Somogyi Néplap, 1965. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

ff£AG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKI ÁRA t 50 nULfB Mai számunk tartalmából Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Kádár János és Biszku Béla visszaérkezett Moszkvából MI. ÉVFOLYAM 127. SZÁM KEDD, 1965. JÚNIUS 1. Nemzetközi gyermeknap (3. o.) A vasárnap sportja (4. o.) Gyorslista a lottó jutalomsorsolásról Í5. o.) Kö NYVH ÉT Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Biszku Béla, a Politikai Bi­zottság tagja, akik a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára baráti látogatást tettek a Szovjetunióban, vasárnap visszaérkeztek Budapestre. Fogadtatásukra a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, a Folitikai Bizottság tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Nyers Re­zső, a Politikai Bizottság pót­tagja, a KB titkára, Benkei András, a Központi Bizottság tagja, belügyminiszter, Csa­nádi György, közlekedés- és postaügyi miniszter, Péter Já­nos külügyminiszter és Púja Frigyes, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának vezetője. Je­len volt G. A Gyenyiszov, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. (MTI) A norvég miniszterelnök Moszkvában Koszigin beszéde a norvég vendég tiszteletére adott ebéden A tíznapos látogatásra Szovjetunióba érkezett Ger- hardsen norvég miniszte elnök hétfőn a Kremlben lá­togatást tett Kosziginnél a szovjet minisztertanács el­nökénél. A két államférfi megvitatta a feleket kölcsö­nösen érdeklő nemzetközi problémákat, valamint a szovjet—norvég kapcsolatok kérdését. Gerhardsen hét­főn látogatást tett Anasztasz Mikojannál, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökénél is. A szovjet kormány hétfőn a Kremlben ebédet adott Gerhardsen norvég miniszterelnök tiszteletére. Az ebé­den Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin és más szovjet vezetők vettek részt. Az ebéden Koszigin szovjet kormányfő beszédet mondott. Kijelentette, hogy a szovjet- norvég kapcsolatok normáli­san fejlődnek, a Szovjetunió hajlandó minden vonalon elő­segíteni a jószomszédi kapcso­latok erősödését. — Természetesen vannak olyan körülmények, amelyek megnehezítik Norvégia és a Szovjetunió szorosabb közele­dését — mondotta Koszigin. — Elsősorban arra gondolok, hogy önök részt vesznek az Észak-Atlanti Tömbben, ami óvatosságra késztet bennün­ket, mert ez a tömb a Szovjet­unió és a többi szocialista or­szágok ellen irányul. — Mindamellett reméljükj hogy országaink kapcsolatai, amelyek most jók, idővel még jobbakká válnak. Arra fogunk törekedni, hogy határainkat a béke és barátság határának nevezhessék, egész Észak-Eu- rópában megszilárduljon a nyugalmi helyzet és az enyhü­lés. Hajlandók vagyunk meg­vizsgálni minden ilyen célú javaslatot. Koszigin kijelentette, hogy a dél-vietnami fegyveres in­tervenció, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság területé­nek bombázása, a dominikai ügyekbe történt fegyveres be­avatkozás az ENSZ alapokmá­nyának és az általánosan elis­mert nemzetközi jogszabá­lyoknak kíméletlen megsérté­sét jelenti. — Irányvonalunk: harcolni azok ellen, akik rá akarják kényszeríteni akaratukat más népekre: megszilárdítani a bé­ke és a népek közötti barátsá­got, tiszteletben tartani min­den nép jogát, hogy maga döntsön belső ügyeiben! — jelentette ki Koszigin. (MTI) Több mint harmincötezer forint értékű könyv talált gazdára szombat—vasárnap Ka* posváron a két könyvesboltban, a könyvsátrakban, az iskolákban és az Szemekben. Tito elnök a Szovjetunióba látogat A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának és az SZKP Központi Bi­zottsága elnökségének meghívására Joszip Broz Tito elnök felesége társaságában június második felében hivatalos lá­togatást tesz a Szovjetunióban. (MTI) Jelentős üzletkötések a BNV-n BEZÁRT A VÁSÁR Békegyűléssel zárult a vietnami hét somogyi eseménysorozata A vietnami hét keretében vasárnap Barcson járási béke- lapot rendezett a Hazafias Népfront és a KISZ-bizottság. Délelőtt