Somogyi Néplap, 1969. augusztus (25. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

" VÍ\S VJ LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA \ ' •• ______________i__________.__________________________... . _ X XV. évfolyam, 176. szám 1969. augusztus I., péntek A MINISZTERTANÁCS CSÜTÖRTÖKI ÜLÉSE A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Meghall­gatta Apró Antalnak, a kor­mány elnökhelyettesének tá­jékoztatóját a magyar—szov­jet gazdasági és műszaki-tu- dományos együttműködési Kormányközi bizottság 8. ülé­séről. A bizottság megállapította, hogy lényegében mindkét fél teljesítette a legutóbbi, múlt év októberében tartott ülésén hozott határozatokat. Növelték a műszaki-tudományos együtt­működés hatékonyságát és in­tézkedéseket tettek új együtt­működési formák kifejleszté­sére. Jelentős munkát végez­tek mindkét fél illetékes szer­vei az 1971—75. évi népgaz­dasági tervek összehangolásá­ban. A bizottság elismerően ér­tékelte a vegyipar műszaki-tu­dományos közvetlen együtt­működésének eddigi eredmé­nyeit, melynek során Magyar- ország az utóbbi 10 évben a vegyipar, a kőolajfeldolgozó ipar és az alumíniumipar ré­szére 20 komplett üzemet vá­sárolt teljes dokumentációval a Szovjetuniótól, ugyanakkor 15 komplett műanyag- és lakkfestékgyártó berendezést szállított. A bizottság azt ja­vasolta, hogy szélesebb kör­ben alkalmazzák az együtt­működés új formáit. A hosszú lejáratú egyez­ményben előirányzott kölcsö­nös szállítások keretében az áruforgalom az idén a tava­lyihoz képest 7 százalékkal nő. A bizottság újabb négy — elektronikai, építő- és útépítő, gépipari, belkereskedelmi és építőanyagipari —* állandó ágazati munkacsoport szerve­zését határozta el. Ezekkel együtt a népgazdaság külön­böző ágazataiban 19 ilyen munkacsoport működik. A Minisztertanács a tájé­koztatót jóváhagyólag tudo­másul vette, és megbízta az érdekelt minisztereket és or­szágos hatáskörű szervek ve­zetőit, hogy a kormányközi bi­zottság 8. ülésén elfogadott határozatok végrehajtására te­gyék meg a szükséges intéz­kedéseket * * * Apró Antal ezután a Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa végrehajtó bizottságá­nak — Moszkvában, július 16—17-én tartott — 42. ülésé­ről számolt be. A végrehajtó bizottság jó­váhagyta a szocialista gazda­sági integráció komplex prog­ramjának kidolgozására létre­hozott munkacsoportok részle­tes munkaterveit. Mint ismeretes, a KGST 23. ülésszakán a tagállamok elha­tározták, hogy együttműködé­sük további elmélyítése, töké­letesítése és a szocialista gaz­dasági integráció kifejleszté­se céljából komplex progra­mot dolgoznak ki azokról a szükséges gazdasági és szer­vezési intézkedésekről, ame­lyeket valamennyi tagállam érdekeinek figyelembevételé­vel szakaszosan fognak meg­valósítani. A létrehozott hét munkacso­port tervei a szocialista gaz­dasági integráció legfontosabb kérdéseinek tanulmányozását, többek között az alapvető gaz­daságpolitikai kérdésekről szó­ló konzultációk tartalmát és formáit, egyes iparágak és termékfajták együttes terve­zését, a KGST-országok közös valutájával kapcsolatos kérdé­seiket, a hitelezési rend­szer fejlesztését, a nemzetközi beruházási bank feladatait, a külkereskedelmi szerződés rendszeres, valamint az ár­rendszer tökéletesítését írják elő. A kormány a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette és megállapította, hogy a kö­vetkező időszakban a legfon­tosabb teendő a javaslatok kidolgozása. A Minisztertanács jóváha­gyólag tudomásul vette to­vábbá, hogy július 17-én Moszkvában az érdekelt szo­cialista országok — Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, a Szovjetunió — aláírták az »fnterchim-« nevű nemzetközi vegyipari együttműködési szervezet megalakításáról szó­ló egyezményt. A Minisztertanács ezt kö­vetően megtárgyalta a munka­ügyi miniszter és a Szakszer­vezetek Országos Tanácsa el­nökségének előterjesztését az új Munka Törvénykönyve vég­rehajtásának tapasztalatairól. Megállapította, hogy a tör­vény alapvető célkitűzései he­lyesnek bizonyultak. A mun­kajogi szabályok az új gazda­ságirányítási rendszerrel össz­hangban állnak, és elősegítik érvényesülését. Ugyanakkor a helyes célkitűzéseket még nem mindenütt érvényesítik, a vál­lalatok nem használják ki kel­lően a Munka Törvénykönyve adta lehetőségeket. A Minisz­tertanács a beszámolót elfo­gadta, és felhívta a