Somogyi Néplap, 1970. március (26. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

A ’•SVÁR' fliAG PROLETÁRJAI, EGYESÜL JETER! Ara; 1 forint Somogyi Néplap MSZ M P XXVI. évfolyam, 51. szám ÖGY MEGYEI BIZ O TTS A G A N Á R L A P j A •' A , v~ - i1 ..*• *• ■ *A J :■ ■ 1970. március I., vasárnap Jó helyre kerülnek A megyeszékhely költségvetése és Kaposvár millióinak ht/va- íordításáról döntöttek tegnap délelőtt a városi tanács tag­jai Százezrek, milliók sora­koztak az asztalon fekvő anyag mellékleteinek rovataiban. Ezekből a milliókból szebb és világosabb lesz a város az idén, új körzeti orvosi rende­lők épülnek, gyarapodik a gyermekkörzeti szolgálat, bő­vülnek az óvodák és az isko­lák; több jut népművelésre, ismeretterjesztésre, több idős embert gondozhatnak az öre­gek napközijében, több csök­kent munkaképességűnek ad­hatnak munkát S még nem említettük az épülő lakásokat, utakat, óvodát stb. Az idei költségűé: ' i és fej­lesztési terv — az egyik ta­nácstag megállapítása szerint — jól szolgálja a megyeszék­hely érdekeit. A város költségvetése az idén öt és fél millió forinttal nagyobb a tavalyinál. Ez a plusz zömében az állami hoz­zájárulásból és az egy és ne­gyed millióval magasabb be­vételből tevődik össze. A több mint hatvanhat­millió forint felét a kul­turális tennivalók megoldá­sára fordítja a tanács, hogy ezer—ezer óvodás és napközibe járó iskolás élhe­lyezése megfelelő legyen, kor­szerűen oktathassák és nevel­hessék a hatezer általános is­kolást és a kétezer középisko­lást. A költségvetés egyharmdda a zömében kommunális jelle­gű gazdasági feladatok meg­oldását szolgálja. S rögtön ki­emelnénk, hogy ez négymillió­val nagyobb a tavalyinál. A jobb közvilágítás és köztiszta­ság, a város fejlődését szolgá­ló rendezési tervek elkészíté­se, mind belefér a huszonkét­miilió forintba- Félmillióval többet áldoz a város a szociá­lis és egészségügyi ágazatra. Ezekből a milliókból létesül­nek orvosi rendelők a perem­városokban, és , jut több szo­ciális segély a rászorulóknak. A város fejlesztési alapja több mint száznegyvenkilenc millió forint. Az erre a célra fordított összeg hosszú időre meghatározza a megyeszék­hely fejlődését Nem véletle­nül esett szó arról is, hogy emelkedjen a ierületelőkészí- tés színvonala 1970-ben, mart ez a kulcsa a beruházások határidőre történő megvalósu­lásának. Sok vita, egyeztetés, az igé­nyek és lehetőségek számba­vétele előzte meg a költség- vetés végleges tonnába ön­tését, mégpedig úgy. hogy az állandó bizottságok is meg­tárgyalták a millió forintok felhasználását Rostás Ká- ~oly, a városi tanács vb-elnö- ke a testület tekintélyét és hitelét védte meg. amikor azt javasolta, hogy a járda- és út­felújítások tervét csak a kö­vetkező tanácsülésen tárgyal­ják meg és fogadják el, mivel az építési osztály elmulasztot­ta kikérni az állandó bizottság egyetértését Csapó Sándor, a városi pártbizottság titkára leszögezte ezzel kapcsolatban, hogy máskor ne kerüljön így anyag a tanács tagjai elé, mert nem lehet világosan és egyér­telműen dönteni. A tanács a költségvetésen kívül megtárgyalta az egész ségügyi és szociálpolitikai ál­landó bizottság munkáját, va­lamint Kaposvár általános rendezési tervének program­ját. Egyperces néma felállássá’ adóztak a tanácstagok Fekete Mátyásné tanácstag, az egész­a milliók fejlesztési terve ségügyi állandó bizottság tag­ja emlékének, s jegyzőkönyv­ben örökítették meg elhuny­téig végzett áldozatos munká­jának elismerését, Bejelentették: a végrehajtó bizottság a Pamuttonó-ipari Vállalat Kaposvári. Gyárának kikérése "alapján hozzá’árult ahhoz, hogy Bencze József vb-elnökheíyettes a textilmű­vekben dolgozzon. Dr. Ormosy Viktort, a . megyei tanács ipari osztályvezető-helyettesét' ko­optálta1 helyére a vb. L. G. Péter János hazaérkezett Péter János külügyminisz­ter, ötnapos hivatalos belgiu­mi látogatását befejezve, teg­nap délután hazautazott Brüsszelből. A magyar külügyminisztert ás kíséretét a brüsszeli repü­lőtéren Pierre Harmel, belga külügyminiszter és a belga külügyminisztérium számos vezető személyisége búcsúz­tatta. Ott voltak Molnár László ‘ nagykövet vezetésével a Magyar Népköztársaság brüsszeli nagykövetségének beosztottjai is. Szerdára összehívták az országgyűlést A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkot­mány 12. paragrafusának második bekezdése alapján az or­szággyűlést 1970. március 4-re, szerda délelőtt 11 órára összehívta. (MTI) Befejezte munkáját a KGST 4&. ülése Moszkvában február 24— 27-én megtartották a KGST végrehajtó bizottságának 45. ülésszakát, amelyen hazánkat Apró Antal, a magyar' forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnökhelyettese képvi­selte. A KGST végrehajtó bizott­ságának ülésein folytatták azoknak a kérdéseknek a meg­vitatását, amelyek összefügge­nek a KGST-tagállamok kö­zötti együttműlcödés további, elmélyítése és tökéletesítése komplex távlati programter­vezetének előkészítésével. Megvitatták egyebek között a végrehajtó bizottság elnöke és a tanács titkára által előké­szített javaslatokat a program mintavázlatáról, struktúrájá­ról és előzetes tartalmáról, va­MA. VÁLASZTÁSOK AUSZTRÍABA1V Megkezdődött a kiizdelei Emléktábla Fábián Béla szülőházán Bécsi politikai körökben ál­talában a kormányzó Néppárt abszolút többségének elveszté­sét és a szocialistákkal való koalíció felélesztését vágják a mai parlamenti választásoktól. A konzervatív-poleári Oszt­rák Néppárt ugyanis 19SS-os meglepő győzelme után az or­szág történetében először egye-, dűl kormányoz. Most döntő többsége (165 képviselőből 85) megtartásáért küzd, a siker­ben azonban nem bízik. Az időközben tartott helyi válasz­tásokon a szocialistákkal szem­ben mindenütt visszaesett. Klaus kancellár kijelentette, hogy .. újabb koalíciós kor­mányban nem vállalna szere­pet A kormánypárt egyébként — az ellenzék szerint — 120 mil­lió schillinget fordított a vá­lasztási harcra, amelyet a nagy pártok amerikai módszerekkel, a tömegbefolyásolás minden eszközét igénybe véve folytat­tak. Bruno Kreisky, az Osztrák Szocialista Párt elnöke is is­mételten nyíltan hangoztatta: nem számít pártjának átütő győzelmére, ha com o'yan elő­retörésre, amelynek . alapján (az 1946—66-os időszak példá­jára) újabb koalíciós kormány alakulhat' Az Osztrák Kommunista Párt ezúttal valamennyi vá­lasztókerületben indul, noha a választási kampány áltálában élesen antikommunista légkö­rében rájuk különösen súlyos nyomás nehezedik. \ Indul még a választáson Franz Oláh szakadár szocialis­ta csoportja, valamint Burger hírhedt déí-tiroli terrorista neonáci Nemzeti Demokrata Pártja — mindketten esély nélkül. Rumor visszalépett " Fokozódik a válság Az olasz köztársasági elnöki hivatal jelentette, hogy Rumor kijelölt miniszterelnök szom­baton délután megjelent Sara-, gat köztársasági elnöknél, és visszaadta kormányalakítási megbízását. Rumor visszalépése tovább fokozza az olasz belpolitikai válságot Az elnöki hivatal közlése szerint Saragat elnök hétfőn új tárgyalásokat kezd a parla­ment és különböző pártok ve­zetőivel a válság megoldására. Amennyiben az elnök nem talál olyan politikust, aki kor­mányt tudna alakítani, előre­láthatólag új választásokat ír­nak ki. (MTI) lamint esetleges jogi megfo­galmazásáról. A végrehajtó bizottság ha­tározatot hozott a jelzett anya­gok további kidolgozásának rendjéről é$ határidejéről az­zal, hogy azt a végrehajtó bi­zottság 46. ülésszaka elé ter­jessze. M. Bajbákov, az első mun­kacsoport elnöke, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökhelyettese, a Szovjetunió állami tervbizottságának elnö­ke, a : végrehajtó bizottság elé terjesztette a munkacsoport által elkészített anyagokat a KGST-tagállamok miniszté­riumai, hivatalai,. gazdasági szervezetei, tudományos ku- tátóintézetei és tervezőirodái közötti közvetlen kapcsolatok megteremtésének elveiről, rendjéről, szervezeti, gazdasá­gi és jogi előfeltételeiről. Ez a munkacsoport javasla­tokat terjesztett elő az érde­kelt országok által létesítendő nemzetközi szervezetek lehet­séges szervezeti formáira és funkcióidra vonatkozólag is. A végrehajtó bizottság jóváhagy­ta az e kérdésekről szóló be­számolót, és elhatározta, hogy azt a tanács 24. ülésszaka elé terjeszti. A végrehajtó bizottság meg­vitatott néhány valutáris- vénzügyi és külkereskedelmi kérdést. Egyebek között megvitatták a Nemzetközi Beruházási ^ank megalakításáról szóló egyez­ménynek és alapokmányának előzetes terveit. A végrehajtó bizottság ülés­szakán megvitatták továbbá a szocialista világrendszer gaz­dasági problémáival foglalko­zó nemzetközi intézet tervét. A barátság és a kölcsönös megértés légkörében ülésezett a végrehajtó bizottság. (MTI) Határozattervezet az Emberi Jogok Bizottsága előtt Az ENSZ Emberi Jogok Bi­zottságának ülésén az Ukrán SZSZK és Lengyelország kép­viselői közös határozatterve­zetet terjesztettek be a náciz­mus és a faji megkülönbözte­tés elleni harc kérdéseirőL 1945 februárjában a Horvát­ország területén harcoló bal­káni német hadsereg át akart törni a Dráván, hogy hátba- I,ámadja a Dunátúlon előre- ''■Tomuló szovjet, és bolgár hadsereget. A stratégiai fontosságú bar­csi Dráva-hídat partizánok védelmezték, köztük a legen­dás hírű magyar Petőfi Sán­dor partizánbrigád tagiai. Az óriási fasiszta túlerő ellenéhen azonban nem tudták tartani a hidat, ezérií felrobbantották, nehogy az ellenség kezébe ke­rüljön. A vállalkozást Fábián Béla tizenhat éves mániái bányász­fiú hajtotta végre. A fiatal partizán robbanóanyaggal a híd alá úszott, és amikor a németek odaértek, a levegőbe röpítette a hidat. A robba­násnál maga is életét vesz­tette. A Mecsekben levő kis bá­nyászfaluban — Mánián — tegnap .emlékünnepséget ren­dezett a KISZ és a Hazafias Népfront komlói bizottsága a negyedszázada hősi halált halt partizánfiú tiszteletére. Az ünnepségen részt vett Fábián Béla édesanyja és testvére, valamint a Petőfi-brigád több partizán tagja is. A Fő utca 52 számú házon — ott született Fábián Bála —- emléktáblát helyeztek el, amelyet a Ma­gyar Partizánszövetség nevé­ben Nagy Sándor, egykori partizán leplezett le. Ezt kö­vetően a helybeli művelődés1 otthonban a Fábián-család tagjai és az egykori partizá­nok találkoztak a helybeli fiatalokkal. (MTI) Hazautazott a csehszlovák belkereskedelmi küldöttség Február 25—26 között Ste­pan Háruiknak, a Cseh Szocia­lista Köztársaság kereskede­lemügyi miniszterének vezeté­sével csehszlovák belkereske­delmi küldöttség tartózkodott hazánkban. A küldöttség tanulmányoz­ta a főváros kereskedelmi és vendéglátó hálózatát, megte­kintette a rákospalotai »-rak­tárvárost-“, a Duna Intercon­tinental Szállót Tárgyalt a magyar oelkeresicedelam ve­zetőivel a kér estied eleimirá­nyítás új módszereiről, a ke­reskedelmi hálózatfejlesztés kérdéseiről. A delegáció -veze­tőjét, Stepan Hornikot. fogad­ta dr. Ajtai Miklós, a Minisz­tertanács éinökhélyéttese is, A magyar—csehszlovák ■ bel­kereskedelmi tárgya’ások be­fejeztével szombaton délután elutazott hazánkból a cseh­szlovák küldöttség. (MTI) A határozattervezet társ­szerzői aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy az ENSZ fennállásának negyed százada alatt sem sikerült leszámolni a fajüldöző politikát folytató szervezetekkel és csoportok­kal. Felhívással fordulnak a vi­lágszervezethez: 1971 legyen a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi harc éve. Az ENSZ közgyűlése pedig vizs­gálja meg annak lehetőségét, hogy 1972-ben védnöksége alatt rendezzenek az összes állam részvételével nemzetkö­zi konferenciát a faji megkü­lönböztetés elleni harcról. A bizottság ülésén felszólaló Taraszov szovjet küldött hangsúlyozta, hogy — az ENSZ különböző szerveinek határozatai ellenére — a nconá- cizmus nemcsak hogy nem szűnt meg, de a világ több országában aktivizálódik. • szántód! révnél. A móló kö nyékét még jég borítja, belj ;bb azonban már sötéten Kul iámzik a magyar tenger vize. Csend honol itt, ahol nyara lta legnagyobb a zsivaj, s vi­dám turisták, türelmetlenül d -.dáló személygépkocsik várnak a kompra. • Az idevetődő magányos érdeklődők türelmetlenül varrják, mikor nyílik ki a sorompó s mikor ny«* ki a, Balaton, \ixon rendkívüli üzenete Nixon elnök rendkívüli üze­netet intézett a kongresszus­hoz, ebben felhatalmazást kért az 1947-ben elíogadqtt, hírhedt munkásellenes Taft—Hartley- törvény rendelkezéseinek ki- terjesztésére. Azzal igyekezett j ind okolni az újabb sztrájkellenes intéz­kedések szorgalmazása h hogy a nemzetgazdaság rendkívüli módon sebezhető a szállító­iparban bekövetkező munka­beszüntetések által. A hírügynökségi kommen­tárok ezt összefügg és be hoz­zák a csaknem egy hónapja fenyegető országos vasutas­sztrájkkal (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents