Somogyi Néplap, 1971. február (27. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

AZ XXVII. évfolyam, 27. szám Ara 80 fillér •*» U/ést tartott a megyei képviselőcsoport 1971. február 2., kedd Szíriái párt- és kormányküldöttség érkezett Moszkvába Tegnap szíriai párt- és'kor­mányküldöttség érkezett Moszkvába, élén Hafez Asszad tábornok miniszterelnökkel és honvédelmi miniszterrel, az Arab Szocialista Újjászületés (BAATH) pártja regionális ve­zetőségének tagjával. A látogatással összefüggés­ben külön figyelmet kelt az a tény, hegy Hafez Asszad nem csupán kormányküldöttséget, hanem egyúttal pártdelegációt is vezet Moszkvába, vagyis a meghívó fél a szovjet kormá­nyon kívül az SZKP Központ Bizottsága is. A Pravda aláhúzza: a szov­jet emberek üdvözli k a szíriai párt: és kormányküldöttséget, s Hafez Asszad személyében az egész baráti szíriai népet. A Kremlben megkezdődtek a szovjet—szíriai tárgyalások, amelyeken • szovjet részről Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij és Alekszej Koszi- gin, szíriai részről Hafez Asz- szád miniszterelnök és a szíriai pórt- és kormányküldöttség tagjai vesznek részt. (MTI) csókkal szolgálhatok. Az vaslatom, nézzenek körű »-tehénke« Losonczi Pál látogatása Szennán Tegnap délelőtt Kaposváron ülést tartott az országgyűlési képviselők megyei csoportja. Sugár Imre, a megyei tanács vb-elnökhelyettese és Műdig István, a megyei tanács pénz­ügyi osztályvezetője tájékoz­tatta a képviselőket Somogy negyedik ötéves tervéről. A képviselők ezután megbeszél­ték a soron következő ország­gyűlés napirendjeit. A képviselőcsoport ülésén részt vett Losonczi Pál, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke is, aki Németh Fe­renc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára és Böhm József, a megyei tanács vb-elnöke társaságában választókerületébe, a kaposvá­ri járásba látogatott. Szenna, a Zselicség egyik gazdasági köz­pontja látta vendégül Losonczi Pált és kíséretét. A község határában Dombó­vári László, a járási pártbi­zottság első titkára és Csek József, a járási tanács vb-elnö- l-:e fogadta a vendégeket, majd a szennai vezetők kalauzolták tovább országgyűlési képvise­lőjüket. Az Elnöki Tanács elnöke még nem járt ebben a község­bén. A Zselici Táj Termelőszö­vetkezet elnöke. Bereknyei Jó­zsef röviden ismertette a ta­valy egyesült .termelőszövetke­zet gazdálkodásának eredmé­nyeit, s beszélt gondjaikról is. Losonczi elvtárs »vall at óra« fogta a termelőszövetkezet ve­zetőit, akik elmondták, hogy í'223 000 forint mérleghiány­nyal zárják a tavalyi. évet. Nincs elég gép, báj van a szer­vezettséggel, rosszak a termé­szeti adottságok, még mindig nem találták meg a közös nyel­vet a vezetők — csak úgy dőlt a panasz az elnök, a főköny­velő és az elnökhelyettes szá­jából. A vendéglátók majorlá­togatást is szerveztek. Loson­czi Pál és kísérete kíváncsian indult útnak, hogy saját sze­mével is meggyőződjön a »sú­lyos« állapotokról. Először a zselickisfaludi üzemegység te­henészetébe látogattak, ahol éppen fejeshez készülődtek az asszonyok. Jó közepesen teje­lő állatokat tartanak a terme­lőszövetkezet gazdái.. Kiérve az istállóból a valóban szép zselici tájban gyönyörködve Losonczi elvtárs megjegyezte: — Önök annyit panaszkod­tak, hogy milyen szegény ez a környék, s a házakat nézeget­ve kiderül, hogy egyre több az új porta, fokozatosán eltűnnek a régi épületek, modern házak váltják fel őket. Nem lehet itt olyan nagy baj... Ülést tartott az Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa A termelőszövetkezet három üzemegysége közül ez volt a legjobb. Itt megnézték a borjú­nevelőt és a szerelőműhelyt is. Ez utóbbiban Veik János mű­helyvezetővel Losonczi Pál ar­ról beszélgetett, hogy van-e elég alkatrész, ki tudnak-e ja­vítani minden hibát? — A műtrágyaszórőnk most is áll, mért nem kápuíik hozzá alkatrészt, s nagy szükség vol­na egy esztergagépre -is, hogy még többet tudjunk megjaví­tani itt a műhelyben — mond­ta a vezető. A másik majorban, az üszők istállójában nagy »bérvita« ke« letkezett Zóka József, Jakab Mihály és az Elnöki Tanács el­nöke között. A két állatgondozó arról pa­naszkodott, hogy míg korábban ebben az istállóban teheneket tartottak, sokkal jobban keres­tek, ugyanakkor kevesebb gondjuk volt, mint most az üszőkkel, — Mi a fizetésük? — Változó. 1800—1900 forint, attól függ, hogyan esznek az állatok, mert a súlygyarapo­dástól függ a fizetésünk. — Mi a véleményük: jó volt ez az egyesülés? — Kinek jó, kinek nem — tértek ki a válasz elől, de ab­ban egyetértettek, hogy inkább itt dolgoznak, mint az erdőn fát vágnak. — És a háztáji? — kérdezte Losonczi Pál. Jakab Mihálynak két kis az istállójában, Zóka Józsi bá­csinak egy »aprócska« bika­borjú. Ezt az aprócska állatot 250 kilós súlyban kapta a szövet­kezettől, s ma már hatszézöt- ven kiló súlyú.'.. ’ A harmadik isióllöban a tiü- yendékmarhűfiat és a lovakat nézték ipeg a vendégek. Az üzemegységvezétő elmondta, ,hogy a két nappal ezelőtti-el­adásnál huszonkét állat közül nyolcat -A, tizennégyet B mi­nőségűként vették at, A majorlátogatás után Lo­sonczi Pál és kísérete vissza­tért a szennai művelődési ház­ba, ahol vacsorán látták ven­dégük Az első pohárköszöntőt Dombóvári László, a járási pártbizottság első titkára mondta, majd Losonczi Pál emelkedett szólásra: — Örülök, hogy találkozhat­tam választóimmal. Az elnök elvtárs bevezetője után úgy nézett ki, hogy nagyon nehéz, megoldhatatlan kérdésekről kell beszélgetnünk. Ez a láto­gatás azonban meggyőzött ar- nem olyan sötét a helyzet, mint ahogyan nekem festették. Én nem tudom jobban önöknél, hogyan kellene a nehézségeket megszüntetni, csupán taná- a ja­körül má$ termelőszövetkezetekben, sze- tapasztslatokat, hi­szen államunk a termelőszö­vetkezetek létrehozásával azt akarta elérni, hogy a földmű­velők. a parasztok úgy dolgoz­zanak, ahogyan jónak látják, hiszen ők értenek hozzá a legjobban. A. mi. parasztjainkban ,van tehetség nemcsak többet tér- iúelni, fiahem jobb minőséget is /elérni. -Nines szégyetíkezni- valónk a világ előtt, s eredmé­nyeinkét még azok az országok is elismerik, amelyek nem szí­vesen beszélnek a szocialista társadalom; sikereiről. Képviselőtársai és a saját munkájáról szólva az Elnöki Tanács elnöke a következőket mondotta: — Ügy érzem, nyugodt lelki- ismerettel állhatunk válasz­tóink elé, mert a választások óta eltelt négy évben nem vé­geztünk haszontalan munkát. A mezőgazdaságban ma keve­sebb dologgal jóval többet ter­melnék, mint korábban, gépe­sítettünk, s egy olyan társa­dalmi átalakulásnak voltunk tanúi és részesei, amelyre ha­zánk történelmében még nem volt példa. Emelem poharam az itteni parasztok egészségé­re és boldogulására — koccin­tott a vendéglátókkal Losonczi Pál. A szennaiak — bár már a késő esti órákban jártunk — nem engedték el egykönnyen képviselőjüket, műsorral és filmvetítéssel kedveskedtek a vendégeknek. Saly Géza Az első idei ülését tartotta tegnap a Béke-szálló kupola­termében az Általános Fo­gyasztási Szövetkezetek Orszá­gos Tanácsa. Dr. Molnár Fri­gyes, a SZÖVOSZ elnöke, va- mint Bartolák Mihály és Pa- tay János elnökhelyettesek elő­adói beszéde nyomán megvi­tatták egyebek között a leg­utóbbi ülés óta végzett mun­kát, az érdekképviseletbe tar­tozó szövetkezetek negyedik ötéves tervének és az 1971-es tervnek az irányelveit, a kö­zös fejlesztési alapok képzését és felhasználását, valamint a szövetségi intézmények fenn­tartási rendszerét Az OFT ülése elfogadta a szövetkezetek negyedik ötéves tervére vonatkozó irányelve­ket. Ezek szerint a szövetkeze­ti bolti kereskedelem forgal­ma 52, a vendéglátóiparé 34 százalékkal emelkedik a kö­vetkező öt évben. Még ennél nagyobb ütemű lesz az ipari és szolgáltató üzemágak fej­lődése: 72 százalékos növeke­désével számolnak. Mindennek érdekében a szövetkezetek a kővetkező öt esztendő alatt csaknem, 7 , milliárd forintot fordítanak többek között az üzlethálózat bővítésére, a meg­levő boltok, áruházak korsze­rűsítésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére. A takarékszövetkezetek taglét­száma előreláthatólag másfél- szeresére gyarapszik a terv­időszak alatt, a betétállomány megkétszereződik, s mintegy 400 új fiókot nyitnak szerte az országban. A következő évek­ben jelentősen erősödik a la­kásszövetkezeti mozgalom is. Az 1971—75 között felépíten­dő 180—200 ezer tanácsi lakás jelentős hányada szövetkezeti lakásként kerül értékesítésre. (MTI) Támadás négy amerikai támaszpont elfen Invázió Laosz ellen? A dél-vietnami szabadság- harcosok a hétfőre virradó éj­szaka négy amerikai támasz­pont ellen intéztek tüzérségi támadást A múlt <jrv szep­tember 13-a óta ez volt egyet­len éjszaka alatt a legnagyobb számú tüzérségi akció a par­tizánok részéről. A partizánok tűz alá vették a Da Nang-i légitámaszpont keleti részét is, első ízben december 21-e óta. Az AP tudósítója azt je­lentette, hogy legalább kilenc rakéta csa­pott be és azok felgyújtot­ták a bázison tárolt üzem­anyag egy részét. A keletkezett hatalmas tűzben több amerikai repülőgép meg­rongálódott. Amerikai B—52-es óriás­bombázók vasárnap több száz tonna bombát dobtak le a Laosz déli részében végrehaj­tott szőnyegbombázások során. A Reuter washingtoni tudósí­tója szerint amerikai kor­mánytisztviselők nem voltak hajlandók választ adni arra a kérdésre, hogy a nagyarányú bombázások a laoszi területek ellen indítandó dél-vietnami invázió előjátékát jelentik-e. Washingtoni lapok is közölték Legfelsőbb Bíróság teljes ülése A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága hétfőn teljes ülést tartott, amely meg­vitatta a polgári kollégium kétévi működéséről készített beszámolót. A teljes ülésen megjelent dr. horom Mihály igazságügy-mi­niszter és dr. Szénási Géza leg­főbb ügyész is. Dr. Szakács Ödön a Legfel­sőbb Bíróság elnöke megnyitó beszédében áttekintést adott a Legfelsőbb Bíróság kollégiu­mának az elmúlt időszakban — a IX. kongresszus határoza­tainak szellemében —- végzett munkájáról és arról a fejlő­désről, amely a Legfelsőbb Bí­róság elvi irányító tevékenysé­gének módszerei és hatékony­sága tekintetében végbement — A X. kongresszus határo­zatában megjelölt célok meg­valósulásának elősegítése a Legfelsőbb Bíróságnak is el­sőrendű kötelessége — muta­tott rá. Ezután a teljes ülés beha­tóan megvitatta, a polgári kol­légium beszámolóját, amely részletesen elemezte a külön­böző jogágak területén végzett ítélkezést és elvi irányító mun­kát, annak eredményeit és tár­sadalmi hatását. Felszólalt dr. Korom Mihály igazságügy-miniszter is. Ki­emelte a jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak az új gazda­sági mechanizmus bevezetése óta eltelt időszakban betöltött kiemelkedő jelentőségét. Az új jogszabályok alkalmazása ko­moly feladatok ele állította a Legfelsőbb Bíróság polgári kollégiumát. Megelégedéssel állapította meg. hogy a polgári kollégium feladatainak megfe­lelően eleget tett. Hatékonyan közreműködött a mechanikus jogalkalmazás felszámolásában és a szocialista jogtudat fej­lesztésében. Dr. Szénási Géza legfőbb ügyész felszólalásában elisme­rőleg nyilatkozott a polgári kollégium munkájáról, nagyra értékelte a szocialista huma­nizmust, amely a személyiségi vonatkozású ügyekben a pol­gári kollégium jogalkalmazó és J elvi irányító munkáját jelle- ’ mezte. A teljes ülés dr. Szakács Ödön zárszavával ért véget, azokat az értesüléseket, hogy a saigoni kormánycsapatok ame­rikai légitámogatással nagy­arányú hadműveletekre ké­szülnek Laosz déli része ellen. A washingtoni kormány ké­sőbb hírzárlatot rendelt el, en­nek ellenére további jelenté­seket közöltek a lapok a ké­szülő akcióról. Ez a saigoni amerikai parancsnokságot rendkívül felbosszantotta, mint arról a Reuter tudósítója értesült. A parancsnokság szóvivő­je ugyanakkor sem meg­erősíteni, sem megcáfolni nem volt hajlandó az in­vázió hírét, azt azonban közölte, hogy .mintegy négyszáz légierőd és vadászbombázó hajt végre ál­landó támadásokat laoszi te­rületek ellen. A Reuter Phnom Penh-i je­lentése szerint a kambodzsai kormánycsapatok a fővárostól keletre és északnyugatra »te­repét jesülő« hadműveletekbe kezdtek, de a vasárnap meg­indult akció során eddig nem akadtak partizánok nyomára, "mivel azok feltehetőleg kitér­tek előlük. A hadműveleteket a Phnom Penh-i katonai kör­zet parancsnoka, Hou Hang Sin dandártábornok vezeti. A népi erők ugyanakkor támadást intéztek Tra- peang Thont vasútállomá­sa ellen, a fővárostól 27 kilométerrel északnyugatra. A partizánok ellen légierőket vetettek be, A fővárost a tengerparttal összekötő 4. főútvonalon a partizánok rátámadtak a fő­városba utánpótlást szállító gépkocsioszlopra és azt ketté­szakították. A gépkocsik egy része folytatta útját Phnom Penh felé, a többi azonban kénytelen volt visszatérni Korspoag Somba. <MT1> \

Next

/
Thumbnails
Contents