Somogyi Néplap, 1965. december (22. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESTUJETEK) ÁRA] 50 FRÁÉR Somogyi Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLTÍM 283. SZÁM SZERDA, 1985. DECEMBERI. AZ ELSŐ NAP (3. o.) Valami itthon maradt i h hl (5. o.) Gábor Mara (6. o.) limn Tovább kell javítani a földművesszövetkezetek szolgáltató tevékenységét ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA A földművesszövetkezetek sokoldalú tevékenységük mel­lett már régóta foglalkoznak a szolgáltatás különféle for­máival. A SZÖVOSZ 1962-ben tartott kongresszusa elsősor­ban a falusi lakosság szolgál­tatási helyzetének megjavítá­sát tűzte a szövetkezetek elé: különösen új fodrász- és koz­metikai üzletek nyitása vált szükségessé. A SZÖVOSZ és az OK.ISZ elnökének 1964-ben közösen kiadott utasítása óta a MÉ­SZÖV többször végzett fölmé­réseket, intézkedéseket hozott az egyes területek ellátatlan­ságának megszüntetésére. A szolgáltató tevékenység meg­szervezése azonban a szüksé­ges föltételek hiányában sok esetben akadályba ütközött. A csurgói és a barcsi járást ki­véve a szövetkezetek nem rendelkeznek elegendő szál­lítóeszközzel, így autóbuszon, lófogattal vagy alkalmi fuvar­ral tudták csak megoldani a javítandó, illetve megjavított háztartási eszközök, cipők, ruhafélék szállítását. A fa­lusi élet kulturálódása magá­val hozta, hogy vidéken is egyre több a rádió, a televí­zió és a háztartási gép, ezek megjavítása azonban még min­dig hosszadalmas. A föld­mű vessző vetkezetek megszer­vezték ugyan a javításra váró televíziók összegyűjtését, de a GELKA szervezetten egy ideig csak a garanciális javí­tásokat. végezte el. Ma már tíz nagyobb községben műkö­dik földművesszövetkezeti fel­vevőhely a GELKA munká­jának segítésére, az elektro­mos háztartási gépek lassú, szervezetlen javítása miatt vi­szont megyeszerte elterjedt a kontármunka. Ezt csupán a GELKA-szerviz gyors fejlesz­tésével lehetne megszüntetni. A Patyolat Vállalatnak két földművesszövetkezeti felvevő­hely segít: az egyik Kadar- kúton, a másik Böhönyén van. A járási székhelyeken a Patyolat üzemeltet saját fel­vevőhelyeket, ezért a földmű­vesszövetkezeteknél további hálózatbővítés egyelőre nem szükséges. A legfontosabb szolgáltatá­sok közül a fölmérések alap­ján huszonhárom községből hiányzik a cipőjavító, hetven­nyolc községből a férfi, száz­hetvennyolc községből pedig a női fodrászat. A lehetőségek figyelembevételével a MÉ­SZÖV és a KIOSZ tervet ké­szített az iparoshiány meg­szüntetésére. A fölmérés óta több épületjavító, villanysze­relő, asztalos és kőműves kis­iparos kapott iparengedélyt. A földművesszövetkezetek kereskedelmi kölcsönzési há­lózata jól szervezett. A köl­csönzést lebonyolító egységek száma meghaladja a három­százat, az önálló kölcsönző­boltok száma pedig ötre emel­kedett. A szövetkezeti kölcsön­zést tovább lehetne javítani, ha a helyenként fölöslegesnek tartott kölcsöntárgyakat olyan területekre vinnék el, ahol jobban igénybe venné őket a lakosság. A kölcsönzés mel­lett jelentős a földművesszö­vetkezetek szaküzleti szolgál­tatása is. Az üvegezés, a go- lyóstolltöltés és a szemfelsze­dés sok helyen teljesen meg­oldatlan volt. Jelenleg negy­vennyolc községben végeznek üvegvágást méretre, tíz köz­ségben pedig képkeretezéssel is foglalkoznak az fmsz-ek. Emellett mar huszonkét szem­felszedő géppel dolgoznak a megyében. A növényvédelmi szolgálat megszervezésének ugyancsak fontos szerepe van a háztáji és szórványgyümölcsösök meg­óvásában. Kölcsönzés céljára háromszáznál is több magas- nyomású és sok más típusú permetezőgépet állítottak be a földművesszövetkezetek. 1965-ben hat és fél ezren vet­ték igénybe a gépeket, és se­gítségükkel több mint száz­ezer gyümölcsfát permeteztek meg a növényvédelmi brigá­dok és a növényvédelmi tár­sulások. Megyénkben korábban ko­moly foglalkoztatottságot je­lentett a háziipari munka, de a termékeknek csak igen kis hányadát értékesítették. A MÉSZÖV intézkedett, hogy né­hány községben kezdjenek hozzá valamilyen háziipari te­vékenységhez. A csuhé- és gyékényfonás alapanyagát a bedolgozók adnák. A vessző­áru előállításának feltételeiről úgy gondoskodtak, hogy az ősszel száz kát hold nemesfűz telepítését kezdték meg a szövetkezetekben. Ezeknek a háziipari munkáknak nagy je­lentőségük lenne a téli idő­szakban kevésbé foglalkozta­tott termelőszövetkezeti tag­ság munkába állításában. A földművesszövetkezetek­nek a lakosság körében vég­zett javító-szolgáltató tevé­kenységéről elmondhatjuk, hogy jelentős részét teszik ki a megye szolgáltatási felada­tainak. Tegnap a megyei tanács végrehajtó bizottságának Böhm József elnökletével meg­tartott ülésén Horváth János, a MÉSZÖV elnöke beszámolt a földművesszövetkezetek he­lyi iparpolitikai munkájáról és szolgáltató tevékenységéről. Az ülésen megállapították, hogy a falvak fejlődésével párhuzamosan a szövetkezetek szolgáltató tevékenységét is tovább kell javítani. ítéletidő Európában Az la Drang-völgyből elvonultak az USA-csapatok McNamara Washingtonban: a vietnami háború kiterjesztését javasolja Fogságból hazatért katonák: „Ez a háború ellentétes az amerikai nép érdekeivel Európában 48 órája tombol az ítéletidő. 150 kilométeres sebességű szelek süvöltenek, északon és a hegyekben hó­vihar dühöng, a tengereken napok óta több méteres hul­lámok ostromolják a hajókat, másutt özönvízszerű esőzések okozn;-k zavart. Angliában az ország észak­keleti részét és Skóciát meg­bénította a hóesés, délen na­pok óta zuhog az eső. A szi­get partjainál körös-körül vi­har dühöng. Az ítéletidő sú­lyos baleseteket is okozott: egy autóbusz és egy teher­autó összeütközése során öt­venöt személy sérült meg. Belgium és Hollandia part­jainál orkán tombol. A ha­lászhajók a kikötőkben vesz­tegelnek, és a roterdami re­pülőteret hétfőn a rossz lá­tási viszonyok miatt lezár­ták. Svédországban északon meg­állás nélkül hull a hó, délen szünet nélkül esik. A Bal­ti-tengeren vihar dúl. A svéd meteorológusok 1861-ig lapoztak vissza a naptárban, amíg az ideihez hasonló hi­deg novemberről találtak föl­jegyzéseket. Csehszlovákiában, az Érc- hegység vidékén hóvihar bé­nítja meg az életet. Saigonban bejelentet­ték, hogy az amerikai csapatok kiürítették az la Drang-völgyet és a Plei Me-i különleges kiképzötábor és a kam­bodzsai határ közötti egész területet. Az amerikaiakkal együtt elvonultak a dél-viet­nami kormánycsapatok is. E területen október 16-a óta súlyos harcok folytak. Ugyanakkor felújultak a harcok Saigontól északra, a Michelin gumiültetvény körzetében. A dél-vietnami szabadság- harcosok . több kisebb akciót hajtottak végre kedden: Sai­gontól 120 kilométerrel nyu­gatra támadást intéztek egy különleges kiképzőtábor ellen. Ugyancsak partizántámadás ért egy mások kiképzőtábort, a Saigontól 160 kilométerrel északnyugatra levő Cai. Cai mellett. Kedden hajnalban Saigontól mindössze 16 kilo­méterrel délkeletre is akciót hajtottak végre a partizánok: rajtaütöttek egy kiképzőtábo­ron. A Dél-Vietnam területén folyó harcokba az amerikai légierő kedden ismételten be­avatkozott: vadászbombázók 399 bevetésben támadtak a szabadságharcosok föltétele­zett állásait. főn Saigontól 144 kilométerrel dél-nyugatra, Cantho körzeté­ben szabadon engedték a kor­mánycsapatok 24 katonáját, akik korábban fogságba estek. A partizánok felvilágosító ira­tokat, polgári öltözéket és pénzt adtak a szabadon bo­csátottaknak. Phnom Penh ben. Kambod­zsa fővárosában sajtóértekez­letet tartott az a két ameri­kai katona, akit a dél-vietna­mi szabadságharcosok vasár­nap bocsátottak szabadon. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint a két katona — Claude Donald McClure és George Edward Smith őr­mesterek — kijelentették, hogy nem kívánnak tovább harcolni Dél-Vietnamban, és az Egyesült Államokba haza­térve honfitársaikat megis­mertetik majd a tényleges vietnami helyzettel. McClure őrmester elmondotta az új­ságíróknak, hogy fogságba esése után a partizánok gon­dosan bekötözték sebeit, és megosztották vele élelmüket. Smith hangoztatta, hogy a vietnami háború meggyözödé- ses ellenzőjévé vált, minthogy íi az ellentétes az amerikai nép érdekeivel. A két amerikai katona el­mondotta még, hogy egész fogságuk alatt emberségesen bántak velük. Végül kifejezték azt a véleményüket, hogy az Egyesült Államok nem nyer­heti meg a vietnami háborút. Washington, november 30. McNamara hadügyminiszter kedden visszaérkezett Wa­shingtonba saigoni szemleút- járól. Repülőtéri nyilatkO|za- tában csupán arra szorítkozott, hogy kijelentse: újabb csa- paterősítésekre és a VDK ka­tonai célpontjai bombázásá­nak kiterjesztésére van szük­ség Vietnamban. A hadügy. miniszter azt mondotta, hogy az Egyesült Államok »-kezdi nem elveszteni« a vietnami háborút, de arra készítette föl a közvéleményt, hogy hosszú harcokra van kilátás. McNamara jelentését rövi­desen Johnson elnök elé ter­jeszti, aki dönt majd- a há­ború kiszélesítésének újabb tervedről. (MTI) A saigoni amerikai katonai parancsnokság közlése szerint dél-vietnami partizánok hét­Ellenhangok a Fehér Házban TELEX • TELEX • TELEX DOBI ISTVÁN LÁTOGATÁSA KOMÁROMBAN Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke kedden Komárom városba látoga­tott. Dobi István megte­kintette az új meleg vizű strandfürdőt, a korszerű gimnáziumot. Ellátogatott a helyi vasöntödébe, és fölkereste a vasútállomást, valamint a fűtőházat isi A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKSÉGE Bognár József elnökle­te alatt teljes ülést tar­tott. Kodály Zoltán be­számolt amerikai, Szántó Miklós pedig kanadai ta­pasztalatairól. A vitában többek között részt vett: Káldy Zoltán püspök, Ko­réi Oszkár főorvos, Gyet- vai János, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Szabó Pál. Megvitatta az elnök­ség az emigráns magyarok kulturális életének problé­máit. ÜJ SZŐLŐFAJTÁK VIZSGÁJA A Szőlészeti Kutató In­tézet kísérleti telepein az idén összesen mintegy 20 csemege- és borszőlő faj­tajelölt vizsgázott, az idő­járás támasztotta rendkí­vül nehéz föltételek mel­lett is sikeresen. A kuta­tóintézet több ezer hold- nyi törzstelepre elegendő szaporítóanyaggal is ren­delkezik belőlük. MAGYAR KIÁLLÍTÁS RANGOONBAN December 1-én nyílik a rangooni magyar kiállítás, amelyen a 12 részvevő vállalat közül a TECH- NOIMPEX szerszámgépe­ket, a Metrimpex labora­tóriumi és anyagvizsgáló műszereket, a Transelekt- ro elektromotorokat és kapcsolókat, a Hungaro- tex és a Chemolimpex kü­lönféle fogyasztási cikke­ket mutat be. Érdeklődés­re számítanak a Medicor vállalat által bemutatott orvosi műszerek is. EGYMILLIÁRD FORINT FALUSI BOLTOKRA A második ötéves terv időszakában — együtte­sen több mint egymilliárd forintot költöttek a? or. szág lakosságának körül­belül a felét ellátó föld­művesszövetkezeti keres­kedelem fejlesztésére. A tervidőszakban több mint 200 000 négyzetméterrel gyarapodott a földműves­szövetkezeti boltok és rak­tárak alapterülete. Ma már csak 150—200 olyan hely — községrész, kis te­lepülés — van az ország­ban, ahol a megfelelő körzeten belül még nem található meg a legfonto­sabb napi — úgynevezett alapellátási — cikkeket árusító bolt. ÉRDEKES LEMEZEK Colorvox lemezekből karácsonyra, szilveszterre ismét új sorozatot hozott forgalomba a Képzőmű­vészeti Kiadó. A kicsinyek jól ismert énekei közül felvétel készült a »Hópil­le száll... «, az »Oh Tan­nenbaum ...,« meg az »Egyszer volt egy ke- mence ...« kezdetű rig­musokból. A divatos slá­gerekből a »Kicsit szo­morkás« és a »Dal az Er- zsébet-hídról« címűt írták át Colorvox-ra. Petőfi »Csokonai« című versét — a debreceni Nagytemp­lom látképével díszített lapon — Básti Lajos tol­mácsolásában hallhatjuk. A RUHÁZATI IPAR TERVTC LTELJ ESlTÉS E A ruházati iparban csaknem minden harma­dik dolgozó szocialista brigádtag. A szocialista brigádok tevékenysége nagy mértékben hozzájá­rult ahhoz, hogy az ipar­ág az év kilenc hónapjá­ban, az időközben jelent­kező anyagellátási nehéz­ségek ellenére 100,5 szá­zalékra teljesítette tervét. Washingtonban megnyílt a Fehér Háznak a nemzetközé együttműködés problémáival foglalkozó értekezlete, amely az ENSZ jubileumának je­gyében folyik. Az értekezlet 29 különböző bizottságban végzi munkáját A Wiesner-beszámoló, aho­gyan az amerikai sajtó ne­vezi ezt az okmányt egész sor leszerelési javaslatot tar­talmaz, amelyek lényegesen eltérnek a kormány állás­pontjától. A bizottság véle­ménye szerint az Egyesült Államokban az atomfegyve­rek Közép-Európában és Közép-Európa szomszédságá­ban való halmozása helyett inkább e fegyverek számá­nak csökkentésére kell ösz­tönöznie szövetségeseit. A Newsweek hangsúlyozza: a bizottság rámutatott, hogy az atomfegyverek elterjedésé­nek megakadályozására kö­tendő paktum fontosabb a multilaterális atomhaderők felállításánál. Ezt a nézetet Erhard kancellár vitatni fog­ja decemberi washingtoni lá­togatása alkalmával. A Wiesner-beszámoló vé­gezetül megnemtámadási megállapodást javasolt a NATO és a Varsói Szerző­dés országai között. Javasol­ja figyelő posztok felállítá­sát a NATO és a Varsói Szerződés országaiban, továb­bá az NSZK-ban, illetve a NDK-ban állomásozó ameri­kai, illetve szovjet csapatok létszámának egyidejű csök­kentését. Végezetül javasolja sorozatos megállapodások megkötését az NSZK és az NDK között. (MTI) Devizamentes látogatáscsere 23 magyar és lengyel újságszerkesztőség között Varsó, november 39. Varsóban kedden a Lengyel Újságíró Szövetség szék­házában megállapodást írtak alá a magyar és a lengyel újságírószövetség együttműködéséről. A megállapodás ér­telmében a két szövetség között az eddiginél szélesebb körű kapcsolat létesül. A jövő évben 23 magyar és len­gyel szerkesztőség között kerül sor devizamentes látoga­táscserére. Ezenkívül üzemi lapszerkesztők cseréjében is megállapodtak. A két újságíró-szervezet közötti kapcsolat kibővítésé­re, folyamatos ügyvitelére állandó vegyesbizottság létesí­tését határozták el. A megállapodást magyar részről Siklósi Norbert, a MUOSZ, lengyel részről Tadeusz Rojek, a Lengyel Új­ságíró Szövetség főtitkára írta alá. * * * Kedden Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság varsói nagykövete Siklósi Norbert tiszteletére és a két új­ságíró szövetség közötti együttműködés megkötése alkal­mából koktélpartit adott, melyen a varsói lapok és hír- ügynökségek iŐKzeikesztöi is megjelentek. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents