Somogyi Néplap, 1965. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

/W\>V A VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK) ÁRA. 50 FILLÉR Xll. évfolyam 258. szám. 1965. november 2., kedd Jelentés a földekről Megyénk teljesítette kenyérgabona-vetési tervét Sürgős teendő a kalászosok növényvédelme — Gondoskodás a kukorica megóvásáról — Fontos a szántótraktorok további éjszakai munkája A megyei tanács mezőgaz­dasági osztályán tegnap reg­gel értékelték a járások leg­utóbbi tájékoztató jelentését. Az összesítés tanúsága sze­rint október 30-án elérte a tervezettet a búzával és rozzsal bevetett terület nagy­sága, tehát a megye termelő- szövetkezetei erre az időpont­ra teljesítették vetéstervüket. A munkát azóta is folytatták ebben a néhány községben, ahol az utolsó táblákban dol­goztak a gépek. Mindent -egy­bevéve a kenyérgabona ve­tésterülete a 114 500 holdas előirányzatot várhatóan vala­melyest meghaladja. Nagy erőfeszítéssel, dicsére­tes szorgalommal, elismerésre méltó kötelességtudattal és felelősségérzettel vetettek el ezen az őszön kellő időben a traktorosok, gépkezelők; mun­kájukat jól szervezték a szö­vetkezeti és gépállomási ve­zetők; hatékony segítséget ad­tak a vetés irányításához az érdekelt pártmunkások és ta­nácsi dolgozók. Most már földben a jövő évi kenyér magja, nehéz feladatról tet­ték le a "ondot a megye fal­vaiban; Az őszi kalászosok ápolása ezután is nagy gondosságot követel. Ezekben a napokban mindenütt megtartják, illetve befejezik a határszemlét A szemlebizottságok pontosan számba veszik, a táblatörzs- könyv adataival egyeztetik a vetésterületet, és meghatároz­zák az ápolás teendőit. Közü­lük a vetések növényvédelmé­nek van elsődleges jelentősé­ge. Ennek irányítása és ellen­őrzése a járási mezőgazdasági osztályoknak fontos hatósági feladata és kötelessége. Más sürgető munkák is várnak még a mezőgazdaság dolgozóira. A betakarítást il­letően: például a kukoricának 46 százaléka még töretlen. A szövetkezeti vezetők gondos­ságára vall, hogy a legtöbb helyen kiválogatják a tárolás­ra nem alkalmas csöveket, és ezt a terményt most föletetik az állatokkal. A nedves ku­korica megóvására szükséges a szárítók teljes kapacitását kihasználni. A szállító jármű­vek munkájának jó megszer­vezésével most már a trágya- hordásra is több fogat és von­tató juthat. Az meg nincs rendjén, hogy a kettős mű­szakban dolgozó traktorok száma egyik hétről a másikra 385-ről 349-re csökkent; íg> az őszi mélyszántásra váró 133 100 holdból 41 000 hold van felszántva; E munka gyorsítására célszerű a nap­pal mást dolgozó gépeket is éjszakai szántásra beosztani. C ouve de Murvaié francia külügymi­niszter és kísérete a Szovjetunióban tett körútjáról visszatért Moszkvába. A külügyminiszter Szocsi­ban vasárnap Koszigin szov­jet kormányfővel és Mikojan- nal, a Legfelsőbb Tanács El­nökségének elnökével találko­zott LENINGRAD A Leningradszkaja Pravdá­ban megjelent Tabouis asz- szony cikke a szovjet—francia kapcsolatokról. Tabouis asz- szony a Couve de Murville kíséretében levő francia új­ságírók között látogatott ed a Szovjetunióba — A francia—szovjet kap­csolatok kérdésével 1924 óta foglalkozom — írja cikké­ben. — Emlékszem e kapcso­latok különböző szakaszaira, a közben támadt akadályokra Most az a véleményem, hogy talán sohasem volt ekkora hit országaink közeledésének lehetőségében, abban, hogy a kapcsolatok évről évre mind­jobban kibontakoznak. Sok tény, jelenség késztet arra, hogy ilyen jóslásba bocsátkoz­zam. Az amerikai—nyugatnémet szerződés Franciaországban a vészharang megkondításához SZOVJET-FRANCIA TÁRGYALÁSOK MOSZKVÁBAN képen: (balról jobbra) Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök, P. Bandet, Franciaország moszkvai nagykö- Zortn, a Szovjetunió párizsi nagykövete. (MTI külföldi képszolgálat.) A Couve de Murville, vete és V. hasonló hatást keltett. Jeladás volt ez számunkra, hogy erő­sítenünk. kell a kapcsolatokat a Szovjetunióval avégett, hogy együtt oltalmazzuk Európa függetlenségét. De nemcsak ez teszi szük­ségessé a közeledést Francia- ország és a Szovjetunió egyező álláspontra