Somogyi Néplap, 1965. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKI ÁRA: 50 FILLÉR Mai számunk tartalmából XXII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM * KEDD, 1965. FEQUÁR 2. MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Kicsi Biri királysága (2. o.) SZÁZHÁROM ÚJ OKLEVÉL (3 a.. Gyorslista a loltó jutalomsorsolásáról fi>. O./ ' A módosított KRESZ első napja (6. o.) Kapospulai tapasztalatok ÍGY BIZTONSÁGOS A GAZDÁLKODÁS %'yv: A kapospulai Eaüstlkalász Termelőszövetkezetben a múlt évi gazdálkodás eredménye­ként 54,20 forintot ér a mun­kaegység; ezt hirdette ki Re­tek József tsz-elnök a szom­bati zárszámadó közgyűlésen. Ea a munkaegység-részesedés 20 fillérrel haladja meg az 1963. évit és 10,20 forinttal a tervezettet. Elsősorban az elő­irányzatnak ilyen nagymérvű túlteljesítése érdemel említést, annál is inkább, mivel tavaly az egérkár miatt tetemes ter­méskiesés rontotta a növény- termesztés hozamát. Egymilliós tartalék Arra gondolhatna valaki, hogy a pulaiaknak a részese­dés növelése volt a kizárólagos céljuk, egyébbel nem is tö­rődtek. Hogy mennyire nem így van, bizonyításiul elegen­dő csupán egyetlen adat. Az Ezüstkalász Tsz-ben 1964-ben több mint egymillió forintot tartalékolt természetben és pénzben az idei biztonságosabb gazdálkodásért. Hogyan volt lehetséges mindez a mintegy másfél millió forintos egérkár okozta kiesés mellett? Az a több mint hatvan va­gon kenyér- és takarmányga­bona, amely az említett ok miatt kárba veszett, arra kész­tette a szövetkezet vezetőit és tagjait, hogy minden lehetőt megtegyenek az értékesítésben mutatkozó hiány ellensúlyo­zására. A növényápolást ad­dig is gondosan végezték, de most még nagyobb gondot fordítottak rá. Az állattenyész­tésben is a hozamok növelésé­re törekedtek. Az itt dolgozók nagyobb szorgalommal végez­ték napi munkájukat. Minden­ki azon fáradozott, hogy a le­hetőségekhez mérten helyre­billentse a mérleget. A kiesés­ről mindenki tudott. A szö­vetkezeti gazdák szemtanúi voltak a kártételnek, s tud­ták, hogyha nem cselekszenek nyomban, jövedelmük meg­sínyli a mulasztást. Szorgalmas munka A betakarításkor már meg­mutatkozott a nagy szorgalom eredménye. Kukoricából csak­nem 26 mázsa májusi morzsol- tat takarítottak be holdanként, cukorrépából is túlteljesítették előirányzatukat. A tej 150 000 forint többletbevételt hozott, a terven felül értékesített hízó­marhák ennék kétszeresét. Év végére a segédüzemek többlet- bevételei és az állami kedvez­mények elszámolása révén »egyenesbe jött« a közös gaz­daság; eleget tettek a külön­böző tartalékolási előirányza­toknak, és ötvennégy forintnál is többre rúgott az egy mun­kaegységre jutó részesedés. — Többen vettek részt a közös munkákban, mint a ko­rábbi években — mondotta a termelőszövetkezet elnöke, mi­közben ismertette a tagsággal a vezetőség zárszámadási be­számolóját. — Asszonyaink a növényápolásban, de tőként a kukorica betakarításában tet­tek ki magukért. Dicséret ille­ti az állatgondozókat is, és mindenkit, aki látva a meg­növekedett feladatokat, becsü­lettel helytállt a maga munka- területén. Buktatókról beszélt, elhárít­hatatlannak vélt akadályok­ról. amelyeken végül is sike­rült túljutni. A múlt évet úgy említette, mint a megalakulás óta eltelt időszak legnehezebb esztendeiét, Az összefogás és a szövetkezet szilárdsága meghozta eredményét. Bebizo­nyosodott, hogy egy gazdasá­gilag jól megalapozott gazda­ságot még egy olyan viszon­tagságos év sem ingathat meg, mint amilyen a tavalyi volt. Nagyarányú áruértékesítés A gabonatermés kiesésétől függetlenül januártól decem­berig rendszeres bevételre tet­tek szert; összesített értékesí­tési tervüket teljesítették, ha némely terményféléknél rajuk kívül álló okok miatt — elmaradtak is. Ennyi minden van a kapos- pulaiak munkaegységértéke mögött Ennyi akarás, összefo­gás, ami végül évi több mint 16 000 forint részesedést je­lent egy dolgozó tagnak átla­gosan. És benne van ebben a fáradságos munkában az a jö­vedelem is, amit nem osztottak szét a szövetkezeti gazdák kö­zött, hanem félretették, szük­ség szerinti felhasználásra tar­talékolták. Az összes jövede­lemnek 23 százalékát halmoz­ták fel most is, mint 1963-ban, noha a kiesések súlyosak vol­tak tavaly. Számoltak azzial, hogy az idén is lehetnek olyan kiszámíthatatlan akadályok, amiket nem tudnak elhárítani, s anyagi kiesést vonnak ma­guk után. Ha ilyen adódik, összefogásuk és megalapozott gazdaságuk biztosítékot nyújt arra, hogy év végére egyen­súlyba hozzák mérlegüket. Ta­valyi tapasztalatuk megerősí­tette bennük azt az elhatáro­zást, hogy biztonságosan csak akkor gazdálkodhatnak, és csak akkor érhetnek el szá­mottevő jövedelmet, ha nem­csak a mára, hanem a holnap­ra is gondolnak. Hemesz Ferenc L. Brezsnyev és N. Podgornij látogatása hazánkban Kaposvárra látogat a hazánkban tartózkodó olasz pártküldöttség Névadó ünnepség a Megyei Könyvtárban Február 4-én, csütörtökön délelőtt fél 12-kor az MSZMP Somogy megyei Bizottsága és a Somogy megyei Tanács V. El névadó ünnepséget rendez a Megyei Könyvtárban. Az in­tézmény Palmiro Togliattinak, az olasz és a nemzetközi mun­kásmozgalom kiváló harcosá­nak nevét veszi föl. Az ünnepségen részt vesz az Olasz Kommunista Párt ha­zánkban tartózkodó kulturális delegációja Rossana Rossandá- val, a központi bizottság tag­jával, az OKP művelődési osz­tályának a vezetőjével az élén. A küldöttség kíséretében meg­jelenik az ünnepségen llku Pál, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a Politikai Bizottság póttagja, művelődés- ügyi miniszter és dr. Köpeczi Béla, az MSZMP Központi Bi­zottsága Kulturális Osztályá­nak vezetője. A névadó ünnepségen Né­meth Ferenc, a megyei párt- bizottság első titkára mond ünnepi beszödet. Az ünne­pély műsorában a Tóth Lajos Általános Iskola énekkara, va­lamint a Megyei Könyvtár iro­dalmi színpada és kamarakó­rusa működik közre. Szovjet—magyar barátsági est Nagyberkiben (Tudósítónktól.) Január 30-án este a nagy­berki művelődési otthon zsúfo­lásig telt színháztermében szovjet—magyar barátsági es­tet tartottak. A nagyberki földművesszö­vetkezet meghívására szovjet művészeti együttes látogatott a községbe, hegy a helybeliek­kel közösen műsort adjon fel- szabadulásunk 20. évfordulójá­nak tiszteletére. A műsor első részében a földművesszövetkezet citera- zenekara, az általános iskola kóríisa és több szólista szere­pelt. A vendégek hazájuk da­lait, táncait, zenéjét mutatták be a nézőknek. A műsor után a vendégek és vendéglátók barátsági esten ismerkedtek egymással a párt­klubban. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására január 29-én baráti látogatásra hazánkba érkezett L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára és N. V. Podgor­nij, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának tit­kára. Magyarországi tartózkodá­suk alkalmával szovjet vendé­geink találkoztak és a két fe­let érdeklő kérdésekről benső­séges, elvtársi eszmecserét folytattak Kádár Jánossal, a I Magyar Szocialista Munkás-1 póri Központi Bizottságának első titkárával és a Magyar Brezsnyev és Podgornij elvtársak, az SZKP KB ve­zetői látogatást tettek