Somogyi Néplap, 1967. november (24. évfolyam, 259-284. szám)

1967-11-01 / 259. szám

TTLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK} ARA) 50 fulér MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évfolyam, 259. szám. EVf^x 1%7. november 1., szerda A megyei tanács vb napirendjén Az építőipar kapacitása A megyében működő épí­tőipari vállalatok kapacitá­sának alakulásáról tárgyalt tegnapi ülésén Böhm József vb-elnök elnökletével a me­gyei tanács végrehajtó bi­zottsága. Részt vett az ülé­sen Németh Ferenc, a me­gyei pártbizottság első titká­ra is. Az előterjesztésből ki­tűnt, hogy a második ötéves terv időszakában a megye építőipara a kapacitás elégtelensége miatt öt- százmillió forint értékű munkát nem tudott el­végezni. A legnagyobb gondot az ÉVM Somogy megyei Álla­mi Építőipari Vállalat ter­melési kapacitásának elégte­lensége okozta. A technológiai színvonal emelésével 1970-ig az állami építő­iparnak 65, a tanácsi építőiparnak 40, a ktsz- eknek 70, a házilagos építőipari szervezetnek pedig 30 százalékkal kell növelni a termelést. Ehhez a megyei vezetés minden támogatást megadott és a jövőben is megad. A múlt évtől kezdődően az Állami Építőipari Válla­lat kapacitása egyre inkább megközelíti a szükségletet. A munka minősége azonban még korántsem felel meg a követelményeknek. A mun­kaerőhiányon kívül a szerve­zetlenség is oka ennek. A harmadik ötéves terv célki­tűzéseinek megvalósítása ér­dekében szorgalmazni kell a korszerű építési módok ki­alakítását, elterjesztését, a jobb gépi ellátást, a szak emberellátottság növelését, s egy polygon üzem építését A nem megyei székhelyű vállalatok az igények alap­ján végzik munkájukat. A Közúti Üzemi Vállalat csak­nem teljesen kielégíti az igényeket. Jelentősen javult a Tanácsi Építőipari Válla­lat munkája. A vállalat el­érte a harmadik Ötéves terv végére előirányzott termelési volumenét. A ktsz-ek mel­lett jelentős szerepük van az építőipari vállalkozások­nak. Ezek főként olyan fel­adatokat végeznek el, ame­lyekre az építőioari vállala­tok nem képesek. A megye építőipari ka­pacitása 1965-höz viszo­nyítva mintegy négyszáz- millió forinttal nő jö­vőre. Ha az építőipar tartja a fej­lődés eddigi ütemét, akkor a harmadik ötéves terv cél­kitűzéseit megvalósítjuk, de 1970-ben a jelentős volu­mennövekedés ellenére sem tudia a várható igényeket kielégíteni az építőipar. Ezért nemcsak a tervek teljesíté­sére, hanem túlteljesítésére is törekedni kell. Hogyan zajlott le az űr randevúi A kedd esti moszkvai la­pok Trapeznyikov akadémi­kus, Kurszánon akadémikus és más kiváló szovjet tudó­sok nyilatkozatai alapján szenzációs részleteket közöl­nek arról, hogyan történt a Kozmosz—186 és a Koz­mosz—188 találkozója a vi­lágűrben. A több mint 200 kilomé­teres magasságban óriási se­bességgel száguldó kozmikus berendezések célra állított automatikus irányvezérlésű antennáikkal — rádiósze­mükkel- — keresték egy­mást, majd amikor, az egyik szputnyik antennájával »meg­találta- a másikat, akkor megkezdődött egymáshoz va­ló fokozatos közeledésük. Mozgásukat a fedélzetükön elhelyezett bonyolult számító berendezések határozták meg. A kozmikus objektumok ösz- szekapcsolása mindennél bo­nyolultabb térbeli mozgatást igényel. Az »aktívan« manő­verező szputnyik »jobbra- balra«, »felfelé-lefelé- és »előre-hátra- végez felettébb összetett mozgást. Trapeznyikov akadémikus rámutat arra, hogy az Egye­sült Államokban felbocsátott űrhajósok által vezetett űr­hajót már összekapcsolták korábban felbocsátott objek­tummal. Tisztelet és becsü­let az amerikai űrhajósok­nak és tudósoknak — jegy­zi meg az