helyezke­dett a Bundeswehr nukleáris fegyverekkel való fölszerelé­sének kérdésében. Nem sza­bad atombombát adni a Né­met Szövetségi Köztársaság­nak! — ez országaink jel­szava. Franciaország és a Szovjetunió közel áll egymás­hoz az Egyesült Államok dél­kelet-ázsiai politikájának meg­ítélésében is. Mind a két or­szág ellenzi a háború és a vérontás e politikáját, és kö­veteli annak beszüntetését. — Nézetem szerint ezek azok az alaptételek, amelyek szilárd alapot biztosítanak kö­zeledésünk számára. Ha mi a jövőben ténylegesen, amúgy igazában támogatjuk egymást az országaink szempontjából közös nemzetközi problémák megoldásában, akkor kétségte­lenül nagy sikereket fogunk elérni. A kölcsönös támoga­tásra való törekvés jelei pe­dig megvannak. L eonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének tagja hétfőn fogadta Couve de Murville francia külügyminisztert és eszmecse­rét folytatott vele az időszerű nemzetközi problémákról, va­lamint a szovjet—francia vi­szony kérdéseiről. • * * Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter és felesége hétfőn vacsorát adott Couve de Murville és felesége tiszte­letére. (MTI) Évente százezer forint tiszta bevétele van tojásból a slmonfal József Attila Tsz- nek. 1963 óta kétezer darabos tojóállományt tartanak, melyet minden évben cserél­nek. A baromfiakat Benes Márta szakmunkás gondozza. Ünnepség a DÍVSZ megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Veteránküldöttség utazott a Szovjetunióba Az SZKP Központi Bizott­ságának meghívására Révész Gézának, az MSZMP Közpon­ti Bizottsága tagjának vezeté­sével hétfőn magyar veterán­küldöttség utazott a Szovjet­unióba, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 48. évfor­dulója alkalmából rendezendő ünnepségekre. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Korom Mihály, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, Úszta Gyula altábornagy, a Magyar Honvédelmi Sport- szövetség országos elnöke és Gábor István, a Magyar Par­tizán Szövetség főtitkára bú­csúztatta. (MTI) Megyei konierenciák előzik meg az MSZBI országos kongresszusát A Magyar—Szovjet Baráiti Társaság január 21-i kétnapos országos kongreszusát a jövő év első napjaiban konferen­cia előzi meg megyénkben. A MSZBT megyei intéző bizott­sága nagy gondot fordít arra, hogy ezen az összejövetelen a társadalom minden rétege képviseltesse magáit. Itt vá­lasztják majd meg a társaság elnökségét és az országos kongresszus megyei küldötteit is. A konferenciát az üzemek­ben és a falvakban MSZBT- rendezvények előzik meg. A Magyar—Szovjet Baráti Társaság január 21-én, 22-én sorra kerülő kongreszusán hazánk húszéves fejlődéséről, a Szovjetunió gazdasági ered­ményeiről, országaink kapcso­latáról lesz szó. nacionalista kötelességeink teljesítésével eredményesen járulhatunk hozzá a világ if­júságának ügyéhez. Külön megtiszteltetésnek érezzük, hogy a mi hazánk, a mi fő­városunk ad otthont a DÍVSZ irodájának; ígérjük, hogy a magyar ifjúság a jövő­ben is igyekszik jó házigazda lenni. — A világ ifjúságának ün­nepén testvéri szeretettel kö­szöntjük a jubiláló Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetsé­get és annak minden tagszer­vezetét. A magyar ifjúság, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi bizottsága nevében kívánunk további si­kereket munkájához, harci programjának végrehajtásá­hoz. Biztosítjuk testvérszer­vezeteinket, világszövetségün­ket, hogy a magyar ifjúság, a KISZ mindig hű marad a húsz évvel ezelőtti eskühöz — mondotta befejezésül Méhes Lajos. (MTI) A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség budapesti iro­dája és a KISZ központi bizottsága a DÍVSZ megalakulá­sának 20. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett hét­főn az Erkel Színházban. Nádasdi Józsefnek, a KISZ köz­ponti bizottsága titkárának, a Magyar Ifjúság Országos Tanácsa elnökének megnyitója után Méhes Lajos,, a KISZ központi bizottságának első titkára mondott ünnepi beszé­det. Öt kontinens haladó ifjúsá­ga ünnepel ezekben a napok­ban; Húsz évvel ezelőtt, né­hány hónappal a II. világhá­ború vérzivatara után alakult meg a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség, amely fennál­lása alatt a nemzetközi össze­tartozás, a szolidaritás jelké­pe és gyakorlati megvalósítója lett. Ma már 113 ország 23f ifjúsági szervezetének több mint 100 millió fiatalja tarto­zik táborába. — Győzelmekkel teli húsz év van világifjúsági szerveze­tünk mögött, de az a világ, amelyről a DÍVSZ megalapí­tói álmodtak, és amelyért harcoltak, még nem valósult meg. Az imperialista kalando­rok mérgezik a légkört, állan­dó háborús feszültséget tarta­nak fenn, s mindent elkövet­nek azért, hogy visszafordít­sák a történelem kerekét. Az Egyesült Államok vezetői — miközben békéről beszélnek, és álszent frázisokat hangoz­tatnak a megegyezésről — a bombák tízezreit zúdítják Vietnam békés falvaira, kór­házakra és iskolákra, harci fegyevereik közé tartozik a mérgesgáz, békés lakosok, nők és gyermekek embertelen megcsonKítása, megkínzása. És mindez miért? Mert egy nép szabadságban, idegen hó­dítók nélkül akar élni, mert az ifjúság Vietnamban is a szabadságot, a tanulást, az emberi életet, a békét válasz­totta. Ezért fordul a világ ifjúsá­ga, és köztük a magyar ifjú­ság is gyűlölettel és megve­téssel az amerikai imperialis­ták felé, ezért követeli öt vi­lágrész haladó ifjúsága New Yorktól Moszkváig, Stock­holmtól Fokföldig: Vessenek véget az agressziónak Viet­namban! Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk erejéhez mérten erkölcsileg és anyagilag is se­gíti a harcoló vietnami népet, büszkék vagyunk, hogy mi is részesei vagyunk a világ ba­ladó ifjúsága harcának. A magyar ifjúság, a KISZ tag­sága nevében forró testvéri üdvözletünket és szolidaritá­sunkat küldjük ifjú vietnami testvéreinknek! — A magyar fiatalok, mint eddig, a jövőben is részt vál­lalnak a közös küzdelemből, a DÍVSZ tevékenységéből, a világ haladó ifjúsága egységé­nek erősítéséből. Valljuk, hogy a DÍVSZ két évtizedes orogramja alapján tovább erősödhet a demokratikus an- tiimperialista és antifasiszta erők egysége. Hisszük, hogy mi, magyar fiatalok, szocia­lista hazánk építésével, inter­Egy zászlóalj megsemmisült A vietnami ssabadság harcosok sikeres akeiói — Védtelen falvakat bombáznak as amerikaiak Saigon Az amerikai főparancsnok­ság szóvivője vasárnap reggel közölte, hogy az USA-légierc két Skyraider vadászbombá­zója szombaton parancsot ka- a szóvivő szerint >*tévedésből< nek támogatására. Közben — patt az amerikai katonai egy­ségek szárazföldi műveleted- — a Skyraiderek bombatáma­dást hajtottak végre Be Dúc falu ellen, Bong Son közelé­ben, Binh Dinh tartomány­ban. A támadás teljesen váratla­nul érte a falut, s a bombatámadásnak 48 halálos áldozata van, öt­venötén megsebesültek. Az AP értesülése szerint a támadás időpontjában főleg nők és gyermekek tartózkodtak a faluban. Az AFP megjegyzi, hogy az amerikai légierő dél-vietnami bevetései során az idén eddig összesen 19 alkalommal for­dult elő »téves bombázás-«. Saigon Tan Son Nhut re­pülőterén, amely katonai és polgári légiforgalmat bonyolít le, vasárnap délben 70 méte­res lángok csaptak fel a repülőtér katonai üzem­anyag raktárának egyik nagy méretű benzintar­tályából. Csak több százezer liter hab­oltóanyaggal tudták megfékez­ni a tűzvészt A nyomozást megindították, s a repülőteret lezárták. A szabadságharcosok hétfőn újból zaklató akciót hajtottak végre a Da Nang-i légitá­maszpont védelmi gyűrűje el­len. A megismétlődő támadá­sokra tekintettel fölfüggesz­tették a támaszponton állomá­sozó 26 000 tengerészgyalogos szabadságolását. A VNA hírügynökség je­lenti Hanoiból: a DNFF erői­nek a Saigontól 35 kilométerre északnyugatra fekvő Dúc Lap ellen október 27-ről 28-ra vir­radóra intézett támadása kö­vetkeztében teljesen megsemmisült az 51-es dél-vietnami zászló­alj. A kormánycsapatok négyszáz katonája harc- képtelenné vált. Egy saigoni amerikai szó­vivő szerint az amerikai légi­erő és a haditengerészet su­gárhajtású vadászbombázói összehangolt támadást intéz­tek a VDK fővárosától 56 ki­lométerre három rakétakilövő pálya ellen. A támadó gépek igen erős légvédelmi tűzbe kerültek. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents