Somogyi Néplap, 1971. március (27. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

y <? s y — -íj V. fllAO PROLETÁRJA!; EG YESül JETEO Ära: 80 fillér Budapestre érkezett a Barnát Szocialista Köztársaság végrehajtó tanácsának elnöke AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam, 51. szám 1971. március 2., kedd Magyar küldöttség utazott Lengyelországba Dr. Orbán Lászlónak, a mű­velődésügyi miniszter első he­lyettesének vezetésével hétfőn eete kormányküldöttség uta­zott Lengyelországba az 1971— 72. évi magyar—lengyel kultu­rális és tudományos együttmű­ködési munkaterv megtárgya­lására és aláírására. Az izraeli dokumentum után lépironltanácskozás a választások tlökásziileteiről Hétfőn a Hazafias Népfront Országos Elnöksége ülést tar­tott. Kállai Gyula elnök .ve­zette a tanácskozást, amelyen Bencsik István főtitkár beszá­molt az országgyűlési képvise­lők és a tanácstagok általá­nos választásának előkészüle­teiről és a .népfrontmozgalom tevékenységéről. Kijelölték az országos vá­lasztási elnökség tagjait, akiknek funkcióját az Elnöki Tanács erősíti meg. (MTI) Csüoll aj® a békés rendezés előtt? Moszkvai kormánynyilatkozat a Közel-Keletről A Gumiár Jarringhoz el­juttatott izraeli dokumentum »becsapta az ajtót a közel- kelei válság békés megoldá­sára irányuló összes kísérlet előtt« — jelentette, ki kormánya vé­leményét tolmácsolva vasárnap este Munir Hafez, az EAK hi­vatalos szóvivője. Rámutatott: az egyiptomi kormány úgy te­kinti Izrael válaszát, mint »a megszállt területek kiürítésére vonatkozó Jarring-javas lat ka­tegorikus elutasítását«. — Izrael ezzel a hivatalos dokumentummal leleplezte magát az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. Elutasítja a Biztonsági Tanács 1967. no­vember 22-i határozatát és ra­gaszkodik a terjeszkedéshez, a megszállt területek megtartá­sához — mondotta Hafez. Munir Hafez vasárnapi nyi­latkozata azt követően látott napvilágot, hogy Jarring to­vábbította az EAK-nak az iz­raeli dokumentumot. Az izraeli kabinet vasárnap megtartotta szokásos heti mi­nisztertanácsi ülését. A Reu- ter-iroda értesülése szerint Golda Meir miniszterelnök és Abba Ebán külügyminiszte’’ tett jelentést Nixon kongres/ szusi üzenetének a közel-keleti helyzettel kapcsolatos része: rőL Izrael — mint a nyugati hír ügynökségek megállapítják — kritikusan fogadja Nixonnak azt a kitételét, hogy egy kö­zel-keleti megállapodás kere tében Izrael és szomszéda' között csak lényegtelen határ- kiigazítások képzelhetők eL Mahmud Favzi kormányfő elnökletével vasárnap Kairó­ban is minisztertanácsi ülés völt. A háromórás ülésen — mint közölték — az EAK mi­niszterei megtárgyalták a Kö­zel-Kelet »politikai és katonai helyzetét«. Politikai körökből szerzett értesülések szerint arról volt szó, hogy mi legyen az Egye­sült Arab Köztársaság követ­kező lépése, miután Izrael is­mét értésre adta, hogy nem vonja ki csapatait minden megszállt arab. területről. A UPI jelentése szerint el­képzelhető olyan lépés is, hogy a történtek után az EAK visz- szaadja az egész problémakö­teget a Biztonsági Tanácsnak- A szovjet kormány nyilatko­zatot adott ki a közel-keleti (Folytatás a 2. oldalon) Tímár Mátyásnak, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására hétfőn este hiva­talos látogatásra Budapestre érkezett Dragutin Haramija, a Horvát