akadémikus —. mindamellett az űrhajósok nélküli kozmikus tárgyak automatikus összekapcsolása és szétválasztása — amit a Szovjetunió valósított meg — sokkal bonyolultabb tudo­mányos és műszaki feladat megoldását igényli. Az űrrandevúról nyilatko­zó valamennyi szovjet tudós nyomatékosan rámutat arra, hogy az összekapcsolás és a szétválasztás sikere minde­nekelőtt az automatikus ve­zérlés érdeme, és ebben a vonatkozásban vitán felül áll, hogy a Szovjetunió au- tomatikájának földi sikerei vetették meg az olyan koz­mikus diadalok alapját, mint amilyen a két szputnyik ta­lálkozása és a Kozmosz—186 Földre vezérlése volt. Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott­ságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek és a szovjet kormány meghívására magyar párt­ós kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszkvába a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évforduló­jának ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára vezeti. A delegáció tagjai: Fock Jenő, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, Komócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagy­követe, aki a szovjet fővárosban csatlakozik a küldött­séghez. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Nyu­gati pályaudvaron megjelent Apró Antal. Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István, a Politikai Bizottság tagjai, dr. A.itai Miklós, Czinegc Lajos, Ilku Pál, Németh Károly, a Po­litikai Bizottság póttagjai, Aczél György és Pullai Ár­pád. a Központi Bizottság titkárai, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, dr. Timár Mátyás, a kormány elnökhelyettese, és a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyltov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete. (MTI) Ünnepi ülés Prágáhm Kedden délután a prágai várban az Októberi Forrada­lom 50. évfordulója alkalmá­ból együttes ünnepi ülést tar­tott a Csehszlovák KP Köz­ponti Bizottsága, a nemzeti front központi bizottsága, a nemzetgyűlés elnöksége és a kormány. Az ünnepi beszédet Antonin Novotny, a CSKP Központi Bizottságának első titkára, köztársasági elnök mondotta. (MTI) Vita az ENSZ politikai bizottságában A „koreai kérdés“ napirendre tűzése beavatkozás Korea belügyeibe Az ENSZ-közgyűlés első szá­mú (politikai) bizottsága hét­főn megkezdte az úgynevezett koreai kérdés megvitatását Az ülés öt ország — Guinea, Kam­bodzsa, Brazzaville-Kongó, Mali és Mongólia — azon ha­tározati javaslatának megvi­tatásával kezdődött, amely szerint a bizottság ülésére hívják meg a Koreai Népi De­Ünnepélyesen felavatták a Kapós Szállodát reskedelmi Minisztériumnak és az építkezésben részt vevő vál­lalatnak, a tervezőknek. A vendégek megtekintették a presszót, az éttermet, a bisztrót, az önkiszolgáló étter­met, a szálloda bárját, a szál­loda szobáit, és elismeréssel nyilatkoztak a korszerű, min­den igényt kielégítő, ízléses berendezésről. A szobák többségében — 78 szoba van 188 ággyal — rádió, illetve televízió és telefon van, a bútorok és az egyéb beren­dezési tárgyak fővárosi szín­vonalúak. Erről beszélt a láto­gatás után Böhm József, a megyei tanács vb-elnöke és Németh Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára is. Elismerésüket fejezték ki az mokratikus Köztársaság és Dél-Korea képviselőit. Fedorenko, a Szovjetunió képviselője felszólalásában hangoztatta, hogy Korea mind­két része képviselőinek rész­vételére van szükség a Koreá­val kapcsolatos kérdések ob­jektív megvitatására. Bírálta azt az amerikai törekvést, hogy megakadályozzák a KNDK álláspontjának megis­mertetését. A hétfő délutáni ülésen el­sőnek felszólaló Broomfield amerikai delegátus rágalmazó kirohanásokat intézett a KNDK kormánya ellen. Csatorday Károly, a Magyar Népköztársaság képviselője felszólalásában megcáfolta az amerikai delegátus érvelését a KNDK képviselőjének meg­hívása ellen. Csatorday han­goztatta, hogy a KNDK támo­gatja a világszervezetet és tiszteletben tartja annak alap­okmányát. Az események azt bizonyítják, hogy éppen az Egyesült Államok sérti meg az alapokmányt, amikor kegyet­len háborút folytat Vietnam­ban. és állandóan beavatkozik Dél-Korea belügyeibe. Diaconescu román küldött hangoztatta, hogy a »koreai kérdésnek- a napirendre tűzé­se már önmagában is durva beavatkozás Korea belügyeibe. Tomorowicz lengyel és Szambát kambodzsai küldött szántén rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok meg akarja fosztani a KNDK-t ál­láspontja kifejtésének lehető­ségétől. Az amerikai álláspont mel­lett szólalt fel a hétfő délutá­ni ülésen a Közép-afrikai Köz­társaság, Ausztrália, Üj- Zéland és Costa Rica képvi­selője • • • A Biztonsági Tanács 10 nem állandó tagja hétfőn egész na­pon át folytatta erőfeszítését a Közel-Keletre vonatkozó olyan határozati javaslat szö­vegének kidolgozására, amely a tanács valamennyi tagjának helyeslésével találkozna. Cu- ruoka japán diplomata, a ta­nács októberi soros elnöke hét­fő este kijelentette, hogy bi­zonyos haladást értek el. (MTI) építőknek, és arra kérték a Vendéglátó Vállalat dolgozóit, hogy szerezzenek méltó hírne­vet ebben az új üzletben á somogyi vendéglátásnak. Elismeréssel nyilatkozott az új szállodakomplexumról Se­bes Sándor, a belkereskedelmi miniszter első helyettese is, és egyúttal megígérte, hogy a mi­nisztérium a jövőben is min­den segítséget megad Kapos­vár és Somogy megye vendég­látóiparának fejlesztéséhez. Régi vágya teljesült tegnap Kaposvár és a megye lakói nak: korszerű, minden igény' kielégítő szállodakomplexumoí avattak, adtak át rendeltetésé­nek Kaposváron. A Kapo6 Szállodát avató ünnepségen megjelent Sebes Sándor, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a belkereskedelmi miniszter első helyettese, Tausz János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a? IBUSZ vezérigazgatója, Né­meth Ferenc, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első tit kára, Böhm József, a megye tapács vb-elnöke, s ott voltat a megyei és városi pártbizott­ság, a megyei és a városi ta­nács, különböző politikai, tár­sadalmi szervezetek, vállalatok vezetői, képviselői is. Sási János, a megyei ta­nács vb-elnökhelyettese mon­dott ünnepi beszédet. Mél­tatta az új szállodakomplexum átadásának jelentőségét, hang­súlyozta, hogy ezzel az aktus­sal új fejezet kezdődik Ka­posvár eddig eléggé mostoha körülmények között dolgozó vendéglátóiparának történeté­ben. Ismertette azt is, hogy a harmadik ötéves terv idősza­kában több modern vendéglá tóipari üzletet építenek, má­sokat korszerűsítenek, s ezze' megvalósul a megyei pártbi aottságnak a vendéglátóipar fejlesztésére a múlt évben ho­zott határozata. Még ebben az évben hozzákezdenek — hét­millió forint költséggel — a Béke Szálloda felújításához; az északnyugati városrészben t,5 millió forint felhasználá­sával éttermet, presszót építe­nek; reprezenattív borkóstoló lesz az Erzsébet Kisvendéglő­ben, az Ipar Kisvendéglőben pedig speciális vad-, illetve halételeket készítenek majd. Sása János ezután átadta az új szállodát Rostás Károlynak, a városi tanács vb-elnökének és Balogh Lajosnak, a Somogy megyéi Vendéglátó Vállalat ;gazgatójának, s azok meleg szavakkal mondtak köszönetét a megyei vezetőknek, a Belkn­\

Next

/
Thumbnails
Contents