Somogyi Néplap, 1967. október (24. évfolyam, 233-258. szám)

1967-10-01 / 233. szám

VTLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK* lBA> 80 THL£* Somogy!Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJ A XXIV. évfolyam, 233. szám. 1967. október 1., vasárnap IRTCZC ÚJ TÖRVÉNYT ALKOTTAK Az ember és a munka vi­szonya nagy téma — nyilatko­zott az újságírónak még a parlamenti ülés szünetében egy képviselő. Es ez a nagy téma szinte teljes városi és falusi, ha úgy tetszik, ipari és mezőgazdasági valóságában kapott hangot az országgyű­lésen az új Munka Törvény­könyve, valamint a termelő­szövetkezeti és a földjogi tör­vény háromnapos vitájában és elfogadásán. A témához il­lő tájékozottság és élettapasz­talat, emelkedettség és vitá­zó szenvedély pedig, amely az előterjesztéseket és a hoz­zászólásokat jellemezte, kü­lönösen nagy fokú volt Igaz, hosszú és fontos előz­mények vezettek e törvényja­vaslatok elfogadásához: az új Munka Törvénykönyve terve­zetéről mintegy négyszázez­ren formáltak véleményt az előzetes tanácskozásokon, a két agrárjavaslathoz p-edig már hozzászóltak csaknem valamennyi tsz-közgyűlésen és a mezőgazdasági termelő- szövetkezetek első országos kongresszusán. És a legke­vésbé sem formálisan. Hi­szen — kezünkben a bizony­ság — ezer meg ezer elhang­zott vélemény formálta meg az országgyűlés elé került tör­vény javaslatokat. Mindezek után tanácskoztak a képvise­lők, vagy félszáz hozzászólás jóvoltából olyan lelkiismere­tesen és mélyrehatóan, hogy — mintegy végső simításként — még jó néhány módosítás jelzi a választók kívánságát, véleményét. Bár még ez sem az utolsó szó! Ezek az immár elfoga­dott törvények ugyanis nem­csak abban hasonlatosak egy­máshoz, hogy az ember és a munka viszonyát szabályoz­zák a közelgő gazdasági re­form követelményeinek meg­felelően, és nem is csupán ab­ban, hogy messzemenően de­mokratikus szellemüket kö­szönhetik azoknak a demok­ratikus módszereknek is, amelyeknek segítségével lét­rejöttek. Van még egy ha­sonlatosság. Ügynevezett ke­rettörvények, amelyek csu­pán az alapelveket rögzítik, a tényleges megvalósítás a he­lyi viszonyoknak, a valós kö­rülményeknek megfelelően a vállalati kollektív szerződé­sekre, illetve — az agrártör­vények esetében — az alap­szabályokra, a tsz-ek és a most alakuló területi szövet­ségek demokratikus szervező és fejlesztő tevékenységére hárul. Ebben pedig még pon­tosabban, még személyeseb­ben kifejeződhet az érdekel­tek minden jogos, méltányos kívánsága. Annyi bizonyos: ilyen sok stáció, ennyi de­mokratikus »szűrő« még alig­ha csiszolt, tisztított, mun­kált nálunk törvényt Hogy md a legfontosabb az új törvényekben, azt megle­hetősen nehéz e szűk helyen összefoglalni. Az új Munka Törvénykönyve — amely egész sor kérdésben bátran szakít a régi, merev, egysíkú szabályozással —, amennyire csak lehetséges, igyekszik _ a kölcsönös érdekek alapjára helyezni a jogokat és a köte­lezettségeket a munkáltató és a munkavállaló viszonyában. Bérezés, jutalmazás, munka­idő, szabadságidő, munkakö­rülmények, s mindenekelőtt a munkaviszony létrehozása és megszakítása, az elhelyezke­dés, felmondás, elbocsátás — csupa olyan kényes kérdés, amelynek ésszerű rendezését általában mindenki kívánta, sőt sürgette, még ha konkrét esetben elfogult is a maga vagy a vállalata javára. Az új törvényt dicséri: úgy igyek­szik maximális létbiztonságot teremteni minden tisztessé­ges dolgozó ember számára, hogy közben megfelelő mun­kaügyi feltételeket teremt az egész gazdaság biztonságos fejlődéséhez, a prosperitáshoz, amely nélkül minden szemé­lyes biztosíték csak írott ma- laszt. Hasonlóan nagy jelentősé­gű, és a kiteljesedő demokra­tizmus bizonyítéka, hogy egyazon törvény keretein be­lül sikerült a vállalatok min­den eddiginél önállóbb veze­tését és a szakszervezetek minden korábbinál erőtelje­sebb érdekvédelmi jogkörét elismerni. A termelőszövet­kezeti törvényben viszont a paraszti társulás, azaz a szö­vetkezeti jelleg erősítésének, valamint a nagyüzemi gaz­dálkodás, tehát a vállalatsze­rű munka fejlesztésének egy­aránt elismert követelménye jelenik meg párhuzamosan, nem egymással ellentétes, in­kább egymást erősítő, kiegé­szítő tényezőként. Társadal­mi szempontból vizsgálva pe­dig: a termelőszövetkezeti mozgalom általános győzelme óta alighanem ez a törvény adja a legerősebb ösztönzést a munkás, illetőleg a parasz­ti életviszonyok további köze­lítéséhez, a különbségek gyor­sabb megszüntetéséhez. Tagadhatatlan, hogy e tör­vények, éppen mert számos területen elevenbe vágnak, nem zárják ki az élet kisébb- nagyobb konfliktusainak le­hetőségét. Számolnak a gaz­dálkodás, a munka ellent­mondásaival, nehézségeivel, a helyi és időleges érdekellen­tétekkel. Ezért is bízzák a részletes rendezést olyan to­vábbi szabályozásokra, ame­lyek körültekintőbben szá­molhatnak a vállalatok és a tsz-ek. s mindenekelőtt az érintett dolgozók helyi, sajá­tos körülményeivel, érdekei­vel. Ezért van az is, hogy bár a földjogi törvény ponto­san meghatározza a szövet­kezeti földtulajdon bevezeté­sének elvi, jogi kereteit, a megvalósítást — a méltá­nyosság és a legszigorúbb ön­kéntesség érvényesítésével — a gazdasági tényezők, az élet, az idő hatására bízza. De mindenesetre olyan fejlődést indít el, amely végül is a szo­cialista földtulajdon általá­nos elterjedésével megterem­ti a tulajdon és a használat egységét, a szövetkezeti gaz­dálkodás végleges, szilárd alapját. Mindent egybevetve úgy tű­nik, olyan törvényeket sike­rült alkotni az országgyűlés­nek, amelyeknek nem annyi­ra a betűje, hanem inkább a szelleme a mértékadó, sőt utat mutató. Jogászok a meg­mondhatói, hogy ez milyen ritka, nagy eredmény. És persze utóbb mindazok is így mondanak majd igent, akik­nek e törvények segítségével dolgozniuk, vezetniük, boldo­gulniuk kell. Akik a megelé­gedés pecsétjét üthetik e tör­vényekre. Balog János II pápa a vietnami válság békés rendezését sürgeti Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség otazik Csehszlovákiába Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormá­nyának meghívására Kádár Jánosnak, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának ve­zetésével október első felében magyar párt- és kor­mányküldöttség utazik baráti látogatásra Csehszlovákiába. Befejezte munkáját a nemzetközi űrhajózási kongresszus Az ENSZ székhazában köz­zétették VI. Pál pápának U Thant ENSZ-főtitkárhoz inté­zett levelét A pápa üzeneté­ben kifejezi reményét, hogy az ENSZ közgyűlésének XXII. ülésszakán sikerül »békés és tisztességes« megoldást találni a vietnami konfliktus rendezé­sére VI. Pál pápa levelében hangsúlyozza: a vietnami há­ború mérhetetlen szenvedése­ket okoz a vietnami népnek, és nyugtalansággal tölti el a világ népeit. A pápa szombaton hasonló­képp beszélt a pénteken el­kezdődött és egy hónapig tar­tó püspöki szinódus első mun­kaülésén. Felhívást intézett azokhoz, akik a népek sorsá­ról döntenek, hogy válasszák a méltányos és becsületes tár­gyalások útját. Sürgette, hogy vessenek véget a vietnami konfliktusnak és változtassák békévé a Közel-Keleten meg­teremtett »törékeny fegyver- szünetet«. (MTI) A jugoszláv fővárosban be­fejezte munkáját a VIII. nem­zetközi űrhajózási kongresz- szus. A nagy jelentőségű tudo­mányos tanácskozás a tíz év­vel ezelőtt a Szovjetunióban felbocsátott első mesterséges hold jubileumának jegyében zajlott le. hangzott referátumokban és előadásokban felsorakoztak azok a kimagasló sikerek, amelyeket az elmúlt évtized során a világűr tanulmányo­zásában elértek. Kifejezésre jutott a különböző országok szakembereinek a szoros együttműködésre irányuló tö­A kongresszus ülésein el- rekvései is. (MTI) Véget ért a LEMP KB plénuma Befejezte munkáját a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának IX. plénuma. A tanácskozás — amelynek részvevői megvitat­ták a mezőgazdaság fejleszté­sének kérdéseit — határozatot fogadott el. A központi bizott­sági határozat kijelöli a me­zőgazdaság további fejleszté­sével kapcsolatos feladatokat. Izrael nyíltan fenyegeti Szíriát Az Arab Ligához közelálló körökben rámutatnak arra, hogy Izrael nemcsak eluta­sítja a közép-keleti válság rendezését célzó, úgynevezett Tito-tervet, hanem alig bur­kolt formában ismét agresz- szióval is fenyegetőzik. Az izraeliek különösen Szíriát fenyegetik és »büntetést« ígérnek neki a Palesztinái komman­dók támogatásáért. Az arab megfigyelők em­lékeztetnek Yigal Állón iz­raeli tábornok, jelenlegi mun­kaügyi miniszter kihívó nyi­latkozatára, amely szerint »Izraelnek fel kell készülnie a negyedik arab—izraeli há­borúra, minthogy az arab államok nem hajlandók köz­vetlenül. tárgyalni vele«. Az izraeli tábornokoknak ahaifai diákok előtt elhangzott nyi­latkozata a Szíria ellen elő­irányzott »megtorlásról« szó­ló hírekkel egy időben je­lent meg a Tel Aviv-i sajtó­ban. Tel Aviv szerint Da­maszkusz a felelős azért, hogy a szíriai területen levő táborokban kiképzett Palesz­tinái szabadságharcosok sza­botázsakciókat hajtanak vég­re az izraeli megszálló csa­patok ellen és nem elégsze­nek meg a passzív ellenál­lással. Ezért Tel Aviv »példás bün­tetést« szán a szíriai kormánynak. Kairóban figyelmet keltett a francia sajtótudósítóknak az nem zárja ki a szíriai hatá­ron javára fennálló helyzet további kiaknázását A Le Monde jeruzsálemi tudósítá­sa szerint Szíria »engesztel­hetetlensége« esetén Izrael ki fogja használni az »új határ topográfiai előnyeit«. Izrael a Szíria ellen fo­kozódó nyomással pár­huzamosan fokozza a fe­szültséget a Szuezi-csa- torna övezetében is, ahol meg-megújuló támadá­sok érik Szuezt, Izmailiát, Xantarát. Az izraeli tüzérség nemcsak az egyiptomi kato­nai állásokat lövi, hanem a városok lakónegyedeit is, ahol semmiféle katonai ob­jektum sincs. Célja a lakos­Mától megszűnik a balatoni viharjelző szolgálat 203 embert mentettek ki a Balatonból Október 1-én megszünteti nyári balatoni viharjelző szolgálatát az Országos Me­teorológiai Intézet siófoki ob­szervatórium tudományos kálómból Böjti Béla, az ob- szervatóriu tudományos munkatársa a következőket mondotta: — 'Május elseje és szep­tember harmincadika között Keszthely térségében negy­venhat, Siófok térségében pedig ötvenöt esetben volt szélvihar; ekkor a szélsebes­ség elérte vagv meghaladta a 40 km/órát. A legerősebb szélvihar augusztus ötödikén tombolt, ekkor 103 km'óra szélsebessé­get mértek az obszerva­tórium műszerei. Érde­kesség, hogy a tó vizé­nek a hőmérséklete is ezen a napon emelkedett a legmagasabbra: 29.6 fokot mutattak a hőmé­rők. A balatoni viharjelző szol­gálat 43 esetben lövetett ki sárga rakétát, a közvetlen veszélyt jelző vörös rakéta kilövésére pedig 32 esetben került sor. (Ide kívánkozik az az adat is, hogy a Bala­ton fölött előre nem jelzett vihar nem vonult át.) A fi­gyelmeztető riasztásokat, saj­nos, nagvon sokan nem vet­ték fi évelem be. s a révka- oitányság közlése szerint ■'zen a nyáron 203 embert kellett ki­menteni a Balaton há­borgó hullámai közül. Az emlékezetes augusztus 5-i vihar napján 108 embert mentettek meg. Böjti Béla e’mondo+to ’’OPv a számadatok gondol kodásra késztetnek. A me teoroiógusoknak nem a fürdőzők bosszantása, ők a légköri viszonyok is­meretében és felelősségük tel­jes tudatában riasztanak, de ezt nem mindig veszik fi­gyelembe. A balatoni obszervatórium munkatársai az előrejelzésen kívül egy német nye1 vű ki­advánnyal is felhívták ma­gukra a figyelmet: Viharjel­zés a Balatonon című mun­kájukkal megismertették a hazai és a külföldi érdeklő­dőket a tó meteorológiai vi­szonyaival. az értesülése is, hogy Izrael I ság demoralizálása. Nem egyesül Dajan és Eskol pártja Megszakadt az Izraelben működő három úgynevezett munkáspárt egyesüléséről folytatott megbeszélés-sorozat — jelenti a Reuter Tel Aviv-i tudósítója. Az Izraeli sű párt (RÁFI) központi bi­zottsága ugyanis bejelentette, hogy nem ért egyet a jöven­dő egységes párt vezetőségé­nek és parlamenti képviselő- jelöltjeinek választási mód­Dolgozók Frakciója elnevezé- javai és határidejével. Husszein király Kairóban Husszein j ordán király szombaton egynapos hivatalos látogatásra Kairóba érkezett A repülőtéren Nasszer elnök fogadta. A két államfő a Kub- beh-palotábam megbeszélése­ket folytat az arab világban kialakult helyzetről. A kairói sajtó hangsúlyoz­za, hogy a két államfő a jú­niusi agresszió óta folyamatos kapcsolatot tart egymással. Husszein vasárnap este utazik vissza Ammanba, majd hét­főn elindul Moszkvába, ahol négynapos látogatást tesz. Áz A1 Ahram szombati szá­mában arról ír, hogy Nasszer elnök és Brown brit külügy­miniszter egy legutóbbi levél­váltásának eredményeként a közeli hetekben valószínűleg ellátogat Kairóba Harold Bai­ley, Nagy-Britannia volt kai­rói nagykövete. Az EAK a rhodesiai problé­ma miatt megszakította a dip­lomáciai kapcsolatot Nagy- 3ri tanítóval. Télre készül az építőipar Nem lesz fagyszabadság — Tervteljesítés télen kemence dolgozik Harmincöt lembe vették az előző évi tapasztalatokat. Ez tűnik ki abból a jelen­tésből, amelyet a vállalat készített. az Építők Szakszer­vezetének legutóbbi megye­bizottsági ülésére. A Somogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat termelési osztálya szeptember' elején készítette el tédiesítési tervét. A válla­lat kimutatása szerint tizen­két munkahely gazdaságo­san, huszonnyolc közepes gazdaságossan téliesíthető. Az előbbibe saját, az utóbbiba idegen fűtőberendezéseket építenek. Idegen fűtőberen­dezésekkel még további har­mincnégy munkahelyet lehet gazdaságosan téliesíteni. Ezenkívül • kedvező időjárás esetén 26 munkahelyen tud- "■ak dolgozni a kőművesek. ' 'pken a munkahelyeken a 'Halat a téli időszakban *' 250 000 forint értékű mun- féladata 1 vaslat összeállításánál figye-1 kát akar elvégezni. Ebben a A dolgozók kilencvenöt százalékát tudják egész té­len foglalkoztatni az ÉM Somogy megyei Állami Épí­tőipari Vállalatnál. A 1235 munkásnak a tél folyamán 70 750 000 forint értékű mun­kát kell ’elvégeznie. A téliesí- tés megoldásához kilenc gőz­kazánt, ugyanennyi gőzboj­lert, tíz hőlégfúvót, százöt­ven gázkályhát és 5120 négy­zetméter ponyvát biztosít a vállalat. Megoldott a téli időszak alatt a dolgozók szo­ciális ellátása is. Munkaru­hát és védőruhát például 310 000 forint értékben vá­sárolt ebben az évben a vál­lalat. A munkahelyek és az öltözők fűtéséhez szükséges tüzelőanyagot is beszerelték. A szakszervezeti bizottsá;g totézkedett, hogy legyen ele­gendő védőital azoknak, aki1' I ^vószségtelen munkahelyen dolgoznak. Az idei tervja munkában decemberben a jelenlegi létszám kilencvenki­lenc, a jövő év első negye- évében pedig kilenvenhét százalékát tudják foglalkoz­tatni. Jelentős fagyszabadság egyik építőipari vállalatnál sem lesz. Igyekeznek télie­síthető munkahelyet teremte­ni azért is, mert csak így tudják biztosítani tervük teljesítését. Egész télen át tartó foglal­koztatottságot ígér a férfiak­nak és a családfenntartóknak a Somogy—Zala megvei Tég­la- és Cseréninari Vállalat is. A tél beálltával földelő­készítést, égetést és tak­nyunkat végeznek a dolgozók. A nyáron gyártott nyerstég- ' ét a vállalat harmincöt, ke­mencéjében égetik. A javítá- 'i munkákra is részletes 'Tvet dolgozott ki a válla - ’at, s november elseién már megkezdik a géni és elek­tromos nagyjavítást.

Next

/
Thumbnails
Contents