Somogyi Néplap, 1969. április (25. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

,öYE/ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér I Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXV. évfolyam, 75. szám 1969. április I., kedd Európai koncepció *A Varsói Szerződés, tagál­lamai megerősítik a világ ka­tonai tömbökre való felosztá­sa ellen, a fegyverkezési haj­sza ellen, a békét és a népek biztonságát veszélyeztető fe­nyegetések ellen irányuló ja­vaslataikat, valamint azokat az egyéb intézkedéseket, ame­lyeket az európai béke és biz­tonság megerősítéséről szóló 1966. évi bukaresti nyilatko­zat tartalmaz.« Ez a megállapítás, amelyet bét szocialista ország párt- és állami vezetői március 17-én Budapesten az Európa orszá­gaihoz intézett felhívásukban megfogalmaztak, két fontos mozzanatra utal. Egyrészt ar­ra, hogy a Varsói Szerződés tagállamai szemében az euró­pai biztonságért vívott harc nem ideiglenes, konjunkturá- lis, taktikai lépés, hanem kül­politikájuk állandó és fontos eleme. Másrészt azt bizo­nyítja az idézett gondolat, hogy a Varsói Szerződésben képviselt tagállamoknak jól körvonalazott Európa-kon- cepciója van; az 1966 júliusá­ban és az 1969 márciusában kiadott közlemények egy kö­zös koncepcióba illeszkednek. Minthogy a legutóbbi fel­hívás a három év előtti do­kumentum megerősítéséről 1 szól, érdemes felidézni, mi­ként jelölték meg a szocia­lista országok 1966-ban az európai biztonsághoz vezető utat. Mindenekelőtt az európai országok közötti jószomszédi ' kapcsolatokat szorgalmazták a függetlenség, a nemzeti szuverenitás, az* egyenjogú­ság, a belügyekbe való be nem avatkozás, a kölcsönös elő­nyök, s a különböző társadal­mi rendszerű államok között megvalósuló békés egymás mellett élés elvei alapján. Ennek megfelelően síkraszáll- tak a gazdasági és keres­kedelmi kaposolatok erősíté­séért, ösztönöztek minden olyan lehetőség kiaknázásá­ra, amely új távlatokat nyit az európai országok együtt­működéséhez. A koncepció második ele­me, hogy meg kell szüntetni a földrész katonai tömbökre való felosztását, egyidejűleg meg kell szüntetni a fennálló katonai szövetségeket. Ennek első lépcsőiéként elképzelhe­tő az Észak-Atlanti Szövet­ség és a Varsói Szerződés katonai szervezetének felszá­molása. A szocialista orszá­gok ugyanakkor nem hagy­tak kétséget atekintetben, hogy mindaddig, amíg léte­zik az agresszív észak-atlanti tömb, a Varsói Szerződés tag­államai fokozzák erejüket és védelmi képességüket. Az elképzelések negyedik csoportja arra vonatkozott, hogy meg kell akadályozni a Német Szövetségi Köztársaság atomfegyverkezését. A szocia­lista országok megengedhetet­lennek tartották és tartják, hogy az NSZK bármilyen for­mában — közvetlenül vagy közvetve, bizonyos államcso­portosulásokon keresztül ki­zárólagos birtokolással vagy csak a fegyverek feletti ren­delkezésben részesedve — atomfegyverhez jusson. A további tervek abból in­dulnak ki, hogy valamennyi európai országnak éppen úgy, mini a földrészen kívül eső államoknak, el kell ismerniük az európai államok között a második világháború után reálisan kialakult határokat, 'köztük, az Odera-o-Neisse len­gyel határt és a két német állam közötti határokat. A szocialista országok sík- raszálltalc a német kérdés bé­kés rendezéséért Ügy gon­dolták, hogy ezt a két német állam — a Német Demokra­tikus Köztársaság és a Né­met Szövetségi Köztársaság — létezése tényének elisme­résével kell kezdeni. Végül — a koncepció hete­dik elemeként — javasolták olyan általános európai ta­nácskozás Összehívását, amely megvitatná az európai biz­tonság szavatolásának és az egyetemes európai együttmű­ködés kibontakoztatásának kérdéseit. A közelmúltban elfogadott budapesti felhívás a beveze­tőben idézett megállapítás va­lóságát bizonyítja. Az a tény, hogy a Varsói Szerződés Po­litikai Tanácskozó Testületé Európa biztonságának alapve­tő feltételét ezúttal is az Európában fennálló határok sérthetetlenségében, az NDK és az NSZK létének elisme­résében és az ehhez kapcso­lódó más intézkedésekben látta, a politikai következe­tességét példázza. Egységes koncepcióra vall, hogy a mogtani dokumentum is az össz-európai együttműködés fejlesztését tekinti az egyet­len reális lehetőségnek, el­leniében a veszélyes katonai szembenállással, viszályko­dásokkal. Céltudatos erőfeszí­tésekét tükröz, hogy a három év előtti javaslat — az euró­pai tanácskozás összehívása — ezúttal konkrét kezdemé­nyezés formáját öltötte: fel­hívás született Európa orszá­gaihoz, hogy működjenek együtt a tanácskozás összehí­vásában, erősítsék a bizalom légkörét, ne mérgezzék az ál­lamok közötti kapcsolatokat. Ez az Európa-koncepció nemcsak a szocialista orszá­gok érdekeit, a földrész bé­kéjét szolgálja, hanem tágabb érdekeket is, mert egy-egy si­ker a földrész biztonságáért vívott harcban egyben ku­darca a háborús politikának, amely itt is, Európán kívül is mérgezi a nemzetközi kapcso­latokat. Pálos Tamás „GAZDACSERE“ Csököly a kaposvári járáshoz tartozik A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 8/1969. számú határozata az eddig a nagy­atádi járáshoz tartozott Csö­köly községet a kaposvári já­ráshoz csatolta. A határozat végrehajtására, a hivatalos, adminisztratív átadásra teg­nap került sor. Délután kettőkor az MSZMP községi szervezetének helyisé­gében —■ a hivatalos ügyeket immár félretéve — a két já­rás, valamint a község párt-, tanácsi és tömegszervezeti ve­zetői találkoztak és folytattak eszmecserét egymással. Kovács Ferenc, a Nagyatádi Járási Tanács vb-elnöke mondott meleg, közvetlen szavakat, s vett búcsút attól a községtől és vezetéstől, amellyel immár tizenöt .esztendeje jóban-rossz- ban összetartottak és dolgoz­tak. i Csek József, a Kaposvári Járási Tanács vb-elnöke el­mondotta, hogy bár új »gaz­dája« van Csökölynek, ez az átcsatolás semmiféle hátrányt nem jelenthet, fejlődése és fejlesztése ugyanúgy biztosí­tott, mint a korábbi években. A vendégeknek Tóth Lajos vb-elnök számolt be a telepü­lés eddigi gazdagodásáról, és arról is beszélt, hogy még mi minden vár megvalósításra. »Erősödött« a kaposvári já­rás — mondotta tréfásan Dombóvári László, a Kapos­vári ' Járási Pártbizottság első titkára, s azokról a közgazda- sági tényezőkről szólott, ame­lyek a területrendezést szük­ségessé tették. A Nagvatádi Járási Pártbi­zottság nevében Gajdos László első titkár búcsúzott el a köz­ség párt- és tanácsi vezetőitől, további jó munkát, sok sikert kívánva a csökölyieknek. S. G. ÁPRILIS 4-RE KÉSZÜL KAPOSVÁR Díszünnepség a Latinka Házban Koszorúzások, katonai díszszemle, KISZ- fiatalok fogadalomtétele Hazánk felszabadulásának i faijai és úttörők koszorúzzák huszonnegyedik évfordulóját gazdag programmal ünnepli meg a megyeszékhely lakos­sága. Az ünnepségsorozatot díszünnepség nyitja meg, amelyet csütörtökön este hét órakor tartanak meg a La­tinka Sándor Megyei Művelő­dési Házban. Április 4-én reg­gel bensőséges ünnepségek színhelye lesz a Keleti teme­tőben felállított szovjet hősi emlékmű, a sántosi útkanyar- ban levő emlékmű és a Vö­röshadsereg úti Általános - Is­kola falán elhelyezett emlék­tábla. A környékbeli üzemek dolgozói, a húskombinát fia­meg a hősi emlékműveket és az emléktáblát. A Szabadság parkban dél­előtt tíz órakor kezdődik a felszabadulási ünnepség a ma­gyar és a szovjet himnusszal, majd több mint háromszáz új KISZ-tag tesz fogadalmat. A szovjet hősök emlékművét megkoszorúzzák a párt-, a tanács, a tömegszervezetek és -mozgalmak, a fegyveres tes­tületek, a városi üzemek, in­tézmények képviselői, az ün­nepségen részt vevő szovjet vendégek, majd az ünnepség katonai díszszemlével fejező­dik be. A második félévben lesz elegendő patron Részlegesen megindult a termelés a répcelaki szénsavgyárban Vasárnap 18 illetékes szerv, hatóság képviselőinek jelenlé­tében zajlott le a januári robbanás óta béna répcelaki Szénsavgyár első két elké­szült objektumának műszaki átadása. A 1 helyreállított ipari szénsavgyártó üzem hétfőtől gyártja a nem tisztított szén­dioxidot ipari üzemek részére. Ugyanebből a széndioxid mi­nőségből egyelőre jég helyett úgynevezett szénsavhavat is gyárthat az üzem, amelyet közvetett hűtésre bármilyen vállalat felhasználhat. ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁS A FELSŐFOKÚ MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUMBAN A KISZ-demokráciáról Kétnapos országos kozás kezdődött tegnap reggel a Kaposvári Felsőfokú Mező- gazdasági Technikumban. Az értekezletre a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium felügyelete alá tartozó felsőfokú mezőgazdasági tech­nikumok KISZ-titkárai jöttek el. Dóra János,' a vendéglátó technikum KlSZ-szervezeté- nek titkára köszöntötte dr. Guba Sándor igazgatót. Weis Zoltánt, a megyei KISZ-bi- zottság munkatársát, Bekker Józsefet, a technikum páirttát- kárót, Kótai Károlyt, a tech­nikum kollégiumának igazga­tóját és a tanácskozás vala­mennyi részvevőjét. Elmond­ta, hogy első ízben hívták ösz- sze a felsőfokú mezőgazdasá­gi technikum KISZ-titkárait, eddig az egyetemi szintű ta­nácskozásokon kevés szó esett az ilyen jellegű intézmények munkájáról, KlSZ-feladatai­tanácsr, ról, égető problémáiról. Ezen a tanácskozáson mondják majd el a »küldöttek«, miben várnak gyors segítséget, s milyen új eredményekkel- büszkélked­hetnek. A KISZ-demokrácia megva­lósulásáról, feladatkörének bő- vitéséröl Nyusztai László, a KISZ központi bizottságának munkatársa tartott vitaindító előadást. Bevezetőjében több oldalról megvilágítoéta a ÉlSZ-demokrácia lényegét. A KISZ-szervezeteknek föl kell nőniük azokhoz a fiatalság ér­dekeit szolgáló rendeletekhez, amelyeket az állami szervek adnak ki. A különböző fóru­mokon nemcsak részt kell ven­ni a KISZ-vezetőknek, az alap­szervezetek képviselőinek, ha­nem okosan kritikusan hozzá is kell szólni a fiatalokat érin­tő kérdésekhez, képviselni kell diáktársaik nézeteit, érde­keit. Ehhez viszont elenged­hetetlen egy olyan követel­BURGOiVY AVÄL0GAT ÁS. cknek «állítják a darányi Új Elet Tsz- fémzárolnak, ezt a tsz­mény-rendszer kialakítása, amelyhez mérhető a KISZ-ve- zetök és a KISZ-tagok mun­kája. Ha teljesítette ezeket a követelményeket a KlSZ-veze- tő, akikor egyben bizonyította is: méltó választói bizalmára. A párt- és állami szervek partnerévé pedig , elsősorban eleven és színes mozgalmi élettel válhat a KISZ. A vitaindító előadás után a KISZ-titkárok kaptak szót. A körmendiek sok jót mand- tak el, mindenki érzi a K1SZ- demokráciát a technikumban, mozgalmi munkájuk tartal­mas, szava és joga van a KISZ-szervezetnek. A mezőtú­ri, a keszthelyi, a putnoki fia­talok, de csaknem valamennyi titkár panaszkodott az elké­pesztő kollégiumi, diákottho­ni viszonyokra. Kellő anyagi támogatás nélkül a KISZ- munka sem mehet úgy, ahogy azt bizonyos »rendszabályok« előírják. Érdekes kapcsola­taikról számolt be a zsámbé- ki KISZ-titkár; intézetük jó KISZ-munkásainak egy cso­portja termelési gyakorlatra utazik ez év nyarán az NDK- ba, jövőre pedig a Szovjet­unióba. A parázs vita anyagát to­vábbítják majd az illetéke­seknek. Délután A pártépítés célja, feladata, módszerei címmel hallgattak előadást a tanácskozás részvevői. . B. Zs. Elkészült az import szén­savat szállító vasúti és kör­úti tartálykocsik lefejtésére szolgáló állomás is. Ez lehe­tővé teszi, hogy megkezdhes­sék majd a patrontöltést. Termelésre kész az M—6-os széndioxid gázkút távvezeté­ke is. Hozzákezdtek egy tisztító­sor helyreállításához. Ezt jú­lius 1-re helyezik üzembe. Ez­után már a répcelaki tisztí­tott széndioxiddal tölthetik a patronokat. A második fél­évben a szárazjég kivételével szénsavból és patronból tel­jes lesz az ellátás. A helyreállítással párhuza­mosan gyorsított ütemben fo­lyik a gyár kétszázmillió fo­rintos rekonstrukciója. Ennek eredményeként megduplázó­dik a szénsavtermelés; évi 60 ezer tonnára emelkedik. Az üzem mihályi gyáregységében már megkezdték az ipari szénsav gyártását. (MTI) Jól telelt az állatállomány A március végi jelentések szerint jól telt és egészséges az ország állatállománya, ami elsősorban a kiegyensúlyozott abrak takarmány-ellátásnak köszönhető. A mezőgazdasági üzemekben előkészületeket tesznek a tavaszi kihajtásra. Az Állatforgalmi és Hús­ipari Tröszt tájékoztatása sze­rint január 1-től március 14-ig 91 ezer hízó- és vágómarhát vásároltak fel. A felvásárló vállalatok a hízóállományból 13 ezer üszőt szerződtek to- vábbtenyésztésre és további 35 ezerre — mivel a kívánt súlyt még nem érték el — tovább- tartási szerződést kötöttek az üzemekkel. A tavaszi tenyész- iisző-kereslet továbbra is élénk, úgyhogy több megyé­ben saját tenyésztésből nem is tudják kielégíteni az igé­nyeket. Március végén orszá­gosan folyamatos a hízósertés­felvásárlás. Lemaradást sehol sem lehet tapasztalni. A téli malacelhullások miatt azonban most hiány mutatkozik sül­dőkből. (MTI) ' KIFUTOTT A JÓKAI MOTOROS Megindult a balatoni személyhajó-forgalom Ünnepélyesen megindították vasárnap a személyhajó-for- galmat a Balatonon. Az egyik legrégibb tavi hajó, a Jókai motoros futott ki elsőnek va­sárnap reggel a siófoki kikö­tőből. Az ünnepi díszt öltött balatonfüredi mólón, mint minden évben, most is a vára­kozók népes csoportja fogadta első hajót, amely egyben a tavaszi idegenforgalom kezde­tét is jelenti. A balatoni hajózás idény­nyitó ünnepsége a MAHART ingyenes sétajáratával ért vé­get. A Siófok—Balatonfiired— Tihany járattal egy időben vasárnap megindult a sze­mélyhajózás a Fonyód—Bada­csony közötti útvonalon is. A kora tavaszi menetrend má­jus 4-ig lesz érvényben.

Next

/
Thumbnails
Contents