Somogyi Néplap, 1965. szeptember (22. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szerda, 1965. szeptember L GÖRÖGORSZÁG: Ma összeül a koronatanács Az udvar közleményben je­lentette be, hogy mára össze­hívták a koronatanács ülését. A tanács ülésén általában a parlamentben képviselt poli­tikai pártok vezetői és a volt miniszterelnökök vesznek részt. Ez ideig bizonytalan hogy Papandreu ott lesz-e a megbe­szélésen. A UPI úgy tudja, hogy az EDA képviselőjét nem hívták meg a koronatanács ülésére. Hírügynökségek fel­hívják a figyelmet arra, hogy a koronatanács ülésétől nem szabad a hetedik he­te tartó görög válság megoldását várni. Az EDA, a Görög Egységes Demokratikus Baloldali Párt nyilatkozatában ügyvivő kor­mány kinevezését követeli, amelynek az alkotmány meg­szabta határidőn belül meg kell rendeznie a választásokat. A nép vissza fogja utasítani az ERE hatalomátvételi kísérle­tét, bármiféle katonai puccsot vagy diktatórikus berendezke­dést — állapítja meg a nyilat­kozat. (Nemzeti Radikális Unió) ve­zetői ugyanis most mindent egy lapra tettek föl, azon fáradoznak, hogy semmiképpen se engedjék a közeljövőben a parla­menti választások meg­tartását, mivel a népaka­rat kinyilvánítása egyet jelentene politikai pozíci­óik jelentős meggyengü­lésével. »A legutóbbi események azon­ban — Cirimokosz csúfos bu­kása és a demokratikus jogok védelmében fellépő tömegek akciója — egyértelműen meg­mutatta, hogy nagymértékben korlátozódott a Papandreu volt miniszterelnököt puccsszerűen eltávolító elemek cselekvési szabadsága*« állapítja meg Eragin, a Pravda tudósítója. (MTI) Ki lesz az ENSZ-közgyűlés elnöke? Az afrikai országok ENSZ- képviselőinek csoportja hétfői ülésén úgy döntött, hogy hoz­zájárul az ENSZ-közgyűlés el­nöke megválasztásának nor­málig rotációs módjához — azaz a jelöltek földrajz sze­rinti szabályszerű váltakozásá­hoz —, és szembehelyezkedett azzal, hogy újból Quaison- Sackey ghanai küldöttet vá­lasszák meg a közgyűlés 20. ülésszakának elnökévé. Quaison-Sackey nem jelöl­tette magát hivatalosan, de tudtul adta már néhány héttel ezelőtt, hogy hajlandó elfogad­ni megbízatásának megújítá- szélsőjobboldali ERE sát. Az afrikai országok több­sége viszont arra az álláspont­ra helyezkedett, ha az elnöki tisztséget ismét egy afrikai or­szág képviselőjének adnák, az ne legyen ismét Ghana. Az AFP szerint az ENSZ fo lyosóin elterjedt, hogy az idén egy kelet-európai ország képviselője kapja meg a köz­gyűlés elnöki megbízatását. Ennek kapcsán a francia hír- ügynökség Kocsa Popovics volt jugoszláv külügyminiszter ne­vét említi, de mellette felso­rolja még mint esetleges je­löltet Sievert Nielsen norvég és Abdul Rahman Pazhwak afgán küldöttet is. (MTI) Nyolc nappal elhalasztották az acélsztrájkot Amerikában Johnson elnök személyes nyomásával újabb nyolcnapos haladékot ért el a félmillió acélipari munkás tervezett sztrájkjában: a Pittsburgh-ból Washingtonba rendelt tárgya­lófelek ennyi időre hosszabbí­tották meg megbeszéléseiket. Megegyezés hiányában a sztrájknak kedden éjfélkor kellett volna megkezdődnie. Johnson különrepülőgépen hozatta Washingtonba az acél­ipari szakszervezet vezetőit, és több órás tárgyalást folytatott velük, valamint a tíz legna­gyobb acélipari vállalat képvi­selőivel. Az elnök katonai szakértőket vont be a tárgya­lásokba, akik — a vietnami válságra utalva — azt állítot­ták, hogy »az ország egyetlen napos termeléskiesést sem en­gedhet meg magának «. Valójá­ban a feldolgozó ipar jól fel készült a több mint fél évvel ezelőtt meghirdetett sztrájkra, és több hónapra elég nyers­anyagot gyűjtött össze. A sztrájk amúgy is csak a legna­gyobb üzemeket sújtaná, az iparág termelésének mintegy 15 százalékát adó kisebb üze­mekben tovább folytatódna a munka. A tárgyalófelek keddtől a Fehér Ház hivatali épületében, az elnök személyes felügyelete alatt folytatják vitájukat. Ilyen típusú beavatkozással si­került annak idején elháríta­ni a nagyszabású vasutas- sztrájkot, s Johnson most is erős nyomást fejt ki a sztrájk megakadályozására. Az elnök azonban el akarja kerülni a Taft—Hartley-törvény alkal­mazását is, mert az megront hatná viszonyát a szakszerve­zeti vezetőkkel. (MTI) ÖSSZEÜL A ZSINAT RÖVIDEN Szeptember 15-én kerül sor Varsooan a legközelebbi kínai —amerikai megbeszélésre. Az ENSZ 33-as bizottsága kedd délutáni ülésén befejez­te az ENSZ pénzügyi nehézsé­geinek kérdésével kapcsolatos munkáját. Az ENSZ közgyűlé­se normálisan, ügyrendi sza­bályainak megfelelően folytat­ja munkáját. Az EAK központi lapjai megjegyzés nélkül közük azo­kat a bagdadi híreket, amelyek szerint kormányellenes össze­esküvés vádjával 72 ismert iraki kommunistát letartóztat­tak. De Gaulle kedden délután fogadta George Ball amerikai külügyminiszter helyettest. A megbeszélés 85 percig tartott. Ball az Elysée-palota elhagyá­sakor kijelentette, Johnsontól nem hozott írásos üzenetet De Gaulle-nak. A szudáni kormány a déli lázadóknál amerikai, belga és francia fegyvereket talált. A lázadók küldöttei Csombétől kapott kongói útlevelekkel utaznak Európába, hogy fegy­vereket vásároljanak. Válságok előtt aWilson-kormány Wilson brit miniszterelnök nyári szabadságáról Londonba visszatérve, kedden szűkebb kabinetjének tagjaival tanács­kozott az utóbbi hetekben ki- éleződöt bel- és külpolitikai problémákról. Az ugyancsak szabadságáról visszatért újdonsült konzerva­tív vezér, Edward Heath, az el­lenzéki »árnyékkormány-« tag­jaival folytat sorozatos tanács­kozásokat a Wilson-kormány elleni általános támadás hadi­tervéről. Külpolitikai téren négy rob­banékony válsággóc okoz sú­lyos gondokat a munkáspárti kormánynak: A Malaysia Államszövetség további bomlásának szapo­rodó jelei Singapoore kivá­lása után. A legfrissebb helyszíni jelentések szerint a két észak-bor- neói tagállam — S^bah és Sara­wak — lakosságának túlnyomó többsége az azonnali elszakadás mellett döntene, ha a kérdést nép­Kompromisszumra törekszik a pápa? AZ INGATLANKEZELŐ, KÖZVETÍTŐ ÉS FELÚJÍTÓ VÁLLALAT sza fiilöket, salakozáshoz VESZ FÖL az észak-nyngali városrészhez. Jelentkezés a központban. Kaposvár, Ady Endre n. 18. sz. alatt. (32491 A Santa Crocae templom­ból a San Giovanni Baziliká­hoz vezető ünnepélyes körme­nettel kezdődik majd szeptem­ber 14-én a zsinat negyedik ülésszaka. Mint a Vatikán ré­széről közölték, a körmenetet a pápa vezeti majd, és a ka­tolikus egyház több mint há­romszáz vezető személyisége, bíborosok, püspökök, stb. vesz részt rajta. A Vatikán azt is közölte, hogy a pápa akarata folytán ez lesz a zsinat utolsó ülés­szaka. Nagy figyelmet keltett ez a bejelentés, mert — mint ismeretes — a zsinat munká­ja még távol áll a befejezés­től. Egyelőre nem tudni, ho­gyan akarják egy ülésszak fo­lyamán elvégezni mindazt, amit nem sikerült elintézni három év alatt. Ügy tűnik, hogy a pá'ja lényegében meg­hajlott a kúria bíborosainak véleménye előtt. A napokban a kúria bíbo­rosai és a konzervatív csopor­tok nyílt támadásba mentek át nemcsak Olaszországban. Elég, ha emlékeztetünk a hol­land egyház, valamint az an­gol 'ezsuiták lapja elleni éles támadásra. Az igazi támadás Alfrink bíboros ellen irányul, aki tudvalevrleg az egyh z és a zsinat újító csoportjának ve- zetójn, illetve egyik legfőoh kép- íselője. Egyes megfigyelők arra ják, hogy a zsinat komoly munkát végezzen, akkor a szeptember 14-én kezdődő ülés­szaknak — karácsonyi szünet­tel egybekötve — legalább ta­vaszig kell tartania. Ha vi­szont már november végére be akarják fejezni a tanácskozást, ez azt jelenti majd, hogy el­nyomják a vitát, és megaka­dályozzák, hogy a zsinat vala­mit is megújítson. (MTI) zett nemzeti újjáépítési kor­mánya hétfőn este a rádióban és televízióban bejelentette le­mondását. A jobboldali juntá­hoz két tábornok és három polgári személy tartozik. Im- bert televíziónyilatkozatában kijelentette, hogy a junta tag­jai helyükön maradnak mint ügyvivő kormány mindaddig, amíg létre nem jön az ideig­lenes kormány, ő a maga ré­széről azonban haladéktalanul visszalép. Az Imbert-junta tagjai a te­levíziónyilatkozatban aláírt okmányban hangsúlyozzák, hogy a visszalépés végérvé­nyes. Imbert hozzáfűzte nyi­latkozatához: »A junta tagjai mint az ország állampolgárai ígérik, hogy éberen őrzik Do­minikát az ellenséggel szem­ben.« Imbert azt is bejelentet­te, hogy a junta tagjai nem ír­ják alá a megbékélési szolgáló AÁSZ-tervet. Mint ismeretes, az alkotmá­nyos Caamano-kormány már kijelentette, hogy némi módo­sításokkal kész a megbékélési vé tenné az átmeneti Godoy- kormány megalakulását. A jobboldaü junta meglepe­tésszerű lemondása közvetle­nül azután következett be, hogy a polgárháború dúlta Do­minika fővárosában súlyos in­cidens történt. Vasárnap éjjel az Amerika-közi csapatok ál­lásaiból — mint megírtuk — aknatűzzel és automatafegyve­rekkel lőtték az alkotmányos erők állásait. A kialakult tűz­harc több halálos áldozatot követelt. Az alkotmányos erők szóvi­vője szerint brazíliai, nicara- guai, hondurasi és észak-ame­rikai katonákból álló csapatok kezdeményezték a lövöldözést. Az Amerika-közi erők vi­szont az Imbert-junta erőit tették felelőssé a tűzszünet újabb megsértéséért. Az incidens súlyosságára jel­lemző, hogy dr. Cury, a Caa- mano-kormány külügyminisz­tere az ENSZ főtitkárához in­tézett különüzenetben hívja föl az ENSZ figyelmét a hely­zet súlyosságára és kéri az ENSZ közbelépését. (MTI) A ZERMATTI MEGRENDÍTŐ KATASZTRÓFA Száz ember hó- és jégsírbem A gleccser újból csúszik, a mentést abba kellett hagyni Hétfő délután a dél-svájci Zermatt közelében, Saas Fáé­tól mintegy öt kilométerre dél­re, Mattmarknál gleccsercsu- szamlás történt. Több mint százan életü­ket vesztették, mivel a gleccser alatt a Saas folyón éppen vízi erőművet építenek, s az erőmű-építke­zésnél mintegy ezer embert — főleg olasz bevándorlót — dolgoztattak. Az Allalin-gleccser megcsú- a szott, és sziklákat, havat meg ke vetkezte lésre jutottak, hogy VI Pál pápa igyekszik komn- ronrsszumot létrehozni a két szén.ben álló irányzaj. között, s nem akarja, hogy az egyik vagy másik csoport felülkere­kedjék. Annyi bizonyos, ha azt akar­jégtömböket zúdított az épít­kezés felvonulási épületeire, az igazgatósági helyiségekre, a munkásszállásokra és az ét­kezdére. A baleset pont ebédidő­ben történt. A legújabb jelentések szerint a szerencsétlenség idején 103 munkás és mérnök eltűnt, s minden bizonnyal életét vesz­tette. Legtöbbjük olasz, de vannak közöttük svájciak spanyolok és osztrákok is. Az anyagi kár legalább nyolcmil­lió svájci frankra tehető. A mentési munkál V ok azon­nal megindultak, mozgósítot­ták a közeli repülőtereket, he­likopterek érkeztek a hely­színre. a mentésben részt vesz a svájci katonai Vöröskereszt Eddig öt holttestet tudtak a felszínre hozni. A húsz súlyos sebesültei helikop­terek szállították el a körzet készenlétbe helyezett kórházaiba. A katasztrófa színhelyén kedden reggel megszólaltak a szirénák, mert az Allalin-gleccser a haj­nali órákban ismét moz­gásba lendült, és a mentőket is közvetlen életveszéllyel fenyegette. Rö­vid időn belül elszállították a helyszínről a mentésben részt vevő ezer katonát, rendőrt, tűzoltót, alpesi vezetőt. A ha­tóságok ideiglenesen beszün­tették a mentési munkálato­kat. A szerencsétlenség színhe­lye fölött helikopterek és re­pülőgépek keringenek, hogy 50—100 kilogrammos bombák­kal szétverjék a gleccser szé­leit. Kedden délután megtalálták a svájci eleccser-csuszamlás 12 túlélőjét. A katasztrófa leg­újabb mérlege eszerint a kö­vetkezőképpen alakul: 91 el­tűnt, három azonosított és há­rom fölismerhetetlen halott. © o Lemondott as Imbert-junta Imbert tábornok úgyneve- terv aláírására, amely lehető­szavazásra bocsátanák. A brit kor­mány még nem tudta eldönteni, hogy a Malaysia térségében állo­másozó 7ő 0C0 katonáját eikötelez- ze-e a mjislers^ges államalakulat mindenáron való összetartására, vagy inkább a széthulló á7laniszö- veísrg alkotóelemeivel kötendő különmegállapoclásokkal próbálja biztosítani katonai—politikai jelen­létéi Délkelet-Ázsiában. Vietnam. Miután Wilson nemz^'közösségi »-békemisz- sziója-« teljesen megfenek­lett, a miniszterelnök újabb »-bé­kekezdemény rzésra« kényszerül. A sürgető ok: a Munkáspárt szeptem­ber 27-én kezdődő évi értekezlete elé az alapszervezetek 78 külpoliti­kai tárgyú határozati javaslatot terjesztettek; ezek összességükben megbélyegzik a brit kormány »•amerikai vonalát«, s nyomatéko­san követelik Nag.y-Britannia el­határolódását az Egyesült Államok vietnami háborújától. Dél-Rhodesia. A fajüldöző Smiih-kormány ismét azzal fenyegetődzik, hogy rövide­sen kinyilvánítja a »-fehér Rhode­sia« függetlenségét, az afrikai tö­megeket jogfosztottságban tartó je­lenlegi alkotmány megváltoztatása nélkül. Wilson a Brit Nemzetkö­zösség legutóbbi kormányfői érte­kezletén megígérte, hogy Nagy- Britannia csak az afrikai lakosság alkotmányos jogainak oiTtosíiása esetén járul hozzá Rhodesia függet­lenségéhez. Bottomley, a nemzet- közösségi ügyek minisztere, aki az múlt héten tért haza nyugat-af­rikai tájékozódó körútjáról, nem volt hajlandó kötelezettséget vállal­ni brit katonai beavatkozásra a Smith-kormány »►függetlenségi ál- lamcsínje« esetén. O Aden és Dél-Arábia. George Thomson külügyi áilammi- niszter jelenleg az arab or­szágokat látogatja, hogy kivezető utat keressen a brit politika adeni zsákutcájából. Adent annak ide­jén azért varrták bele a környező feudális sejkségek federációjának zsákjába, hogy — S ngapoore-hoz hasonlóan — »-hátországot« bizto­sítsanak az adeni brit támaszpont­nak. Belpolitikai téren — a font sterling akut gyengélkedése mellett — az általános »ipari nyugtalanság«, a sztrájkok ro­hamos elszaporodása aggasztja a kormányt. A kormánypárté Sun szemle­írója kedden megállapítja: »A Munkáspárt szeptember 27-én kezdődő értekezletén kataszt­rofális szakadás következhet be a vezetőség és a tagság kö­zött, ha Wilsonnak nem sike­rül kivédenie azt az egyre erő­södő bírálatot, hogy kormánya a tory intézkedések puszta le­másolásával igyekszik úrrá lenni a pénzügyi válságon«. Köves Tibor A rakéta- kilövőhelif — eladó A gazdagabb amerikaiak kiárusításon vehetnek saját rakétakilövő-helyet. A had­ügyminisztérium ugyanis — a Wall Street Journalban megjelent hirdetéssel — 60, az Egyesült Államok terüle­tén létesített kilövőhelyet kí­nál eladásra. A föld alatti tárlókat az Atlas és Titan tí­pusú rakéták elhelyezésére építették egyenként 10—12 millió dolláros költséggel. Mivel a folyadéküzemű ra­kétákat a szilárd hajtóanya­gú minutemannel váltják fel, a kilövőhelyek fölösle­gessé válnak. Drew Pearson neves ame­rikai riporter értesülése sze­rint a minisztérium eddig 186 árajánlatot kapott, s ezek 100 dollártól 26 ezer dollárig terjedő összeget ajánlanak egy-egy kilövőhe­lyért. Az átlagosan felkínált vételár 3000 dollár. A vevők egy része föld alatti raktár­nak szánja a rakétasilókat. Nyár végi hanglemezvásár! Fele áron vásárolhatja meg kedvenc hanglemezeit, a kijelölt boltokban és áruházakban VIII. 23-tól IX. 11-ia. (4184)

Next

/
Thumbnails
Contents