Somogyi Néplap, 1969. május (25. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

VlLáG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! t *> ^SSVA*' > Ära: 1 forint Éljen május elseje, a munkás nemzetköziség forradalmi ünnepe! Egyesüljetek, világ proletárjai! Megpezsdült a politikai élet Franciaországban Betiltották a május elsejei felvonulást — Elvágták De Gaulle „forró drótját“ Világ proletárjai, egyesülje­tek! — Több mint százeszten­dős már a jelszó, s ma is feü- hangzák mindem világrészen a május 1-i seregszemléken. Mé­gis, megváltozott a világ, indo­kolt és idején való újra kér­dezni: mit jelent ma. ez a történelmi csatakiáltás, a mai proletariátusnak, a mi szá­munkra? A kérdést azzal kezdhetjük — hiszen akadnak, akik ezt is tagadják —, vannak-e egyálta­lán még proletárok? Elnyomottak, kizsákmányol­tak, kiszolgáltatottak vannak a világon tíz- és százmiiliászám- ca: proletárok ők. Munkából, alkotásból szabadon és béké­ben élni akarók, akiket egy­aránt háborúval fenyeget a tő­kés világ-érdekszövetség, s azok, akiket szegénység, el­maradottság, apáitól örökölt történelmi körülmények börtö­ne választ még el, akadályoz a szabadságban élésben — van­nak százmilliószómra — pro­letárok ók is. A szó értelme, tartalma az idők folyamán vál­tozott, de lényege, funkciója — hogy ők az emberiség többsé­ge, ők építik munkájukkal, tu­dásukkal, mindennap újra és újra az anyagi világot, ők te­remtik a holnapot, amelyben mi és gyermekeink is élni fo­gunk, s hogy ezt még mindig nem tehetik biztonságban és szabadságban ezen a földgo­lyón — ez nem válto­zott az utolsó negyed­században sem. A prole­tárok hadserege megválto­zott összetételében és meg­nőtt létszámában. A modern élet megköveteli a szolgálta­tások fejlesztését, mindenütt sokkal többen dolgoznak most a szolgáltató iparágakban, mint ezelőtt, s ezeket részben alkalmazottaknak minősíthet­jük: de proletárok ők is. Egy­re kevesebb munkáskéz kell a modem mezőgazdaságban; proletárok lesznek parasztok­ból is. Közvetlen termelőerő­vé vált a tudomány, s tudósok, szakemberek, akik döntő sze­repet játszanak egy-egy ország, az egész világ fejlődésében, a békés és a haditechnika fej­lesztésében — nem tőkések, hanem bérből, fizetésből élők óriási többségükben. Proletárok? A szó régi értel­mében nem. De ők is a dolgo­zók tömegéhez tartoznak, akár tudják és vállalják ezt, akár nem; odaköti őket a társadalmi termelésben elfoglalt helyük, érdekeik — és jövőjük is. A májusi seregszemlén — ha szó szerint vesszük a szót — a proletároknak és szövetsége­seiknek minden eddiginél na­gyobb seregére tekinthetünk szét a világban. Milyen ma a világproleta­riátus helyzete? Jobb, mint ezelőtt volt — ha anyagi életkörülményeit te­kintjük. Mióta létezik a Szov­jetunió, van szocialista világ- rendszer, a tőkések is min­dent megtesznek, hogy »tom­pítsák az osztályharc élét«. Lehetetlen úgy bánniuk a dol­gozó tömegekkel, akiknek vá­lasztásuk van, akik egy másik társadalmi rendszert is látnak maguk előtt, mint régen, ami­kor mindenütt a tőke volt az úr. Milyen a mai proletariátus, a dolgozók megnövekedett hadseregének tudata a világ­ról, önmagáról, élete, sorsa, békéje és harca perspektívái­ról? E tekintetben a helyzet el­lentmondásos, sőt zűrzavaros; mindenképpen átmeneti, ki- fiaViiiatlan. A proletariátus különböző osztagai közös vá­gyakat és célokat táplálnak, még sincs közöttük egység. Magán a szocialista világ- rendszeren belül is szembeke­rültek egymással országok, mint a legszomorúbb példa, Kína esete is mutatja. Olyan időszakban történik ez, ami­kor a tőkések a legmodernebb technika kifejlesztésének rop­pant költséges feladata meg­oldására, a nagy szériákban való termelés elkerülhetetlen szükségessége és a piac kitá­gítása érdekében nemzetek fö­lötti szervezeteket hoznak lét­re. A tőke internacionalizál- tabb, mint bármikor ezelőtt. Ez érthető is: annak megóvá­sára, ami van, annak konzer­válására, ami volt, könnyebb szövetkezni, mint kivívni va­lami újat, még sosem-voltat, még nem-birtokoltat. És ta­lán éppen ezért, ebben az idő­szakban a világproletariátus egysége még alapvető kívánni­valókat mutat, nem éri el a követelmények szintjét. Erő­sebb ma még az egység ab­ban, hogy mit nem akar, mire nem hajlandó az egyes orszá­gok proletariátusa, mint ab­ban, hogy milyen közös ak­ciókra vállalkozik. Proletárok millióiban ala­kult ki a félrevezető tőkés propaganda hatására hamis tudat a saját helyzetéről, elé­gedetlensége okairól, problé­mái megoldásának útjairól és lehetőségeiről. Van — például az Egyesült Államokban — olyan proletárréteg, amelynek számára a szabadságért, az emberi életért folytatott harc faji összecsapás formáját ölti, a »fekete hatalom« és a »fe­hér hatalmasságok« között. Egész világrészeken még csak most alakulnak népek nemze­tekké, most folyik a modern társadalmi osztályok kialaku­lása, másutt mesterségesen próbálják elködösíteni az osz­tályhatárokat és érdekeket: a világ egy átmeneti korszak tudatzavaraiban is szenved. Pedig egyre határozottabban alakul ki az emberiség fejlő­désének két fő vonala: a bé­két, emberi életet, a modern termelőerőkkel való virágzó együttélést a tömegek számá­ra, minden nép számára biz­tosító szocialista törekvések fő vonala — és a mindig új tartalékokat harcba vető, ha­talmas — de alap-ellentmon­dásait megoldani nem, csak elodázni képes — imperializ­mus világuralmi törekvései­nek fő vonala. Ezek közt fo­lyik a harc, akár akarjuk, akár nem! Ebben a harcban dől el az emberiség jövő sorsa. Erre a harcra kell felsorakoznia a vi­lág proletariátusának. Az atomegyensúly korszakában ennek a harcnak nincsenek — és reméljük, nem lesznek — drámai, világkatasztrófát elő­idéző fordulatai. Olyan mó­don, olyan körülmények közt kell ma a szocalista forrada­lomért harcolni, amikor a vi­lág legtöbb részén nincs köz­vetlen forradalmi helyzet. Mégis: ilyen korban is van forradalmi és opportunista, szocialista és reakciós megol­dása a problémáknak, a kér­dések eldöntésének, vagy a döntések akár évekre, évtize­dekre elhúzódó előkészítésé­nek is. Ebben a korszakban, ami veszélyekkel terhes, de az em­ber előtt végtelen távlatokat nyitó világunkban, ha más­ként Is, mint egy évszázaddal ezelőtt, de változatlan a tör­ténelem parancsa: Világ proletárjai, egyesülje­tek! Magyar szövetkezeti vezetők utaztak a Szovjetunióba Szerdán magyar szövetkeze­ti delegáció utazott a Szov­jetunióba a szovjet fogyasztá­si szövetkezetek központi szövetsége igazgatóságának meghívására. A küldöttség ve­zetője dr. Molnár Frigyes, a SZÖVOSZ elnöke, tagjai kö­zött van Rév Lajos, az OKISZ elnöke és Fehér La- josné, a szövetkezeti nőbi­zottság elnöke. A magyar szövetkezeti ve­zetők részt vesznek a moszk­vai május 1-i ünnepségeken, tnajd egyhetes szovjetunióbeli tartózkodás során tanulmá­nyozzák a szovjet szövetke­zeti mozgalmat, tárgyalnak a két ország szövetkezetei kö­zötti együttműködés tovább­fejlesztéséről. (MTI) A Somogy megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága keddi ülésén szinte kizárólag mező- gaadasági kérdésekkel foglal­kozott, s a napirendi pontok közül kettő kiemelkedő jelen­tőséggel bír. Az egyik ilyen a kedvezőtlen adottságú terme­lőszövetkezetek megszilárdítá­sa érdekében tett intézkedé­sek értékeléséről és a további feladatokról szóló jelentés. Ezt a témát évről évre napirendre tűzi és megvitatja a vb, ezút­tal azonban két osztály, a me­zőgazdasági és élelmezésügyi, illetve a pénzügyi osztály ké­szítette él a jelentést. A vitá­ban, amelyet Böhm József, a megyei tanács vb-elnöke veze­tett, számos, a téma fontossá­gaihoz mért észrevétel hang­zott el. Részt vettek a tanács­kozáson a területi tsz-szövet- ségek vezetői is. A másik, ugyancsak nagy érdeklődéssel kísért napirend a megye mezőgazdasági nagy­üzemeinek — tsz-einek és ál­lami gazdaságainak — múlt évi gazdálkodásról szóló je­lentés volt. A jelentésből egye­bek között kitűnik, hogy emel­kedett a tsz-tagok részesedése és az állami gazdasági dolgo­zók munkadíja; a tsz-ekbetn fokozódott a területek és az állatállomány koncentrációja, s mindkét szektorban elkezdő­dött az állattenyésztési szako­sított telepek építésének szer­vezése. Javult a vezetés szín­vonala a tsz-ekben, de lassú az előrehaladás a közgazdasá­Ulbricht fogadta Patolicsevet Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsának elnöke kedden fogadta Nyi- kolaj Patolicsev szovjet kül­kereskedelmi minisztert. A felek baráti, szívélyes légkörben megvitatták a gaz­dasági és kereskedelmi kap­csolatok további sokoldalú fejlesztésének kérdéseit (MTB A francia kormány szerdán betiltott minden nyilvános felvonulást május elsejére. A belügyminisztérium a ti­lalmat azzal indokolta, hogy s-élsőséges csoportok bejelen­tették: május elsejét a »for­radalmi harc napjává« kíván­ják avatni. Giscard d'Estaing volt fran­cia pénzügyminiszter, a füg­getlen köztársaságiak orszá­gos szövetségének elnöke ki­jelentette, hogy nem kíván indulni a francia elnökvá­lasztásokon. D’Estaing, aki a vasárnapi népszavazás idején szakított De Gaulle-lal, újságíróknak adott nyilatkozatában hangoz­tatta: »Semmieisetre sem aka­rok elnökjelölt lenni«. Gaston Defferre-nek az el­nöki tisztségre történt kierő­gi elemző és a számviteli munkákban. A vb a hibák, fogyatékossá­gok feltárásával a múlt évi aszályos időjárás ellenére elért eredmények fokozására, a gaz­dálkodás megjavítására hívta fel a figyelmet. Kedves ünnepségen vettek részt tegnap a városi pártbi­zottság, a megyei tanács és a városi tanács vezetői az il­letékes vállalatok igazgatói­val, főmérnökeivel együtt. A Pázmány Péter utcai tizenkét tantermes általános iskola és a közgazdasági szakközépiskola építésének megkezdéseként el- i helyezték az »alapköveket«, az első téglákat Régi adósságot törleszt ezekkel az építkezésekkel Ka­posvár. A Krénusz János Álta­lános Iskola már enyhített ugyan a tanteremhiányon, de az egy tanteremre jutó ötven­egy tanuló jelenleg a legma­gasabb az országban. A Ke­reskedelmi Tervezővállalat ter­vei alapján a Somogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat egy héttel ezelőtt megkezdte az építkezést, s vállalta, hogy jö­vő év július 15-re átadja az iskolát Az iskola két épület­ből áll, ezeket folyosó köti össze. A fűtést modern ka­zánház szolgáltatja. A költség- vetés 9 millió 733 ezer forint., A másik oktatási intézmény legalább olyan fontos Kapos­vár és a megye számara, mint az általános iskola. A Táncsics Mihály Gimnázium udvarában a Somogy megyei Tervező Iro­da tervei alapján az Állami Építőipari Vállalat dolgozói •fogtak munkához, ássák az alapjait a szintén tizenkét tantermes, kémiai, fizikai és gyakorlótermeket magába fog­laló (közgazdasági szakközép- iskolának. Hasonlóan az álta­lános iskolához, itt is két fő­épület áll majd, összekötő fo­lyosóval. Ezt az iskolatípust Szolnokon építették és próbál­ták 5d először, s e mi adott­ságainknak megfelelően módo- »«itatták Kaposvár részére. A szakolt jelölése a jelek sze- rintk a vezetőség »egyhangú támogatása« ellenére sem kel­tett nagy lelkesedést a szocia­lista pártban és csak a radi­kális pártban örülnek neki fenntartás nélkül. A szocia­lista párt egyes vidéki szerve­zetei és a fiatal aktivisták to­vábbra is a baloldal közös je­löltjének a szükségessége mel­lett szállnak síkra. A köztár­sasági intézmények konvenció­jának vezetői pedig határo­zottan elutasítják a jelölést és tiltakoznak az ellen, hogy Gaston Defferre-t az újonnan megalakítandó szocialista párt jelöltjének tekintsék. A kommunista párt hivata­los állásfoglalása kezdettől fogva ismert. A baloldal ösz- szefogását javasolják egy kö­zös kormányzati program alapján. A szocialista párt vezetősége ezt azonban Def- ferre egyoldalú jelölésével gyakorlatilag és kifejezetten is elutasította. A kommunisták álláspontját a jelöléssel kap­csolatosan a központi bizott­ság péntekre és szombatra ösz- szehívott ülésén határozzák meg. Közben országszerte min­denfelé alakulnak a bizottsá­gok, hogy Francois Mitte- rand-t ismét a baloldali egy­ség jelöltjeként léptessék fel. Mitterand jelölésének előmoz­dítói azt remélik, hogy a volt teljes bekerülési költség 15 millió 196 ezer forint. A ter­vezők és az építők arra is gon­doltak hogy a szomszédos gim­názium se járjon rosszul: a gázkazán úgy üzemeltethető gazdaságosan, ha a gimnáziu­mot is fűti. Mindkét helyen Bencze Jó­zsef, a városi tanács vb-elnök­elnökjelölt, amennyiben elfo­gadja a jelöltséget, az első fordulóban megkaphatja nem­csak a közvetlen híveinek, ha­nem a kommunista szavazók­nak és a szocialisták nagy ré­szének a támogatását is. Franciaországban megpezs­dült a politikai élet. Pompi­dou után hivatalosan még nincs újabb elnökjelölt, mert a szocialisták csak vasárnapi konferenciájukon döntik el, csakugyan jelöllk-e az ajánl­kozó Defferre-t. Pompidou mindenesetre magával akarja ragadni a gaulle-istákon kí­vül a Centrum híveit is, és ha ez sikerül neki, a centrista Poher aligha jelölteti magát. Az sem eldöntött, hogy a kom­munisták valóban nem támo­gatják-e majd Defferre-t, amennyiben ő lesz a szocia­listák elnöke, abban az eset­ben ugyanis Mitterand-nak alig van esélye, hogy valami­féle egyesült baloldal elnök­jelöltje legyen. S közben már elvágták a »forró drótot«, a közvetlen te­lefonvonalat Coley les Deux Eglises, De Gaulle tuszkulá- numa és az elnöki hivatal, a párizsi Elysées palota között. Ám az sincs kizárva, hogy De Gaulle esetleg újra jelentkez­ni fog — egy másik vonalon. helyettese méltatta az iskola- építés jelentőségét, majd Hor­váth Lajos, a megyei tanács művelődésügyi osztályvezetője helyezte el az első tégláikat. A közgazdasági szakközépis­kola 1970. szeptember elsejével fogadja a nappali és esti ta­gozatos tanulókat. S. G. Fontos mezőgazdasági témák a megyei tanács vb napirendjén Elhelyezték két új iskola alapkövét Kaposváron

Next

/
Thumbnails
Contents