Szocialista Köztársaság végrehajtó tanácsának (kormá­nyának) elnöke. Társaságában van Dusán Reljics, a végrehaj­tó tanács elnökhelyettese, Ve- szeljko Velcsics, a végrehajtó tanács tagja és több más sze­mélyiség. A magyar és a hor­vát vezetők ma, kedden kezdik meg tárgyalásaikat a két or­szág együttműködésének foko­zását érintő kérdésekről. Bombamerénylet a Capítóliumban »Igen tetemes anyagi káro­kat« okozott az amerikai kong­resszus két házának székhelye — washingtoni Capitólium — ellen hétfőn reggel elkövetett bombamerénylet, sérülés azon­ban nem történt — közölte a Capitólium őrségének egyik szóvivője. Elmondotta, hogy hétfőn hajnalban egy titkos te­lefonáló hívta fel a Capitólium őrségének figyelmét a »küszö­bön álló« bombamerényletre, de nem jelölte meg, hogy az impozáns épületnek pontosan melyik szárnyán helyezték el a robbanószerkezetet. Harminckét perccel a beje­lentés után hatalmas erejű de­tonáció, rázkódtatta meg a Capitólium épületét A robbanás az épületnek azt a szárnyát rongálta meg, ahol a szenátus székel. A Szövetségi Nyomozó Hiva­tal (FBI) helyszínre érkező kü­lönítményei megindították a nyomozást Újságírók és fotóriporterek nem közelíthetik meg a Capi­tólium hatalmas épülettömbjét amely 1800 óta nyújt otthont az amerikai kongresszus két há­zának, a szenátusnak és a kép­viselőháznak. Heves harcok Indokínában Vjabb bevetés, újabb vereségek ^Rosszabb, mint a holdújévi offenzíva volt“ Hogy növekedjék a termelés, javuljon a gazdálkodás hatékonysága A SZOT elnökségének ülése Hétfőn ülést tartott a SZOT elnöksége, amelyen a dolgozó­kat érintő több kérdésről tár­gyalt A szocialista munkaverseny idei fő céljairól szóló napi­rendben az elnökség megál­lapította, hogy az üzemekből — s mindenekelőtt a szocia­lista brigádoktól — számos kezdeményezésről kaptak tájé­koztatást. Ezeknek célja, hogy növekedjék a termelés, javu'- jon a gazdálkodás hatékony­sága, a termelés szervezése. A SZOT elnöksége állásfog­lalásában kifejti, hogy a kez­deményezésekkel egyetért. Há­rom témacsoportba foglalta azokat a feladatokat, amelyek­nél igen fontos a szocialista munkaverseny kibontakozta­tása, s felhívja a szakszerve­zeti szerveket, hogy a felada­tok megoldásában a legmesz szebbmenő segítséget nyújtsák Az egyik ilyen feladatkör, hogy a lakásépítési tervet ha­táridőre, s jól teljesítsék. A SZOT elnöksége fontosnak tartja, hogy az építők szakszer­vezetének koordinálásával or­szágos mozgalommá szélesed­jen a lakásépítési terv tel­jesítéséért kialakuló szocialista munkaverseny a lakásépítési programhoz kapcsolódó építő és egyéb vállalatoknál. Döntő fontosságú feladat a gazdálkodás hatékonyságának növelése, a munka- és üzem- szervezés javítása, korszerűsí­tése, amely ugyancsak megkí­vánja a dolgozók kezdeménye­zéseit, a verseny kiszélesítését. Az erők koncentrálását kí­vánja a fogyasztási cikkek gyártásának fokozása, a hiány­cikk-lista csökkentése, a la­kosság jobb ellátása is, ezért e területeken is nagy erőfe­szítéseket tesznek a szakszer­vezetek a munka javításáért, a verseny szervezéséért Az elnökség a vállalati kö­zéptávú tervezés kérdésével is foglalkozott, s felhívta a szr£- szervezeteket, hogy a tervek kidolgozásának egész meneté­ben vegyenek részt A terv­nek azokat a részleteit, ame­lyek közvetlenül érintik a dol­gozók helyzetét alapvető