Somogyi Néplap, 1965. augusztus (22. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

% VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! An A. 80 FILLÉ* Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. évfolya a 180. szám. 1965. augusztus 1., vasárnap A TA RT A GYORSFÉNYKÉP LYNDON B. JOHNSON ELNÖKRŐL (2. oldal) GYÜRKÖZNI ÉS CSELEKEDNI (3. oldal) az Áldozat (4. oldal) A STEMPLI (5. oldal) A TELEFONOS (7. oldal) LOMBÓLi SEMMI KÜLÖNÖS (8. oldal) GYERMEKEKNEK (9. oldal) TÄTRAI ŰTIJEGYZET (10. oldal) TÁRSADALMUNK GÖRBE TÜKRE ELŐTT (12. oldal) MIT MOND A GYERMEK- ORVOS AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOKRÓL? (12. oldal) 30 és 60 százalékos árengedmény Augusztus 2-től 21-ig: Nyári ruházati vásár l • INTÉZET • * ­Augusztus 2-a és 21-e között ismét megrendezik a hagyomá­nyos nyári ruházati vásárt. A vásár tartama alatt 30 és 60 százalékkal mérséklik egész sor ruházati cikk árát, a vá­laszték jóval nagyobb lesz, mint a korábbi kiárusítások idején. Hatvanszázalékos árenged­ménnyel kínálnak eladásra sok százezer méter pamut mo­sóárut, pamut és gyapjútípusú műszál ruhaszövetet, sima, tar- kánszőtt és nyomott nyári ru­haanyagot, színes madeira és pasztell színű ballon anyagot. Ugyanilyen arányban csökken­tik a férfi és fiú rövid ujjú ingek, a kívül hordható hosz- szú ujjú apacsgalléros ingek, nyakkendők, nylonkendők, sá­lak, melltartók, harisnyatar­tók, női nylon és bánion kesz­tyűk, strandkendők árát Hat­vanszázalékos árengedmény­nyel hoznak forgalomba férfi félcipőket textil felsőrésszel, női pumps cipőket, női és leányka ballerinacipőket, Cseh­szlovákiából importált leány­ka fehér félcipőt, száras gyer­mek fehér nubukcipőt, férfi és gyermekpapucsokat, tenisz­cipőket. Harmincszázalékos árenged­ménnyel árusítják a leányka és női csipkenadrágot, a fiú és férfi slippnadrágot, a férfi és fiú rövid ujjú inget, leány­ka és női úgynevezett áttört nadrágot műselyemből, rövid ujjú és ujj nélküli pulóvert, férfi és fiú ujj nélküli mel­lényt, pamut és flór gyermek bokafíxet, női és gyermek te­niszzoknit Ugyancsak 30 szá­zalékkal mérséklik a női bak­fis és leányka short és halász-simplex kesztyű, férfi és fiú nadrágok, a konfekcionált kön­tösök és strandkabátok, a gyermek nylon kesztyűk, strandtáskák, a férfi és gyer­mek víkendcipők árát Részben 30, másrészt 60 szá­zalékkal lesz olcsóbb a nyári tar kánszőtt sima shantung és filmnyomott len és féllen ru­haanyag, sokfajta férfiöltöny, pantalló, short, női és leány­ka ruha, kompié, pongyola, blúz. Továbbá a fiú rövidnad- rágos öltöny, pantalló és short, a nylon shortharisnya, női nylon nadrág, a pamut gyap­jú és szintétikus rövid ujjú férfi-, illetve ujj nélküli női és gyermek felső kötöttáru', műselyem, női és leánykablúz, nylon blúz, női cémacsipke és rövid ujjú póló- és garbóing, gyermek flórzoknt Valameny- nyi női, leányka, bakfis, férfi és fiú, kötött és konfekcionált fürdőruha, a férfi, női és gyer­mek szandál. Az árengedményes cikkeket kijelölt boltokban és áruházak, ban árusítják, mert a cél az, hogy a kijelölt helyeket nagy tömegben és választékban lát­hassák el áruval. A vásár két utolsó napja augusztus 20-ra és 21-re, tehát munkaszüneti na­pokra esik, amikor a boltok zárva tartanak. Ezeken a na­pokon azonban az ország egyes területein hagyományos ünne­pi vásárokat rendeznek, és ott még a kedvezményes árak lesznek érvényesek. (MTI) Újabb cikkeket vontak be az OTP hitelakcióba Az OTP-hitelakció augusz­tus 1-töl bővül. Az eddigi cikkeken kívül hétfőtől Hori­zont tv-készülék, 102-es típu­sú mosógép, 806-os típusú centrifuga és 250 köbcentimé­teres motorkerékpár is kap­ható OTP-hitellevélre. Az említett cikkek közül különö­sen figyelemre méltó a mo­sógép, amit a háziasszonyok kívánságára ezúttal első íz­ben vontak be az OTP-hitel- akcióba. A felsoroltakon kí­vül továbbra is kapható hi­tellevélre mindaz, amit ed­dig részletre lehetett vásá­rolni. (MTI) Augusztus 20—21: kétnapos munkaszünet A Minisztertanács általános érvényű határozata értelmé­ben a vasárnapi pihenőnapot Az igali fürdő távlati fejlesztéséről tárgyalt a Kaposvári Járási Tanács V. B. (Tudósítónktól.) Szombaton délelőtt Igáiban tartott ülést a Kaposvári Já­rási Tanács V. B. Az ülésen részt vett Kocsis László, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője és Várko- nyi Imre, a megyei tanács vb- elnökhelyettese. Először az idei első félévi felvásárlással foglalkoztak. A kaposvári járás közös és ház­táji gazdaságai a vágómarha, az étkezési tojás és a vágóba­romfi felvásárlásából túltelje­sítették a tervet. A hízott ser­tés meg a tehéntej felvásárlá­sában viszont lemaradás mu­tatkozik. A beszámoló utáni vitában többen kifogásolták a kenyérgabona és az újburgo­nya szállítási és raktározási nehézségeit. A továbbiakban Fehér Ist­ván, községi tanácselnök az igali meleg vizű fürdő fejlesz­tésével kapcsolatos elképzelé­seket ismertette. Eddig össze­sen 3 millió 366 000 forintot költöttek a fürdőre. A község saját erejéből egymillió fo­rinttal járult hozzá a fejlesz­téshez, s ebben az összegben a társadalmi munka értéke kétszázezer forint.-Elkészült a fürdő távlati fejlesztési terve. A legsürgő­sebb feladat a fürdő ivóvízzel való ellátása, a környék rende­zése és a rendszeres orvosi ■■ndelés megvalósítása. A táv­lati fejlesztés során fedett für­dőt, éttermet, úszómedencét és szállodát építenek. minden olyan esetben át kell helyezni, amikor a vasárna­pot egy nap választja el egy másik munkaszüneti naptól. Eszerint az idei Alkotmány ünnepét követő vasárnapi pi­henőnapot is szombatra hoz­zák előre, tehát augusztus 20-a és 21-e kettős munka­szüneti nap. Augusztus 19-én, csütörtökön a szombati mun­karend szerint kell dolgozni, augusztus 22-e, vasárnap pe- 1 dig rendes munkanap. (MTI) Az 50 hold őszi árpa élesé pelése után a szalmát azonnal bálázták, majd kazalba rakták a nagyatádi Aranykalász Tsz-ben. Saigon közelében támadnak a partizánok Amerika be szeretné vonni az ENSZ-t a vietnami háborúba A nyugati hírügynöksé­gek szombati jelenté­sükben közük, hogy a dcl-vietnami hazafiak folytatják harci tevé­kenységüket, s táma­dásaikat főként Saigon közvetlen közelében hajtják végre. Két na­gyobb partizánkötelék a dél-vietnami fővárostól hat, Illetve tíz kilomé­ternyire őrtornyokat támadott meg és vesz­teségeket okozott a kormánycsapatoknak. Néhány kilométernyire északkeletre Saigontól, Bien Hoánál ausztráliai katonák vívtak több órás tűzharcot a hazafiakkal. Az ország északi részén, a fővárostól 575 kilométernyire a partizánok felrobbantottak egy 600 méter hosszú hidat, és ily módon teljesen elvágták a Cau Lauhoz vezető fontos fő­útvonalat Dél-vietnami kato­ŰJ ÜZLETTEL GAZDAGODOTT MARCALI A Kaposvári Fodrász és Fényképész Ktsz korszerűen berendezett fodrászüzletet nyitott a járási székhelyei női és férfi natisztek közölték, hogy leg­alább két hét szükséges a híd helyreállításához. A forgalmat addig a Thu Bon folyón — a híd hiányában — kompokkal próbálják lebonyolítani. Saigontól 100 kilométernyi­re északra amerikai vadász­bombázók intéztek támadást a dél-vietnami hazafiak egyik feltételezett központja ellen. A támadás részletei nem ismere­tesek, de a légi bevetésről egy amerikai gép nem tért vissza, hanem lezuhant a dzsungel­ben. Arthur J. Goldberg, az Egye­sült Államok új ENSZ-képvi- selője pénteken Washington­ból különfutárral levelet jut­tatott el P. D. Morozovhoz, a Biztonsági Tanács július havi elnökéhez, a szovjet ENSZ- küldöttség helyettes vezetőjé­hez. Az Egyesült Államok ENSZ- képviselője hangoztatja a wa­shingtoni kormány készségét arra, hogy »a Biztonsági Ta­nács tagjaival együttműködve keressen elfogadható megol­dást a béke és a biztonság helyreállítására Vietnamban Ugyanakkor a levél azt is ki­jelenti, hogy az Egyesült Ál­lamok! továbbra is megad »-min den segítséget« Dél-Vietnam népének. A Reuter New York-i tudó­sítója ENSZ-forrásokra hivat­kozva a washingtoni kormány­nak ezt a lépését úgy értékeli, hogy »szinte felér a Biztonsá­gi Tanács összehívására irá­nyuló kéréssel, de mégsem az«. Az Egyesült Államok ENSZ- küldöttségének egyik tagja el­ismerte, hogy ez az eljárási mód »meglehetősen szokatlan«. A hírügynökségi jelentések utalnak arra, hogy a washing­toni kormánynak ez már a harmadik arra irányuló lépése, jón a vietnami háborúnak, va­lamint arra, hogy a washing­toni kormány előkészületeket tesz a vietnami válsággal kap­csolatos felelősségének meg­osztására. A Nhan Dan, a Vietnami Dolgozók Pártjának lapja szombaton, utalva Johnson elnöknek arra a szándékára, hogy bevonja az ENSZ-t a vietnami háborúba, a követ­kezőket írja: »Az ENSZ-nek nincs joga beavatkozni a vietnami kérdésbe. Ehelyett inkább kötelezze tagállamait az 1954. évi genfi egyezmény megtartására«. A lap megál­lapítja, hogy nem lehet bé­kéről beszélni mindaddig, amíg az Egyesült Államok föl nem adja gyarmatosító tö­rekvéseit. A Johnson elnök által meg­hirdetett fokozott katonai in­tézkedések megvitatása vé­gett magas rangú amerikai katonatisztek rövidesen ta­nácskozásra ülnek össze Ho­noluluban (Havaii). Westmo­reland tábornok, a dél-viet­nami amerikai csapatok pa­rancsnoka szombaton eluta­zott Saigonból, s Hongkon­gon át Honoluluba repült. Hongkongban csatlakozott hozzá Taylor, a lemondott' nagykövet is, aki három na­pot tölt Havaiiban, majd ha­zautazik Washingtonba. A honolului megbeszélésen Sharp tengernagy, a csendes­óceáni amerikai csapatok pa­rancsnoka fog elnökölni. Ügy hírlik, hogy a tanácskozás hétfőtől péntekig tart. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint szombaton délelőtt az amerikai légierő ismét bombázta a Hanoitól 120 kilométerre levő Thanh Hoa-i villamoserőművet. Amerikai hivatalos közlés szerint szombaton este űiabb két támadást intéztek a VDK hogy nemzetközi jelleget ad- területe ellen. (MTI) Folytatódnék a saiyar-giiaeai tárgyalások A guineai párt- és kor­mányküldöttség, amely Sekou Tourénak, a Guineai Demok­rata Párt főtitkárának, a Gui­neai Köztársaság elnökének vezetésével tartózkodik ha­zánkban, szombaton délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. A koszorúzás után a Parla­mentben folytatódott a ma­gyar és a guineai küldöttség tárgyalása. (MTI) \

Next

/
Thumbnails
Contents