Somogyi Néplap, 1967. június (24. évfolyam, 128-153. szám)

1967-06-01 / 128. szám

riLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKJ Aha. 60 níLÉB A MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJ A XXIV. évfolyam 128. szám. x^v--X; ff'iwéy '/j\ l%7. június 1., csütörtök Népgazdasági tervezés az új mechanizmusban (3. o.) R HÖZÖnséG SIOLGRLRTRGRH R GGLKR (7. o.) HARMINCKÉT HELYEZÉS AZ IDEI HELIKONON (8. o.) Ülést tartott az MSZMP Somogy megyei Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Somogy megyei Bi­zottsága 1967. május 31-én Szigeti István elvtársnak, a megyei pártbizottság titkárá­nak elnökletével ülést tar­tott. Az ülésen meghívottak részvételével íő napirendként megvitatták A termelőszö­vetkezetek gazdálkodásának, a termelőszövetkezeti tagok szociális helyzetének alakulá­sa a IX. kongresszus hatá­rozatai alapján című témát, amelyről Böhm József elv­társ, a megyei tanács végre­hajtó bizottságának elnöke tartott beszámolót. A vitában felszólalt: Gál József elv­társ, a Lábodi Állami Gaz­daság dolgozója, Tihanyi Zol­tán elvtárs, a Magyar Nem­zeti Bank megyei igazgatósá­gának vezetője, Valter Imre elvtárs, a balatonszabadi No­vember 7. Tsz elnöke, Hor­váth Sándorné elvtársnő, a nötanács megyei titkára, To­bak István elvtárs, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Csek József elvtárs, a Ka­posvári Járási Tanács V. B. elnöke és Ángyán Imre elv­társ, a Somogyszob és Vidé­ke Körzeti Általános Fo­gyasztási és Értékesítő Szö­vetkezet igazgatóságának el­nöke. A pártbizottság a beszámo­lót egyhangú határozattal el­fogadta, és elhatározta, hogy azt a végrehajtás előmozdí­tása végett az érdekeltek mi­nél szélesebb köreiben több forma és módszer felhaszná­lásával ismertetni kell. Második napirendként Ko­csis László elvtárs. a megyei pártbizottság osztályvezetője beszámolt arról a munkáról, amelyet a végrehajtó bizott­ság az MB legutóbbi ülése óta végzett. A pártbizottság a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. Az első napirend beszámo­lójának ismertetésére lapunk­ban visszatérünk. A kairói egyezmény nyomán megszilárdult az arab egység Ellesett pillanat a Biztonsági Tanács tegnapi üléséről. Napirenden: a Közel-Kelet. A kézbe temetett, tenyérbe támaszokdó arcokon egyszerre tükröződik ügyelem és fásult fáradtság. (A fotón különben balról jobbra a következőket látjuk: Fedorenko szovjet, Lord Caradon brit, lgnatieff kanadai és Camara brazil ENSZ-delegátust.) KGST-tanácskozás Budapesten Megkezdődött a mezőgazdasági állandó bizottság 23. ülésszaka Szerdán a Gellert Szálló kü­löntermében megkezdődött a KGST mezőgazdasági állandó bizottságának 23. ülésszaka, amelyen Bulgária, Csehszlo­vákia, Magyarország, Mongó­lia, Lengyelország, az NDK, Románia és a Szovjetunió küldöttségein kívül megfigye­lőként a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság képviselői is részt vesznek. A tanácskozást Sejulemezov, a bolgár küldöttség vezetője, a mezőgazdasági állandó bizott­ság elnöke nyitotta meg, majd Apró Antal, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese a kormány és a KGST végrehajtó bizottságának ne­vében köszöntötte a küldötte­ket. Apró Antal megállapítot­ta többek között, hogy a Ma­gyar Népköztársaság gazdasá­gi fejlődésében különösen fontos szerepet játszik a szo­cialista országok közötti, s ezen belül a KGST keretében folyó nemzetközi együttműkö­dés. A tudományos eredmé­nyek, az értékes tapasztalatok cseréje és bevezetése a me­zőgazdasági termelő üzemek gyakorlatában nagyban segíti a mezőgazdasági termelés nö­vekedését, amely előfeltétele j A foglalkozási betegségek kötelező bejelentésének szabályozása Az egészségügyi miniszter újból szabályozta a foglalko­zási megbetegedések kötelező bejelentését. A nyugdíjtör­vény szerint kártalanítandó foglalkozási megbetegedések jegyzékében több olyan fog­lalkozási ártalom szerepel, amelyet eddig nem kellett bejelenteni. Az új rendelke­zés ezt a hiányosságot meg­szünteti és összhangot teremt ezen a téren. Ezentúl kötelezőleg beje­lentendő foglalkozási beteg­ségnek számít a metilalko- hol, a nitroglicerin, nitrogli- kol, szénkéneg, fluor, műtrá­gya által okozott mérgezés, a sűrített levegővel működő szerszámoktól eredő vibrációs ártalmak; különböző csont- és érszűkültes betegségek. Be kell jelenteni a csontok, ízü­letek, inak és izmok olyan megbetegedését is, amelyek egyoldalú túlzott terhelésből származnak. Ilyen például az anyagmozgatásban dolgozók lábain a kiscsontok kifára- dásos jellegű törései, a rako­dómunkások vagy gépírónők ínhüvelygyulladása. Üj kate­góriát jelentenek a foglalko­zási eredetű fertőző betegsé­gek, amelyek két csoportra oszthatók: az emberről em­berre és az állatról emberre terjedő betegségekre. Ezek a betegségek azonban csak ak­kor tekinthetők foglalkozási betegségnek, ha az összefüg­gés a foglalkozás és a be­tegség között bizonyítható. Be kell jelenteni a foglalko­zási eredetű, nyomás okozta ideggyulladásokat is. Az újonnan bejelentési kö­telezettség alá vont foglalko­zási betegségek némelyike ma még nem tartozik a kár­talanításra igényt tartó fog­lalkozási betegségek közé. az életszínvonal emelkedésé­nek. — Kormányunk figyelem­mel kíséri a KGST mezőgaz­dasági állandó bizottságának tevékenységét. Különösen nagyra értékeljük a mezőgaz­dasági termelés fejlesztése ér­dekében tett közgazdasági in­tézkedések tapasztalatainak kicserélésében, továbbá a ve­tőmagtermesztés, a növény- és állategészségügy, valamint 3 mezőgazdaság gépesítése és áz állattenyésztés különböző területéin folyó együttműkö­désben végzett munkát — mondotta Apró Antal. Apró Antal hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság terüle­tén is hozzá kell fogni az 1970 utáni tervek egybehan­golásához. Az ülésszak részvevői ez­után hozzáfogtak a program­ban szereplő kérdések megtár­gyalásához. * * * Brassóban tartotta 24. ülését a KGST kőolaj- és földgáz­ipari állandó bizottságia. Az ülés munkálatai a barátság és a kölcsönös megértés légköré­ben zajlottak le. Az ENSZ Biztonsági Taná­csának keddi ülésén felszó­laló három arab delegátus, Libanon, Szíria és az Egye­sült Arab Köztársaság kép­viseletében azt követelte, hogy a világszervezet ítélje el az izraeli agressziót. A ta­nácsban részt vevő nyu­gati országok egy része azt akarja elérni, hogy adjanak közzé egy nyilatko­zatot, amely általában fel­hívja az érdekelt feleket, ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek a feszültség további növekedésére vezethetnek. Az arab államok rámutattak, egy ilyen általános érvényű felhívás semmit sem ér, ha nem mutat rá a feszültség igazi okára és a felelősökre. George Tomah, Szíria dele­gátusa kijelentette, hogy Iz­rael agresszív politikájához szemmel láthatóan teljes tá­mogatást kap az Egyesült Államoktól, amely »pártat­lanságát-« hangoztatja ugyan, de valójában Izrael oldalán foglal állást. Goldberg amerikai küldött hangoztatta, hogy egyelőre nem szabad lezárni az Aka- bai tengerszoros bejáratát. Husszein kairói utazásának előzményei Az A1 Ahram szerdai szá­mának jelentése szerint a jordániai—egyiptomi védelmi egyezmény. váratlan megköté­sét üzenetváltás előzte meg Husszein király és Nasszer elnök között. Husszein ki­rály május 25-én Ammanban felkérte az EAK nagykövetét, adja át üzenetét Nasszer el­nöknek. Erre az üzenetre való tekintettel Nasszer, aki korábban élesen bírálta Jor­dánia irányvonalát, az arab dolgozók küldöttségét