ér­dekeit, előzőleg vitassák meg szakszervezeti taggyűléseken, s fejtsék ki véleményüket. Az elnökség hozzájárult ahhoz, hogy az ötéves egészségügyi, kulturális és szociális tervek kidolgozásának határidejét áp­rilis 1-e helyett június 1-ig — tehát a kollektív szerződé­sek aláírásának időpontjáig — hosszabbítsák meg. Az elnökség megvizsgálta a szakszervezeti alapszervi vá­lasztások tapasztalatait is- Megállapította, hogy a válasz­tások jó légkörben zajlottak le, a tagság igen aktívan vett részt a vitákban. Az elnökség a szakszerveze­tek politikai tömegoktatásá­nak helyzetével is foglalkozott, s azzal is, hogy a lakásügyi rendeletek helyes végrehajtá­sába hogyan kapcsolódhatnak be a szakszervezetek. (MTI) riadA en Pécsen hétfőn súlyos gázve­szély keletkezett a belváros­ban, a sűrűn lakott és nagy forgalmú Doktor Sándor ut­cában. A 12. számú ház előtt, az úttest alatt üreg támadt, el­törött a víz- és a gázvezeték, valamint a posta betonból épült kábelcsatornája. A tönkrement százmillimé- ter átmérőjű vezetékből a gáz szétáradt az egész környéken. Ki kellett üríteni a környékbe­li lakóházakat, és huszonnyolc családot — csaknem száz sze­mélyt — a Hotel Touristban. valamint a műszaki főiskola és a tanárképző főiskola kollé­giumaiban helyeztek el A gázmű dolgozói nyomban hozzáfogtak, hogy megakadá­lyozzák a további gázömlést Elsősorban a belügyminiszter a felelős Csatatér a város utcáin L’Aquilában vasárnap az est beálltával újra fellángolt az utcai harc a szélsőjobboldal tüntetők és a rendőrök között. A zavargást alaposan meg­szervezték. Az egyik keskeny utcán több hordó olajat öntöt­tek végig, majd felgyújtották, ás ez valóságos fáklyává vál­toztatta az utcát. Másutt bari­kádokat emeltek a kendőkkel bekötött arcú zavargók, és vas- rudakkal, ütésálló sisakokkal felfegyverkezve vették fel a, harcot a könnygázgránátok mögött előnyomuló rendőrök­kel. A tüntetők, amelyek akár­csak Reggióban, itt is a tarto­mányi közigazgatási funkciók megosztása ellen tiltakoznak, elég világosan elárulják politi­kai hovatartozásukat: minden politikai párt irodáját feldúl­ták, csak az újfasisztákét és a HiDrtarcHstáfriáfe nem. este A város utcái vasárnap csatatérre emlékeztettek. Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt főtitkárhe­lyettese Bolognában mondott beszédében követelte Franco Restivo belügyminiszter le­mondását a L’Aquila-i esemé­nyek miatt. Elmondotta, hogy leváltották ugyan az ottani rendőrfőnököt, de a bűncselek­ményekért elsősorban a bel­ügyminiszter felelős. A saigoni katonai parancs­nokság hétfőn elismerte, hogy négynapos heves harcok után a dél-vietnami ejtőernyősök feladták a 31-es magaslatot Laosz déli részében. »A kime­rült ejtőernyősök vasárnap hátrább fekvő állásba vonul­tak, ez azonban nem jelent ve­reséget, mivel a magaslat töb­bé nem volt megvédésre érde­mes« — hangzik a hivatalos saigoni magyarázat A négynapos harc során saj­góid jelentések szerint 320 dél­vietnami katona elesett 1002 megsebesült, 99 eltűnt Frederick Weyand tábornok, a Dél-Vietnamban állomásozó amerikai csapatok helyettes főparancsnoka megbeszélést folytatott Hoang Xuah \Lam vezérőrnaggyal, a Laoszban harcoló dél-vietnami haderők parancsnokával. A találkozó után az amerikai tábornok kijelentette, hogy a mostani laoszi harcok az egész indokínai háború eddigi legsú- solyabb ütközetei, és a népi erők állandó támadásainak vannak kitéve a Laoszba beha­toló saigoni kormánycsapatok. A tábornok, aki a dél-vietna­mi szabadságharcosok 1968-as holdújévi offenzívájának ide­jén a Saigon környékén állo­másozó amerikai ^haderők pa­rancsnoka volt, azt hangoztat­ta, hogy a mostani laoszi had­műveletek »rosszabbak, mint a holdújévi ellenséges offenzíva volt«. Az AFP saigoni tudósítója katonai körökből úgy értesült, hogy Laoszban a népi erők el­foglaltak egy tüzérségi támasz­pontot, amelyet a dél-vietnami 1. gyalogos hadosztály egyik zászlóalja tartott Lao Baótól 15 kilométerre délnyugatra. Hi­vatalosan a jelentést még nem erősítették meg, de közölték, hogy dél-vietnami »tengerész- gyalogosokat« küldtek Laosz­ba, hogy segítséget nyújtsanak ott a szorult helyzetben levő dél-vietnami csapatoknak. Az UPI tudósítója szerint legalább tízezer dél-vietnami katonát szállítanak légi ütem Laoszba, és a légi hidat heli­kopterek» egész ármádiájával« tartják fenn. Kambodzsából csupán ki­sebb összecsapásokat jelentet­(Folytatás a 2. oldalon) Százezres nagygyűlések, jobboldali terrorakciók Kétszáznyolcvan millió ember az urnái előtt Kiss Csaba, Delhiből: Kilenc államban és a központi kormány igazgatása alatt lévő néhány területen megkezdődött hétfőn Indiában a vá­lasztás. Az ország területén mintegy 280 millió szavazásra jogosult személy járulhat az urnákhoz. A különböző nehézségek miatt a szavazás 10 napon át tart, s a végeredményeket csak március 11-én teiW.k közzé. A szavazás több államban két, illetve három napon át tart. Az ősszeszámlálást azonban csak március 10-én kezdik meg, amikor a sorrendben utolsó állam, Nyugat-Bengália lakosai is az urnák elé járul­nak. Az Indiai Kommunista Párt 87 körzetben állított jelöltet Maga Indira Gandhi teljes erővel részt vett a kampány­ban: vasárnap például Delhi­ben öt választási gyűlésen mondott beszédet A híres »Vörös erőd« előtti gyűlésen több mint százezren hallgatták meg a miniszterelnököt, aki élesen támadta a jobboldali pártokat, mindenekelőtt a Dzsana Szangh Pártot amely az MTI kiküldött tudósítója jelenti Üj- esik, gyakran ökörvanatasú szekerek járják. Az ország több részében, mindenekelőtt Nyugat-Bengá- liában, tovább tartanak az erőszakosságok is. Calcuttában például ismeretlen támadók súlyosan megsebesítették az Indiai Kommunista Párt egyik helyi jelöltjét, Móni Sanjall, aki az állam törvényhozásá­nak egyik képviselőjelöltje. Nyugat-Bengáliában, valamint két másik államban, Tamil Naduban és Orissában az or­szágos választással egy időben a helyi törvényhozás tagjait is újraválasztják. (MTI) — mint mondotta — felelőtlen ígéretekkel akarja befolyásol­ni a választókat. Azokban a körzetekben, ahol a szavazásra csak később ke­rül sor, változatlan hevesség­gel folyik a kampány: ezrével tartják a gyűléseket, a jelöl­tek felvonulásokat, tüntetése­ket szerveznek, a városokat és a falvakat hangszórós gépko­1 ***>ámmm Tripoliban az olajról Líbia 26 százalékú áremelést akar Vasárnap este visszatértek Líbiába a nyugati olajtársasá­gok képviselői, hogy folytassák tárgyalásaikat Líbiával, Algé-! riával, Szaúd-Arábiával és ^ barrelenkenti 2 dollar 55 awms áaaái- í A Reuter úgy tudja, hogy Líbia körülbelül 1 dollárral akarja felemeltetni a nyers­QEéptMróa i&fe.

Next

/
Thumbnails
Contents