Somogyi Néplap, 1965. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

tILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKI ÁRA: 50 FILLÉR Mai számunk tartalmából Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 77. SZÁM CSÜTÖRTÖK, 1965. ÁPRILiS Negyven év emlékei között egy falu történetírójánál 3 o.i A KISZ-szervezet méysem oszlott íel iá. o.> Esti razzia (6. o.) (. INTÉZ! ti Vitafórumon a szakszervezeteknek a nők körében végzett munkája Ülést tartott az SZMT elnöksége <7í>. A nők bér- és munkaügyi helyzetéről, a termelésben el­foglalt helyükről, szakképzett­ségükről és kulturális fejlődé­sükről, valamint a szociális és egészségügyi körülményeik­ről összeállított megy« jelen­tést vitatta meg tegnap a Szakszervezetek Megyei Taná­csának elnöksége. A nők munkája, termelés­ben való részvétele a társada­lom alapvető szükségleteként jelentkezik. A jelentés meg­állapítja, hogy a dolgozó nők száma évről évre emelkedik, azonban az a tapasztalat, hogy vezetésben való részvételük, a káderpolitika a nők nevelé­sében, a szakképzettség meg­szerzésére való ösztönzésében, előléptetésében nem kielégítő. Bár az élet bebizonyította, hogy a nők megállják helyü­ket, és nem végeznek kisebb értékű munkát, mint a férfiak (sőt egyes területeken, pél­dául a textil- és ruhaiparban nagyobb teljesítményt érnek el), általában alacsonyabb bérkategóriába vannak beso­rolva, átlagkeresetük jelenleg 1300 forint körül mozog. An­nak, hogy az országosan több mint egymillió női munkaerő- tartalékot bevonják a terme­lésbe, valamint a dolgozó nő­ket szakmailag, politikailag képezzék, sok gátló tényezője van. Ezek között említi a je­lentés a bölcsődőök, a napközi otthonok, az üzemi étkezdék kis befogadóképességét, vala­mint a korlátozott szolgálta­tást Az iparfejlesztéssel pár­huzamosan feltétlenül fejlesz­teni kell a szociális intézmé­nyek hálózatát még tervmódo­sítások és pénzügyi átcsopor­tosítások árán is. Szó volt arról is, hogy sok helyütt nem veszik figyelembe azt, hogy a nőknek a társada­lomban kettős szerepük van. Nemcsak új értéket termel­nek, hanem új életet is hoz­nak a világra, gyermeket ne­velnek. Nehéz teher nyugszik a vállukon. Az egész társada­lom feladata, hogy segítsen, könnyítsen gondjaikon. A szakszervezetek pedig tekint­sék mindennapos kötelessé­güknek, hogy foglalkozzanak a nők problémáival, gondjai­val. 12 amerikai repülőgépet lőttek le tegnap Észak-Vietnam fölött Amerika új nagykövetséget épít Saigonban Folyik a romeltakarítás 21 halott a robbanás után Újabb agresszió a VDK ellen A saigoni amerikai nagykö­vetség épületén romeltakarító munkások dolgoznak. A nyuga­ti hírügynökségi jelentések sze­rint a keddi bombatámadás az első három emeletet teljesen használhatatlanná tette, csak a negyedik és ötödik emelet iro­dáiban tartózkodhatnak a kö- vetségi alkalmazottak. Az épü­letet, amelyet szögesdrót aka­dályokkal vettek körül, dél­Johnson: »Fokozzuk segélynyújtásunkat Dél-Victnamnak.« S íme a gyakorlat: négyen tartanak sakkban egy fegyver­telen »gyanús« férfit. Bűne: »feltehetően« partizán, vagy pedig »szimpatizál« a Felszabadítási Front katonáival. A földművesszövetkezet marcali felvásárlótelepén meg­kezdték a zöldségprizmák felbontását. 138 mázsa sárga­répát és 10 mázsa zöldséget tároltak. Nagyol összefogásia törekszenek a Daránypusztai Állami Gazdaságban 8 szocialista brigád, 80 kiváló dolgozó Termelési tanácskozás a Somogy megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnál A Somogy megyei Élelmi­szer-kiskereskedelmi V álta­lat Kaposváron tartotta meg ez évi első termelési tanács­kozását. A beszámoló elemez­te a múlt esztendő gazdálko­dási munkáját. Megállapította, hogy évi forgalmi tervét 107,9 százalékra teljesítette a válla­lat. Az idei tennivalók sorában a lakosság élelmiszerigényé­nek hiánytalan kielégítése mellett a takarékosság foko­zását, a bolti munka haté­konyságának növelését és a fegyelem megszilárdítását je­lölte meg a beszámoló. A vitában a felszólalók ja­vaslatot tettek az árubeszer­zési és -értékesítési tevékeny­ség javítására, szervezési in­tézkedésekre, egyes boltok munkakörülményeinek fására. A tanácskozáson 30 eladót és boltvezetőt »Kiváló dolgo- zó«-oklevénel, nyolc üzlet kollektíváját »Szocialista bri- gád«-aklevéllei tüntették ki. A takarékossági mozgalomban elért eredményeiért 13 bolt, példamutató munkájáért 117 hálózati és központi dolgozó részesült pénzjutalomban. Személygépkocsi — kölese lesönbe Április I-töl a MÁVAUT-nál bé­relhető vezető nélküli személygép­kocsi. A hazai igénylők a MAVÁUT Lövőház utcai főnöksé­gén jelenthetik be igényüket. A bérleti díj napidfjból, kilométer­díjból tevődik össze. A Moszkvi­csért például egy napra 150 fo- javi- rint napidíjat és kilométerenként I 1 forint 50 fillért kell fizetni. vietnami és amerikai katonák őrzik. A robbanás halálos áldoza­tainak száma — a rendőrség közlése szerint — szerdáig 21- re emelkedett. A halottak kö- “zül kettő amerikai és egy is­meretlen állampolgárságú külföldi személy. A sebesül­tek közül 47 amerikait és több mint száz vietnamit részesí­tettek kórházi ápolásban. Johnson elnök kedden Rusk külügyminiszterrel, McNama­ra hadügyminiszterrel és Mc- George Bundyval, a nemzet- biztonsági ügyekkel foglalkozó rendkívüli tanácsadójával foly­tatott tanácskozása után nyi­latkozatot bocsátott ki a sai­goni amerikai nagykövetség ellen végrehajtott bombatáma­dással kapcsolatban. A táma­dást »kegyetlen és oktalan cselekedetnek« nevezte, amely megszilárdította az Egyesült Államok ama elhatározását, hogy folytatja és fokozza a Dél-Vietnamnak nyújtott ‘-tá­mogatását-«. Az elnök bejelen­tette, felhatalmazást és hitelt kér a kongresszustól egy új saigoni amerikai nagykövet­ség építésére. (Folytatás a 2. oldalon.) Felszabadulási versenyt szerveztek a I)ráva-men4i Határőr Halászati Tsz brigádjai Az idén 450 mázsa hal értékesítését tervezik A negyedik esztendőt 50 fo­rintos munkaegység-részese­déssel zárta a Drávamenti Határőr Halászati Termelő- szövetkezet. Egy tagra csak­nem tizenegyezer forint jöve­delem jutott. Szorgalommal igyekezett teljesíteni a kis kollektíva a megadott felada­tokat, azonban a pontyivadék múlt téli pusztulása miatt 22 mázsa hallal kevesebbet érté­kesíthettek, mint tervezték. Okulva a nehézségekből, na­gyon gondosan felkészültek er­re az évre. összesen 60 mázsa (Tudósítónktól.) Kibővített pártvezetőségi ülésen tárgyalták meg a múlt hét végén a Daránypusztai Állami Gazdaság Kommunis­tái az országos és a megyei párthatározatokat, s elhatá­rozták, hogy a napokban tag­gyűlésen is megbeszélik a rá­juk váró feladatokat. A kibővített pártvezetőségi ■ ülésen több felszólaló hangsú­lyozta, hogy a határoza toK megvalósítására az eddiginél jobban össze kell fogniuk. Nem lehet céltudatosan mun­kálkodni akkor, ha az egysé­gek vezetői például nem is­merik részleteikben az idei terveket, noha részt vettek azok kidolgozásában. Nem ár­tott volna a feladatokat tükrö­ző kimutatásokat több pél­dányban elkészíteni és kiadni az illetékeseknek. Többen szóvá tették az anvagbeszerzés körüli problé­mákat. Elmondták, hogy úsv- szólvá-' ' mindenki foglpl'-e-'k anyagbeszerzéssel, s ez fölös­leges kiadást okoz, ezenkívül az érdemi munkáktól is elvon­ja az embereket. Felhívták a figyelmet többek között arra, is, hogy a gépkocsik ne köz­lekedjenek rakomány nélkül, sürgősen meg kell javítani az istállók berendezését, nem szabad késlekedni a trágya kihordásával, a lekaszált ta­karmányok betakarításáról az idei nyáron kellő időben kell gondoskodni. Lakatos Jenő igazgató a fejlődés egyik bizonyítékát látta abban, hogy a vezetők és a dolgozók ma már nemcsak észreveszik, hanem plenum előtt is elmondják önmaguk és egymás hibáit. Korábban ilyesmi nem fordult elő a gazdaságban. Ez a légkör le» hetővé teszi a fegyelem meg­szilárdítását. s kijavíthatják a munkakezdés, a gazdaság ér­tékéinek megbecsülése körül eddig előfordult hibákat is. A munkákban összefogásra, a mulasztásoknál pedig a sze­mélyes felelősre ríre vonásra törekszenek az id*n a Darány­pusztai Állatni Gazdaságban. Részül a Zamárdi és a Szántód közötti camping part védelme és strandfürdője. tenyészhalivadékot helyeztek ki, 19 mázsával többet, mint ami tervükben szerepel. Az idén 450 mázsa halat szándé­koznak átadni a fogyasztók­nak, s bár még a halászati idény elején járunk, eddig 22 mázsát értékesítettek. Emlí­tésre méltó, hogy ennek na­gyobb részét, 16 mázsát a ka­posvári piacon adták el. A szövetkezet brigádjai a felszabadulás huszadik évfor­dulója tiszteletére versenyt indítottak. Nem új keletű a versenymozgalom a Dráva menti halászok között, hiszen az alakulástól kezdve minden évben célprémiumot kapott a legjobb eredményt elérő bri­gád. A jutalom szinte mindig a péterhidai brigádé lett. A múlt évben változtattak a premizáláson, és többtermelés alapján javadalmazták a ver­seny legjobbjait. Így tavaly a péterhidaiak és a tótszerdahe­lyiek kapták a többletterme­lésből származó 750—750 fo­rint jutalmat jó eredményü­kért. A felszabadulás tisztele­tére indított versenyt május elsejére értékelik, s a leg­jobbakat ugyancsak jutalom­ban részesítik. Minden bizonnyal örömet kelt a város lakói között az a hír, hogy a szövetkezet rövi­desen átalakítja kaposvári standját. Eddig csak haláru­sítással foglalkoztak, rövide­sen azonban sütödét is létesí­tenek, és sült halat is vásárol­hatnak a fogyasztók. Ügy ké­szült fel a szövetkezet erre az évre, hogy. kielégíthesse az egyre fokozódó igényeket.

Next

/
Thumbnails
Contents