Somogyi Néplap, 1970. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ara- 80 fillér SomgyiNéplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ' •* *. '£_ _______;________:____£_■ —- * *■ * * X XVI. évfolyam, 281. szám 1970. december I., kedd A Varsói Szerződés országainak vezetői találkozót tartanak A Varsói Szerződés tagországai test vér pártjai nah és kormányainak vezetői közös megállapodás alapján decem­ber elején Berlinben találkozót tartanak. (MTI) Elutaxtak hazánkból a külföldi pártdelegációk Súlyosbodik a helyzet Phnom Penh körül Nixon feltételei irreálisak Az indokínai országok népei békés rendezésre törekszenek Az emberiséghez intézett felhívás elfogadásával zárult a stockholmi értekezlet Az emberiséghez intézett felhívás és több más jelen­tős dokumentum elfogadásá­val hétfőn véget ért a viet­nami, laoszi és kambodzsai helyzettel foglalkozó stock­holmi értekezlet. A békekonferencián B. Svanström nemzetközi Lenin- békedíjas a vitaindító beszéd­ben vázolta az összejövetel célkitűzéseit és feladatait. Va­sárnap bizottsági üléseket tar­tottak, amelyeken az indokí­nai háború elleni újabb össze­hangolt akciók lehetőségeit vitatták meg. Hétfőn plenáris ülésen folytatta munkáját a stockholmi világértekezlet. Nguyen Van Hieu profesz- szor, a DNFF központi bizott­ságának tagja, a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány küldöttségének vezetője fel­szólalásában rámutatott: mindaddig nem lesz béke Viet­namban, amíg az Egyesült Államok ki nem vonja onnan csapatait és csatlósainak ka­tonaságát, amíg nem jön létre a békét, a függetlenséget, a demokráciát és a semlegessé­get hirdető erőket összefogj ideiglenes koalíciós kormány. Hoang Minh Giam, a VDK küldöttségének vezetője han­goztatta, hogy az indokínai országok népei a békés ren­dezésre törekednek és ennek érdekében a végsőkig folytat­ják a harcot az Egyesült Álla­mok agressziója ellen. * * » Az értekezlet tegnap felhí­vást intézett a világ minden országához, hogy fokozza az indokínai népek igazságos harcának támogatását. Fel­szólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy haladéktala­nul szüntessen meg minden háborús cselekményt — bele­értve a bombatámadásokat is —, és adjon komoly választ az indokínai népeknek a béke elérésére vonatkozóan tett realisztikus javaslataira. Egy sor ajánlást is elfoga­dott. az értekezlet, amelynek értelmében a világközvéle­mény fokozza az indokínai népek melletti akciókat és e népeket anyagi és egészség- ügyi támogatásban részesíti. Ugyancsak nagy tetszéssel fo­gadták azt a javaslatot, amelynek értelmében előké­szítenék a világ szakszerveze­teinek értekezletét abból a célból, hogy a szakszervezetek által az indokínai népeknek nyújtott támogatást egybe­hangolják és növeljék. (MTI) Vasárnap és hétfőn az MSZMP X. kongresszusán részt vett küldöttségek újabb csoportja utazott el Magyaror­szágról. Elutazott a Német Szociális ta Egységpárt delegációja, a Lengyel Egyesült Munkáspárt delegációja, Németország Kommunista Pártjának a kongresszuson részt vett kül­döttsége, Ausztria Kommu­nista Pártjának delegációja, a Belga Kommunista Párt kül­döttsége, a Dán Kommunista Pórt küldöttsége, a Finn Kom­munista Párt küldöttsége, Íror­szág Kommunista Pártjának küldöttsége, a luxembur­gi pártküldöttség, Nagy- Britannia Kommunista Párt­jának küldöttsége, a norvég pártdelegáció, a Portugál Kommunista Párt küldöttsége, Svédország Baloldali Pártja — kommunisták — küldöttsége és a török küldöttség. Hétfőn elutazott a Koreai Munkapárt delegációja és a Mongol Népi Forradalmi Párt küldöttsége. Ugyancsak tegnap utazott el a Francia Kommunista Párt küldöttsége, az Olasz Kommu­nista Párt delegációja, a Spa­Fontos lépés az arab egység kialakításának útján Izrael tájékozódó megbeszéléseket kezd BEJRŰT Szaeb Szalam libanoni mi­niszterelnök hétfőn fogadta Chebaa dél-libanoni falu 76 tagú küldöttségét, akik azért utaztak a fővárosba, hogy pa­naszt tegyenek a kormánynál, amiért az nem képes megfelelő védelmet biztosítani számukra az izraeli támadásokkal szem­ben. A falut vasárnapra virradó éjszaka izraeli tüzérségi táma­dás érte, mely négy órán át tartott. Az izraeli támadás sú­lyos anyagi károkat okozott. részvevők megvitatták Luis Corvalnak, a párt főtitkárának beszámolóját a politikai hely­zetről és a kommunisták fel­adatairól az új körülmények között. A felszólalók hangsú­lyozták: tovább kell erősíteni a baloldali erők tömörülését, a népi kormánnyal való együtt­működést, és minden tekintet­ben támogatni kell a kor­mányt. A plénum egyhangúlag elfo­gadott határozata a népi egy­ség fontosságát, a nép és a kor­mány együttműködésének bő­vítését hangsúlyozza. Brandt készül, Scheel jobbra táncol Ellenzéki torpedó Nyugat-Berlinben Tíz betongyár terven felül Az Építőgépgyártó Vállalat gyártelepeinek majdnem a fe­le már ez évi tervének túltel­jesítésén, a jövő évi előirány­zat gondos előkészítésén dol­gozik. A pécsi gyártelep fél hó­nappal a határidő előtt, de­cember közepén több mint 50 nagy cementsilót ad át NDK- beli megrendelőinek. A vállalat dolgozói tehát jól megalapozzák negyedik ötéves tervüket, amelyben csaknem kétmilliárd forint értékűvel több építőipari gépet és be­rendezést adnak az építőknek, mint a harmadik ötéves terv­ben Szovjet-magyar belkereskedelmi tárgyalások Dr. Juhár Zoltán belkeres­kedelmi miniszterhelyettes ve­zetésével tegnap küldöttség utazott Moszkvába, a magyar —szovjet belkereskedelmi munkacsoport második ülésé­re. A delegáció tárgyal az 1971. évi választékcsere-meg- állapodás előkészítéséről is. A kambodzsai népi erők el­foglalták egy, a fővárostól 32 kilométerre északra fekvő vá­roska tekintélyes részét, és ez­zel lezárták a kambodzsai kor­mánycsapatok előtt az úgyne­vezett északi harci övezetbe vezető szárazföldi utat. Az övezetben 40 ezer kambodzsai kormánykatona maradt. A kambodzsai kormánycsa­patok Phnom Penhben és a fővárost övező külső védelmi gyűrű mentén megerősítették állásaikat. Mint az AP jelen­téséből kitűnik: a főparancs­nokság arra számít, hogy a né­pi erők rohamot intéznek a főváros ellen, s a megerősítést óvintézkedésnek szánta. A dél-vietnami népi fel­szabadító fegyveres erők ez év első tíz hónapjában az amerikai és a saigoni fegyveres erők 360 repü­lőgépét semmisítették meg a Mekong deltavidé­kén — jelenti a Felszabadulás hír- ügynökség. A gépeket nem korszerű légvédelmi fegyve­rekkel, hanem puskákkal, há­zilag készített fegyverekkel lőtték le. * * * Saigonban vették a dél-viet­nami partizánok rádiójának adását, amely bejelentette, hogy a szabadságharcosok ka­rácsonykor és újévkor, vala­mint a vietnami Tet-ünnep alkalmából egyoldalú tűzszü­netet tartanak. A karácsonyi tűzszünet december 24-én egy órától december 27-én éjfélig, az újévi fegyverszünet decem­ber 31-én éjféltől január 3-án éjfélig, a Tet-iegyverszür.et január 26-tól 30-íg tart. A köz­lemény a tűzszünet idején végrehajtott minden ellenséges harci cselekményt a tűzszünet megsértésének tekint, és arra a DNFF erői megfelelő választ adnak. A vietnami tájékoztató iro­da hétfőn közleményben tilta­kozott amiatt, hogy amerikai repülőgépek szombaton és va­sárnap támadásokat intéztek a Vietnam két részét elválasztó militarizált övezettől délre el- része ellen. Ugyanakkor a de- militarizál övezettől délre el­helyezett amerikai tüzérségi ütegek lőtték az övezet északi részében levő Vin Son közsé­get. William Fulbright, az ame­rikai szenátus külügyi bizott­ságának elnöke, a CBS televí­ziótársaságnak vasárnap adott nyilatkozatában azzal vádolta az amerikai kormányt, hogy a legfontosabb politikai és katonai döntéseket a kongresszus jóváhagyása, sőt tudomása nélkül hoz­za meg. A szenátor ezzel kapcsolatban utalt a kambodzsai beavatko­zásra és a VDK területe ellen intézett bombatámadások fel­újítására. Fulbright a vietnami hábo­rúval kapcsolatban nem vitatta Nixon elnök jóindulatát, de hangsúlyozta: az elnök »feltételei irreá­lisak, intézkedései és esz­közei nem alkalmasak ar­ra, hogy a meghirdetett cél eléréséhez vezesse­nek.« Ky „vesszőfutása“ Az amerikai közvélemény heves tiltakozásai kísérik Ky alelnök útját. A texasi Austinban a hábo­rúellenes mozgalom képviselői tüntetéssel fogadták az odaér­kező alelnököt. A menet rész­vevői »Ky, takarodj haza!« és »As amerikai csapatok azon­nali kivonását követeljük!« feliratú transzparensekkel vo­nultak fel. »Rendkívül elégedettek va­gyunk kairói tárgyalásaink po- ’ zitív eredményeivel és e meg­beszéléseket fontos lépésnek tekintjük az egység kialtúuiá- sához vezető úton« — jelen­tette ki Hafez Asszad szíriai miniszterelnök az A1 Akhbar című egyiptomi lapnak adott nyilatkozatában. Szíria vezetőinek külpolitikai programját körvonalazva Asz- szad rámutatott, hogy »Szíria szélesíteni és mélyíteni fogja kapcsolatait a szocialista orszá­gokkal és mindenekelőtt a Szovjetunióval, amely sokolda­lú anyagi és erkölcsi segítséget nyújt a világ valamennyi sza­badságért, függetlenségért és haladásért küzdő népnek«. TEL AVIV Mose Dajan izraeli hadügy­miniszter vasárnap a munkás­párt gyűlésén kijelentette: Iz­rael »megfelelő feltételek mel­lett« vissza kíván térni a Jar­ring vezette közvetett béketár­gyalásokra, hogy megállapít­hassa, van-e lehetőség az el­lentétek politikai rendezésére. Ugyanakkor sietett kijelenteni, hogy a háború kiújulása ese­tén Izrael »elég erős lesz ah­hoz, hogy sikerrel harcoljon«. Jltzak Rabin, Izrael wa­shingtoni nagykövete hétfőn visszarepült Washingtonba. Elutazása előtt újságíróknak azt mondta: Washingtonban tájékozódó megbeszéléseket kezd a közvetett tárgyalások újraf elvételéről. KAIRÓ Abdel Mohszan Abul Nur, az Arab Szocialista Unió fő­titkára szombaton a párt veze­tőinek ülésén kijelentette: nem komolyak azok az izraeli állí­tások, amelyek szerint Tel Aviv hajlandó ismét felvenni a kapcsolatot Gunnar Jarringgál, az ENSZ közel-keleti külön- megbízottjávál. A tűzszüneti megállapodás november 5-én történt meg­hosszabbítása óta első ízben Izrael hétfőn panaszt tett az ENSZ ellenőrző bizottságánál. Azzal vádolta az EAK-ot, hogy »a Szuezi-csatorna övezetében rakétaállásokat épít, súlyosan megsértve a tűzszüneti megál­lapodást«. Mint hétfőn Bonnban hiva­talosan közölték: Brandt kan­cellár a lengyel—nyugatnémet szerződés jövő heti aláírására nemcsak hivatalos személyisé­geket visz magával Varsóba, hanem a nyugatnémet közélet több képviselőjét is. Brandt levelet intézett a há­rom parlamenti párt frakció­elnökéhez is, felkérve őket, hogy a frakció képviseltesse magát az ünnepélyes aláírási­nál. A két koalíciós párt ele­get tesz a kancellár meghívá­sának, Barzel, a CDU—CSU frakció elnöke azonban nem küldi el képviselőjét Varsóba. A Barzelhez intézett levél­ben Brandt hangoztatta, hogy az aláírásnál új fejezet nyílik a két nép kapcsolatának törté­netében. Ezért, ha a kormány és az ellenzék a szerződéssel kapcsolatos részletekben nem is ért egyet, ezen a történelmi aktuson a CDU—CSU-nak is képviseltetnie kellene magát. Ez nem jelentene előzetes hozzájárulást a szerződéshez — írta Brandt. Barzel válaszában arra hi­vatkozott, az ő frakciója is osztja azt a véleményt, hogy a lengyelekkel ki kell békülni. Ö maga meghívást fogadott el, amelynek értelmében a jövő év elején Lengyelországba uta­zik, s ezt alkalmasabb mód­szernek tartja, mint a jelenlé­tet az aláírásnál. nyol Kommunista Párt kül­döttsége, a görög pártdelegá­ció és a Nyugat-berlini Szo­cialista Egységpárt küldöttsé­ge. Ünnepi gyűlés Wuppcrtalbnn A Német Kommunista Párt vasárnap Wuppertalban ünne­pi gyűlést rendezett Engels Frigyes születésének 150. év­fordulója alkalmátiól. A nagy­gyűlésen részt vettek a Szov­jetunió, az NDK, Magyaror­szág, Lengyelország, Románia, Csehszlovákia, Belgium és Dá­nia kommunista, valamint munkáspártjainák képviselői. Kurt Bachmann, a Német Kommunista Párt elnöke fel­szólalásában hangsúlyozta an­nak szükségességét, hogy a kü­lönböző országok munkásai közös akciókat indítsanak az imperializmus ellen. (MTI) A Chilei KP határozata: Erősíteni kell a baloldalt Befejezte munkáját a Chilei Kommunista Párt Központi Bizottságának plénuma. A Brandt sajnálkozását fejezte ki az elutasítás miatt. Bizonyos meglepetést keltett egyébként, hogy Scheel kül­ügyminiszter a hét végén a lengyel—nyugatnémet szerző­dés ratifikálásának is feltéte­léül szabta meg a nyugat-ber­lini kérdés »kielégítő rendezé­sét«. Ezt a kijelentést a kormány szóvivői úgy magyarázták, hogy Scheel nem »jogi« felté­telt akart szabni, csupán a pp- litikai összefüggésre mutatott rá. E magyarázkodás ellené­re tény, hogy a bonni kormány most már a lengyel—nyugat­német szerződés ratifikálását is eszközül akarja felhasználni a nyugat-berlini kérdésben el­érendő »eredmények« kiharco­lásához. * * * Hétfőn a CDU—CSU Bun- destag-f rakciója megkezdte. ülését Nyugat-Berlinben. K. G. Kiesinger CDU pártve­zető Pjotr Abraszimovnak, a Szovjetunió berlini nagykövet­ségének tiltakozó jegyzékére, reagálva hétfőn pártjának ve­zetőségi ülése után kijelentet­te: a CDU—CSU kitart a Nyugat-Berlinben való ülése • zés mellett. Mint Kiesinger a sajtó képviselőinek tudtára adta: a CDU—CSU a jövőben (Folytatás a 2. oldalon.) A VENDÉGMUNKÁSUK TILTAKOZNAK Vasáré' vendégmunkások tüntettek Bemben hely­zetük .; í. Svájcban n emreg a törvényhozás is fog­lalkozott .1 vendégmunkások helyzetével, miután egyes ré­tegek a külföldi munkások számának jelentős csökkentését szerették volna elérni. (Teleíotó: AP— MTI—KS) 1

Next

/
Thumbnails
Contents