Somogyi Néplap, 1969. szeptember (25. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

Hr ‘^pQSV^’ 1 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I Ára: 80 fillér Somogui Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI B I Z O T T S A G A N A K LAPJA XXV. évfolyam. 202. szám 1969. szeptember 2., kedd Tímár Mátyás hazaérkezett jugoszláviai látogatásáról Tímár Mátyás, a Magyar Népköztársaság kormányának elnökhelyettese Alekszandar Grlicskovnak, a Jugoszláv Szövetségi Végrehajtó Ta­nács (a kormány) elnökhe­lyettesének meghívására au­gusztus 27-e és 31-e között hivatalos látogatást tett Ju­goszláviában. A két kormányelnök-he- lyettes a látogatás idején kölcsönösen megismertette egymást országának gazdasági fejlődésével, és véleményt cserélt a kétoldalú gazdasági együttműködés legfontosabb kérdéseiről, valamint egyéb, mindkét felet érdeklő kér­déseikről. A látogatás ideje alatt Tí­már Mátyás miniszterelnök- helyettest fogadta Mitja Ribi- csics, a Jugoszláv Szövetségi Végrehajtó Tanács (a kor­mány) elnöke, Mika Spiljak, a Szövetségi Nemzetgyűlés — a népek tanácsának — elnöke és Kiró Gligorov, a Jugosz­láv Kommunisták Szövetsége elnöksége végrehajtó irodájá­nak tagja. Tímár Mátyás látogatást tett Bosznia—Hercegovinában, Szlovéniában és megtekintette a vaskapui erőművet is. A látogatás és a megbeszé­lések nyílt, szívélyes és ba­ráti légkörben zajlottak le. ludvik Svoboda Varsóban A szovjet külügyminiszter Jugoszláviába utazik Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter kedden kez’- dódő ötnapos jugoszláviai hivatalos látogatásának cél­járól a Belgrádban ki­adott előzetes közlemény szerint Gromiko és Mir­ko Tepavác jugoszláv külügy­miniszter megbeszélései a Jugoszlávia és a Szovjetunió közötti kétoldalú együttműkö­dés kérdésein túl felölelik majd a nemzetközi élet né­hány időszerű kérdését is. A zágrábi Vjesnik hétfői kommentáréban hangoztatta, hogy a látogatás »egy lépést jelent előre a két szocialista ország kapcsolataiban«, és a közvetlen szovjet—jugoszláv tárgyalások »segíthetnek a két ország közötti kapcsola­tokban meglevő nehézségek felszámolásában vagy csök­kentésében-“. A látogatással kapcsolatban Belgrádban emlékeztetnek Tito elnök legutóbbi, augusz­tus 3-án elhangzott, a jugo­szláv—szovjet viszonyról szó­ló Skopjéi nyilatkozatára, amely szerint »kapcsolataink a Szovjetunióval jók, politi­kai, gazdasági, kulturális és más együttműködésünk fejlő­dik«; valamin! Gromikónak a szovjet legfelsőbb tanács ülésén elhangzott kijelentésére, hogy a Szovjetunió nagy fontos­ságot tulajdonít »a szo­cialista Jugoszláviával való kapcsolatok fejlesztésének, jóllehet ezek nem mindig ala­kulnak megfelelőén. Meggyő­ződésünk, hogy a Szovjetunió és Jugoszlávia népeinek á szocializmus eszméi melletti elkötelezettsége, valamint az a kölcsönös érdek, hogy a kapcsolatokat bővítsük, meg­teremti a szovjet—jugoszláv kapcsolatok további fejlesz­tésének előfeltételeit.« Andrej Gromiko utoljára 1962-ben járt Jugoszláviában. Gromiko szovjet külügymi­niszter ma délelőtt 11 órakor érkezik repülőgépven Bel­grádija. A jugoszláv és a szovjet külügyminiszter tár­gyalásai már ma délután megkezdődnek. Gromiko Belgrádon kívül ellátogat Szlovéniába, Horvátországba, és szombaton utazik el Ju­goszláviából. Ludvik Svoboda csehszlovák köztársasági elnök hétfőn dél­előtt Marian Spychalskinak, a lengyel államtanács elnökének meghívására különrepülőgépen Varsóba érkezett. A csehszlovák elnököt Ma­rian Spychalskival az élen a lengyel párt- és állami veze­tők fogadták, és a főváros utcáin és terein — ahol gép­kocsija elhaladt — a dolgo­zók százezrei köszöntötték. A lengyel és csehszlovák párt- és állami vezetők talál­kozói és kölcsönös látogatá­sai az utóbbi hónapokban egyre gyakoribbak. Gustáv Husák, a CSKP KB első tit­kára ez év nyarán kétszer is ellátogatott Varsóba, s rövid másfél hónap alatt Svoboda elnök is most másodszor jár a lengyel fővárosban. Április óta lengyel részről többek kö­zött Marian Spychalski ál­lamelnök, Józef Czyrankiewicz miniszterelnök és Stefan Jed- rychowski külügyminiszter vett részt csehszlovákiai láto­gatáson. Ludvik Svoboda jelenlegi útja során megbeszéléseket folytat a lengyel vezetőkkel a két ország kapcsolatairól és a nemzetközi élet időszerű kér­déseiről, Részt vesz Varsóban a dolgozók háborúellenes tö­meggyűlésén, valamint a 30 évvel ezelőtt lengyel földön megalakult csehszlovák légió évfordulós ünnepségein. Az első tanítási nap Iskolaavató — tanévnyitó ünnepség Fonyódon A könnyűipari vállalatok felkészültek az őszi vásárra A Kaposvári Városi Tanács napirendjén Az OTP tevékenysége a lakosság érdekében A könnyűipari vállalatok azdasági és kereskedelem- olitikai érdekeiket követve tavalyinál jóval aktívabban s körültekintőbben készültek ü a rövidesen megnyitó bu- apesti őszi vásárra. Részvé­tükről dr. Móré András, a önnyűipari vásárbizo'ttság ve- etője az MTI munkatársának következő nyilatkozatot ad­i: — Az ipar és a kereskede- :m képviselőinek, valamint a ásárlóknak, felhasználóknak fontos találkozóján a köny- yűipari vállalatok saját hely­süket mérlegelve üzleti ér­ekeiknek megfelelő formában esznek részt. Minden vállalat nálló kiállítóként szerepel, s csak olyan termékeket so- jkoztat fel, amelyek gyártó­ira már felkészült, és ame- leket legkésőbb fél éven be­li szállítani tud. Csupán kis lennyiségben találhatók lajd a kiállításon olyan min­idarabok, amelyek annyira 'issek, hogy elkészülésük óta em volt elég idő az árkal- ulációra. Egyébként e kevés (vételtől eltekintve vala­mennyi terméken feltüntetik a fogyasztói árakat. — Bár a vidéki nyári vá­sárokon — Pécsen, Szegeden, Kecskeméten — is megjelent egy sor könnyűipari vállalat, a fő kereskedelmi fórumnak a budapesti őszi vásárt tekin­tik, és felkészültek az üzlet­kötésekre is. A_ mintegy száz könnyűipari kiállító összesen 8000 négyzetméternyi terüle­tet vesz igénybe. A legtöbb vállalat a vásá­ron szakmai napot tart, és er­re meghívja vevőkörét. Szep­tember 8-án k/ ül sor a tex­til-, a ruházati, a cipő és a bőripar szakmai napjára, 10-én pedig a la.kberendezési cikkeket, bútorokat előállító gyárak képviselői találkoznak a kereskedelemmel. A kóny- nyűipari pavilonban mind a 36 tárgyálófülkét lefoglalták, hogy a helyszínen tárgyalhas­sanak és köthessenek üzlete­ket. Remélhetőleg a vásár, amely az iparvállalatok piackutatási tevékenységének elválasztha­tatlan része, jelentős üzletkö­téseket eredményez. (MTI) A Kaposvári Városi Tanács tegnapi ülésén — Nádor Géza, az OTP megyei igazgatója elő­terjesztésében — megtárgyal­ta az Országos Takarékpénz­tár tevékenységét a város gazdasági életében betöltött helyét és szerepét, különös tekintettel a lakásépítések elő­segítésére. Hazánkban a takarékbetét- állomány 1956-ban jelentősen csökkent, s csak az utána kö­vetkező évben kezdett meg­indulni az a takarékossági fo­lyamat, amely töretlen emel­kedést mutat mind a mai na­pig. A betétállomány mozgá­sa érzékenyen reagál a kül- és belpolitikai változásokra, s a jelenlegi 34 milliárdos be­tétállomány az ország lakosai­nak politikai állásfoglalását is tükrözi; a jövőbe vetett bizal­mat, ami a takarékkönyvek mögött bjizódik meg. A betétek összegének nö­vekedése a lakásépítés foko­zódásának előfeltétele, a hite­lezés forrása. Kaposváron ez év első felében kilenc és fél millió forint összegű építési kölcsönt nyújtott az OTP az építkezni akaróknak, s ha az igényeket tekintjük, a máso­dik félév is hasonlóan ala­kul majd, mint az első hat hónap. Az OTP által nyújtott hosz- szú lejáratú hitelek közül — érthetően — az építési köl­csönök forgalma a legna­gyobb. Megyei szinten a tá­mogatással felépített családi házak száma az ezret is meg­haladja, a folyósítás összege pedig eléri az ötvenmilliót. Kaposváron, az elmúlt évek átlaga alapján évente százhat­van lakásra nyolcmillió forint kölcsönösszeg esik, de ha az építőipari kapacitáshiány nem volna gondja a megyének, akkor a társasház-építkezések alaposan megemelnék ezt a számot. A Takarékpénztárnak a la­kosságot segítő tevékenysége nemcsak az építési kölcsönök nyújtásában mutatkozik meg. hanem például abban is, hogy a teljesen kész fölépített la­kások megvételéhez is ad tá­mogatást. Kaposváron kétszáz­Tegnap országszerte ismét I lezte mindenütt az osztályter- benépesültek az iskolák. A meket, folyosókat és udvaro- kéthónapos vakáció végét je-1 kát megtöltő, víg gyermek­———---------------------------——zsivaj. Megkezdődött a tanév. F elszabadult hazánk 25. tanévnyitóját iskolaavatóval is ünnepelték a fonyódiak. Elkészült a régi általános is­kola felújítása és a hozzáépült új kétszintes szárny, melynek tetejéről iskoláink közül a legszebb kilátás nyílik. A Kossuth-erdő kellemes zöldje veszi körül az épületet, és messze alatta van a Balaton csodálatos látványaival. Nyarat idéző ragyogással sütött . fel a tanévnyitóra a nap, Mintegy négyszáz általá­nos iskolás, sok-sok szülő és vendég jött el a kettős ün­nepségre, amit a fonyódi sza­badtéri színpadon rendeztek meg. . Dr. Bagó Gyula, a járási tanács vb-elnöke mondott avatóbeszédet. — A fejlődő járási szék­hely életében jelentős ez a mai nap — mondta —, mert iskolagondjaink jelentősen csökkennek azzal, hogy át­adhatjuk ezt a jól és szépen megépített iskolát. A kedve­zőbb feltételek mellett a pe­dagógusok alkotó kedvének fokozódására és a tanulóifjú­ság eddigieknél eredményesebb munkájára is számítunk. Fáró József, az általános is­kola igazgatója tanévnyitó beszédében örömmel szólt ar­ról, hogy éppen ennek a tan­évnek a kezdetén ünnepel Fo­nyód iskolaavatót, amikor ha­zánk felszabadulásának ne­tizenhat lakást értékesített így a megyei igazgatóság; s az érdeklődésre való tekintet­tel közel háromszázharminc lakás megépítését vették terv­be. Szó esett arról is, hogy az OTP öröklakásépítéssel is fog­lalkozzon a megyeszékhelyen, de erre csak a belvárosi re­konstrukció elkezdésével ke­rülhet sor. A hosszú lejáratú hitelezés harmadik formája az ingatlan- értékesítés. Áz állam tulajdo­nában levő kisebb lakóháza­kat kedvező feltételek mellett vásárolhatják meg — elsősor­ban a bentlakók. Ez az ak­ció Kaposváron lényegében befejeződött: kétszázötvenhét bérleményt adott el az OTP, s ezek értékének hetvenöt százaléka huszonöt éves lejá­ratú kölcsönt biztosított. A tanácsülés a jelentést egyhangúlag elfogadta, és el­ismerését, köszönetét fejezte ki az Országos Takarékpénz­tár megyei igazgatóságának azért a munkáért, amellyel a város és a megye lakásgond­jain igyekszik enyhíteni. gyedszázados évfordulójára készül az ország népe. Mind­egyik tanév új elhatározáso­kat érlel — mondotta. — Az idei legfontosabb feladata: az általános iskola teljesebbé tétele. Az ünnepség hangulatához hozzájárultak a gyerekek is. Verses összeállítással mutat­kozott be az irodalmi szín­pad, hallhattuk az iskola Kó­rusát, majd a néptánccsoport műsorával zárult le az ün­nepség első része. Ezután ke­rült sor az iskola szimbolikus átadására. Dr. Bagó Gyula vágta át a nemzetiszínű sza­lagot az iskola bejáratánál, majd a vendégek, a szülők és a gyerekek megtekintették a Vas megyei Építőipari Vál­lalat munkáját dicsérő új is­kolaszárnyat. Öt új világos, tágas tanteremben és egy elő­adóteremben kezdődhet . ott meg ma reggel a tanítás. Ki­cserélték a vaskályhákat is, helyettük korszerű központi fűtést szereltek be a termek­be, négyszáz gyermek második otthonába. A régi iskola fel­újítása és az új szárny fel­építésbe négymillió forintba került. 1970-ben a tervek sze­rint folytatódik az iskola tel­jes felújítása. Ma reggel hosszú hallgatás után ismét megszólalnak a csengők, jelezve, hogy meg­kezdődött az új szorgalmi év. Ez a csengőhang egyben azt is jelzi, hogy a gyerekek so­kasága ma lépett be először az iskola kapuján. H. B.

Next

/
Thumbnails
Contents