hazánkban, találkoztak Kádár Jánossal, az MSZMP KB első titkárával, valamint a Poli­tikai Bizottság tagjaival. Koszigin szovjet miniszterelnök vezetésével kormány- küldöttség utazik a közeljövőben a Vietnami Demok­ratikus Köztársaságba. A vietnami lapok az első oldalon közük a nagy esemény hírét, s forrón üdvözlik a hazájuk­ba látogató szovjet kormányküldöttséget. Laoszban vasárnap fellázadtak a vezérkar fiatal tiszt­jei, s a rádióban jelentették be, hogy forradalmi bi­zottságot alakítottak. A puccs irányítója az Egyesült Álla­mokban kapott katonai kiképzést. Souvanna Phouma her­ceg, miniszterelnök a királyi palotába menekült. Ma temetik Frol Kozlovot, az SZKP és a szovjet ál­lam kiemelkedő személyiségét. Kozlovot a Vörös té­ren, a Kreml falánál temetik el. Szocialista Munkáspárt Politi-1 kai Bizottságának tagjaival. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottsága január 31-én estebédet adott1 L. 1. Brezsnyev és N. V. Pod­gornij elvtárs tiszteletére. L. 1. Brezsnyev és N. Podgornij vasárnap este utazott hazánkból. (MTI) V. el­Koszígin vezetésével szovjet kormányküldöttség utazik Hanoiba Moszkvában hivatalosan kö­zölték, hogy a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának meghívására a kö­zeljövőben szovjet küldöttség utazik a Vietnami Demokrati­kus Köztársaságba. A küldött­ség vezetője: Alekszej Koszi­gin, az SZKP Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a mi­nisztertanács elnöke. A küldöttség tagjai: Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Jevge- nyi'j Loginov polgári repülés­ügyi miniszter, Vaszilij Kuz- nyecov, a külügyminiszter el­ső helyettese, Konsztantyin Versinyin légügyi főmarsall, honvédelmi miniszterhelyet­tes, Georgij Szidorovics ve­zérezredes, a külföldi gazdasá­gi kapcsolatok állami bizott­ságának elnökhelyettese és Ilja S^serbakov, a Szovjetunió hanoi nagykövete. A látogatás arra az idő­szakra esik. amikor az Egyesült Államok nem­zetközivé szeretné tenni a dél-vietnami hazafias erők ellen folyó szennyes hábo­rút, másrészt, amikor so­rozatosan ismétlődnek a VDK elleni amerikai ka­lóztámadások. Moszkvában figyelemre mél­tónak tartják, hogy a küldött­ség tagjaként Hanoiba utazik Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának titká­ra, aki nemrég a varsói tár­gyalásokon is részt vett, és a nemzetközi munkásmozgalom kérdéseinek szakértője. Meg­említik, hogy a szocialista or­szágok pártközi konzultációi élénkülést mutatnak, továbbá, hogy Selepinnek, az SZKP KB elnökségi tagjának vezet ­sével jelenleg a Mongol Nép­köztársaságban tartózkodik egy szovjet pártküldöttség. Vaszilij Kuznyecovot, Gro- miko külügyminiszter első he­lyettesét, aki szintén helyet kapott a VDK-ba utazó kül­döttségben, moszkvai sajtókö­rök a lokális, de igen veszé­lyes feszültségi gócok kitűnő ismerőjének tartják, akinek nevét a kubai válság megol­dása kapcsán, majd utóbb a ciprusi—szovjet tárgyalások­kal összefüggésben gyakran hallhattuk. „Forrón üdvözöljük a szovjet küldöttség látogatását” A Vietnami Demkoratikus Köztársaság valamennyi köz­ponti lapja első oldalon közli, hogy a VDK kormányának meghívására Koszigin vezeté­sével szovjet küldöttség érke­zik Hanoiba. »Forrón üdvözöl­jük a szovjet küldöttség láto­gatását hazánkban« — ilyen és hasonló címek alatt jelentik be a látogatást a vietnami la­pok. KATONAI ÁLLAMCSÍNY LAOSZBAN Vientianéban vasárnap este katonai államcsínyt hajtottak végre. A puccsban — a Reu­ter jelentése szerint — maga­sabb beosztású »fiatal« tisztek vezetésével a vezérkar köz­vetlen parancsnoksága alatt álló két század és a 17. dan­dár katonái vettek részt. A lázadó alakulatok megszállták a rádió épületét és — helyi idő szerint este fél 9 órakor — közleményben jelentették be, hogy »forradalmi bizottságot« alakítottak. A lakosságot felszólították, hogy őrizze meg nyugalmát. A rádióban ezután katonai indu­lók és a forradalmi bizottság újabb közleményei váltogatták egymást. Bounleut Sykosy ez­redes, a puccs egyik vezetője kijelentette: a vezetése alatt álló csoport Souvanna Phouma miniszterelnököt nem kívánja eltávolítani tisztségéből. Céljuk a hadsereg meg­erősítése és ennek bizto­sítása érdekében bizo­nyos változásokat akarnak végrehajtani a főparancs­nokságban. A nyugati hírügynökségek megjegyzik, hogy Bounleut Sykosy az Egyesült Államok­ban nyerte kiképzését. Ds ugyancsak jobboldali érzelmei­ről ismeretes a puccsal szem­benálló Khouprasith Abhay tá­bornok, helyettes vezérkari fő­nök, akinek csapatai hétfőn hajnalban a fővárostól mintegy 15 kilométernyire levő Chai- namóból Vientianéba indul­tak, hogy »helyreállítsák a rendet«. As első összetűzésekre Vientianétől három kilo­méternyire került sor, ahol a puccsista alakula­tok úttorlaszokat emeltek. A Reuter jelentése szerint két katona életét vesz­tette. A főváros ellen vonuló oszta­got Thonglith ezredes vezette. Neve szerepelt ugyan azoknak az ezredeseknek a névjegyzé. kén, akik — a rádióban felol­vasott közlemény szerint — támogatják az államcsínyt, ő azonban saját maga cáfolta ezt meg hétfő hajnalban, ami­kor Khouprasith Abhay tábor­nok csapatai élén Vientianéba érkezett. Souvanna Phouma her­ceg, miniszterelnök vasár­nap este a királyi palotá­ban keresett menedéket. * * * A tiszavirágéletű — mind­össze 15 órán át tartó — Ino­A puccs egyik veze­tőjét Amerikában képezték ki * A miniszterelnök a királyhoz menekült szí katonai puccs hírügynöksé- gi jelentések szerint megbu­kott. Souvanna Phouma mi­niszterelnök a vientianei rá­dióban üzenetet intézett a nép­hez és közölte, hogy a kormány ura a helyzetnek, s a hadse­reg vezetésében nem követke­zik be változás, a laoszi fegy­veres erők vezérkari főnöke megmarad tisztségében. / Vientianéban helyreállt a rend, miután a jobboldali katonai vezetők »családi torzsalkodását« jelző puccs részvevői visszavonultak. E látogatásnak fontos je­lentősége van Vietnam és a Szovjetunió barátságá­nak, szolidaritásának és együttműködésének meg­erősítése szempontjából — írja a Nhan Dán —, fel­tétlenül nyomós hozzájá­rulás lesz az a szocialista országok közötti szolidari­tás és barátság megerősí­téséhez. Mélységesen tiszteljük a hős szovjet embereket, akik pél­dátlan bátorsággal vívták a harcot és életüket adták a vi­lág proletárjainak és dolgo­zóinak felszabadításáért — folytatja a lap —, sokra érté­keljük a nagy szovjet nép pro­letár internacionalizmusát. A jövőben is, csakúgy mint ed­dig, állandó erőfeszítéseket te­szünk azért, hogy hozzájárul­junk népünk és a Szovjetunió, Kína és a többi testvéri szo­cialista ország népei egységé­nek és barátságának megerő­sítéséhez. Üdvözöljük a szov­jet népet, amelyet a forró ba­rátság szálai fűznek hozzánk. — Őszintén hálásak va­gyunk a Szovjetunió né­peinek, kormányának azért a támogatásért és értékes segítségért, ame­lyet a szocializmus építé­séhez nyújt hazánk északi részében, déli honfitár­saink Igazságos harcához és hazánk békés egyesíté­sének ügyéhez. A legszebb virágokból ké­szítünk csokrokat, hogy üdvö­zöljük a küldöttséget és kife­jezzük népünk őszinte érzé­seit a testvéri szovjet nép iránt — írja a Thoi Moi cí­mű újság. (TASZSZ)

Next

/
Thumbnails
Contents