Somogyi Néplap, 1967. december (24. évfolyam, 285-309. szám)

1967-12-01 / 285. szám

VTLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 50 fillér AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évfolyam, 285. szám T 1967. december I., péntek Intézet •) Országszerte működnek már a területi szövetségek Ülést tartott a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa csütörtökön ülést tartott. Az ülésen részt vett Dobi István, az Elnöki Ta­nács nyugalmazott elnöke, dr. Erdei Ferenc akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, vala­mint a gazdasági irányít) szervek számos vezetője. Szabó látván, a Termelőszö vetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöke beszámolt az or­szágos elnökség és titkárság eddigi munkájáról, a területi szövetségek megalakulásáról, az elmúlt hónapokban végzett munkájuk tapasztalatairól. El­mondotta többek között, hogy a termelőszövetkezetek I. or­szágos kongresszusa óta az országos tanács elnöksége és titkársága behatóan tanulmá­nyozta és felelősséggel vélemé­nyezte az új gazdaságirányítá­si rendszer előkészítését, be­vezetését szolgáló intézkedése­ket. Az elnökség megvitatta a termelőszövetkezeti törvényt, a földtörvényt, valamint ezek végrehajtási rendelkezéseinek tervezetét, megtárgyalta a ter­melőszövetkezetek információs rendszerére kidolgozott javas­latot, valamint a termelőszö vetkezetek szocialista munka versenyének feltételeit. Az el kezeti parasztság politikai érettségének erőteljes fejlődé séről tanúskodtak. Az ország mezőgazdasági termelőszövetkezetei és ter­melőszövetkezeti csoportjai csaknem teljes számban csat­lakoztak a területi szövetsé­gekhez. A területi szövetségek nagy része megalakulása utér. gyorsan megtalálta helyét, s megkezdte tevékenységét Az elnöki beszámoló után dr. Nagy Sándor, a TOT főtit­kára beterjesztette a termelő­szövetkezetek információs rendszerére vonatkozó javas latot Kifejtette, hogy az új gazdaságirányítási rendszer viszonyai között, a termelő­szövetkezetek önálló vállalat; gazdálkodásának és önigazga­tásának erősödésével számot­tevően növekszik majd a szö­vetkezeti gazdaságok informá­ció-igénye. Elzárt szükségesnek látszik, hogy ne csupán az irá­nyító és képviseleti szervek, hanem az egyes gazdaságokon belül a különböző szintű ve­zetők is időben megkapják a munkakörüknek megfelelő in­formációkat. A főtitkári előterjesztés nőkség irányelveket adott ki után az országos tanács tagjai a termelőszövetkezeti jogvéde-_________________________________ lem továbbfejlesztésére. szólaltak fel. Beszámoltak a helyi tapasztalatokról, ismer­tették a mezőgazdasági beru­házások problémáit A tanácskozás első két na­pirendi pontjának megtárgya­lása után Virág István, a TOT főtitkár-helyettese ter­jesztette elő a termelőszövet­kezetek szocialista munkaver- senyéröl szóló beszámolót. Közölte, hogy a szövetkezetek szocialista brigádjainak szá­ma ma már meghaladja az 1500-at, s a közi» gazdaságok csaknem kétharmadában van szocialis-ta brigád. Az elnökség előterjesztése szerint a szövet­kezeti szocialista munkaver­seny fő formája a termelőszö­vetkezeteken belüli egyéni és kollektív munkaverseny, s ahol a reális feltételek meg­vannak, a szocialista brigád­mozgalom. Ezután a Termelőszövetke­zetek Országos Tanácsa meg­választotta küldötteit az Or­szágos Szövetkezeti Tanácsba, amely a különböző szövetkeze­ti típusokat összefogó konzul­tatív jellegű csúcsszerv lesz. Az ülés Berki Sándor elnök­helyettes zárszavával ért vé­get Kádár János fogadta az amerikai nagykövetet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön bemutatko­zó látogatáson fogadta Mar­iin J. Hillenbrandot, az Amerikai Egyesült Államok rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetét, aki a kö­zelmúltban adta át megbízó- levelét. (MTI) Zuajen Moszkvában Zuajen szíriai miniszterel­nök és Koszigin szovjet kor­mányfő csütörtöki megbeszé­lésein megvizsgálta a két or­szág baráti kapcsolatainak további fejlesztésével össze­függő kérdéseket. A két mi­niszterelnök eszmecserét folytatott néhány időszerű nemzetközi kérdésről is, így a közel-keleti helyzetről. A nap folyamán Zuajen a Kremlben látogatást tett Nyikolaj Podgornijnál, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnökénél. Zuajen és az általa veze­tett szíriai kormányküldött­ség tagjai a moszkvai Vörös téren koszorút helyeztek el a Lenin-mauzöleumnál, majd megkoszorúzták az ismeret­len katona sírját. (MTI) Az elmúlt hónapban meg­kezdték működésüket az or­szágos tanács bizottságai is. A termelőszövetkezeti moz­galom nagy jelentőségű esemé­nye. hogy országszerte meg­alakultak a területi szövetsé­gek: a fővárosban kettő, a megyei székhelyeken tizenki­lenc, egyéb helyeken huszon­hét, összesen 48 területi szö­vetség alakult. A szövetkezeti parasztság a közgyűlésekéül, alakuló küldöttgyűléseken köz­vetlenül vagy küldöttei révén helyeselte a területi képvisele­ti szervek megalakítását, egyetértését fejezte ki a párt és a kormány agrárpolitikai céljai, illetve legutóbbi gazda­ságpolitikai intézkedései iránt. A területi szövetségeket létre­hozó küldöttgyűlések a szövet­NAPIRENDEN: KlSZ-felaiiatok a közép- és szakmunkásképző iskolákban A KISZ megyei végrehajtó I készítését az életre, a szocia- | gyében folyó honvédelmi ne bizottsága tegnapi ülésén a lizmus teljes felépítésének fel- velőmunka kérdéseiről tanács KB ez évi Irányelvei alapján adataira.« Ennek jegyében az | kozott. megvitatta a KISZ feladatait' egyik legfontosabb: az ifjúság ______;________________________ A kormány jóváhagyta a népgazdaság jövő évi fejlesztési tervét A MINISZTERTANÁCS ÜLÉSE A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör- ökön ülést tartott. A napi- end megtárgyalása előtt az ülésen elnöklő Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhe­lyettese méltatta azokat a kimagasló érdemeket, ame­lyeket a szerdán elhunyt dr. Miinnich Ferenc szerzett a magyar nép felszabadítá­sáért, hatalmának kivívásáért, megszilárdításáért és a nem­zetközi munkásmozgal ómban a népek szabadságáért egész életén át folytatott harcában. A Minisztertanács úgy hatá­rozott, hogy jegyzőkönyvben örökíti meg dr. Münnich Fe­rencnek, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány volt el­nökének emlékét és elévül­hetetlen érdemeit. Az ülés napirendjének első pontjaként az Országos Terv­hivatal elnöke előterjesztette a népgazdaság jövő évi fej- leszési tervét. A kormány a tervet megtárgyalta és elfo­gadta. A pénzügyminiszter előter­jesztette a jövő évi állami költségvetés tervezetét. A kormány megvitatta, elfogad­ta, s felhatalmazta a pénz­ügyminisztert, hogv a javas­latot az országgyűlés elé terjessze. A pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnöké­nek javaslatait alapján a Mi­nisztertanács határozatot ho­zott a jövő évi hitelpolitikai irányelvekről. A munkaügyi miniszter je­lentést tett az eltelt három­negyed év munkaügyi hely­zetéről. A kormány a jelen­tést tudomásul vette. Az igazságügy-miniszter be­nyújtotta a polgári törvény- könyv módosításáról, vala­mint a választott bírósági eljárásra vonatkozó ren­delkezések módosításáról szó­ló törvényerejű rendeletek tervezetét. A 1 kormány az előterjesztéseket megvitatta, s úgy határozott, hogy a ter­vezeteket a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Befejeződtek a magyar—szovjet tárgyalások Fock Jenő, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke november 25 -től 30-ig baráti látogatást tett Moszkvában. A Szovjet párt- és kor­mányküldöttség idén szep­temberben Mag varországon tett látogatása során létrejött megállapodással összhangban Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke és Fock Jenő magyar kormányelnök tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió és Magyarország közötti testvé­ri együttműködés továbbfej­lesztését érintő kérdések szé­les körébőL Magyar részről a tárgyalá­sokon részt vett Tímár Má­tyás, a kormány elnökhelyet­tese, Hetényi István, az Or­szágos Tervhivatal elnökhe­lyettese és Tordai Jenő kül­kereskedelmi miniszterhe- ’yettes Szovjet részről a tárgyalá­sokon Mihail Leszecsko és Vlagyimir Novikov, a mi­nisztertanács elnökhelyette­sei, Vaszilij Garbuzov pénz­ügyminiszter, Nyikolaj Pato- licsev külkereskedelmi mi­niszter és Nyikolaj Mirotvor- cev, a szovjet állami tervbi­zottság elnökhelyettese vett részt. A felek kifejezték azt a meggyőződésüket, hogy az elért megállapodás előmoz­dítja a két ország közötti együttműködés további elmé­lyítését és kiszélesítését gaz­dasági, kereskedelmi, vala­mint műszaki és tudományos téren. A tárgyalások a teljes köl­csönös megértés és a testvé­ri barátság szellemében zaj­lottak le. Fock Jenő és a küldöttség többi tagja csütörtökön Moszkvából repülőgépen ha­zautazott A magyar és szovjet zász­lókkal díszített vnukovói re­pülőtéren Alekszej Koszigin, Kirill Mazurov, a miniszter- tanács első elnökhelyettese, miniszterek és más hivatalos személyiségek búcsúztatták a magyar vendégeket. A kormány elnöke és kí­séretének tágjai csütörtökön délután megérkeztek a Feri­hegyi repülőtérre. megyénk közép- és szakmun­kásképző iskoláiban. A rpegyej KISZ-bizottság középiskolai osztályának je­lentése megállapítja: «-Nevelő- munkánk programja: segíteni a tanulóifjúság sokoldalú föl­Konzultációs bizottság alakult a megyében Az új szövetkezeti és földjogi törvényről tanácskoztak a járási mezőgazdasági irányítók Első ízben tanácskoztak teg­nap a járási mezőgazdaság szakirányítók az új termelő­szövetkezeti és föld jogi tör­vénnyel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. A járási párt­ós tanácsvezetőkön, valamin í a területi szövetségek vezetőin kívül a megbeszélésen részi vettek a járási földhivatalok és bankfiókok képviselői is. Az új törvények végrehajtá­sával kapcsolatos megyei in­tézkedési terv megvitatása áll a tanácskozás középpontjában. Különösen sok szó esett töb­bek között a pártoló tagsá megszűnéséről és a huzamo­sabb jdő óta nem dolgozó tsz- tagok törléséről. Az előbbi esetben az intézkedési terv ér telmében írásban kell felszólí tani a pártoló tagokat, hog; kívánnak-e, belépni a szövet kezeibe, az utóbbi esetben pe dig nagy körültekintéssel, fc lelösséggel kell eljárni mind azokkal, akik önhibáik mia* *em vettek részt a közös műn kában. Mindern esetben tájé lsoztatni kell őket a törléssel járó jogi következményekről. A tanácskozáson megállapítot­ták: alapvetően fontos, hogy minden szövetkezet a jövő év június 30-ig elkészítse az új alapszabályt, s ezt erre az idő­pontra a járási végrehajtó bi­zottsággal jóvá is hagyassa. Ugyancsak szükséges, hogy erre az időpontra befejeződjön a közös vállalkozások műkö­désének felülvizsgálata- A törvényekből ere<Jő tenni valók elemzésén túl ezen a tanácskozáson alakították meg a megyei konzultációs bízott ságot Ennek a bizottságnak a feladata, hogy a törvényei; gyakorlati végrehajtása során felmerülő minden problémá­ban segítséget adjanak, s he szükséges, az országos konzul­tációs bizottsághoz fordulja nak. Határozatot hoztak arr£ vanatkozóan is, hogy decem bér 5-ig mindenütt elkészíti! a járási intézkedési terveket, r ennek alapján járási tanán «ko zásokon vitatják meg a tér mel őszövetkezeti i rá nyí tők ka ’ a tennivalókat továbbtanulásának, foglalkoz tatásának segítése. A nyújtan­dó segítség módozatait elem­zi a jelentés, figyelembe véve az általános iskolát végzett, 5 a különböző iskolákban to­vábbtanuló fiatalok helyze­tét. A tennivalók másik fon­tos része: tanulóintézeti KISZ szervezeteink kommunista jel­legének és tartalmának foko­zása és az iskolai pártirányítás erősítése. A napirendi pont vitájában gyakran fölvetődött — az is­kolai KISZ-munka fő gondja­ként — a hátrányos helyzetű anulók segítése. Horváth Lász­ló, a fonyódi gimnázium igaz­gatója elmondta, hogy a vas­úti menetrend összeállításánál nem vették figyelembe a több mint 400 bejáró tanuló hely­zetét, érdekeit. Többen hiá­nyolták, javasolták, hogy a művelődési intézmények, já­rási könyvtárak adjanak több segítséget a bejáró (gyakran több mint tíz érát távollevő) tanulóknak Ribánszky Róbert, a KISZ kb titkára hozzászólásában ki­fejtette: a központi bizottság irányelvei az élet kérdései kö­rül összpontosulnak. Szüksége: lenne, ha mindenki ismémé ezeket, aki iskolával foglalko­zik. Felhívta a vb figyelmét a fiatalokkal való egyéni fog­lalkozás fontosságára: a ser­dülők nemcsak igénylik, ha­nem ők a legfogékonyabbak az eléjük állított jól péld) szép és neme? gondolat iránt. Stier Sándor, a megye CISZ-bizottság első titkára foglalta össze a vitát, majd r vb megvitatta a tavaszi For adalmi ifjúsági Napok prog Liam tervezetét. Ezután a me A szakmai oktatás a korszerű munka előjeltétele SzarTasmarha-fenyésztési tapasztalatcsere Tálon»pusztán Tegnap a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezés ügyi osztálya szarvasmarha-te­nyésztési tapasztalatcserét ren­dezett, amelyre a megye mint­egy ötven, ezzel az ágazattal megkülönböztetetten foglalko­zó tsz-ének vezetőit hívták meg. Először a Kaposvári Mes­terséges Termékenyítő Állo­másra látogattak. Itt Czeglédi Lajos, az állomás igazgatója mondott tájékoztatót az intéz­mény munkájáról, s bemutat­ták az állomás legjobb te ny észállatait Ehhez a bemutatóhoz szoro­san kapcsolódott a Kaposvári Állami Gazdaság tátompusztai üzemegységének meglátogatá - sa. A szövetkezeti vendégek c szarvasmarha-tenyésztési köz­pontban megnézték a termé­kenyítő állomáson látott te nyészállatok utódait, s a táji koztatóból megismerték ázol jó tenyésztési, hízékonyság' utódnevelési tulajdonságait. * bemutatóról elismeréssel be széliek a részvevők, különö sen az állategészségügyi köve telmónyék megtartása, a kor szerű elhelyezés nyerte mer tetszésüket Az üzemegység kultúrtermí ben Partos Nándor, a megy tanács mezőgazdasági és él mezésügyi osztályának sza felügyelője tartott előadást szai-yaamaxha-teí^éiiztés tor melöszövetkezeti tapasztalatai ról, A tenyésztési eredménye!, fokozására hívta fel a figyel met: az itatásos borjúnevelés — és ezen belül a bor- jutápok alkalmazásán-.k — kiszélesítésére, a gépi fejésre, a megfelelő ta­karmányok termesztésé­re és szakszerű felhasz­nálására. Kevés a valóban korszerű is­tálló, és sok problémát jelen a járulékos beruházások hiá­nya. Mindezek pótlása nem csak a jövedelmet növelné, ha­nem segítené kielégíteni az or­szág — belső ellátásra és ex­portra vonatkozó — igényét. Megyénkben a szarvasmar ha-állomány gümőkérmen tesí tése jelentős feladat. Ennek megoldásában nagy munka vá: a szakemberekre. A szakma oktatás a, kofszerűsödésh: nélkülözhetetlen, hiszen pá! 'iául a fejőgépeket is cs hozzáértő emberek kezelh: A megfelelő szakirányt' hiányának nyoma ott v- a termelési költségek kul ásóban. \ jövő tervei pare ó vételik. hogy a t< munka eddigi et ' vább javuljanak, a növekedjenek. Dr. Guba Sándor, a Kapos­vári Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum igazgatója az iva­dékvizsgálat tapasztalatairól mondott részletes tájékoztatót. Ennek a tevékenységnek fontos szerepe van abban, hogy a tenyésztői munka eredményeit ellenőrizhessék. Az utódok, az elkülönített ivadökcsoportok ugyanis hűen tükrözik a mes­terséges termékenyítő állo­más apaállataitól örökölt te- nyésztórtéket. Dianovszky Sándor, az Állattenyésztési Felügyelőség megyei kirendelt­ségének Vezetője a tenyész- anyag körültekintő kiválasz­tásának’ fontosságáról beszélt. A kirendeltség egyedi felülbí­rálás alapján kijelölte azokat a teheneket, amelyek apaállat­nevelésre alkalmasak. A t5rzstenyésze(fi«rp vár a feladat, hogy < I ‘-ndő és jó tenyfsz r vrg'-^l lássák el a gazdaságokat. A vitában részt vevő szövet- zeti vezetők tenyésztési i oblémákról és a fejőgépjaví- ' .s nehézségeiről beszéltek. A rdésekre Partos Nándor vá­zolt, majd Kersák Jenő, a ’gyei tanács mezőgazdasági élelmezésügyi osztályának '..felügyeleti csoportvezető- ■ összegezte a tapasztalatcse- lre tanulságait.

Next

/
Thumbnails
Contents