munka­ügyi miniszter figyelmét arra, hogy továbbra is ellenőrizze a kollektív szerződések meg­tartását, és törvénysértés ese­tén tegye meg a szükséges intézkedéseket. A kormány felkérte a Szak­szervezetek Országos Taná­csát," hogy kísérje figyelemmel és segítse elő a kollektív szerződések maradéktalan végrehajtását. A munkaügyi miniszter más minisztériu­mokkal, valamint a szakszer­vezetekkel, társadalmi szer­vekkel együttműködve fokoza­tosan gondoskodjék a munka­jogi kérdések széles körű is­mertetéséről. A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter jelentést tett a Moszkvában augusztus 20-a és szeptember 2-a között rendezendő első magyar me­zőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás előkészületeiről, A ki­állítás célja, hogy bemutassa a két ország élelmiszergazda­sága közötti műszaki-tudomá­nyos és gazdasági együttmű­ködés újabb eredményeit., a továbbfejlesztés lehetőségeit, és szemléltesse a magyar me­zőgazdaság és élelmiszeripar növekvő exportképességét. A Minisztertanács a jelentést tu­domásul vette. A kormány meghallgatta a mezőgazdasági és élelmezés-, ügyi miniszter beszámolóját a nyári betakarítási munkála­tokról. A beszámoló megálla­pította, hogy a termés beta­karítása jó ütemben folyik, a felvásárlás zavartalan. A Mi­nisztertanács a tájékoztatást tudomásul vette, majd egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Kádár János fogadta Franz Muhrit Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára fogadta a hazánkban tartózkodó Franz Muhrit, az Osztrák Kommunista Párt el­nökét A baráti, szívélyes légkörű beszélgetésen a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom időszerű feladatait, va­lamint a két pártot kölcsönö­sen érdeklő kérdéseket tekin­tették át. A találkozón jelen volt Aczél György, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára és Garai Róbert, az MSZMP Központi Bizott­sága külügyi osztályának he­lyettes vezetője. .(MTI) Győrbe látogatott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége A Szovjetunió Legfelsőbb mint országgyűlési képviselői­Tanácsáv^k hazánkban tartóz­kodó küldöttsége, élén Pjort Mironovics Maserovval, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének tagjával, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagjával, a Belorusz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárával, csütörtökön Győrbe látogatott. Velük volt dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, Pap János, az országgyűlés honvédelmi állandó bizottsá­gának elnöke és F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. A szovjet vendégeket Győr- Sopron megye határán a me­gye vezetői fogadták. Pataki Lászlónak, a megyei pártbi­zottság első titkárának üdvöz­lő szavai után a küldöttség a megyei tanácsot kereste fel, ahol Lombos Ferenc, a vég­rehajtó bizottság elnöke adott tájékoztatót a megye életéről, fejlődéséről és eredményeiről. Ezt követően a szovjet ven­dégek elbeszélgettek a megye és a város vezetőivel, vala­vel. Ott volt Jankovits István, a városi pártbizottság első tit­kára és Farkas Tibor, a Győ­ri Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese is. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége csü­törtökön délután ellátogatott a Győri Vagon- és Gépgyár­ba. Velük volt dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari mi­niszter, Pap János, az ország- gyűlés honvédelmi állandó bizottságának elnöke, Pataki László, a Győr-Sopron me­gyei pártbizottság első titká­ra, Lombos Ferenc, a me­gyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke, valamint F. J. Tyitov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttei rövid tájékoztatót hallgattak meg a gyár tevékenységéről, export­munkájáról, fejlesztési tervei­ről, majd megtekintettek több üzemrészt. A látottakról, be­nyomásaikról nagy elismerés­sel nyilatkoztak. (MTI) A vásárlók érdekében Hasznosnak ígérkező megállapodás az AGROKER és a MÉSZÖV között Mezőgazdasági nagyüzeme­ink mellett jelentős szerepe van a népgazdasági igények kielégítésében a háztáji és ki­segítő gazdaságoknak. Ezek támogatása, tevékenységük se­gítése í’civios éideküdiA: és- fel­adatunk. Éppen ezért érdemel megkülönböztetett figyelmet az a megállapodás, amely tegnap az AGROKER és a MÉSZÖV között született. . Az a törekvés jut kifejezés­re ebben az elgondolásban, hogy a két intézmény együtt­működésével lényegesen meg­könnyítsék, hozzáférhetőbbé tegyék a háztáji termelést folytató gazdáknak és kertész­kedő embereknek a kisgépek, villamosberendezések, kemi­káliák beszerzését. Nem mind­egy az, hogy bizonyos áruért a vásárlónak Kaposvárra kell utaznia vagy helyben, a fo­gyasztási szövetkezet boltjá­ban is megkapja. A megálla­podás lényege az, hogy az AGROKER által forgalmazott cikkeket bizományi úton érté­kesítik az ÁFÉSZ-üzletek. BEVÁLT A FÓLIÁS ELŐHAJTATÁS Biirgosiyaíermeszfési tapasztalatcsere Kadarkúton és Nagybajomban A somogyi homokhát hagyo­mányosan burgonyatermelő vidék. Az elmúlt években So­mogy burgonyatermesztésével kapcsolatban nem egy problé­ma vetődött fel. Bizonyos ha­nyatlás tapasztalható, s ez ki­fejezésre jut abban az egyet­len tényben is, hogy a koráb­biakkal ellentétben termésát­lagaink az országos átlag alatt vannak. Ebből következik a feladat: minden eszközzel és módszerrel javítani kell bur­gonyatermelésünk színvonalát. Ennek szellemében és ezt a óéit szolgálva került sor teg­nap Kadarkúton és Nagyba­jomban arra a tapasztalatcse­rére, melyen a nagy burgo­nyatermelő szövetkezetek és a MÉK szakemberein kívül több megye és kutatóintézet burgo- ryanemesítői is részt vettek. Kadarkúton Küher János, a MÉK igazgatója nyitotta meg a tanácskozást. Ismertette az ország és ezen belül Somogy burgonyatermelésének helyze­tét. Kadarkúti Sándor, a he­lyi szövetkezet főagronómusa saját gazdaságuk tapasztala­tairól mondott tájékoztatót. Szülök és Homokszentgyörgy után a kadarkúti Szabadság Tsz a megye legnagyobb áru­burgonya-termelő szövetke­zete. Kétszáznegyven holdon foglalkoznak ezzel a növény­nyel, és ezen belül saját cél­ra vetőgumót is előállítanak. A részletes szakmai ismerte­tés, valamint az itt alkalma­zott technológia azért is érde­mel figyelmet, mert korai burgonyából például 94,5 má­zsás átlagot értek el. Nagy érdeklődés kísérte a fóliás hajtatás tapasztalatait. A me­gyében a kadarkútiak alkal­mazták először ezt a módszert, és értékelésük szerint jobban bevált, mint a ketreces elő- hajtatás. A gyakorlati bemutatón megtekintették a fóliás hajta­tot, ellátogattak az egyik üzem­egység burgonyaszedőihez, és megnéztek egy áruburgonya- táblát, valamint egy saját cél­ra termesztett vetőburgonya­parcellát. A tapasztalatcserén részt vevő mintegy kilencven szak­ember délután a nagybajomi Zöldmező Termelőszövetkezet­be látogatott eL Itt Vasvári János főagronómus ismertette a gazdaság burgonyatermesz­tésének tapasztalatait. Ezt kö­vetően a jelenlevők értékelték és megvitatták, a tapasztala­ikat Érthető, hogy messzemenő egyetértéssel találkozott ez a javaslat. Mert azon túl, hogy az ellátást segíti, kedvező fel­tételeket teremt a fogyasztási szövetkezetek forgalmazásá­ban is. A bizományosi rend­szer nem köti le a szövetke­zet forgóeszközeit, viszont az értékesités után szerződésben rögzített jutalékban részesed­nek. A megbeszélésen háromféle értékesítési forrna került szó­ba. Ha rangsort lehet felállí­tani, akkor első helyen áll a .barcsiak javaslata. E szerint egy boltban bizományosi ala­pon csak ezeket a cikkeket forgalmazzák, más árut nem. A másik mód, amikor egy bolton belül elkülönítetten árusítják és propagálják eze­ket a cikkeket A harmadik formánál semminemű elkülö­nítés nem lesz. Természetesen a magasabb rendű értékesítési forma kifejezésre jut majd a jutalékban is. Felvetődött az is, hogy nemcsak a vásárlók, hanem a fogyasztási szövetkezet keres­kedői előtt is részben ismeret­lenek azok a növényvédő sze­rek és kisgépek, amelyeket az AGROKER forgalmaz. Az is­meretterjesztés fokozására, a propaganda javítására vonat­kozóan sok hasznos javaslat hangzott el. Az elképzelés sze­rint, ott ahol a szövetkezet vál­lalja a bizományosi árusítást, az AGROKER különböző be­mutatókat rendez. De ezt a célt szolgálja az is —, ha gya­korlattá válik a megállapodás —, hogy egy vagy két szak­emberük rendszeresein láto­gatja’ ezeket a fogyasztási szö­vetkezeteket és szaktanácsokat ad, segít a megfelelő árukész­letek biztosításánál és beszer­zésénél. Megítélésünk szerint örven­detes és feltétlenül hasznos kezdeményezés ez. Bizonyítja azt, hogy az együttműködés egyszerű módszerbeli fogásá­val sokat lehet tenni a vásár­lók érdekében. Természetesen az elgondolás helyességét a gyakorlat igazolja majd. Y. Mt

Next

/
Thumbnails
Contents