Somogyi Néplap, 1970. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

Vit AG PROLETÁRJAI, E G Y E S 0 L J ET E KI Ára: 80 fillér M SZ HP Sp ff O G Y M EGYE! B I Z OTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 152. szám 1970. július L, szerda Somogyi vezetik és partizánok kitüntetése A Szovjetunió budapesti nagykövetségén június 29-én, hétfőn a somogyi vezetőknek, valamint a hitleri fasizmus el­leni harcban, részt vett parti­zánoknak a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnöksége által adományozott kitünteté­seket adtak át. Lenin Emlékérmet kapott Németh Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Somogy megyei Pártbizott­ság első titkára, Suri Károly, az MSZMP Somogy megyei Bi­zottsága Oktatási Igazgatósá­gának helyettes vezetője és Kiss Józsefné, a Magyar— Szovjet Baráti Társaság me­gyei titkára. Vörös Csillag Érdemrenddel tüntették ki Kovács Imre so- mogydöröcskei nyugdíjast, Harci Érdemekért Erem kitün­tetést kapott Somogyi János, a Magyar Partizánszövetség So­mogy megyei csoportjának ve­zetője. A kitüntetéseket F. J. Tyi- tov, a Szovjetunió budapesti nagykövete meleg szavak kísé­retében nyújtotta át a megje­lenteknek. Megkezdődtek a magyar—mongol tárgyalások Ambrus István, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Kedden délelőtt a Mongol Nagy Népi Hurál elnökségének tanácstermében megkezdőd­tek a hivatalos tárgyalások Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és a kíséretében levő magyar államférfiak, illetve a Mongol Népköztársaság veze­tői között. A tárgyalásokon mongol részről jelen voltak: Zs. Szam- bu, a Mongol Nagy Népi Hu­rál elnökségének elnöke, J. Cedenbal miniszterelnök, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB első titkára és más magas rangú mongol államférfiak. Magyar részről a megbeszé­lésen részt vett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter, Gyenss András külügyminiszter-helyettes és Krajcsik Mihály, hazánk uián- bátori nagykövete. A megbeszéléseket szívélyes, (Folytatás a 2. oldalon) Augusztus 1-től Kötelező a kenyér csomagolása A belkereskedelmi minisz­ter a kenyér kötelező csoma­golásáról szóló tavalyi rende­letét augusztus 1-i hatállyal az ország egész területére kiter­jesztette. A rendelet szerint augusztus 1-től kenyeret cso­magolás nélkül kiszolgálni ti­los. Mind az egész, mind a vágott kenyeret úgy kell cso­magolni, hogy a papír a ke­nyér teljes felületét fedje. A csomagolásért, külön díjat, fel­számítani nem szabad. A cso­magolási kötelezettség az ál­lami, a szövetkezeti és a ma­gánkereskedelmi üzletekre egyaránt vonatkozik. A Papír- és Irodaszer-nagy­kereskedelmi Vállalat a maga részéről készen áll a rendelet végrehajtására, gondoskodott elegendő papírról. A szüksé­ges, mintegy 3500 tonnányi csomagolóanyag már a megye- székhelyeken, a lerakatoknál van, s korlátlan mennyiségben — az előírt méretekben — a kiskereskedelmi vállalatok, a szövetkezetek rendelkezésére áll. Kötelező közvetítés egyes munkakörökben A jobb munkaerő-gazdálkodás érdekében Ma lép hatályba az utasítás —- Kiket érint? Ma lép hatályba a Somogy megyei Tanács V. B. elnöké­nek utasítása a munkaerő- közvetítésről. Mit tartalmaz ez? Kötelező közvetítést ren­del el, ha a munkakönyvben »kilépett« bejegyzés van, és egy év még nem telt el a be­jegyzés óta. Kötelező a közve­títés akkor is, ha kettő vagy ennél több »munkaviszonya megszűnt«, illetve egy »kilé­pett« és egy »munkaviszonya megszűnt« bejegyzés ran a munkakönyvijén. Ezt a rendel­kezést nem kell alkalmazni, ha a vállalat mondott fel a dol­gozónak, Ilyen esetek lehet­nek: a létszámcsökkentés, a szerződés vagy a próbaidő le­járta. Ezt a tényt azonban a munkavállalónak igazolni kell. A csökkent munkaképessé­gűek számára alkalmas mun­kahelyet — . az utasítás szerint — csak közvetítéssel lehet betölteni. Ez vonatkozik a megye vállalatainál, intéz­ményeinél a telefonközpont­kezelőkre is. Ha az állami gazdaságok, a TÖVÁL-ok és az általános fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezetei?:, vala­mint a költségvetési üzemek kőművest, ácsot, .állványozót, tetőfedőt vagj^ vasbetonszere­lőt akarnak foglalkoztatni, ak­kor csak a munkaközvetítőn keresztül vehetik fel az új szakmunkásokat. Ha viszont áthelyezésről van szó, akkor nincs szükség közvetítésre. Az utasítás a vállalatokat, intézményeket munkaerő- igény bejelentésére kötelezi. Ezt a tanácsoknál kell teljesí­teni. A Balaton-parii üdülte­tést». kereskedelmet és az ide­genforgalmat ellátó szervek, illetve az idényjellegű vállala­tok, az idény kezdete előtt egy hónappal, más vállalatok pedig a negyedévet megelőző hónap 25-éig kötelesek várható mun­kaerő-igényüket bejelenteni. A tényleges igényt pedig akkor jelentik be, amikor szükségük van a munkásokra. Az utasítás részletesen sza­bályozza, hogy a vállalatok­nak hogyan kell a bejelentést megtenni. A kötelező munkaközvetítés alól külön kérelemre — és csak kivételes esetben — adhat fefcTwuitőst a megyei tútiáus munkaügyi osztálya. Akik az utasítást megszegik, szabály- sértést követnek el, s ennek megfelelően eljárás indul el­lenük. MOSZKVA Szovjet-egyiptomi tárgyalások A moszkvai Kremlben ked­den megkezdődtek a tárgyalá­sok Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, Podgornij, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke, Koszigin Kicserélik a táblákat Kaposfü reden és Toponáron. alatt a megyeszékhelyhez kapcsolódott a két falu. A mai nappal »Kaposvár« elnevezés miniszterelnök, valamint Nasz- szer egyiptomi elnök között. A kölcsönös egyetértés lég­körében folyó, szívélyes hangú tárgyaláson a tárgyaló felek eszmecserét folytattak a közel- keleti helyzetről, és megálla­pították, hogy Izrael folytatja agresszív cselekményeit és to­vábbra sem hajlandó végre­hajtani a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határoza­tát. A szovjet és az egyiptomi fél megvitatta a jelenlegi nem­zetközi helyzet több más fon­tos problémáját is. A tárgyalások folytatódnak. (MTI) Ismét segít a KISZ Megkezdték a munkát a sújtotta területeken. KISZ építőtáboraiban az árvíz Magyar—portugál párttalálkozó Az MSZMP Központi Bi- l őszinte, elvtársi légkörű esz­zottságának meghívására jú­nius második felében látoga­tást tett Magyarországon a Portugál Kommunista Párt küldöttsége: Alvaro Cunhal, a párt főtitkára, Jósé Vitoriano, a kb titkárságának tagja és Carlos Britto, a központi bi­zottság tagja. A küldöttséget fogadta Kádár János, az MSZMP KB első titkára; a delegáció találkozott Komócsin Zoltánnal, a Politikai Bizott­ság tagjával, a KB titkárával, és a Központi Bizottság más képviselőivel. A portugál pártküldöttség magyarcrsiíági útja során lá­togatást tett ipari, mezőgazda- sági üzemekben, kulturális in­tézményekben, megismerke­dett a magyar dolgozók építő munkájával, és' életkörülmé­nyeivel. A portugál kommu­nisták delegációját mindenütt nagy tisztelettel fogadták. A találkozók alkalmával a két párt képviselői kölcsönösen tájékoztatták egymást orszá­guk helyzetéről, pártjuk tevé­kenységéről, a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiben elfoglalt álláspontjukról. Az mecserék bizonyították, hogy az összes érintett kérdésben teljes a nézetazonosság a két testvérpárt között. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak képviselői kifejezték szo­lidaritásukat a Portugál Kom­munista Párt hősi harcával, amelyet a fasiszta diktatúra ellen, a demokratikus rend­szer kivívásáért, a portugál gyarmati uralom felszámolá­sáért folytat. A Portugál Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának képviselői elismerésü­ket tolmácsolták a szocializ­mus ■ magyar országi erednie* nyeivel kapcsolatban, amelyöi két úgy értékelnek, mint nagy jelentőségű hozzájárulást a nemzetközi munkásosztály és az összes ország népeinek har­cához; Mindkét fél hangsúlyoz­ta a kommunista és munkás­pártok internacionalista együttműködésének; valamint az összes antiimperialista erő összefogásának nagy fontossá­gát, és kölcsönösen kifejezték törekvésüket a magyar és a oortugál kommunisták közötti kapcsolatok elmélyítésére. (MTI) Apadnak a folyók Befejezte munkáját az árvízvédelmi kormánybiztosság A Duna, a Mura és a Drá- Most már csak a Tisza va osztrák szakaszán, továbbá a Tisza felső szakaszán gyor­sul az apadás. Szegeden kedden délután a vízállás 832 centiméter volt. Hibás munka esetén A lakásszövetkezetek is követelhetnek kötbért Többször előfordult, hogy a szövetkezeti házakon atadasuk után hibákat találtak, a beru­házó vállalat azonban többnyi­re nem követelt kötbért a ki­vitelezőtől. Különféle jogsza­bályokra utalva gyakran arra hivatkoznak a beruházók, hogy az épület átadásával teljesítet­ték feladatukat, az utólagosan feltárt hibák ügyeinek intézé­se már nem az ő dolguk. A lakásszövetkezeteknek ilyen­kor csak sok utánjárással si­kerül érvényesíteni jogaikat, sőt a kellő tapasztalatok hiá­nyában a szövetkezeteket nemegyszer károsodás is érte. A Központi Gazdasági Dön­tőbizottság most állást foglalt e követelések kérdésében, s megállapította, hogy a lakás- szövetkezet — hibák esetén — közvetlenül is követelheti a kivitelezőtől a kötbért, illetve a hibák kijavítását. A lakás- szövetkezeteket ugyanis szö­vetkezeteknek, tehát jogi sze­mélyeknek kell tekinteni, ezért jogokat gyakorolhatnak, és kötelezettségek is terhelik. Jo­gaik gyakorlásához az is hoz­zátartozik, hogy az épületeik­kel kapcsolatos különféle igé­nyeiket érvényesíthessék. Ha tehát az épületek átadása után hibákat tapasztalnak, bejelent­hetik kötbér iránti igényeiket, és indokolt esetben a gazda­sági döntőbizottság meg is ítéli. (MTI) Csongrád alatti szakaszán, a Maros torkolatánál, a Hár­mas-Körös Gyoma alatti sza­kaszán és a Hortobágy—Be­rettyó főcsatorna torkolatánál .tartanak harmadfokú készült­séget. A Tisza völgyéiben a maxi­mális belvízi elöntés a víz­ügyi igazgatóságok erőteljes munkája nyomán negyedére, 50 ezer holdra csökkent. « « * Kedden az árvízvédelmi kormánybiztosság operatív értekezletén Vincze József kormánybiztas-ihelyettes beje­lentette, hogy a korrnányibiz- tosság befejezettnek tekinti működését. A rendkívüli áradás elleni küzdelem második napján alakult kormánybiztosság 47 napon át irányította a véde­kezést. A korrnányibizkosság- ban valamennyi tárca képvi­selője és összekötője részt vett, s rendkívül jó együttműkö­déssel, szervezetten végezte az árvédelmi erők, gépek, anya­gok felvonultatását. Vincze József kormánybiz­tos-helyettes köszönetét mon­dott a tárca-összekötők lelki- ismeretes. áldozatos munká­jáért.

Next

/
Thumbnails
Contents