Somogyi Néplap, 1970. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

S __---------o ■ 'mpqsm^ ftlAG PROLETÁRJAI. EGYESULJETERÍ Ara: 1 forint XXVI. évfolyam, I. szám 1970. Január I., csütörtök EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, /• -r BOLDOG UJ EVET KÍVÁNUNK' KEDVES OLVASÓINKNAK! AZ ESZTENDŐFORDULÓ HAZAI ESEMÉNYEIBŐL Január l-én lép életbe az űj távbeszélő-szabályzat Tovább csökkennek a termékforgalom kötöttségei Mint ismeretes, a közleke­dés. és postaügyi miniszter­nek nyáron kiadott rendelke­zése szerint 1970. január 1-én lép életbe az új távbeszélő sza­bályzat. Eszerint ha a kíilön- vonalú telefont a posta hiva­talból ikresíti — hogy új ál­lomást adhasson az igénylők­nek —, akkor megtéríti a régi különvonalú állomás szerelési költségének — amennyiben ez/ az összeg meghaladja a 200 fo­rintot — 40 százalékát. Eddig ikresítéskor nem adtak költ­ségtérítést, s így az új iker- társ járt jól, mert a korábban kiépített telefonvonal szere­lési költségeit az önálló vo­nallal rendelkező telefontulaj­donos viselte. Az új szabályzat megtiltja -az ikertársaknak a telefon hasz­javában tart a teli hóltielérty legfontosabb munkája, a zár­számadások készítése. 7610 termelőszövetkezet, 238 szak- szövetkezet és 220 közös vál­lalkozás készíti el az 1969 év- gazdálkodásának mérlegét A zárszámadással kapcsolat/» leltározások már befejeződtek Ez a munka — főként egyes dunántúli vidékeken — kissé elhúzódott; a kedvezőtlen idő­járás miatt ugyanis a szabad­ban tárolt termények mennyi­ségét, értékét — például a szé­náét — csak némi késéssel le­hetett felmérni. A közgyűlése­ket január végéig mindenhol megtartják. A jóváhagyott zárszámadásokat a gazdaságok február közepé g küldik el az illetékes szerveknek. Az első országos adatokat tartalmazó, tájékoztató jellegű összesíté­sek március közepére készül­nek el. A zárszámadást igyekeznek számszakilag a lehető legpon­tosabbá termi. Ezért az ország­ban 82 helyen több mint há­romezer tsz-fökönyvelőnek a tsz-ek területi szövetségei és a megyei tanácsok pénzügyi osztályai tanfolyamot rendez­tek. A szakemberek szerint a jö­vedelem 1969-*b6n kedvezően alakult. A termelési érték és bruttó jövedelem általában na­gyobb az 1968. évinél, és en­nek megfelelően több jövedel­met lehet felosztani. A zár- számadási előkészületeik ed­digi tapasztalataiból arra is lehet következtem, hogy a gazdaságok anyagi eszközeiket az 1968. évinél nagyobb mér­tékben akarják tartalékolni. Erre a beruházások megfelelő helyi támogatása, a forgóalap kiegészítések és a közös vállal­kozások fejlesztése érdekében nagy szükség is van. A közös vállalkozások bővítését ugyaa­tiálatának akadályozását. Ti­los a kagylót a készülék mellé tenni, s ezzel szándékosan vagy feledékenységből meghiúsítani az ikertárs telefonálását vagy felhívását. A telefonálók érde­keit szolgálja az a rendelke­zés is, amely szerint a na­gyobb alközpontokat munka­napokon reggel 7 és délután 6 óra között csak képesített sze­mélyek kezelhetik, A telefon- alközpontok kezelőinek gya­korlatlansága ugyanis késedel­mes kapcsolásokat, felesleges várakozásokat okozott. Az új távbeszélő szabályzat­ba bárki betekinthet a posta- hivataloknál, s aki igényt tart rá, megvásárolhatja a Buda­pest 72-es számú postahivatal­ban. (MTI) is éppen az anyagi eszközök hiánya — a kevésnek bizonyu­ló tőkebefektetés — hátráltat­ja. CMTI) A Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között a vízumkényszer megszüntetése tárgyában Budapesten 1969. október 1-én aláírt egyezmény, ma lép hatályba. Az egyez­ménynek megfelelően 1970. ja­Az év utolsó napjának dél­utánján megnyílt a Hotel Du­na Intercontinentál. A meg­nyitó ünnepségen részt vett a hazai gazdasági élet több neves izSmélylsóge. Az Intercontinental cég Szakemberei szerint nincs még egy ilyen szép Intercontinen­tal szálloda, tehát a Hotel Du­na a világ egyik legszebb ven- déglátáipari létesítménye. A 350-ből 349 szobája a Dunára néz. Emeletenként váltakozó színű, zöld-sárga, és kék-zöld árnyalatú bútorok, szőnyegek, drapériák díszítik az szobákat. Három étterme — a földszin­ti magyaros csárda, az L eme­leti Rendezvous és a tető­emeleti Bellevue vacsorázó­hely — valamint az utcáról is megközelíthető Intermezzo espresso, a pincefalak között meghúzódó Tokaj borozó, a totöemeleü Starlight night culb, a haliból nyíló Gypsy és a Rendez-vous oootail bár, a hatalmas bálterem és a külön­termek — a Diána és a Buda- L:ár — nemcsak a szálló ven- vendégeinek, hanem minder! fogyasztónak rendelkezésére álL A szálló 7970-re máris kite­heti a »megtelt« táblát: min­den szobáját előre lefoglalták. A szálló vezetői arra számíta­nak, hogy ez a reprezentatív alkotás lehetővé tessí számos Az Országos Anyag- és Ár- hivatal1 elnöke az Országos Tervhivatal elnökével egyet­értésben rendelkezést adott ki a termék forgalmazás 1970. évi rendjéről. Mint az Országos Anyag- és Árhivatalban az MTI mun­katársának elmondották, a termékforgalom kötöttségei­nek jelentős részét az új gaz­dasági mechanizmus bevezeté­se óta már feloldották. Az el­múlt két év tapasztalatai ked­vezőek, ezért a hatósági előírá­sokat 1970-ben tovább csök­kentik. A központi gazdálko­dás alá vont cikkek száma már 1969-ben kettőre szűkült, most a kenyérgabona forgalmát is felszabadítják, s 1970-ben már csupán a bús vállalatok közöt­ti elosztását írják elő közpon­tilag. A felvásárló szerv be­látása szerint értékesítheti a gabonát, azt viszont előírják számára, hogy a felkínált ke­nyérgabonát köteles átvenni. Jövőre lényegesen kevesebb cikkre írják elő, hogy miből mennyit használhatnak fel a népgazdaságban termelési cé­lokra. E kontingentált termékek száma az Í95.9. ein 13-rijí 4 re csökken. A kontingentalas alól kivonnak több színesfém alap­anyagot — rezet, ónt, ólmot —, nuár 1-től érvényes űtlokmá- nyok birtokában vízum nélkül utazhatnak a magyar állam­polgárok a Finn Köztársaság­ba, illetve a finn állampolgá­rok a Magyar Népköztársaság területére. (MTI) világkongresszus budapesti megrendezését Jövőre fogad­ják az elsőt a FAO kongresz- szúsát A telt ház táblát szilveszter estéjére is kitették. Szilveszter éjszakáján 1200 vidám ember — ebből mintegy 200 külföldi — avatta fel az új létesít­ményt (MTI) Az utóbbi 24 óráiban a szá­mítottnál kevesebb hó esett az országban, általában há­rom-négy centiméteres friss -hó ta/kairfca be a régit Amin/t várható volt Borsodban a szerdára virradó éjjel és dél­előtt is tombolt és helyen­ként 50—80 centiméteres bó- torkaszakait emelt a szél. A Dunántúlon javult a helyzet Sikerült áttörni a 75-ös számú Keszthely—Bak— Lenti főútvonal Keszthely és Alsópállok közötti szakaszán lerakodott több méter vastag hótarlaszt Az út felén, egy nyomtávon így már újra megindult a forgalom.. Egy nap áltaát járhatóvá tettek 32 bekötő és összekötő utat » viszont továbbra is megszab­ják a réz félgyártmányok fel- használásának mennyiségét. 1970-ben már nem írják elő az ötvözött acélok, a növény­védő szerek, az ónozott acélle­mezek felhasználható mennyi­ségét sem. Megszabják viszont azt, hogy az itthon termelt vas­érc teljes mennyiségét kötele­ző felhasználni. Ez az intézke­dés azért szükséges, mert a vállalatok szívesebben vásá­rolják a külföldi vasérceket, mi­vel azok olcsóbbak. Népgaz­dasági érdek, hogy hazai vas­érceinkkel kiegészítsük az im­portot. A belkereskedelem számára 10 cikknek a kontingensét ír­ták elő, ami kettővel több, mint az 1969. évi. Ez azonban a lakosság számára kedvező, mert a kontingentált termékek nagy részénél éppen a felhasz­nálás alsó határát szabják meg Előírják, hogy cementből, azbeszt cement lefolyó csőből, falazó anyagokból (tégla, pa­nel), tetőfedő anyagokból (cse­répből, palából), falburkoló csempéből — vagyis a jelen­leg nehezen beszerezhető épí­tőanyagokból — minimálisan milyen mennyiséget, köteles forgalomba hozni a kereskede­lem. Azt is előírják, hogy sze­mélygépkocsiból a kereskede­lem maximálisan mennyit ad- j hat át a közületiknek, ami ugyancsak a lakosság érdekeit szolgálja. A koksz és a fenyő fűrészáruk kontingentálása vi­szont a termelővállalatok szá­mára kedvező. 1970-ben a beszerzési és ér­tékesítési monooolhelyzetek i* tovább gyengülnek. Az 1969. 5vi húsz helyett 1970-ben már csak 11 termék kizárólagos be­szerzési, illetve értékesítési jo­gát engedélyezik. (MTI) Vidám szilveszter Siófokon A Balaton »fővárosában*, Siófokon — az Idegenforgalmi Hivatal rendezésében — szil­veszterkor került sor az első nemzetközi bálra. A Csárdás étteremben olasz, jugoszláv, osztrák és magyar vendégek töltötték együtt vidáman az ó-év utolsó napját. Jelenleg még Veszprém, Győr-Sopron, Fejér, Somogy, Zala, Tolna, Borsod, Komá­rom és Pest megyében össze­sen 47 bekötő- és összekötő út jádhajtatlain­A Duna alsó szakaszán, a bajai hídnál megakadt négy- kilométeres jégmező ellen tegnap három jégtörő hajó lendült támadásba. További három hajó i meder széléhez fagyott jeget tördeli, és a határmenti zátonyos folyóme­derben a zajlást ■»■tereli«, ne­hogy ismét megakadjon a jég ezen a veszélyes szaka­szon. Így az új év első nap­ját újra »tiszta lappal« álló jégmező néMil fogadja a Du­Befejeződtek a tsz-ekben a zárszámadási leltározások A termelőszövetkezetekben Megszűnt a vízumkényszer 0 Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Megnyílt a Hotel Duna Intercontinental Felszabadult a 75-ös számú főútvonal Kooperációs munka Barcson Védőgázos vonalvezető automata hegesztők kísérleti he­gesztéseit végzik az üzemben- Az új eljárással röntgenbiz­tos hegesztést végeznek, Termelékenyebben és jobban te­het vele dolgozni Az NDK részére készülő 120 tonnás cementtároló szűrőbe­rendezését a megrendelő cég külön kívánsága szerint át­alakítják. Az Elba mixer típusú betonkeverő központ egy részét, a 25 köbméteres Elba cementtárolót az Építőgép gyártó Vál­lalat barcsi üzemében készítik. 1969 végéig 32 tárolót kő­éi. na, (MTQ

Next

/
Thumbnails
Contents