus —leninizmus esti egyetemein körülbelül félmillióan folytat­ták tanulmányaikat. Bejelen­tette, hogy a Közpop ti Revi- ziósz Bizottság ellenőrizte a központi bizottságba, valamint a központi bizottság lapjainak és folyóiratainak szerkesztősé­Bizottságának tagja, aki a szerda délelőtti Lenin pártjának, hogy a béke ülés elnöki tisztét töltötte be, közölte, hogy a Központi Re/íziós Bizottság jelentését a bizottság elnöke, Gennagyij Szizov terjeszti elő. ­és a szocializmus nevében si kérésén folytassa kongresszusi munkáját Az SZKP XXTV. kongresszusa elnökségében a külföldi testvérpártok küldöttségeinek ve­zetői is helyet kaptak. Képünkön: Az elnöki emelvény első sorában (balról jobbra) fo­dor Zsivkóv, Enrico Berlinguer, Kádár János és Walter Ulbricht. , * (Telefotó: TASZSZ—MTI—KS) geibe erkező levelek, bejelen­tések és panaszok kivizsgálá­sát és elintézését is. Grisin és Seleszt felszólalása Teljes egészében helyeseljük a párt politikai irányvonalát A Központi Revíziós Bi­zottság jelentésének elhangzá­sa után megkezdődött az első két napirendi pont vitája. Elsőként Viktor Grisin, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagja, a moszkvai vá­rosi pártbizottság első titkára kapott szót. Grisin mindenekelőtt meg­állapította, hogy a XXIV. párt- kongresszus történelmi jelen­tőségű esemény, s a több mint 900 000 párttagot képviselő moszkvai küldöttség nevében javasolta: teljes egészében hagyják jóvá az SZKP Köz­ponti Bizottságának politikai vonalát és gyakorlati tevé­kenységét. Grisin elmondotta, hogy a VIII. ötéves terv határidő előtti teljesítéséért indított or­szágos versenyben a moszk­vaiak több milliárd rubel érté­kű terméket gyártottak ter­ven' felül. A Brezsnyev-beszá- molónak azt a javaslatát érint­ve, hogy Moszkvát nyilvánít­sák kommunista mintavárossa: a szónok elmondotta, hogy az utóbbi öt évben a főváros alatt új metróvonalakat építettek, a városban új utakat nyitottak meg, és majdnem 26 millió négyzetméter területű lakást adtak át. A következő felszólaló Pjotr Seleszt, az Ukrán KP Közpon­ti Bizottságának első titkára, aláhúzta, hogy a korszerű uk­rajnai gazdaságban nincsen olyan ágazat, amely ne érinte­né lényegesen a Szovjetunió egész gazdaságának fejlődését. Ezzel összefüggésben adatokat sorolt fel az ukrán gazdaság ötéves dinamikus fejlődéséről. Seleszt a központi bizottság javaslatával kapcsolatban — hogy a népgazdaság irányításá­ra országos automatikus rend­szert kell létesíteni — kifejtet­te: próbaképpen valamelyik szöyetséges köztársaságban ne célszerű egy ilyen rend­megteremtése. Seleszt kijelentette azt is, hogy Ukrajna két és fél millió kommunistája teljes egészében helyesli az SZKP Központi Bi­zottságának politikai irányvo­nalát és gyakorlati tevékenysé­gét. A pártmunka tartalmát a leninizmus iránti hűség jellemezte jelentősen megváltozott a köz­társaság szociális arculata is. Körülbelül 30 millió négyzet- méternyi modern lakóterület épült. — Mindezt — hangoztatta Kunajev — elsősorban úgy ér­tük el, hogy állandóan kölcsö­nös ségítséget kaptunk az or­szág népeitől, főképpen a nagy orosz néptől. Az elnöklő Mihail Szuszlov bejelentette, hogy francia szö­vetkezeti tagok rózsát és szeg­fűt küldtek a kongresszusnak. — A francia elvtársak — mondotta Szuszlov — ezzel a gesztussal a párizsi kommün 100. évfordulójáról akarnak megemlékezni, és azt kívánják A virágokat a teremben je­lenlévő nőküldötteknek nyúj­tották át. — A párt egész munkájának tartalmát a beszámolási idő­szak alatt a leninizmus iránti hűség jellemezte — jelentette ki Grigorij Romanov, a lenin- grádi terület pártbizottsá­gának vezetője, a következő felszólaló, s megállapította: a gazdasági és a kulturális épí­tés irányításában megnöveke­dett a párt szerepe. Romanov közölte a küldöt­tekkel, hogy Leningrád — amely az ország második ipa­ri központja — határidő előtt teljesítette az‘ötéves tervet és kongresszusi vállaláséit. Megkezdődtek a csehszlovák—nyugatnémet megbeszélések A DPA hírügynökség jelenté­se szerint Paul Frank nyugat­német külüyyi államtitkár szerdán Prágában megkezdte megbeszéléseit Milan Klusifi csehszlovák külügyminiszter- ter helyettese. Paul Frank kedden érkezett a csehszlovák fővárosba, hogy eszmecserét folytasson a, cseh­szlovák—nyugatnémet kapcso­latodról, melyeknek végső cél­ja a két állam viszonyának normalizálása. BÉC5 ti A „forró drót tökéletesítése A létrejött megállapodás I általános irányításával — hoz­A belorusz kommunisták készek a kitűzött célok megvalósítására értelmében a szovjet és ame­rikai híradástechnikai szak­értők szerdán Becsben — a hadászati fergyverrendszerek korlátozásáról folyó tárgyalá­sokon részvevő küldöttségek záláttak a Moszkva és Wa­shington között 1963-ban léte­sített közvetlen összeköttetési vonal tökéletesítésével kap­csolatos kérdésék megvizsgá­lásához! (MTI) Dél’Vietnam egész területén Folytatták támadásaikat a népi felszabadító erők A DNFF fegyveres erői ked­den és a szerdára virradó éj­szaka' Dél-Vietnam egész terü­letének különböző pontjain folytatták, offenzívájukat és zavaró hadműveleteiket a sai- goni rezsim állásai ellen— kö­zölte szerdán egy dél-vietnami katonai szóvivő. A szóvivő beismerése szerint számszerűleg a legtöbb össze­csapásra az »északi fronton« lévő tartományokban került sor. Thieu, a saígoni bábrezsim elnöke szerdán azt állította, hogy a »Lam Son 719« fedőné­ven megindított laoszi hadmű­velet folytatódik. (Kommentá­runk a 2. oldalon.) ítélet Cailey ügyében A börtön My Laiért tűi kevés! r William Cailey hadnagyot, a My Lai-i tömeggyilkosság egyik részesét Fort Benning- ben az esküdtszék, amely Calleyt korábban már bűnös­nek mondta ki, most élet­fogytiglani szabadságvesztés­re ítélte — jelentette gyors­hírben tegnap az AP hírügy­nökség. Az ítélet nem jogerős! És még ezt is a katonai igazságszolgáltatási fórumok egész sora — s végül a Fehér ház — akadályozhatja meg. hogy jogerőre emelkedjél-.. Kohl — Bahr találkozó tizedszer Berlinben A közlekedés problémáiról Szerdán Berlinben tizedszer találkozott Egon Bahr, a bon­ni kancellári hivatal államtit­kára és dr. Michael Kohl, az NDK miniszterelnökségi ál­lamtitkára. Bahr államtitkár a megbe­szélés után Nyugat-Berlinben rövid sajtókonferencián közöl­te, hogy az NDK és az NSZK közötti közúti, vízi és vasúti közlekedés problérháiról tár­gyaltak, de nem érintették a nyugat-berlini közlekedés kér­déseit. Hozzátette, hogy a közlekedésről folytatott pár­beszédben még mindig csak a tájékozódó jellegnél tarta­nak, s még mindig nem ju­tottak el a megállapodást' elő­készítő tárgyalási szakaszba, és nem került sor szakértők bevonására sem. Bahr rövid összegezést ké­szítve nagyon hasznosnak ítél­te az első időszak megbeszé­léseit. amelyek szerinte alkal­masak arra is, hogy kiküszö­böljék a két állam viszonyá­ban jelentkezni félreértéseket. Egy kérdésre válaszolva ki­jelentette: az idő rövidségére való tekintettel nem számít arra, hogy az NDK és a nyu­gat-berlini szenátus között megállapodás jön létre a nyu­gat-berlini lakosság húsvéti látogatásáról. (MTI) OLASZORSZÁG Dinmuhamed Kunajev, a Kazah KP Központi Bizottsá­gának első titkára az eltolt öt év eredményeit összegezve hangoztatta, hogy a Kazah Köztársaság gazdasaga rend­kívül gyors ütemben fejlődött. Fejlesztési célokra 33 százalék­kal több anyagi eszközt fordí­tottak. mint • az előző ötéves terV-üő. útban. Az ipari ter­melés volumene ma a háború előtti színvonalnak majdnem tizenkllencsz»»“»» Pjotr Maserov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttag­ja, a Belorusz KP KB első tit­kára bevezetőben hangsúlyoz­ta, hogy a kongresszusi hallga­tóság, sőt az egész szovjet nép a központi .bizottság beszámo­lójának hatása alatt áll. — A belorusz kommunisták — húz­ta alá — teljes mértékben he­lyeslik a beszámolóban vázolt célkitűzéseket, és szilárd 1 egy­ségben készek arra, hogy azo­kat meg is valósítsák. A továbbiakban Maserov bí­rált egyes minisztériumokat, amién halogatják az új, haladó termelési formák bevezetését. Rámutatott: ezeknek a mi­nisztériumoknak és főhatósá­goknak hozzá kell szokniuk az új módszerekhez. Külön ki­emelte, hogy a szovjet tudo­mány csodára képes, de szövet­ségét a termeléssel meg ke'l szilárdítani. Ezzel összefüg0. ben síkra szállt a tudomány os- torrnal««* , O—,- -4-1,'r zása mellett. A gazdasági Re­formot is ebből az alapállásból szemügyre véve kijelentette: a reform egyelőre gyengén ser­kenti a termelés magasabb tu­dományos-műszaki alapon tör­ténő fejlesztését. Ideológiai vonatkozásban el­ítélte mind a »bal«-, mind a jobboldali reviziónizmust, megbélyegezte a kínai vezetők szovjetellenes magatartását, akik kommunistának nevezik ugyan magukat, de megrágal­mazzák a kommunista építés szovjet tapasztalatait. Nyikolaj Maszlennyikov. a gorkiji területi pártbizottság első titkára ugyancsak támo­gatta a kb beszámolóját. Mint elmondotta: a kongresszus megnyitása óta állandó kap­csolatot tartanak fenn a terü­let dolgozóival, akik ugyan­csak, szívvel-lélekkel állástfog- lalnak a beszámolóban kifej­tett nagy célok megvalósítása in^líett. riT -.t,r*rr*rja fj 3. oldalön.) Parlamenti vita a Borghese-ügyről Restivó olasz belügyminisz­ter válaszolt a parlamenti pártcsoportok képviselőinek kérdéseire. Nem tagadhatta a demokra­tikus és köztársasági intéz­ményeik megdöntését célzó fasiszta összeesküvés előké­születeit, de igyekezett jelen­tőségüket csökkenteni. A rendőrség — mondotta teljes mértékben tisztában volt a tavaly december 7-én és 8-án megtartott gyűlések tényével, de csupán mintegy 100 főnyi parlamenten kívü­li, szélsőjobboldali csoport összejöveteléről volt szó... Valerio Borhesé menekülésé­iül pedig azt állította: azért nem vonták be »a fekete her­ceg« útlevelét, mert »nem ad­tak ki elfogatási parancsot ellene«. A vitában felszólalt Pietro Ihgrao, az Olasz Kommunis­ta Párt parlamenti csoport­jának vezetője is. Helytelení­tette, hogy a 100 főnyi cso­portból mindössze öt embert tartóztattak le, s a legfőbb felelősnek sikerült elmenekül­nie. Ingrao megkérdezte: mi célt szolgáltak a Borghese herceg házában talált név­jegyzékek, s vajon tájékoztat­ták-e Tanassi hadügyminisz­tert az összeesküvő ejtőernyős egyesületek kapcsolatairóL Restivo belügyminiszter nem. válaszolt ezekre a kérdések­re. Ingrao félszölította a kor­mányt is, hogy alkalmazza a neofasiszta félkatonai és po­litikai szerveretek megfékezé­sét célzó 1952. évi törvényt íMTIi

Next

/
Thumbnails
Contents