fogad­va csupán Vaszfi Teli jordá­niai miniszterelnök tevékeny­ségét kritizálta. A következő napon Husszein király vá­Balatoni pillanatkép Fúj a szel? Süt a nap? Fontos, hogy kapjanak a halak. (Balatoni mellékletünk a 4— 5. oldalon.) laszt kapott Kairótól, és az üzenetváltás nyomán kitűnt, hogy a két fél számos pont­ban egyetért. Husszein király — írja az A1 Ahram — üzenetében azt javasolta, hogy személyesen ellátogat Kairóba. Nasszer válaszában üdvözölte a gon­dolatot, így került sor a jor­dániai—egyiptomi védelmi egyezmény megkötésére, va­lamint az Aref iraki elnök­kel folytatott megbeszélésre. Frak csapatokat küld Jordániába A bagdadi rádió kedd esti jelentése szerint Aref iraki elnök annak a telefonbeszél­getésnek során, amelyet Husz- szein királlyal annak kairói látogatása idején folytatott, ígéretet tett, -hogy az iraki csapatok a közeljövőben har­ci állásokat foglalnak el a jordániai—izraeli határon. Jordánia örömmel fogadja az iraki csapatokat területén - mondta Husszein király Aref elnöknek. A közel-keleti vál­ság kezdetén — emlékeztet­nek a hírügynökségek — Irak nem volt hajlandó csa­patokat küldeni a jordá­niai—izraeli határra. Az AFP kommentárja rá­mutat, hogy Husszein király »•drámai helyzetet fordított a maga javára«. Jordánia, amely teljesen el volt szi­getelve a közel-keleti válság fejleményei során, vissza­nyerte helyét az arab front­ban. Ha az EAK elnöke nem lett volna hajlandó fogadni Husszeint — írja s francia hírügynökség — a jordán trón összeomlott volna. Az EAK a közelmúltban is több ízben élesen bírálta Jor­dánia és Szaúd-Arábia poli­tikáját. Sukeiri, a Palesztinái felszabadítási szervezet veze­tője már régebben szakított Husszein királlyal, A keddi egyezmény után Husszein ki­rály Sukeirivel együtt tért vissza Jordániába. Három amerikai repülőgép- anyahajó felvonulása Az A1 Akhbar jelentése szerint az amerikai hatósá­gok engedélyt kértek az Intrepid repülőgép-ányaha jó­nak a Szuezi-csatornán való áthaladására a Vörös-tenger irányába. A nyugati hírügy­nökségek tudósítói az Ameri­ca amerikai repülőgép-anya­hajó fedélzetéről jelentik, hogy hétfőn látótávolságra felzárkózott egymáshoz a Sa­ratoga és az America repülő­gép-anyahajó. Az Intrepidről azt írják, hogy 70 gép állo­másozik fedélzetén. A nyu­gati 'tudósítók arról is' beszá­molnak, hogy az amerikai flottaerőket a Földközi-ten­ger térségében szovjet hadi­hajók követik. Atasszi távirata Leonyid llrezsny érnék Nureddin Atasszi, a Szíriái Arab Köztársaság elnöke táv­iratot küldött Leonyid Brezs- nyevnek, az SZKF Központi Bizottsága főtitkárának, amelyben hangoztatta: »-Az egész arab néppel együtt mindenkor emlékezni fogunk a Szovjetunió hozzájárulására igazságos harcunkhoz és a világ népei igaz ügyének győzelméhez«. Abdullah Hamid, Szudán moszkvai nagykövete szer­dán fölkereste Gromiko szov­jet külügyminisztert, és vala­mennyi arab orszá« moszkvai nagykövetsége nevében kö­szönetét fejezte ki »azért g támogatásért, amelyet a Szovjetunió nyújt az arab országoknak az Izrael és a mögötte álló imperialista erők agressziójának veszélyé­vel kapcsolatban«. Az USA javaslata a BT-ben A Biztonsági Tanács tag­jaihoz a délután folyamán eljuttatták az Egyesült Álla­mok határozati javaslatát, amelyet az esti ülésen kíván előterjeszteni. Az amerikai javaslat azt célozza, hogy a Biztonsági Tanács hívja fel a közel-keleti válságban érde­kelt feleket: U Thant felhívá­sának megfelelően tartózkod­janak minden olyan cselek­ménytől, amely tovább sú­lyosbíthatná a helyzetet, egyben indítványozza, hogy a Biztonsági Tanács »aktivi­zálja a nemzetközi diplomá­ciát a feszültség enyhítésére, ésszerű, békés és igazságos megoldás kidolgozására«.

Next

/
Thumbnails
Contents