több mint kétezer fő- íyi hallgatóság előtt dr. De- iséry László, az Országos Bé- cetanács főtitkára tartott ün- íepi beszédet. A nagygyűlés “lnökségében helvet foglalt Kocsis László, a Népfront me­gyei elnöke és Varga Károly írszáv—-ölési képviselő, a Népfront megyei titkára, a já­rás vezetői, valamint a jugo­szláviai Viroviticából érkezett sportkör küldöttsége is. A délutáni műsorban föl­léptek a járás magyar és nem­zetiségi községeinek kultúr- együttesei. A sportpályán élénk érdeklődés mellett zaj­lott le a Virovitica—Barcsi SK barátságos labdarúgó-mérkő­zés. Az eseményekben gazdag nap hangulatos VIT-bállal zá­rult. * • * Vasárnap délután Iharosban 200 főnyi hallgatóság előtt Varga Károly országgyűlési képviselő, a Népfront megyei titkára tartott békegyűlést. A sok esd miatt: Silózzák a lucernát Marcaliban Több mint egy hete fek­szik renden a marcali Vörös Csillag Tsz hetven hold lu­cernája. A géppel levágott téli takarmánynak valót már többször is be akarták takarí­tani, az időjárás azonban min­dig közbeszólt: megeredt az eső, s a nagyjából már száraz széna újra csuromvíz lett. Gondoltak arra is a szövetke­zet vezetői, hogy ágason szá­rítják meg az értékes takar­mányt. Ez sem sikerült, mert a talaj nedvessége és a le­vegő nagy páratartalma miatt sem számíthatnak jó szára­dásra. A nagy mennyiségű széna sorsa napról napra súlyosabb gondot okoz. Ezért úgy dön­töttek bogv nem engedik to­vább lúsozni az eső által, hanem silózzák. A géppel vá­gott lucernát rexxlsodróval szedik össze, aztán melasszal keverik. Erre a munkára még a vasárnapot is kihasználták. Már kora reggel megbízták Ősz János traktorost, hogy kezdjen hozzá a munkához. Hiába próbálkozott. A har­matos lucerna már a nnyira belefeküdt a tövek közé, hogy a gép sem bírt vele. Tizenegy órakor újra nekiálltak. Akkor már jobb volt az eredmény. Benczik József, a szövetke­zet elnöke azt mondja, hogy ezt a szénát — ha nem ere­deti tápértékében is — sike­rül megmenteni. Nehezebb lesz a dolguk a kézikaszával levágott huszonhárom hold lucernával meg azzal a tíz holddal, ami még lábon áll. Ezt ugyanis a szövetkezeti gazdák vágták le részesen, si­lózni nem tudják, meg kell várni, míg megszárad. Kihunynak a színes neonfé­nyek a Városliget fái között, a pavilonokban csomagolnak. Bezárta kapuit a Budapesti Nemzetközi Vásár. A vásár tíz napja a nem­zetközi méretű tapasztalatcse­re nagyszerű megnyilvánulása volt. A magyar ipar felvonul­tatta valamennyi számottevő termékét, bizonyságot téve, hogy igyekszik megállni he­lyét a hatalmas versenyben. S ezt nemcsak az egymillió ha­zai látogató állapította meg, de erről tanúskodnak a ha­zánkba érkezett külföldi szak­emberek és üzletemberek egy­aránt, akik közül sokan jelen­tős üzleti megállapodással tér­nek vissza hazájukba. Nagy sikert arattak a vásá­ron mindenekelőtt a magyar mérőműszerek és híradástech­nikai termékek. Az egyik kül­kereskedelmi vállalat például 47 laboratórium teljes fölsze­relését, berendezését rendelte meg a METRIMPEX-től jövő évi szállításra, mintegy két­millió rubel értékben. Az egész vásár egyik ki­emelkedő üzleti eseményének tekinthető az a megállapodás, amelvet a szovjet külkereske­delmi szervek és az Egvesült Izzó képviselői írtak alá. Esze­rint a magyar vállalat egy komplett univerzális tele- vizióképcső-gyár berende­zést szállít majd a Szov­jetunióba 8 millió rubel értékben. Jelentős üzletet kötött a MEDICOR is a brazil Casa Loner céggel. A megállapodás alapján Magyarország az idén és jövőre orvosi röntgenkészü­lékeket, egyéb orvosi műszere­ket és villamos készülékeket szállít Brazíliának. Török kereskedők jelentős megrendeléseket adtak fel idei szállításra különböző elektro­mos berendezésekre és villa­mos szerelési anyagokra. A lengyel Elektrim vállalat 300 000 rubel értékben porszí­vómotorokat, az NDK háztar­tási kávéfőző-gépeket rendelt. Iránnal transzformátorok és különféle nagyfeszültségű elektromos készülékek szál­lítására kötött szerződést a Trans Elektro. A csehszlovák MOTOKOV 2,8 millió rubeles szerző­dést írt alá a magyar kül­kereskedelmi vállalattal, de komoly üzletek várhatók a számos osztrák, holland, nyu­gatnémet üzletemberrel foly­tatott tárgyalások eredménye­ként is. A NIKEX a csehszlovák STROIMPORT-tal kötött szerződést egy 1300 tonnás Duna-tengerjáró hajó, két vízibusz és 20 nagy men­tőcsónak szállítására 1 800 000 rubel értékben. A MOGÜRT ezer Ikarus autó­buszt adott el az NDK-nak. Lengyelország szerszámgépe­ket, Diesel-motorokat vásárolt. Műszaki fejlettségünk kül­földi elismeréséről tanúskod­nak azok a szerződések, ame­lyeket magyar szabadalmak eladásáról kötöttünk. A lon­doni Scottish Road Markes LTD cég például 6 évi időtar­tamra megvásárolta a hidro- pneumatikus folyami kotró gyártására vonatkozó magyar találmányt. Egy nyugatnémet cég az izotermikus regenerá- tor magyar szabadalmát vásá­rolta meg. A találmány új/ rendszerű hőkicserélő beren­dezés, amely a kohászati és vegyipari beruházások gazda­ságosságát nagy mértékben növeli. A vásáron részt vett kiállí­tók sem panaszkodhatnak. A lengyelek például «5 vagon árut hoztak bemu­tatásra, ezek a vásár után itt maradnak: szinte mindent megvásárolt tőlük a magyar külkereskede­lem. Emellett jelentős meny- nyiségű bányaszivattyú és nö­vényvédő szer szállítására is kötöttünk velük szerződést. Az NDK-csarnokban kiállított gé­pek nagy része ugyancsak el­kelt. Az osztrák állami Hoff- her-Schrantz Gépgyár által ki­állított mezőgazdasági beren­dezéseket megvásároltuk. Elmondhatjuk hát, hogy a kiállítók elégedetten távozhat­nak a budapesti vásárról: Ezért búcsúzik minden részt­vevő e szavakkal: »Viszont­látásra jövőre.« Gáti István Szovjet küldöttség érkezett Budapertre P. F. Lomakónak, a Szov­jetunió Minisztertanácsa el­nökhelyettesének, az állami tervbizottság elnökének veze­tésével hétfő délben szovjet delegáció érkezett Budapest­re, az 1966—1970. évi terv-; egyeztető tárgyalásokra. Befejeződött az OKP kongresszusa Vasárnap délben befejező-; dött Bécsben az Osztrák Kom-: munista Párt XIX. kongresz- szusa. A párt új központi bi­zottsága első ülésén a párt elnökévé Franz Muhrit válasz­totta. A Központi Bizottság titkárává Friedl Fürnberget és Erwin Scharfot választotta. A párt újjáválasztott politikai bizottságának 11 tagja van. A párt központi lapja, a Volk­stimme új főszerkesztője Franz West lett. A kongresszus küldöttei me-: leg ünneplésben részesítették Johann Kopleniget, a párt sok éven át volt vezetőjét, akit elő­rehaladott korára való tekint tettel nem jelöltek a politikai bizottságba. (MTI) Megnyílt az ipari tanulók vizsgamunka-kiállítása Tegnap délelőtt tíz órakor Pintér Kálmán igazgató nyi­totta meg a Munkaügyi Mi­nisztérium 503. számú Helyi­ipari Iskolájának otthonában az ipari tanulók vizsgamunka- kiállítását. Megnyitó szavai­ban méltatta a tanárok, a szakoktatóik és a tanu­lók muníkáját. Elmondta, hogy a kiállításon úgy­szólván minden tanuló­nak látható egy-egy vizsga­munkája. Az otthon három termében még a meghívott szakembe­rek is álmélkodtak a látotta­kon. Az elektromosteremben minden vizsgamunka azt bizo­nyítja. hogy a jövő szakembe­rei jól elsajátították a szak­ma tudnivalóit. Hajnal Lajos végzős tanuló vizsgamunkája újítás a szakmában. Teli György tanuló nagv teljesít­ményű akkumulátortöltője. Törő Dezső és Tóth János taí nulók közösen készített leve­gőnyomás-mérő műszere, KoJ vács István tanuló modem vonalú, zseblámpaelemmé! működő tranzisztoros kábel- keresője, a villamos és a la-: katos szakkör epidiszkópja va­lóságos mestermunka. , A kazánkovács-, a mérlegé készítő-, az asztalos-, az órás-: és a szabótanulók kiállítási termeiben is rengeteg a lát­nivaló. Ötletes és szép Nemes József malomipari tanuló fel-: vonója. Hoffmann János as& tali fúrógépe, Baumann Lász­ló végzős asztalostanuló két­rétegű bejárati ajtója. Mind-: járt az első napon dicséretet kapott Maurer János aszta-: lostanuló díszdoboza, Meis&t terics József ízléses virágálN ványa, Vörös Julianna, Szabii Imre és Sasvári Margit ruh*í modellje.

Next

/
Thumbnails
Contents