Somogyi Néplap, 1970. június (26. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

'fitÄG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér 1 Kállai Gyula kitüntetése AZ MSZ IHP .SOp O G Y H E G V E I B I ZOTT S ÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 127. szám 1970. június 2., kedd A Föld körül kering a Szojuz—9 űrhajó Rádió-és televíziókapcsolat az űrhajósokkal Megkezdődött a kitűzött program végrehajtása A Szovjetunióban tegrnap. magyar idő szerint 20.00 óraikor fellőttek a Szojuz—9 .jelzésű űrhajót. Az űrhajón, amely 20 óra 09 perckor rátért Föld körüli pályájára, két­tagú személyzet foglal helyet: Andrijan Nyikolajev ezre­des, az űrhajó parancsnoka és Vitalij Szevasztyjanov fe­délzeti mérnök. Feladatuk, hogy miközben a Szojuz—9 önmagában Föld körüli űrrepülést végez, tudo­mányos és technikai kutatások és kísérletek nagyszabású programját hajteák végre, el­sősorban: — egészségügyi-biológiai ku­tatásokat annak tanulmányo­zására, hogyan hatnak az űr­repülés tényezői az emberi szervezetre, a Föld körüli űr­pályán való tartózkodás körül­ményei között; — a Föld különböző öveze­teiben geológiai és földrajzi objektumok, kontinensek és vízfelületek tudományos, meg­figyelése és lefényképezése az­zal a céllalj hogy kidolgozzák az így szerzendő adatok fel- használásának módját a nép­gazdaságban; — légköri képződmények­nek, a Föld hó- és jégtakarójá­nak megfigyelése, vizsgálata és fényképezése azzal a céllal, hogy a megfigyelésék adatait az operatív és hosszú távú i cl ö j á rasjelzésekben használ­ják fel; — a Föld körüli kozmikus térség fizikai jellemzőinek, je­lenségeinek és folyamatainak tudományos vizsgálata; — az űrhajó kézi és atoma- ta irányító rendszereinek, tá-» .irtásának és stabilizálásának további kidolgozása és az űr­hajózás autonóm eszközeinek kipróbálása az űrrepülés kü­lönböző viszonyai között. Az űrhajó személyzetével rá­dión és televízió útján szilárd a kaocsolat. Andrijan Nyikolajev jelen­tése szerint az űrhajó pályára térése normálisan ment végbe. Az űrhajósok jól érzik magu­kat. Az űrhaió kabiniaibau lyiaovfi -inak a istfonntariásboz sziiksóoos. a föl öihez hasonló no’-náUs viszonvok. A kőt űrhaiós nofflre-ita a kifőzött program teljesítését. A. Nyikolajev ezredes, a Szojuz—9 űrhajó parancsnoka a start előtt kijelentette: — Kedves elvtársaim és ba­rátaim! A Szojuz—9 jelzésű űrhajónk legénysége ma űr­utazásra indul, hogy folytassa a kozmikus térség feltárásának fontos ügyét, népgazdaságunk, a tudomány és a technika ér­dekében. Országunkban tervszerű munkálatok folynak a világűr feltárásara. A Szojuz—-.9 űrha­jón' utazva, a tudományos és technikai vizsgálatok és kísér­letek programjának soron le­vő szakaszát kell elvégeznünk. Mindent megteszünk, hogy sikeresen teljesítsük a ránk bí­zott feladatokat. Viszontlátásra, elvtársak! Találkozunk a Földön! Hűvel József, az MTI tudó­sítója jelenti: Tegnap sok millió szovjet ember esti programja módo­sult: a lefekvéshez készülődő tv-nézök szeme előtt váratla­nul megjelent az űrhajók fel­bocsátásakor vetített embléma, majd nyomban láthatóvá vált az úrrepülőté.r. A hagyomá­nyos busz ezúttal sötétben hozta utasait: Andrijan Nyiko­lajev ezredes űrhajós parancs­nokot és Vitalij Szevasztyjanov fedélzeti mérnqköt. akik a nagy út előtt társaiktól virág­csokrokat kaptak. Kubaszov és Satalov űrhajó­sok, a Szojuzok kötelékrepülé- sériek hősei, a felbocsátás elő­készületeivel egyidejűleg kom­mentálták a Szojuz—9-re váró programot. Mint hangsúlyoz­ták: a szovjet űrkutatási me­netrend a már lefektetett ala­pokon folytatódik. Ennek kere­tében kiemelték az űrhajó irá­nyítása és manőverezése terén folytatódó kísérletek fontossá­gát. Nyomatékosan aláhúzták azt te, hogy a Szovjetuniónak ez a legújabb űrkísérlete a népgazdaság érdekeit szolgaija. A két űrhajós életrajza ANDRIJAN NYIKOLAJEV ezredes, a Szojuz—9 űrhajó parancsnoka 1929. szeptember 5-én született a Csuvas auto­nóm köztársaság Sorseli nevű községében. 1962-ben 3 Vasz­tok—-3 fedélzetén már járt a világűrben A Vosztok—3 útja után Nyi- kolajev, a Szovjetunió Hőse, aktivan reszt vett az űrhajó­sok felkészítésében. Az utóbbi .évékben ő maga készülődött repülésre. Andrijan Nyikolajev techni­kumot végzett, majd elvégezte a Frunze katonai .repülőiskolát, ezután a légierőnél teljesített szolgálatot. Andriian Nyikola­jev 1957 óta az SZKP tagja. 1968-ban Nyikolajev elvé­gezte a Zsukovszjpjról elneve­zett hadmérnöki repülőakadé­miát. Széles körű' társadalmi- politikai munkát végez az orosz föderáció legfelső taná­csának képviselőjeként. Felesége Valentyina Tyeres- kova űrhajós, egy gyermekük van, Jelena, aki most hatéves. VITALIJ SZEVASZTY­JANOV a Szojuz—9 űrhajó fe­délzeti mérnöke, 1935. július 8-án született Krasznouralszk városában, a szverdlovszki te­rületen. Gyermek- és iskola­éveit a Fekete-tenger mentén, Szocsi városában töltötte. 1953-ban, a középiskola el­végzése után felvették a moszkvai Repülési Intézet hallgatójának. 1959-ben vég­zett és egy tervező irodában' kezdett dolgozni. Hamarosan az ihtézet aspiránsa lett Sike­resen befejezte az aspirantúrát, és megvédte disszertációját A műszaki tudományok kandidá­tusa lett. 1963-ban Vitalij Szevaszty­janov belépett az SZKP-ba. Szevasztyjanov mérnök az űrhajósok között végezte él az űrutazásokra való felkészü­lést Vitalij felesége, Alevtyina, a lemngrádi egyetemen végzett, ós jelenleg egy tudományos kutatóintézetben dolgozik. A Szevasztyjanov-házaspárnak egy kislánya van, Natasa, aki jelenleg 7 éves. (MTI) Helyszíni helyzetfölmérés után — azonnali segítség Röviddel a Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsának felhívása után részt vállalt az árvízsújtotta gazdaságok meg­segítéséből az Észak-somogyi Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége. Május 29-én há­romtagú küldöttség járt Máté­szalkán, és a TOT képviselői­vel Jnegbeszélték a tennivaló­kat. A küldöttség egyik tagja, Dunai Imre szövetségi munka­társ nyújtott tájékoztatót a megbeszélés érdemi következ­ményéről. — Szombaton érkeztünk ha­ssa, kész tervvel, amelynek megvalósítása most folyik. Az olcsvaapáti Petőfi Tsz-ben föl­mértük a károkat és a tenni­valókat.. Ennek az 1300 holdas gazdaságnak a támogatását vállalta a fonyódi, 3 marcali és a siófoki járás tsz-einek szövetsége. Az olcsvaapáti tsz- ben tavaly 15 000 forint veit az egy tagra jutó jövedelem, s 11,3 millió forintos termelési értéket értek eL A gazdaság felkészült az árvízvédelemre, a falut meg is mentették (»csak« 27 ház dőlt össze), a gazdasági épületek — 3 szesz­főzde kivételével — épen ma­radtak, az állatállomány meg­menekült A szántóterületeket — őszi és tavaszi vetéseket az előkészített táblákat — azon­ban teljesen elöntötte a víz, itt semmilyen termés nem várha­tó. Folyik a szivattyúzás, de helyenként még ott jár tünkkor is három méteres volt a víz. Több mint kilencmilliós kár érte ezt a termelőszövetkeze­tet... — A földeken csak másod­vetésekre kerülhet sor, ehhez az állam ad magot a tsz-nek. a megmentett állatoknak takarmányt, különösen sok ab­rakot juttatunk. A Somogy megyei GabonaJSéivásárió és Feldolgozó Vállalattal megál­lapodtunk, hogy a tsz-eink ál­tal erre a célra itt átadott sze­mestermény ellenében az ot­tani vállalat kiadja a tápot az olcsvaapáti tsz-nek. Eddig a balatanendrédi tsz száz mázsa árpát é6 ugyanennyi lucerna- szénát, a buzsáki tsz két vagon vetőburgonyát, a böhönyei tsz 50 000, a siófoki tsz pedig 30 000 forintot ajánlott fel, de a megsegítési folyamat még tart A pénz azért kell, hogy az olcsvaapáti tsz kifizethesse tagjainak a munkadíjat A szö­vetségünk területén lévő há­rom TÖVÁL épületrendbeho- zási munkákat vállalt az ár­vízsújtotta gazdaságban. Az észak-somogyi tsz-szövet- ség egészen a zárszámadá­sig tartja kapcsolatát az öles- vaapátiakkal, és folyamatosan segítséget nyújt 9 talpraállás- hoz. Gromiko Párizsba érkezett Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter tegnap dél­után ötnapos hivatalos láto­gatásra Párizsba érkezett. A szovjet külügyminisztert és ■kíséretét az Ory-i repülőté­ren Maurice Schumann fran­cia külügyminiszter fogadta. A délután folyamán And­rej Gromiko meglátogatta a Grand Palais'ban nemrég megnyílt Lenin-tkiállítást, majd megtekintette ugyanab­ban az épületben a Matisse- kiálhtás képeit. A hivatalos szovjet—fran­cia tanácskozások ma délben kezdődnék, amikor Pompidou köztársasági elnök az Elysée- palotában ebéden látja ven­dégül a szovjet külügymi­nisztert. Az ebédet négy- szemközti megbeszélés követi. Kádár János üdvözli Kállai Gyulát. (MTI — Vigovszki felv.) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kállai Gyulának, az országgyűlés elnökének, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának több évtizedes mun- kaámozgalmi és közéleti te­vékenysége elismeréséül 60. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Ér­demrendje kitüntetést . ado­mányozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen volt Kádár János, az .MSZMP KB első titkára, Fock Jenő, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, Biszku Béla, az MSZMP KB titkára, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára. Dr. Beresztóczy Miklós, . az or­szággyűlés alelnötke és Ben- esik István, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára. (MTI) JELENTÉS AZ ÁRVÍZRŐL 41000 ember őrzi és védi a Tisza menti gátakat A Tisza vízgyűjtőjén az elmúlt 24 óraban szeszélyes el­osztásban hullott csapadék. N agy területen nem volt jelentős eső, így további árhullámok nem alakultak ki. Az árhullám telözése elhagyta Szolnokot, de ebben a térségben mindössze néhány centiméter volt az apadás. Sze­gednél lassan tovább arad a folyó. Tegnap délután 960 centi­méter magas vízszintet mertek, amely 37 centiméterrel ha­ladja meg a maximumot. A hétfő éjszakai tetózés óta apad a Maros. A követke­ző napokban meggyorsul az apadás. ■ A KÉSZENLÉTBE HELYE­ZETT tartalékerőkkel együtt most már 41000 ember védi és őrzi a Tisza-mentj gátakat. Ez a védekezési létszám újabb rekordja. Továbbra is tartós védekezésre számítanak, mert a vízügyi előrejelzések szerint Szolnoknál e hét végén még az apadás ellenére is a maximum közelében marad a vízszint. Szegednél valószínűleg ma te­tőzik az árhullám, s az apadás lassúsága miatt még szomba­ton is az 1932. évi maximum fölött lesz a víz. A Tisza legfelső szakaszán, a Szamos menti területeken az utóbbi 24 órában 11 millió köbméter vizet vezettek visz- sza az elöntött területekről a Tiszába. így most már csak mintegy 8000 holdnyi terüle­tet borít a víz. A visszatelepü­léshez szükséges feltételek megteremtése alapján hétfőn a Szaboles-Szatmár megyei Tanács vb-elnöke újabb négy községbe: Csegöldre, Jánkmaj- tisra, Kisarba és Nagyarba en­gedélyezte az elköltöztetett la­kosság visszatelepítését. Az árvíz sújtotta terület helyre- állítási munkálatainak támo­gatására a Szovjetunióból már megkezdték a határmenti kő­bányában termelt kő szállítá- tás. A Szabolcs megyeiek mint­egy 250 ezer köbméter követ kértek, de a Szovjetunió vállal­ta, hogy többet — összesen 350 ezer köbméternyit — szal­ut. A TISZA KÖZÉPSŐ szaka­szán, Szolnoknál néhány cen­timéterre! apadt már a víz, de továbbra is nagy erők folytat­ják a küzdelmet a gátakon a szivárgás és a fakadó víz el­len. Több mint 9 ezren dolgoz­nak a gátak mentén, s az utóbbi 24 órában a víz újabb veszélyes támadásait sikerült elhárítani. A Szolnoki Cukor» gyár közelében, a görbeéri zsi­lip előcsatomájának partja az átázás miatt burkolattal együtt leszakadt. Az azonnal a hely­színre vezényelt árvédelmi osz­tagok terméskővel támasztot­ták meg a sérült szakaszt, a szivárgó vizet pedig homokzsá­kokból épített ellennyomó me­dencével fogták fel, s így sike­rült elhárítani a veszélyt. Tiszasüly közelében két he­lyen 60—100 centiméter mély és 1—2 centiméter széles re­pedés keletkezett a töltésen, de gyors beavatkozással, kő- és homokzsákbordák elhelyezé­sével megtámasztották a gátat, és megakadályozták a kritikus repedés terjeszkedései. SZEGED TÉRSÉGÉBEN a Tisza várható tetőzésének meg­felelően már befejezték a vé­delmi anyagok kiszállítását, az erők összpontosítását. Több mint hárommillió homokzsák- kot kaptak már a szegediek, s 98 könnyűbúvár segíti a gátak fóliaborításánaik elhelyezését. A hétfőre virradó éjszaka újabb 60 URH-készüléket küldtek a Szeged és Maros kö­zötti területre. Most külön rá- diórelé-állomást is felállíta­nak, hogy növeljék a kézi URH-készülékek hatókörét,1. s megkönnyítsék a védelemveze­tők irányító munkáját. A vízügyi igazgatóságok 13 gépesített árvízvédelmi osztaga közül öt segíti Szeged térsé­gében a védekezési munkála­tokat. A szokásosnál jóval ak­tívabban dolgozik a vízügyi szolgálat repülőegysége is. Az utóbbi két hétben összesen 196 órán át végeztek légi megfi­gyelést, tehát jóval többet, mint az 1965. évi nagy dunai árvízkor, amikor havonta 165 óra repülést hártották végre a vízügyi fel derítők. A szegedi Tisza-parti sétány szakaszán, amely közvetlenül védi a várost, már többször végeztek talaivizssálatokat, hogy ellenőrizzék, mennyire nedvesedett át az altalaj- Az így szerzett adatok alapján erosfttk tovább a védelmi vo­nalakat. ■ A Tisza-part menti épületek pincéiben felgyülem­lett talajvizet nem szivattyúz­zák, mert ez az erőszakos el­távolítás kiszélesíthetné azo­kat a föld alatti járatokat, amelyeken át a víz a pincékbe kerül. A Tisza alsó szakaszán most már mintegy 25 000 em­ber őrzi a gátakat Az árvíz- védelmi kormánybizottság in­tézkedésére a , Tisaa Szeged alatti térségeiben újabb' hat lokalizációs gát építését kezdik meg, s még e hét vége előtt befejezik a munkát. A GYŰJTÉSI AKCIÓK ösz- szehangolására alakult orszá­gos társadalmi bizottság ülé­sén Rostás István, a Magyar Vöröskereszt főtitkára elmon­dotta, hogy eddig mintegy 26 millió forintot fizettek be a Vöröskereszt 5350-es csekk­számlájára. Az árvíz sújtotta vidékeken megkezdték a gyorssegélyek kiosztását — a legfrissebb hírek szerint eddig mintegy 9 millió forintot fi­zettek ki a károsultaknak. A szétosztásnál messzemenően figyelembe vették a helyi tár­sadalmi szervek, akcióbizottsá­gok véleményét, javaslatait. A vállalatok, intézmények egyéb­ként fejlesztési alapjaikból szombat estig több mint 16,5 millió forintot utaltak át, hoz­zájárulásként a más vállala­tokat, közületeket ért árvízká­rok helyreállításéhoz. Bezárta katouit a BNV Tizenegynapos nyitvatartás után, tegnap véget ért az idei Budapesti Nemzetközi Vásár Utolsó napján is több tízezer látogató kereste fel; a vásár ideje alatt a hazai és kül­földi kiállításokat megtekinti látogatók száma elérte az 1 200 000-et. Este 9 órakor a HUNGEX- PO dolgozói és vezetői, a ki­állítók képviselőinek jelenlé­tében, a Rákóczi-induló hang­jai mellett vonták le a vásár főterén álló árbocról a nem­zetiszínű zászlót és az UFI- nak, a Nemzetközi Vásárok Szövetségének zászlóját. Ezzé, bezárta kapuit az 1970. évi Budapesti Namaei&oa. Vasas.

Next

/
Thumbnails
Contents